Logotyp på utskrifter

Insteget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFalu Kommun
KontaktpersonElisbaeth Lundgren
E-postelisabeth.lundgren@falun.se
Telefonnummer023-829 09
Beviljat ESF-stöd5 389 522 kr
Total projektbudget13 589 522 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2011-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Insteget kommer att utveckla SFI och vuxenutbildning genom att erbjuda en modern, efterfrågestyrd individanpassad yrkesutbildning med validering. Vi ska förkorta tiden utanför arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar och påverka manliga och kvinnliga yrkesval. Insteget ger en attitydförändring.

Bakgrund

Invandringen till Sverige är fortsatt stor. Skälen är blandade, många som flyr sina hemländer pga krig och förtryck, många flyktingar med anhöriga i Sverige anländer, fler som kommer till Sverige för att jobba och studera, fler som gifter sig över gränserna. Sverige och hela Europa upplever påtagliga demografiska förändringar. Ökad livslängd, hög migration och ökat antal arbetstagare över 60 år är några av förklaringarna. Invandringen kommer att vara nödvändig för att möta den demografiska utvecklingen och stundande arbetskraftsbrist.

Det tar i genomsnitt mer än sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige. För kvinnor är mediantiden över tio år. Sysselsättningen bland utrikes födda är cirka 10 procentenheter lägre än bland inrikes födda, den öppna arbetslösheten mer än dubbelt så hög. Detta är förödande siffror. De utrikes födda utgör drygt en fjärdedel av arbetskraften i Sverige. En högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda och ett snabbare arbetsmarknadsinträde för nyanlända ger således omedelbara, starkt positiva effekter.
Med en växande andel äldre i befolkningen måste fler människor arbeta mer och högre upp i åldrarna. En högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda och ett snabbare arbetsmarknadsinträde för nyanlända ger omgående positiva effekter för antalet arbetade timmar. En ökad sysselsättningsnivå bland den invandrade befolkningen bedöms ha starkare effekt för de offentliga finanserna än arbetskraftsinvandring. Långtidsutredningen har också visat att ett ökat arbetskraftsdeltagande bland invandrare får en omedelbar positiv effekt på hela arbetsmarknaden och därmed också på den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Jan Sundqvist, Arbetsförmedlingen (tidigare Länsarbetsnämnden i Dalarna), sammanfattar problematiken i sin rapport Arbetskrafts- och kompetensförsörjning i Dalarnas län 2008 så här.
-Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs därför i meningsfullt arbete och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva.

- En teoretisk beräkning av arbetskraftsbehovet i Dalarna visar på en komplicerad bristsituation. Denna beräkning ger en ökning av arbetskraften med 900 personer till slutet av år 2008. Då antalet nytillträdande och personer som lämnar arbetsmarknaden är lika stora, måste tillskottet letas bland arbetssökande med aktivitetsstöd, långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare och inflyttare.

Bristsituationen i Dalarna medför att 10 procent av arbetsgivarna uppger flaskhalsproblem under de senaste sex månaderna, något som starkt påverkar länets tillväxt.
Ökningen i sysselsättningen till nästa år ligger nästan helt bland småföretagen. Dessa har samtidigt svårare att hantera kompetensbristen än större företag.

Många av de yrkesområden som är aktuella för målgruppen kräver svenskt B-körkort. Att sakna detta har visat sig vara ett stort hinder för att få arbete inom bla service, transport, vård och omsorgsyrken. Körkortsutbildning är dessutom starkt motivationsskapande.

Arbetsmarknads-och integrationskontoret, AIK, i Falun har under de senaste senaste åren studerat, besökt och bildat nätverk med ett antal goda exempel, bla. Södertäljes flyktingmottagning, Värmdö Matchning (ett ESF-projekt), Tjörns arbetsplatsförlagda yrkesutbildning, Yrkesspåret i Falun, Företagarnas lärlingsutbildning för hantverkare i Leksand, Vikariepoolen i Gagnef, Blatteförmedlingen, arbetskooperativet Basta (Equal). AIK har ökat andelen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen till 70%, upphandlat privata yrkesutbildningsarrangörer för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning, mm.
Allt detta ger oss en bra grund att i projektet Insteget satsa på målgruppen arbetslösa flyktingar med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning.


Syfte

Projektets primära avsikt är att dels skapa förutsättningar för integration och självförsörjning genom jobb för flyktingar och invandare i kommunen, dels att skapa förutsättningar för småföretagare och andra arbetsgivare att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.

En sekundär avsikt är att utpröva ett koncept för en omorientering av flyktingintroduktion och den s.k. SFI-utbildningen mot en starkare anknytning till arbetsmarknad och en nära samverkan mellan flyktingar, invandrare, arbetsmarknadens behov, företagen och vuxenutbildningen. Bla ska körkortsutbildning ingå i SFI-delen som en förberedande till de yrkesområden som kräver detta. En egen ekonomisk insats kommer att krävas genom individuella kontrakt

Insteget omfattar ett brett partnerskap bestående av bla, AIK (Falu kommun), Arbetsförmedlingen, Komvux, externt upphandlade utbildningsanordnare, näringsliv och övrig arbetsmarknad, Programområde 1 ESF,


Genom yrkesintroduktion hos olika arbetsgivare kan en väg in till arbetsmarknaden beredas redan i den tidiga SFI-utbildningen. Anställningsbarheten, liksom deltagarens självkännedom och verklighetsuppfattning skall öka.

