Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KAIZEN, ständiga förbättringar i LEAF

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLeaf Gävle
KontaktpersonSusanne Corse
E-postsusanne.corse@leafsweden.se
Telefonnummer026-177494
Beviljat ESF-stöd299 380 kr
Total projektbudget299 380 kr
Projektperiod2010-09-01 till 2010-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet avser att genomföra en förstudie i företaget Leaf Gävle. Projektet avser ett förstudiearbete som skall säkerställa en förutsättning för omställning av redan sysselsatta deltagare så att de inte riskerar en arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

FÖRTYD

Bakgrund

Företaget Leaf arbetar med sockerkonfektyr och har sin produktion i Gävle som tillhör ESFs region i Norra Mellansverige. Förstudien ämnar att omfatta 170 sysselsatta fördeltat på 65 kvinnor och 105 män.

Projektet ämnar lösa två problemområden vilka är, hur förebygga lång sjukskrivning inom livsmedelsindustrin och den omställning livsmedelsindustrin står inför. Nedan beskrivs och förklaras våra problemområden samt vilka nya möjligheter som vi ser kan utvecklas genom detta projekt.

PROBLEMOMRÅDE 1. LÅNG SJUKSKRIVNING
Idag har vi en långtidssjuksrivning i företaget om 3%. Denna siffra är förhållandevis låg, dock ser vi en stor risk för markant ökning av lång sjukskrivning i takt med en högre kravställan på individen i företaget. I företaget har vi också en stor del kvinnor i åldern kring 50 som börjar få förslitningsskador och som står inför en lång sjukskrivning om vi inte hittar åtgärder som förebygger denna negativa utveckling. Projektet ämnar att identifiera orsaken till detta i vår organisation och även analysera skillnader mellan kvinnor och män som idag befinner sig i lång sjukfrånvaro. Projektet vill ta reda på vad som lett till deras sjukskrivning och hitta åtgärder för att motverka framtida sjukskrivningar inom respektive arbetsområde. Projektet ämnar också hitta modeller och metoder som förebygger långa sjukskrivningar och aktivt arbeta för en bättre fysisk arbetsmiljö på vår arbetsplats. Målet är att bibehålla 3% och arbeta kontinuerligt för att sänka
långa sjukskrivningar under 3% i projektet.

Vi ämnar finna svar på följande frågeställningar.
1 Hur ser vår kunskap ut inom hälsa och sjukvård?
2 Hur är den nuvarande hälsan på vår personal?
3 Vilka rutiner har vi idag rörande hälsa och ohälsa på vår arbetsplats?
4 Hur ofta ägnar vår personal sig åt fysiska aktiviteter som ämnar bättra på individens hälsa?
5 Hur kan vi utveckla möjligheten till friskvård på vår arbetsplats?
6 Vilka skillnader finns i nuvarande sjukskrivningstal mellan kvinnor och män?
7 Vilka ytterliggare hjälpmedel behöver vi för att förebygga lång sjukskrivning?

Analysen över hur förebygga lång sjukskrivning skall leda till en tydlig handlingsplan på individnivå som ska förankras efter genomfört projekt.

PROBLEMOMRÅDE 2. OMSTÄLLNING OCH BEHOVET AV KOMPETENSUTVECKLING.
Vårt största hot i Leaf Gävle och som ställer krav på omställning ner på individnivå är den interna konkurrensen mellan 11 fabriker som finns i Europa. Idag konkurrerar vi om samma produkter och vår överlevnad är kopplad direkt till en omställning genom individuellt skräddarsydd kompetensutveckling.

I branschen som helhet pågår stora förändringar. Genom Sveriges inträde i EU 1995 öppnade sig nya möjligheter för nya aktörer på den svenska marknaden samtidigt som svenska varor lättare kan exporteras till andra länder. Detta har naturligtvis inneburit en ökad konkurrens utöver den interna i koncernen men också nya möjligheter för oss.

