Logotyp på utskrifter

Job Action Plan Europe

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Örebro
KontaktpersonAnders Carlsson Eklund
E-postanders.carlsson-eklund@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4861883
Beviljat ESF-stöd3 910 526 kr
Total projektbudget7 821 459 kr
Projektperiod2011-11-01 till 2014-09-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Många arbetssökande behöver mer stöd för att hitta och ta jobb utomlands. Genom att hjälpa individer att växa och ge dem verktyg som stärker deras position på arbetsmarknaden kommer detta projekt, Job Action Plan Europe att öka möjligheterna för arbetssökande till arbete utomlands. Genom projektet vill vi i nya konstellationer i nära samverkan med olika aktörer i samhället ge arbetssökande unika erfarenheter. Vårt huvudmål är att deltagarna i projektet ska uppleva att de kommer närmare arbetsmarknaden. Deltagare kommer att coachas individuellt och i grupp och delta i projektet under 3 månader. Vi kommer att vända oss mot långtidsarbetslösa arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen i Norra Mellansverige och Östra Mellansverige. De avtryck vi vill ge är att arbetssökande och Arbetsförmedlare till större del ser den Europeiska arbetsmarknaden, att Arbetsförmedlingen använder sig av goda exempel och metoder inom projektet och att projektet på sikt kan integreras i ordinarie verksamhet.

Bakgrund

Arbetslösheten inom upptagningsområdet för projektet ligger över riksgenomsnittet. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är den öppna arbetslösheten samt andelen i program 6,5% i mars 2011 för riket (6,2% kvinnor och 6,9% män). För Örebro län ligger denna siffra på 7,3% (6,8% för kvinnor och 7,8% för män) och för Värmlands län är den 7,6% (7,3% för kvinnor och 7,9% för män)

Inom Arbetsförmedlingen finns det internationella perspektivet ofta med i mötet med arbetssökande. Arbetssökande erbjuds att delta på utlandsinformationer och rekryteringsträffar och träffa Eures-rådgivare som är specialiserade på utlandsjobb. Dessa insatser är viktiga och tillhör en del av Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Däremot är inte insatserna tillräckliga då många arbetssökande behöver mer stöd. För att öka möjligheterna till arbete behövs ytterligare insatser mot den transnationella arbetsmarknaden. Insatser såsom coachning, CV-skrivande mot arbete utomlands, hjälp med att presentera sig på en anställningsintervju och mer hjälp med att hitta arbetsgivare. Tidigare har Arbetsförmedlingen kunnat erbjuda praktik utomlands genom programmet interpraktik men detta upphörde 2006. I dagsläget utreder Arbetsförmedlingen på nytt möjligheten till praktik utomlands.

Arbetsförmedlingen har under en begränsad period initierat pilotprojekt för att testa projektidén. Dessa insatser visar på fördelarna med att kontinuerligt träffa arbetssökande individuellt och i grupp och matcha dem mot jobb utomlands. Arbetsförmedlingen har inte kunnat fortsätta med pilotprojektet och har insett under pilottiden att vi behöver ta nya tag för att hjälpa denna grupp mot jobb utomlands. Vid tidigare pilotinsats där vår idé prövats så har majoriten varit killar av de som deltagit. Det är viktigt att ta hänsyn till detta i ett kommande ESF-projekt för att män och kvinnor ska kunna erbjudas att delta på lika villkor. Genom att erbjuda arbetssökande via ESF-projekt att delta i ett transnationellt arbetsmarknadspolitiskt program så skulle nya grepp kunna prövas. Tillsammans med våra samverkanspartners skulle vi på ett unikt sätt kunna hitta nya samverkansformer, korta ledtiderna till arbete, påvisa möjligheterna på den transnationella arbetsmarknaden, stärka individen ytterligare och ge dem det individuella stöd som de behöver. Projektet skulle även innebära att utländska arbetsgivare skulle kunna få ett bättre urval till sina uppdrag.

