Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Handel i småorter 4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNYFÖRETAGARCENTRUM HAMMARÖ
KontaktpersonNyföretagarCentrum Hammarö Per-Arne Olofsson
E-postnyforetagarcentrum@hammaro.se
Telefonnummer054-518898
Beviljat ESF-stöd294 698 kr
Total projektbudget294 698 kr
Projektperiod2009-09-21 till 2010-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målgruppen är handel d.v.s. företagare och anställda i fyra orter omkring Karlstad. Målsättningen är att från varje ort ska mellan 3 - 5 representativa handlare utarbeta en kompetensplan inklusive medarbetarna, som ska stärka företagen och trygga anställningarna samt bidra till ökad tillväxt.

Bakgrund

Handeln i småorter som Forshaga, Kil, Grums, Molkom och Skoghall präglas av ett antal faktorer gamla såväl som nya.
- Det lilla samhällets invanda vanor och föreställningar
- Medelåldern bland företagsägarna är hög.
- Utpendlarantalet till framförallt Karlstad är mycket stort.
- Närheten till ett av Sveriges största köpcentra (Bergvik).
Dessa faktorer gör att handeln idag lever ett liv på "marginalerna" vilket leder till att det finns mycket små resurser för respektive handlare att utveckla sitt företag och anställda.
Vi skall analysera hur handelns möjligheter att genom nya arbetssätt och metoder samt ny teknik kan skapa ökad tillväxt.
Kartläggning av vilka kompetenser och marknadsanpassningar som krävs, dels på företagsnivå men framförallt på individnivå.
Genom ny kompetens och marknadsanpassning öka möjligheten till att företagen utvecklas till ett mer långsiktigt hållbart företagande.

Förtydligande svar:
I den strukturomvandling som handeln genomgår och som beskrivits i vår ansökan kommer att påverka individen som kan vara anställd eller företagsägare. Den enskildes (sysselsatt) behov av utveckling kan sammanfattas på följande sätt:
Sysselsatt vars utveckling måste stärkas för att inom den egna arbetsplatsen klar den omställning som krävs.
Sysselsatt vars utveckling måste stärkas för att klara en heltidssysselsättning genom att ta anställning på andra företag främst då inom handeln. Detta kan vara av störst betydelse för kvinnor.
Sysselsatt vars utveckling måste stärkas för att kunna överta verksamheter d.v.s. bli egen företagare vilket får anses vara viktigt ur ett generationsskifte
Handel i småorter 4 bygger på att stärka individen/företaget i konkurrens mot köpcentra i större närliggande orter vilket ligger i regionalt och lokalt näringslivsintresse.

Syfte

Vi vill skapa en större framtidstro och tillförsikt hos handlare och anställda i nämnda småorter. Vi vill i projektet visa att det finns nya vägar och möjligheter att genom kompetensutveckling, för ägare och anställda, utveckla handeln så att den får lönsamhet på andra sätt än de för småorters handel traditionella sätt.
Det kan leda till omstruktureringar bland de annars ganska traditionella handelsföretagen. Vi hoppas också att projektet leder till gränsöverskridande långsiktighet samt nytänkande, då deltagande företag kan utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter med varandra.

Målsättning

Projektet skall ta fram en kompetensplan för handeln i småorter enligt bakgrundsbeskrivningen. Kompetensplaner ska skapas för samtliga medarbetare utifrån individnivå och företagsnivå. Planen skall ha till mål :
- att stärka handelns totala lönsamhet på orten.
- finna nya affärsmöjligheter.
- att genom individuella kompetensplaner höja anställningsbarheten
ex. från deltid till heltid alt. anställning hos andra företag inom
handeln.
- göra företaget säljbart, förbereda generationsskifte.
- få handlarna att samverka för att gemensamt kunna marknadsföra
ortens handelscentrum.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Deltagande företag bedöms ha liten kunskap om tillgänglighetsarbetet varför denna punkt kommer att lyftas in i SWOT-analysen för att på så sätt få tillgänglighetsarbetet att bli en naturlig del i verksamhetens kundperspektiv.Här kommer information och eventuellt vägledningsmaterial att hämtas från Handisam.
När det gäller projektägarens val av möteslokal och konferensanläggning har vi för avsikt att använda oss av Forshaga Lärcenter och Frykenstrands konferensanläggning som uppfyller de krav vi har för de eventuella deltagare som har någon form av funktionsnedsättning.
De så kallade fyra integrerade delarna har beaktas vid bedömning av lokal och konferensanläggning
-fysisk tillgänglighet
-tillgänglig verksamhet
-kommunikativ tillgänglighet
-informativ tillgänglighet

Samarbetspartners

 • Forshaga FöretagsCentrum
 • Grums Näringslivscentrum ideell förening
 • MEDIC i Karlstad HB

Deltagande aktörer

 • Don Ámi Parfymeri HB
 • ERIXONS STYLE FASHION HB
 • FERNQVIST SAXÉN,
 • Forshaga Färg AB
 • FOTOGRAFEN PATRICK NÄSLUND
 • GARN & TYGHÖRNAN I KIL AKTIEBO
 • GRUMS RÖR AB
 • Karins Blommor
 • Maria Euréns Tyg&Garn
 • Petrusgrillen AB
 • Piaceri
 • Skoghalls Guld & Present AB
 • Soeasy Hudvård AB
 • Tores El
 • ÅSLUNDS UR OCH GULD AKTIEBOLAG

Kommun

 • Forshaga
 • Grums
 • Hammarö
 • Kil