Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Högtrycket

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareResurscentrum
KontaktpersonPetra Lindström
E-postpetra.lindstrom@soderhamn.se
Telefonnummer0270 75155
Beviljat ESF-stöd4 410 000 kr
Total projektbudget14 885 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Högtrycket har för avsikt att samverka över myndighets- och förvaltningsgränser för att stödja alla arbetslösa ungdomar i Söderhamn att komma vidare till arbete eller studier. Att samverkansparterna är aktiva i ett tidigt skede. Den verksamheten kan möjliggöra mötet på det lokala planet mellan det arbetsmarknads-, utbildnings-, närings-, och socialpolitiska arbetet och bör således gynna både den enskilde samt bidra positivt till kommande arbetskraftsförsörjning. Projeketet har som målsättning att 65 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier, att underlätta rörlighet, att skapa en gemensam arena för möte mellan ungdomar och näringsliv samt utveckla ett arbetssätt som kan spridas genom nätverksarbete.
Några av projektets nyckelord är samverkan/samordning, Minska ungdomarnas väntans-tid till arbete, öka geografisk rörlighet ( detta kan underlättas via samarbete med andra kommuner/Norge i form av jobbsökarresor ) samt nätverka.
Arbetssättet kommer att vara processinriktat på det sätt att den ”gemensamma” personalen blir processansvarig för olika områden som exempelvis Möte med näringslivet, Norge, Nätverk, Arbetssätt/metoder, Marknadsföring.
Fokus kommer att ligga på att arbeta med ungdomarna under deras första 90 arbetslösa dagar med motivationshöjande insatser och jobbsökaraktiviteter. I Jobbgarantin för ungdomar utformar ungdomarna en individuell projektbeskrivning av sin egen väg till arbete eller studier. I den sammanställs alla aktiviteter som kan ingå i projektet, exempelvis föreläsningar, jobbsökarresor, företagsbesök, utbildningsinsatser mm. Projektet kommer att jobba lösningsfokuserat, utgå från det som är positivt, allt för att stärka individerna och ge bästa förutsättningar inför framtiden.

Bakgrund

” Vi måste se en gemensam bild. De här ungdomarna finns i Söderhamns kommun och de är inte färdiga förrän de kommit ut i arbete eller studier oavsett vilken ålder de är i eller vilken instans som är satt som ansvarig ”

Söderhamns kommun har under flera år haft en hög ungdomsarbetslöshet i förhållande till riket. Arbetslösheten för målgruppen har minskat kraftigt men är fortfarande ett av de högsta i landet. I December 2007 var 13,5 % arbetslösa ( öppet arbetslösa och arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska program) Med anledning av den höga ungdomsarbetslösheten har Söderhamns kommun under 2007 arbetat förvaltnings- och myndighetsöverskridande med att skapa ett handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar.
I handlingsprogrammet finns olika inriktnings mål varav ett lyder
Senast 2011 ska andelen unga, 16-24 år som på heltid har arbete, utbildning eller har praktik överträffa riksgenomsnittet.
För att nå målet har bl.a en gränsöverskridande styrgrupp bildats, där har diskuterats hur samverkan mellan berörda instanser kan underlätta för den enskilde ungdomen, att ej hamna i rundgång mellan olika myndigeter, arbetsmarknadsprogram och rehabiliteringsinsatser.
Ett slagkraftigt lokalt arbete med en helhetssyn där ungdomarna inte ska falla mellan olika ansvarsområden kräver ett lokalt, och sannolikt även regionalt drivet och samordnat arbete.
Att för Söderhamns ungdomar skapa en enhetlig och samlad organisation som rör arbete och möjlighet att komma i egen försörjning kan vara ett första steg. Den verksamheten kan möjliggöra mötet på det lokala planet mellan det arbetsmarknads-, utbildnings-, närings-, och socialpolitiska arbetet. Det bör gynna både den enskilde samt bidra positivt till kommande arbetskraftsförsörjning.

Söderhamn som gammal bruksort med stora industrier befinner sig fortfarande i en industriell strukturomvandling där de största arbetsområdena idag är inom vård och omsorg, handel och kommunikation företagstjänster och till viss del tillverkning. Könsfördelningen inom de olika sektorerna är starkt segregerad enligt SCB: s statistik från 2005 . Utbildningsnivån i kommunen visar att majoriteten har gymnasial nivå samt att personer med eftergymnasial utbildning i större utsträckning är kvinnor. Projektet ska medverka till att ungdomarna ökar sin anställningsbarhet, bryta traditionella mönster i yrkesval och kompetensutvecklas genom noggrann kartläggning, coaching med motivationshöjande insatser, individuella projektbeskrivningar samt möjlighet till
utvecklings- och utbildningsinsatser.