Allt ligger i linje med Falu Kommuns integrationspolitiska program. (Bilaga)

I den förprojektering av företagens kompetensbehov som gjorts med ESF-stöd under 2008 i Falun framkom en positiv inställning till anställning av flyktingar och invandare.
På nedanstående fråga svarade företagen,

Skulle det berika ditt företag att anställa invandrare?
1. Ja 38%
2. Nja 23,5%
3. Njä 23,5%
4. NÄ 15%(14,7%)

De tveksamma angav främst kompetensbrist och oro för svenska språket som anledning.

Projektet Insteget kommer därför att genom nära samarbete med företag/arbetsgivare erbjuda arbetsplatsförlagd yrkesutbildning enl företagens behov & önskemål. De företag som genomgått en av ESF finansierad förprojektering och senare utbildning i steg 2 är en viktig del i det nya nätverket för projektet Insteget. I Falun har under 2008 fem förprojekteringar godkänts och detta är en bra grund i nätverket då de redan visat intresse för samverkan och utveckling.

Projektet Insteget innebär att.

- det blir lättare för flyktingar och invandare att komma in på arbetsmarknaden.
- minskar kommunens kostnader för försörjningsstöd. Ca 7000 kr och Kommunal inkomstskatt på minst 3000 kr per månad, dvs 10 000 kr per individ och månad.
- arbetsgivare erbjuds Instegets tjänster i rekryteringsarbetet, enkelt och kostnadsfritt.
- hitta lösningar efter företagens och individens behov.
- inga utbildningskostnader eller lönekostnader uppstår under utbildningstiden på företaget
- anordna skräddarsydda utbildningar.
- skapar mötesplatser.
- kunskapshöjande seminarier och workshops inom områden integration och jämställdhet anordnas.
- utbildning av arbetsgivare i sänkta språkkrav öppnar arbetsmarknaden för fler flyktingar / invandare.
- företagens insats är att de erbjuder en utbildningsplats och provanställning när utbildningen genomförts.
- nya metoder och modeller utvecklas för matchning mellan arbetsliv och arbetskraft

Projektet kommer att högprioritera de nya sk instegsjobben som ger en lönesubvention på 50-75% för de som kommer i anställning inom 36 månader.

Målsättning

Projektets mål är
- att lägst 80 % av deltagarna efter projektet Insteget skall ha någon form av anställning, vidareutbildning eller annan självförsörjning.
- att lägst 25 företag/arbetsgivare har rekryterat arbetskraft genom Insteget
- att öka jämställdheten på arbetsmarknaden i Falun med omgivningar bla genom att de som går yrkesutbildningar som kräver körkort ska Insteget mäta om körkortet leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden.
- att nya metoder och modeller utvecklas för matchning mellan arbetsliv och arbetskraft
- att inom projektet Insteget utveckla minst två alternativa SFI-utbildningar i nära samverkan med efterfrågade yrken/branscher/yrkesområden.
- att öka företagens vilja att anställa flyktingar/invandare.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionshinder.
Vårt kontaktnät med olika organisationer fungerar som bollplank till oss för deras intressegrupper och medlemmar.
Vi får en delaktighet i funktionshindrades behov och önskemål som som kan leda till ett utbyte i en genomförandefas. Vi har också etablerad samverkan med andra myndigheter/ FK/ AF inte minst i rehabiliteringsfrågor.
Vi har i förprojekteringen av företagens kompetensbehov undersökt företagens inställning till till personer med funktionshinder.
Fråga.
Har projektet fått dig att fundera över möjligheten
att anställa en funktionshindrad?
1. Ja 17%
2. Nej 83%

Det var kanske det mest nedslående resultatet av förprojekteringen.

Konsekvensen av detta är att i vart fall inom den privata sektorn är det mycket som krävs och projektet insteget kommer att upplysa om vilka stöd som finns och via föredrag &
seminarier med goda exempel börja att vända inställningen. Inom offentlig sektor kommer vi att på ett mer märkbart sätt ställa krav på tillgänglighet. Vi har resurser att sätta in när behov uppstår.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering finns med i alla delar av projektet Insteget genom tillvaratagande av kunskaper som finns inom På Lika Villkor för vardagsarbetet samt genom workshops och seminarier.
Nationell statistik visar att kvinnor har ca 2 år längre tid innan de får ett arbete. Vi avser att i Insteget aktivt försöka ändra på detta bla genom att yrken som kräver körkort, tex vård-och omsorg, service, chaufförer, truckförare mfl särskilt rekommendera och stödja kvinnor som behöver ett B-körkort.
Aktiv påverkan kommer att göras för att både män och kvinnor ska våga söka sig till yrken där jämställdheten inte fått genomslag.

Transnationellt samarbete

Vi har varit värdar för ett ARION-besök och andra EU-projekt där vi fått kontakter med flera vuxenutbildningar med intresse av fortsatt samarbete i bla Tyskland, Spanien, Holland, Portugal, Grekland och Lettland. De har uttryckt önskemål om utbyte, projektsamverkan och studiebesök.
Vi avser att ha utbyte med flera av våra tidigare kontakter och genomföra både värdskap för studiebesök från andra länder och själva besöka två andra projekt som arbetar med arbetsplatsförlagd utbildning för vuxna.
I de fall studentutbyte kan vara aktuellt söks även stöd via de programområden som Internationella Programkontoret erbjuder.

Samarbetspartners

  • AFFÄRSBYRÅN GRUNDSTRÖM & ENGBE

Kommun

  • Borlänge
  • Falun