Vi vill i vår ESF-ansökan rikta oss mot den öppna inriktningen.

Metod:
Under mobiliseringsfasen kommer vi att marknadsföra projektet ytterligare till arbetsförmedlare, olika aktörer inom samhället samt till arbetssökande. Vi kommer att starta en pilotgrupp på 15 arbetssökande som är intresserade av att jobba utomlands och som vi kan pröva våra idéer och arbetsmetoder mot. Detta kommer att utvärderas kontinuerligt under processens gång. Vi kommer att vända oss mot långtidsarbetslösa arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingarna i Örebro, Lindesberg, Nora, Hällefors, Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Vi kommer att fortsätta dialogen med samverkanspartners och tillsammans diskutera hur vi kan fördjupa samarbetet för att hitta bästa möjliga organisation för att hjälpa arbetssökande till arbete utomlands. Detta kommer göras genom kontinuerliga kontakter och möten i arbetsgrupper. Vi kommer att initiera kontakter med olika organisationer i Sverige och utomlands för att nå fler samverkanspartners för att kunna hjälpa arbetssökande till arbete utomlands.

I genomförandefasen kommer vi att fortsätta att marknadsföra projektet till arbetsförmedlare, arbetssökande och andra aktörer (enligt förtydliganden per den 15 juni: exempelvis Communicare med tanke på deras transnationella arbete). Valda arbetssökande kommer träffas tillsammans i en grupp på 22 personer under 3 månader där de coachas och matchas mot arbete. Deltagarna kommer coachas individuellt och i grupp och insatser såsom deltagande på rekryteringsträffar, simulerade anställningsintervjuer och föreläsningar kommer ingå i programmet. Samverkan kommer fördjupas och vidare samverkan kommer initieras. Utifrån gällande dialog kring praktik utomlands så ser vi att det i framtiden kommer att nås en lösning på detta och att vi inom projektet kommer att kunna erbjuda praktik till arbetssökande utomlands. Under projektets gång beräknar vi få ut 18 personer i praktik utomlands.

Samverkan med Studentconsulting och Manpower kommer innebära att deltagarna matchas mot lediga jobb utomlands. Dessa rekryteringsföretag kan på ett snabbt sätt förmedla utländska platser och intervjua lämpliga deltagare. Genom samverkan med Örebro kommun kan projektet marknadsföras till arbetssökande som står inskrivna på Arbetsförmedlingen och är aktuella på Örebro kommun. Vidare vill vi även undersöka under projektet hur personer med försörjningsstöd kan erbjudas möjligheten att delta i detta program. På så sätt skulle ett nytt samarbete kunna initieras där personer som är redo för arbetsmarknaden och intresserade av att jobba utomlands direkt kan få möjlighet att söka till programmet. Genom samverkan med Folkuniversitetet som stiftelse skulle en kontinuerlig dialog kunna hållas kring vilka ytterligare insatser som kan vara aktuella för deltagarna i projektet. Insatser såsom kortare utbildningar, orienteringskurser om valt land och språkkurser skulle kunna vara aktuella där Folkuniversitet kommer att vara en värdefull samverkanspartner. Samverkan kommer också ske med Statistiska Centralbyrån(SCB) genom kontinuerlig kontakt med SCB för att ta fram och analysera data och statstik som ett komplemment till befintlig forskning inom området. Analys kommer att göras på deltagaregrupperna och resultatet kommer att kommuniceras vidare till SCB. Samverkan kommer även att ske på ett nytt sätt med Försäkringskassan och Skatteverket där de aktivt deltar i projektet för att informera deltagarna om vad som är viktigt att tänka på vid arbete utomlands utifrån respektive myndighets regelverk. Inom projektet kommer en tät samverkan att hållas med Eures som är ett Europeiskt nätverk för samarbete mellan Europeiska kommissionen och de offentliga Arbetsförmedlingarna och andra partnerorganisationer inom EU/EES och Schweiz. Eures uppdrag är att matcha arbetssökande och arbetsgivare över landsgränserna och kommer på så sätt att kunna förmedla många positiva kontakter.