Söderhamnsregionen tillskrivs ofta en lokal identitet i termer av ” bruksanda” eller
”bruksmentalitet”. Bruksandan uppfattas som en tröghet i det lokala ekonomiska livet som
helst ska ersättas med en mer entreprenörsinriktad mentalitet.

Syfte

- Underlätta för ungdomarna att komma vidare i arbete eller utbildning , att komma i egen försörjning, men också att bryta ungdomars mönster och yrkeskultur genom att bygga in arbetslivets normer, attityder och krav.

- Att genom samverkan, samordna personal fysiskt på en gemensam plats, utveckla gemensamma arbetsmetoder efter erfarenheter från tidigare projekt och med hänsyn taget till Arbetsförmedlingens ungdomssatsning Avstamp.

- Genom samarbetet bygga en gemensam ”myndighetskultur” som underlättar och förstärker samarbetet och den totala kompetensen så att vi ” Tillsammans minskar ungdomarnas väntans-tid till arbete”.

- Skapa en gemensam mötesplats, arena för mötet mellan företag och arbetslösa ungdomar

- Att vi (samarbetspartners) skall bli tidigare aktiva i arbetet med ungdomar.

- Att öka geografisk rörlighet genom att arbeta med ungdomarna så de vågar ”bryta upp” och flytta dit jobbet finns. Samt att utveckla samarbete med andra kommuner och Norge NAV för att främja rörlighet.

- Vidareutveckla metoder och upparbeta nätverk, hitta och utbilda mentorer för att skapa mötesplatser för arbetsgivare och arbetssökande och därigenom underlätta målgruppens etablering i arbetslivet.

- Samverka med andra kommuner och myndigheter för utbyte av erfarenheter och information samt för metodutveckling.

Målsättning

Underlätta för inträde på arbetsmarknaden, 65% av totala antalet deltagare vidare mot arbete/studier.
- 40% av ungdomar med invandrarbakgrund vidare mot arbete/studier.
- 80% av ungdomarna från försäkringskassan blir aktiva arbetssökande.
- 70% av det totala antalet deltagare ska öka sitt sökområde till riket alternativt Norge.
- Minska antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd med 20%.
- Främja kontakt mellan ungdomar och näringslivet genom att vid minst 9 tillfällen under projekttiden ha organiserade marknadsförda träffar med företag och ungdomar där olika teman speglas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att vara förlagt till lokaler som uppfyller kraven för tillgänglighet med avseende på deltagare med funktionshinder.
Vid aktiviteter utanför egna lokaler kommer vikt att läggas vid att undanröja eventuella hinder som kan föreligga.

Jämställdhetsintegrering

Projektet har ett förhållningssätt där jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.
Hänsyn kommer tas till Delområde 4: Kompetensutveckling genom intern rörlighet och extern rekrytering i kommunens jämställdhetsplan ”Engagemang från fler förvaltningar i frågan om könsutjämning mellan yrkesgrupper som leder till förändring/utjämning i könsfördelningen i kommunens alla yrkesgrupper.”
Projektet har möjlighet att nyttja kommunens genuspedagoger för att medvetandegöra egna värderingar och förhållningssätt. Eller för att få kännedom om hur man kan kartlägga sin verksamhet med genusögon.

Transnationellt samarbete

Center for interactive Art, In stage organization http://www.instageorganization.org.yu/int/instage00/
har ställt en förfrågan till Söderhamn att utbyta erfarenheter i ett multikulturellt samarbete. Samarbetet är riktat till personer som arbetar med ungdomar och arbetsmarknad. In stage organization Belgrad, Serbien kommer att ansöka inom ramen för The European Comission, Youth in action programme, Action 3.1 (www.action3.eu)

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Söderhamn
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Resurscentrum
 • Resurscentrum
 • Söderhamns kommun Socialförvaltning

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Söderhamn
 • Försäkringskassan Bollnäs
 • Förv Lärande och arbete
 • LO-facken i Söderhamn
 • Resurscentrum
 • Söderhamns kommun Socialförvaltning
 • Söderhamns kommun Staffangymnasiet

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar