Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hälsofrämjande skola och förskola

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBarn och utbildningsförvaltnin
KontaktpersonAnders Hjelm
E-postanders.hjelm@smedjebacken.se
Telefonnummer0240-660330
Beviljat ESF-stöd268 626 kr
Total projektbudget268 626 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-01-29
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken har för avsikt att göra en inventering av personalens kompetens. Detta för att identifiera vilka insatser som behövs för att säkerställa att de har adekvata kunskaper och rätt kompetens för att möta organisationens framtida behov.

Bakgrund

Under många år har verksamheten arbetet med fokus på att förbättra måluppfyllelse, resultat och kvalité. Det har skapat ett intensivt behov av förändringsarbete med höga krav på anställda. Kontinuerligt har verksamheten ställts om på grund av minskat elevunderlag. Verksamheten omfattade 2008 286 årsarbetare och beräknas vid ingången av 2010 bestå av 256 årsarbetare.

Förskolan och grundskolan står inför stora utmaningar. Det gäller att kunna kombinera kravet på högre måluppfyllelse och bättre resultat med att resurserna inte kan öka i den omfattning verksamheten varit van vid. Det gäller att hitta nya effektivare sätt att nyttja personal och att organisera verksamheten.

Inom en snar framtid kommer nya läroplaner, kursplaner och betygssystem att introduceras. Omvärldens förnyade krav på hälsa, säkerhet och miljö med delaktighet och inflytande gör att det föreligger behov av att förändra arbetssätt och kompetensen hos individer och organisation. Självbestämmande och valfrihet är honnörsord inom verksamheten.

Förskolan och grundskolans verksamhet skall präglas av god kvalité och där vi har en skola för alla med individuella anpassningar. Föräldrar skall känna sig trygga med förskolan och skolan och ska delta i elevernas kunskapsutveckling och lärande. Medarbetarna beskrivs som kunniga, tydliga intresserade och engagerande vuxna i förskolan och skolan.
Det betyder att medarbetarna med sin professionella kunskap behöver förena den med goda relationer.

Av rapporter som presenteras är barns- och ungdomars hälsa på en hög nivå Det som oror är negativa tendenser för barns- och ungdomars psykiska hälsa. Det visar sig bland annat genom stress, dålig sömn, ont i magen, otillräcklighetskänsla, för att för några övergå i självdestruktivt beteende.
Målet är att utveckla verksamheten utifrån begreppet en hälsofrämjande skola.
Utgångspunkten för en sådan utveckling är att bygga på individers starka sidor och att uppmuntra till att både kunna och vilja prestera så bra som möjligt.

Som arbetsgivare och organisation är det viktigt att bygga på positiva värden, stärka individers och organisationens friskfaktorer och hitta en balans mellan verksamhetens behov och individens behov. För att klara omställningen är det en förutsättning att personalen är frisk och att den som helhet växer under ansvar och att de känner delaktighet. Dagens arbetsbelastning upplevs av anställda som stor och som gör det svårt att själv hinna förändra sitt arbetssätt. Det är viktigt att både ledning och medarbetare i hela organisationen skapar ett öppet kommunikationssätt. Vi behöver lära oss leda både i klassrummet och i organisationen som helhet. Ett fungerade ledarskap blir en av de väsentliga aspekterna för att få individer och organisationen att må bra och utvecklas.

En kartläggning skall göras både på individ och verksamhetsnivå för att främja utvecklingen till en hälsofrämjande organisation. Denna kartläggning ska omfatta:
Ledningsgrupp
Förskoleverksamheten
Fritidsverksamheten
Grundskola och särskolan
Elevhälsa
Skolbibliotek
Måltidsverksamheten
Administration

Utgångspunkten i dessa beskrivningar skall vara anpassade till de framtida krav och utmaningar verksamheten står inför. Verksamheten har idag tillräckligt antal anställda. Det råder en viss brist avseende fritidspedagoger och förskolelärare. Den samlade kompetensen har dock fel profil för att möta morgondagens krav och förväntningar och det behövs en kompetensutveckling för att undvika att befintlig personal blir övertaliga på grund av att de inte har rätt kompetensnivå.

Syfte

Projektets huvudsyfte att i en förstudie analysera vad som behöver göras för att säkerställa att förskola och skola har personal och ledning med rätt kompetens för att möta framtidens utmaningar. Personalens kompetens- och utvecklingsbehov kommer att analyseras i förhållande till verksamhetens behov och mål och lagstadgade krav. Andemeningen är också att skapa en delaktighet och engagemang hos den enskilde för sin egen och verksamheten utveckling. Rätt man på rätt plats och att var och en får utveckla det den är bra på.

Målsättning

En tydlig behovsbild (önskvärd) över vilken kompetens som behövs inom organisationens olika verksamheter finns framtagen.

Den önskvärda kompetensnivån jämförs med personalens befintliga kompetens.

En strategi tas fram för hur man når det önskvärda kompetensen på individ och på organisationsnivå.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att säkerställa att ett tillgänglighetsperspektiv tillämpas genom hela projekttiden. Rutiner ska tas fram för att arbeta med dessa frågor för att förhindra att arbetet glöms bort. Projektledaren har som ansvar att säkerställa att alla kan delta på möten och sammanträden utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och man kommer även att belysa vikten av att likabehandling tillämpas och inga former av kränkande bemötande eller behandling får förekomma.

Samarbetspartners

 • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund i Västerv
 • SKTF-centret i Västerås

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Ludvika/Smedjebacken
 • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund i Västerv
 • SKTF-centret i Västerås
 • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU

Kommun

 • Smedjebacken