Mervärdet med ett ESF-projekt med den inriktning som vi önskar skulle vara stort. Detta typ av projekt har inte prövats tidigare och vi vill ta nya grepp, prova nya idéer och hitta nya samverkansformer för att korta ledtiderna till arbete. Under projektet kommer vi att jobba med en aktiv dialog och utvärdering med deltagarna för att ständigt förbättra projektet. En representant för målgruppen kommer att finnas med i arbetsgrupper och vi kommer att anordna spridningsseminarium för att sprida kunskap om projektet och resultatet till olika aktörer inom samhället.

Långsiktighet:
De avtryck vi vill ge är att arbetssökande och arbetsförmedlare i högre grad ser den Europeiska arbetsmarknaden när de tänker arbete.Vi ser att Arbetsförmedlingen använder sig av de goda exempel och metoder som kommer utifrån detta projekt och att projektet på sikt kan integreras i ordinarie verksamhet. Vi ser att vi hittar nya samverkansformer med våra samverkanspartners där vi gemensamt kan uppleva och se ett mervärde kring att jobba tillsammans med denna grupp arbetssökande. Vi ser att långtidsarbetslösa arbetssökande ska få mer stöd kring att hitta jobb utomlands och genom dessa insatser kunna stärka deras position på arbetsmarknaden.

Med hjälp av ESF kan vi skapa en framgångsrik organisation där vi vidareutvecklar vår samverkan och vidareutvecklar idén kring att förbereda, utveckla och matcha intresserade arbetssökande mot jobb inom EU/EES och Schweiz.

Syfte

Syftet är att öka möjligheterna till arbete utomlands för arbetssökande. Vi vill hjälpa individer att växa och ge dem verktyg som stärker deras position på arbetsmarknaden. Genom projektet vill vi i en nära samverkan med olika aktörer i samhället ge arbetssökande unika erfarenheter.

Målsättning

Huvudmål:
Vårt huvudmål är att deltagarna i projektet ska uppleva att de kommer närmare arbetsmarknaden. Detta kommer vi att mäta genom att deltagarna får svara på frågor kring detta före, under och efter projektet.

Målsättningen med samverkan:
-Att respektive samverkanspartner ska få en större inblick i de olika organisationerna.
-Målsättning är också att vi ska hitta nya samarbetsformer där vi kan förbättra stödet och insatserna till de arbetssökande
-korta ledtiderna till arbete för arbetssökande som söker arbete i andra länder.

Transnationalitet:
-Att arbetgivare och arbetssökande snabbare ska hitta varandra på den transnationella arbetsmarknaden.
-Genom detta projekt vill vi hitta nya arbetsmetoder med utländska samverkanspartners som kan föra vår verksamhet framåt.
-Få inblick i andra organisationer och lära oss mer om transnationell mobilitet.

Målsättningen är att 50 % av deltagarna i projektet efter avslutat projekt ska ha uppnått någon av nedanstående alternativ i Sverige eller utomlands:
-Hittat ett arbete
-Påbörjat studier
-Påbörjat praktik

Resultatet kommer att redovisas utifrån kön. Målet kommer att vara att 50% i respektive kön uppnår något av resultaten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förekomst av funktionshinder skall inte på något sätt vara ett hinder för deltagande i projektet. Arbetsförmedlingen har en bred kunskap kring funktionshinder och det finns mycket kompetens och olika hjälpmedel som kommer att användas vid behov i detta projekt.

