Logotyp på utskrifter

HKIS - Hållbar Kompetensförsörjning I Samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareThe Paperprovince
KontaktpersonSten Åberg
E-postwebmaster@seaforetagsutv.s.se
Telefonnummer0706508113
Beviljat ESF-stöd3 039 731 kr
Total projektbudget3 039 731 kr
Projektperiod2011-08-29 till 2013-03-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom HKIS stärks individers och medverkande företags hållbara konkurrenskraft. Individers självkänsla och anställningsposition i företaget ökar. Individernas anställningsbarhet ökar och genom nätverkandet ökar även kontaktytorna för individernas möjligheter till arbetslivets utveckling. Projektet ökar företagens insikt om behovet av en långsiktig strategisk kompetensförsörjning.

Bakgrund

I regionen Norra Mellansverige finns ett stort inslag av det som benämns basindustri. I klusterorganisationen The Paper Province (TPP) har en andel av basindustrin – pappers- och massaindustrin med dess underleverantörer samlats för att genom samverkan utveckla regionens globala konkurrenskraft. Under de senaste 12 åren har TPP:s verksamhet genomsyrats av företagens behov av kompetens och kunskaper som utvecklar dess verksamheter och offentlighetens behov av ett utvecklat utbildningssystem som försörjer den regionala industrin med de nya behov av kompetenser som följer i utvecklingens spår. Gemensamt med universitetets utbildningssystem och forskningsresurser har klusterinitiativet utvecklats till att i dag vara ett av Europas "World Class Clusters" (Cluster Observatory 2010).

De stora kompetensbehoven finns i organisationerna som i allt snabbare takt strukturrationaliserar och omorganiserar verksamheten främst inom tillverkande industri där utbildningsgraden är låg. Ny teknik introduceras effektiviteten måste ökas för att kunna vara globalt konkurrenskraftiga samtidigt som färre individer skall kunna fler saker inom fler områden när verksamhetens funktioner blir allt mer kvalificerade. Samtidigt som detta sker krymper drastiskt det möjliga tidsmässiga och ekonomiska utrymmet för individers kompetensförsörjning i organisationerna, vilket riskerar individernas konkurrenskraft.

Som framgår av den Regional planen Norra Mellansverige, är utbildningsnivåerna generellt låga samtidigt som industrins omställningstakt ökat och i dagsläget, med den ekonomiska krisen fortfarande i färskt minne som förorsakat företag och individer stora problem att finna resurser för kompetensutveckling. Behovet av akuta åtgärder för förnyelse är alltså stort och allt mer akut när konjunkturen nu vänder. Företag som inte kunnat utbilda i lågkonjunkturen riskerar nu att halka efter än mer, när konjunkturläget är ett annat. Behovet av kunskaps utveckling i ny teknik, nya arbetssätt och nya kompetensområden en nödvändighet för att företagens konkurrenskraft skall kunna utvecklas/vidmakthållas.

För individerna i företagen kräver detta ett ökat behov av kompetenser för att kunna utföra allt mer komplicerade arbetsmoment. På de orter som våra projektföretag är belägna finns dessutom en utbredd arbetslöshet och ett läge där allt fler måste arbetspendla till orter med större arbetskraftsutbud. Med en relativt sett hög medelålder bland individerna på projektarbetsplatserna finns därför en ökad risk för utslagning bland de individer som har en högre medelålder och låg utbildningsnivå. Projektet vänder sig därför till samtliga anställda på respektive arbetsplats. I samtliga insatser finns ett speciellt fokus på att ta utveckla strategier för jämställdhet och tillgänglighet på de berörda arbetsplatserna.