Tillverkningen av en livsmedelsprodukt kan i många fall vara en mycket komplicerad process vilket ställer höga krav på kompetens och samarbetförmåga genom alla avdelningar i vårt företag. Vi ser ett stort behov att arbeta mot ökad specialisering på en eller ett fåtal produkter med hög automatisering i tillverkningen för att stå konkurrenskraftiga i framtiden. För att fortsätta vår utveckling och bidra till regionens tillväxt, måste vi kompetensutveckla vår personal och hitta innovativa lösningar inom nämt problemområde. Denna typ av kompetensutveckling ligger inte inom ramen för vår ordinarie verksamhet idag. Genom projektet ämnar vi finna rätt åtgärder och implementera dessa i vår ordinarie verksamhet så att vi med fabriken inom regionen är konkurrenskraftiga vid jämförelse med våra andra fabriker i Europa vilket indirekt kan trygga vår framtida sysselsättning i regionen. Projektet avser att finna nya lösningar på att bibehålla personalen i produktionen utan risk för friställning. Resultatet av projektet kommer att implementeras i ordianarie verksamhet.

Vi kan också se en tydlig omställning hos våra kunder som direkt påverkar vårt företag. Fram till för cirka femton år sedan fanns nästan uteslutande tillverkarnas egna varumärken på de produkter som såldes i dagligvaruhandeln. Därefter har handelns egna varumärken ökat kraftigt. År 2008 hade de tre ledande dagligvarukedjorna, ICA, Coop och Axfood, en andel av egna produkter på mellan 17-21 procent av omsättningen. Denna utveckling håller på att skapa en ny relation mellan industrin och handeln med påtagliga förändringar av branschens struktur som följd. I länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien har utvecklingen gått ännu längre. Där är andelarna av egna produkter mellan 35-45% inom dagligvaruhandeln. Med detta hot som är närvarande så måste vi ställa om och ytterliggare stärka våra produkter och dess varumärken genom hög kvalitetsnivå och arbeta för att möta kundernas nya konsumentvanor och kravställan på våra varor. Omställningsbehoven är direkt kopplade till individens kompetensutvecklingsbehov i vårt företag som vi ämnar analysera i denna förstudie.

Den svenska konsumtionen av våra produkter ökar långsiktigt men endast marginelt. Tillväxten begränsas i första hand av den svaga befolkningstillväxten och hushållens köpkraft. En marknad som växer så långsamt begränsar våra möjligheter. En del av konsumtionsökningen utgörs dessutom av importerade livsmedel.
Våra möjligheter för att kunna fortsätta växa i Sverige är därför att.
1 Försvara vår plats på hemmamarknaden och vara bäst bland 11 tillverkare i koncernen.
2 I större utsträckning söka oss nya marknader utanför Sverige.

Detta förutsätter att organisationen kan tillhandahålla produkter med allt högre förädlingsgrad som kan ge marknadsfördelar och en tillräcklig lönsamhet för uthålliga marknadssatsningar. Detta förutsätter i sin tur kraftfulla satsningar på utbildning och produktutveckling både i egen regi men också i samverkan med Europeiska Socialfonden i Norra Mellansverige.

Projektet ämnar därför att hitta innovativa sätt att genomgå organisationens omställning hos såväl företagets ledning som hos medarbetarna på individnivå. Förutom att öka eller utveckla de direkt verksamhetsknutna kunskaperna hos individen ämnar projektet att utveckla förmågor och färdigheter som stärker individens anställningsbarhet på kort och lång sikt. För att uppnå en omställning och ett lärande krävs strategisk kompetensutveckling där värdegrunden på bästa sätt kombineras med affärsmässighet, organisationsförmåga och ett modernt ledarskap. Förstudien avser att analysera behovet av kompetensutvecklingsbehov som skall underlätta den omställning vi står inför för deltagande individer.

MODELL OCH METOD.
Förstudiens resultat av kompetensutvecklingsbehov och förebyggande av lång sjukskrivning kommer att implementeras och utvärderas. Projektet genomförs i fem faser vilka är identifikation, dokumentation, utveckling och åtgärd samt utvärdering och spridning. Intervjuer och dialogbaserade metoder kommer att användas, liksom observationer och mätningar. Kunskaperna från projektet kommer att återkopplas till alla deltagare och spridas via seminarier, nätverk, branschtidningar och till våra internationella samarbetsparners både internt och externt.

Metoden främjar ett lärande före, under och efter genomfört projekt. Den nya kunskapen som förvärvas skall tas emot och omsättas i praktisk handling. Resultatet av förstudien skall bidra till utveckling av vår verksamhet och skapa en lärande organisation. Metoden har ett underifrån perspektiv och utgår från individens behov och möjligheter.