Angående den fysiska tillgängligheten är det viktigt att det finns en god möjlighet att ta sig fram och enkelt ha en fungerande arbetssituation. Aktuella lokaler är lättillgängliga, ligger på markplan och är anpassade för funktionshindrade. Verksamheten och projektets upplägg behöver vara tillgängligt och präglat av förståelse, medvetenhet och kunskap. All kommunikation behöver vara tillgänglig för alla deltagare. Det behöver råda en god akustisk miljö samt i vissa fall finnas möjlighet till hörslinga, teleslinga och teckentolkning. Information som förmedlas i projektet behöver vara utformat på ett sådant sätt att alla får tillgång till det. Arbetsförmedlingen har särskilda handläggare som är specialiserade gentemot personer med funktionshinder och dessas kompetens kommer att användas för detta. Marknadsföring av projektet kommer att bland annat ske på våran hemsida som är utformad för att göra den så tillgänglig som möjligt för olika grupper av människor. Bland annat finns möjligheten att lyssna på den skrivna informationen där vi berättar om projektet.

Rekryteringsbasen bland våra kunder på arbetsförmedlingen består i aktiva arbetssökande som är intresserade av jobb utomlands. För att tydligare understryka att detta naturligtvis även gäller personer med funktionshinder, krävs tydlig information och samarbete med handläggare med denna målgrupp. Detta ser vi som en stimulerande och viktig uppgift inom ramen för projektet.

Vi kommer även inom projektet att hålla en aktiv dialog med de arbetsgivare som kan komma att ta emot en person med funktionshinder för att öka förståelsen och möjligheten till anpassning av arbetet. Inom Arbetsförmedlingen finns en professionell organisation med inriktning mot arbetssökande mot funktionhinder, där personal inom projektet kan få stöd och inhämta kunskap.

De hinder som personal och/eller deltagare med funktionshinder upplever i samband med arbetsresor till andra länder skall sammanställas och kontinuerligt bearbetas och vidarebefordras till ansvariga för kännedom och åtgärd. Redovisning av resultat och effekter skall även beskrivas i ett tillgänglighetsperspektiv.

Under mobiliseringsfasen kommer tillgängligheten att säkerställas ytterligare då en ytterligare inventering kommer att göras i relation till en testgrupp som vi startar med.

Vi avser även att att samverka med projektstöden under mobiliseringen och projektgenomförandet för att säkerställa att projektet blir tillgängligt för deltagare utifrån tidigare beskrivna perspektiv.

Vid upphandling kommer vi att beakta tillgängligheten så att utvärderaren har kunskap om detta perspektiv.

Jämställdhetsintegrering

Under projektets gång kommer jämställdhetsperspektivetet kontinuerligt att belysas. Vi kommer att följa fördelningen av män och kvinnor och verka för att båda könen får del av projektet på lika villkor. Personalen kommer att aktivt verka för att deltagare väljer yrken utifrån kompetens och intresse snarare än utifrån traditionella könsmönster.

I de coachningsaktiviteter mot utlandet som kommer att genomföras under projektet , kommer hela gruppen erbjudas att delta vid rekryteringar inom många skiftande områden. Genom detta kommer man att på ett praktiskt och naturligt sätt, kunna analysera de val som ungdomarna gör och varför.

Samtliga aktiviteter /moduler som ingår i projektet kommer att genomföras med beaktande av jämställdhetsperspektiv, vilka tar sin utgångspunkt i den SWOT analys som beskrivits under rubriken " jämställdhetsintegrering" i projektansökan. Denna SWOT analys kommer att bearbetas ytterligare under mobiliseringsfasen.

Vi avser även att att samverka med projektstöden under projektgenomförandet

Transnationellt samarbete

Den transnationella rörligheten är huvudsyftet med projektet. Projektet kommer att verka för att nya samverkansformer skapas mellan organisationer i Sverige och över gränserna för att stärka individen och korta ledtiden till arbete för den arbetssökande.