Inom ramen för TPP:s verksamhet och i samverkan med andra regionala näringslivsinitiativ bedriver TPP ett framgångsrikt arbete för utvecklingen av Teknikcollege, nya strategiska kompetensbehov i samverkan med Region Värmland, Karlstads universitet och klusterinitiativen Compare, Stål & Verkstad samt The Packaging Arena inom Vinnovaprojektet KOM INN! (se bilaga), samt genom program- och aktivitetsråd verksamma i skolfrågor och akademiska utvecklingen på Karlstads Universitet och speciellt projektet JämVäxt. Genom detta arbete får samtliga TPP:s 92 medlemsföretag tillgång till utbildningssystemets och dess företrädare för en samverkande kompetensutvecklingsstruktur i regionen. Vinnovaprojektet KOM INN! Betraktar företagens strategiska kompetensförsörjningsbehov och aktiverar företagen i ett strategiskt långsiktigt förhållningssätt till sina framtida kompetensbehov viket även omfattar jämställdhets och integrationsfrågor. TPP är utpekad i Värmlands regionala utvecklingsprogram 2009-2013 som ett av de för regionen viktiga klusterinitiativen och som en tillgång att bygga vidare på.

Genom åren har flera satsningar också gjorts på att erbjuda TPP företagen möjligheter till kompetensanalyser och samordning av företagsutbildningar. Under förra lågkonjunkturen genomfördes ett sådan specifikt projekt KNUFF 1-3. Förutsättningarna för vissa av företagen var då redan akuta och de strategiska utbildningsbehoven åsidosatta på grund av små resurser för kompetenshöjande åtgärder och dålig kunskapsbas om vad som var strategiska kunskapsflaskhalsar i organisationerna. Genom KNUFF projektet fick företagen genom EFS medel att genomföra sådana satsningar som i ett fall ledde till en 30% effektivisering av verksamheten och att företaget kunde drivas vidare till glädje för de 240 anställda och för en liten utsatt kommun i Värmland.

Under den rådande ekonomiska krisen har det varit rese- och utbildningstopp i många av regionens företag. Under två års tid har kompetensutvecklingsarbetet i många företag legat i träda. Att hämta upp och vidareutveckla detta behov kommer i många fall vara en omöjlig uppgift och detta sätter företagens anställda i en svår sits med risk att hamna i arbetslöshet med fel kompetensprofil för framtida arbeten.

Det är med dessa förutsättningar som förstudiefasen genomfördes, för att ta fram individernas kompetensförsörjningsbehov och företagens strategiska behov av kompetensförstärkningar för att minimera flaskhalsar och uppdatera kompetensnivåerna. Ett specifikt område är de tillverkande företagens behov av operatörsutbildningar för att bredda kompetensområden för att individerna skall kunna möta behovet av breddad kompetens och allt mer kvalificerade arbetsuppgifter (fler arbetsuppgifter med högre kompetensinnehåll) att utföra med allt färre personella resurser (under den ekonomiska krisen har fler än 250 personer varslats om uppsägning inom TPP företagen). Flera av företagen som ingick i förstudien har också fått svårt att återhämta sig t.ex har ett av projektföretagen Lamb gått från 5 anställda till 1 person.

Under förprojekt-arbetet har vi kunnat dra följande slutsatser: 1. Två av företagen som skulle delta har dragit sig ur p.g.a. den ekonomiska situationen i världen och företagens omedelbara obestånd som följd. Ett av de små företagen Lamb har tvingats säga upp hela personalen. 2. Behoven hos ett av de större företagen har varit mer omfattande än vad projektet kunnat omfatta. Företaget har då fullföljt del av analysen med egna medel. Vilket visar tydligt på behoven och insikten från företagets sida att genom projektets fas ett, inse behovet och investeringen i ett strategiskt tänk kring kompetensförsörjningsfrågorna. 3. Företagen har samfällt gett uttrycket för att de nu planerade utbildningsinsatserna inte kommit till stånd med hjälp av egna medel. Vilket i framtiden skulle leda till minskad konkurrenskraft och i förlängningen risk för nedläggning. Samt att de nu genom projektet kommet vidare i sitt arbete med jämställdhets och tillgänglighetsarbetet (då vi redan startat en introduktion inom dessa områden) 4. Inget av företagen har tidigare genomfört strategiska kompetensanalyser för HELA personalstyrkan. 5. Personalen har i flera fall uttryckt sin positiva syn på att få medverka i processen som involverar HELA företaget i ett ge och ta förhållande, och gärna bidragit med nyttig information och entusiasm över arbetet. 6. Det genom analysen framkomna utbildningsbehovet är väl förankrat i respektive organisation och därmed också väl förankrat i organisationernas ledningsstrukturer. Förståelsen och insikten om individernas behov respektive organisationens är genom processen väl förankrad och belyst.
Projektet kommer varva seminarier, och individuella utbildningsinsatser genom såväl intern- som extern utbildning. Utbildningsinsatserna anpassas till de enskilda individernas arbetssituation.