FÖRTYDLIGANDE 2010-03-26:
Se bilaga i akt (kan ej kopieras i ansökan i EBS pga platsbrist)

Syfte

SYFTE OCH AVSIKTEN MED PROJEKTET
Syftet är att ge ökade kunskaper om hur hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas på arbetsplatsen som i sin tur skall leda till en individuell handlingsplan för deltagarna i projektet. Som vi tidigare har angivit så har vår organisation en målgrupp som är extra utsatt och syftet är därför att hitta adekvata åtgärder som förebygger en negativ utveckling i frågan.

Syftet är också att inventera, kartlägga och identifiera vilken typ av kompetensutveckling företaget och varje individ behöver för att främja omställning. Syftet är således att ta fram ett kompetensutvecklingsprogram som bidrar till en vinstdrivande verksamhet, tillväxt i regionen och långsiktig utveckling.

Genom förstudien skall projektet stimulera hållbar kunskap inom hur förebygga lång sjukskrivning, företagande, entreprenörskap och modernt ledarskap. Denna förstudie kommer att leda till att organisationen och individen i organisationen ser nödvändiga förändringar i arbetssätt, arbetsorganisation och eventuella nödvändiga förändringar i sitt hälsoperspektiv.

Förstudien skall bidra till att deltagarna får en ökad kunskap och bekanta sig med begrepp såsom omställning, nödvändighet att inhämta och lära sig ny kunskap för eventuellt nya arbetsuppgifter eller nytt arbete. Förstudien skall vidare beröra ämnesområdet entreprenörskap vilket innebär att deltagarna kan se möjligheter med att byta arbete, byta arbetsplats och se eventuella möjligheter med att starta egna företag. Entreprenörskap i ordets lydelse berörs i förstudien av att öka den egna riskbenägenheten med ökad kunskap som bas.


Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL
1 Samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall genomföra och delta i förstudien.
2 Samtliga deltagare skall diskutera ämnesområdet hur förebygga långtidssjukskrivningar.
3 Lång sjukskrivning skall ej överstiga 3%
4 Samtliga deltagare skall få löpande återkoppling om hur projektet fortskrider över tiden.
5 Samtliga deltagare skall diskutera ämnesområderna jämställdhet och tillgänglighetsfrågor.


FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
1 Att samtliga deltagare upplever att förstudien resulterat i att de kan se möjligheter inom branschen.
2 Att samtliga deltagare upplever efter avslutat projekt att arbetsplatsen fått en ökas kunskap om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
3 Att samtliga deltagare har en individuell handlingsplan inom friskvård och hälsa.
4 Att samtliga deltagare får en möjlighet att utvecklas genom adekvat kompetensutveckling kopplad till respektive individ som skall leda till omställning och ökad anställningsbarhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att öka kunskapen om tillgänglighet kommer vi arbeta med förljande punkter under förstudien.

1 Vad skall vi i vår organisation göra för att inte utstänga någon till följd av rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning, allergi, astma osv.
2 Vad ska vi göra i projektet för att öka förståelsen för människors olikheter?
3 Hur ska vi bemöta personer med funktionsnedsättning i vårt projekt?
4 Vad kan vi göra för att fler ska bli delaktiga?
5 Hur kan projektet bidra till att öka den kommunikativa och den informativa tillgängligheten?

Vi kommer också att analysera våra lokaler och den fysiska tillgängligheten genom att titta på och diskutera följande punkter.

1 Hur kan vi bli mer fysiskt tillgängliga på vår arbetsplats?
2 Vad har vi för behov av exempelvis hörselslinga, breda dörröppningar, allergifri tvål etc.
3 Hur kan vi ta reda på det?
4 Vad ställer vi för krav på våra lokaler?
5 Finns handikapparkering? Hur tar man sig fram till entrén? Trappor? Hur öppnas entrédörren?
6 Hur hittar man rätt när man väl kommit in?
7 Är dörrarna tillräckligt breda? Trösklar? Trappor? Hiss? Hur vet man vilket våningsplan hissen stannar på?
8 Kan bord, stolar och annan utrustning användas av alla i våra lokaler?

Målet är att genomföra förändringar som framkommit i analysen under genomförandefasen. Nya indikatorer kommer att tas fram som skall uppfyllas innan genomförandeprojektets slut.

Samarbetspartners

  • Företagshälsan i Gävle AB
  • Previa AB
  • Utvecklingshuset Arbetet i Fal

Deltagande aktörer

  • Leaf Gävle

Kommun

  • Gävle