För att utbyta erfarenheter och skapa en lärande organisation kommer ett gemensamt nätverk att bildas med de beviljade projekten där vi aktivt deltar på dessa partnerskapsmöten

En av våra samverkanspartners är Eures som är ett nätverk mellan Europeiska kommissionen och offentliga arbetsförmedlingar och andra parter inom länderna i EU/EES och Schweiz. Inom Eures finns det aktiva och konkreta kontakter med arbetsgivare i de olika länderna som är intresserade av att anställa personal från Sverige. Genom en tät kontakt med Eures så kan deltagarna i projektet tidigt matchas mot jobb utomlands. Projektet kan göra att arbetssökande får ytterligare stöd och coachning som de inte skulle få utan projektet. Genom projektet så kan även nya former av samverkan och idéer prövas där arbetsgivare på ett bättre sätt kan hitta arbetskraft.

Arbetsförmedlingarna på Åland, Danmark och i Norge är aktuella framtida samarbetspartners då många arbetssökande är intresserade av arbete i dessa länder. Vidare kommer Spanien, Storbritannien, Nordirland, Irland, Schweiz, Österrike och Frankrike att beaktas. Ytterligare undersökning kommer att ske i mobiliseringfasen för att ta fokusera på de länder där det kan finnas rekryteringsbehov som är aktuella och intressanta för arbetssökande i projektet.

Som vi nämnt tidigare har arbetssökande via Arbetsförmedlingen kunnat ta del av praktik utomlands. Detta har kallats för interpraktik men upphörde 2006. Arbetsförmedlingen håller för tillfället på och utreder möjligheten till praktik utomlands och därför inkluderas detta verktyg i denna ansökan då praktik utomlands kan stärka individen och göra att den till större del kan uppnå ett arbete.

Under mobiliseringsfasen kommer vi att ta värdefulla kontakter med utländska organisationer som kan hjälpa den arbetssökande ut i arbete. Dels kommer kontakt att tas med arbetsförmedlingar men också med Eures-handläggare som är specialiserade på mobiliteten av arbetskraft inom EU/EES och Schweiz. Kontakter kommer också tas med olika organisationer som drivit liknande projekt för att där hitta beröringspunkter och samarbetsvinster. Resor till valda länder inom Europa kommer att genomföras för att uppnå detta. Arbetssökande kommer att kontinuerligt under de 3 månader som de är aktiva i projektet att coachas och matchas mot arbete utomlands. Kontakter kommer att tas med arbetsgivare både av anställda i projektet samt av de arbetssökande. Arbetssökande kommer att delta i rekryteringsträffar i Sverige och utomlands.

Under genomförandefasen kommer ytterligare kontakter att tas och samarbetet att fördjupas med befintliga och nya samverkanspartners. Tidigare deltagare i projektet kommer att lyftas in för att bidra till en ständig utveckling av verksamheten. Dialoger kommer att hållas med representanter för målgruppen. Deltagare kommer att delta på rekryteringsträffar i Sverige och i utomlands.

Projektet kommer att skapa ett lärande inom organisationen då upplägg och resultat kommer att kommuniceras ut genom arbetsgrupper, workshops och spridningsseminarier.

Får vi medel till att genomföra detta ESF-projekt kommer vi på ett unikt sätt stärka den långtidsarbetslöses position på den transnationella arbetsmarknaden. Vi kommer att kunna pröva nya idéer och arbetsmetoder och hitta nya samverkansformer med samhällets olika aktörer. Det kommer att göra att vi gemensamt kan utveckla våra organisationer, skapa ett mervärde för samtliga aktörer och gemensamt bidra till att arbetsgivare och arbetssökande till större del hittar varandra inom EU/EES och Schweiz.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Hallsberg
 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • Arbetsförmedlingen Lindesberg
 • Arbetsförmedlingen Örebro

Samarbetspartners

 • Folkuniversitetet
 • Försäkringskassan I Örebro
 • Manpwer
 • Skatteverket Örebro
 • Statistiska centralbyrån
 • Studentconsulting
 • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Filipstad
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kristinehamn
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Nora
 • Storfors
 • Örebro