Syfte

Projektets syftet är att fokusera och genomföra kompetenslyft för individens anställningsbarhet med ett specifikt fokus på personal med låg utbildningsnivå eftersom förstudien visar att den formella utbildningsnivån på gymnasial och eftergymnasial nivå är klart lägre än riksgenomsnittet. Dessutom stärka de enskilda företagens hållbara konkurrenskraft genom en välutbildad personal som möter företagets behov nu och framgent, samt introducera ett STRATEGISKT tänk kring kompetensförsörjnings-, jämställdhets - och integrationsfrågorna.
Vi skall utveckla nätverket dels mellan de anställda i projektföretagen och dels mellan företagsledningarna för kompetensöverföring/erfarenhetsutbyte, som sedan kan fortsätta utvecklas i TPP klustrets nätverk och övriga kompetensutvecklingsprojekt.

Företagen inom pappers- och massaindustrin har en lång tradition och stora investeringskostnader som innebär att ny teknik sker språngvis och inte kontinuerligt. Detta innebär att många medarbetare inte har en uppdaterad kompetensprofil när investeringar sker. Det leder till att de som varit anställda i företaget under en längre tid (vilket är fallet i alla bruksorter) inte är konkurrenskraftiga visa vi nyare anställda som har adekvat utbildning. Det innebär att medarbetarna ofta ”fastnar” i sina arbetsroller och därför riskerar att inte vara prioriterade vid omställningar på arbetsplatsen. Dessutom riskerar man att vid strukturrationaliseringar inte vara attraktiv som arbetstagare på arbetsmarknaden och att hamna i ett utanförskap. De utbildningar som avses att genomföras i projektet är i första hand sådana utbildningar som stärker individernas möjlighet att vara kvar och utvecklas på sin arbetsplats och eller vara attraktiva arbetstagare vid byte av arbetsplats och arbetsuppgifter. Utbildningarna kommer också till stor del att ut- föras på respektive företag, men även en andel gemensamma utbildningar för projektföretagen kommer att genomföras speciellt inom området Tillgänglighet och Jämställdhet.

Resultat av analys-utbildningsbehov t.ex. avses den kvalificerade truck- och traversutbildningen att leda vidare till en intern kontinuerlig utbildning av förekommande personal som får större möjligheter att bredda sin kompetens och klara fler framtida arbetsmoment i befintligt eller framtida företag. Ekonomiutbildningen är tänkt för ”icke ekonomer” som genom denna utbildning får större möjligheter att förstå och tillgodogöra sig de ekonomiska förutsättningarna på alla nivåer i verksamheter, individerna får en ökad kunskap och bättre möjligheter att konkurrera om framtida jobb i och utanför befintlig organisation. Datautbildningen är avsedd för personer med ringa eller het avsaknad av datakunskap som har behov av breddning och/eller fördjupning för att kunna hantera nya kvalificerade arbetsuppgifter. Massateknikutbildningen och mekanisk underhållsutbildning avser att ge personalen en breddad kompetens som skapar insikt i de teoretiska sammanhang som leder till bättre kvalitet i arbete och produkter. (Vid en tidigare av ESF Rådet finansierad utbildningar på Nordic Paper i Säffle gav denna utbildning en effektivitetshöjning på ca 30% vilket innebar att företaget kunde leva vidare, en nedläggning var annars alternativet p.g.a. för dålig lönsamhet). I dagsläget har inte den aktuella personalen den teoretiska kompetensen, innebär att personerna kan få nya mer kvalificerade arbeten, inte minst viktigt ur jämställdhetsperspektivet. En speciell tonvikt på teamutveckling har också identifierats. Tidigare har man enbart satsat på ledarutveckling men nu vill man bredda detta till att omfatta större personalgrupper i driften för att öka konkurrenskraft och arbetetsglädje. Branschutbildning Stock till kartong avser att ge hela personalgrupper en inblick i hela produkt/processkedjan och med de planerade studiebesöken som ett sätt att vidga försåelse och nätverk för individerna. Språkutbildningen för samtlig personal öppnar möjligheter för enskilda individer i internationella företag att tillgodogöra sig information och öka möjligheter till kontakter och arbetslivsutveckling.

Målsättning

Målsättningen är att genom projektet kompetensutveckla personalen på flera nivåer i projektföretagen, med ett speciellt fokus på personer med låg utbildningsnivå. Målet är också att utbilda personal på plats i organisationerna och att utbilda specifika personer som sedan utbildar på bredden.
Resultat av analys-utbildningsbehov t.ex. avses den kvalificerade truck- och traversutbildningen att leda vidare till en intern utbildning av förekommande personal som får större möjligheter att bredda sin kompetens och klara fler framtida arbetsmoment i befintligt eller framtida företag. Ekonomiutbildningen är tänkt för ”icke ekonomer” som genom denna utbildning får större möjligheter att förstå och tillgodogöra sig de ekonomiska förutsättningarna på alla nivåer i verksamheter, individerna får en ökad kunskap och bättre möjligheter att konkurrera om framtida jobb i och utanför befintlig organisation. Datautbildningen är avsedd för personer med ringa eller ingen datakunskap som har behov av breddning och/eller fördjupning för att kunna hantera nya kvalificerade arbetsuppgifter. Massateknikutbildningen och mekanisk underhållsutbildning avser att ge personalen en breddad kompetens som skapar insikt i de teoretiska sammanhang som leder till bättre kvalitet i arbete och produkter. (Vid en tidigare av ESF Rådet finansierad utbildningar på Nordic Paper i Säffle gav denna utbildning en effektivitetshöjning på ca 30% vilket innebar att företaget kunde leva vidare, en nedläggning var annars alternativet p.g.a. för dålig lönsamhet). I dagsläget har inte den aktuella personalen den teoretiska kompetensen, innebär att personerna kan få nya mer kvalificerade arbeten, inte minst viktigt ur jämställdhetsperspektivet. En speciell tonvikt på teamutveckling har också identifierats. Tidigare har man enbart satsat på ledarutveckling men nu vill man bredda detta till att omfatta större personalgrupper i driften för att öka konkurrenskraft och arbetetsglädje. Branschutbildning Stock till kartong avser att ge hela personalgrupper en inblick i hela produkt/processkedjan och med de planerade studiebesöken som ett sätt att vidga försåelse och nätverk för individerna. Språkutbildningen för samtlig personal öppnar möjligheter för enskilda individer i internationella företag att tillgodogöra sig information och öka möjligheter till kontakter och arbetslivsutveckling.

Mätbara mål. Genomföra de kompetenshöjande insatser på individnivå som identifierats utifrån varje enskild individs personlig kompetensutvecklingsplan, som tagits fram genom förprojekteringsfasen.
Mål, 181 individuella kompetensinsatser, 25 kvinnor och 156 män (Individer).

Genomföra aktiviteter som stärker nätverkandet (bl.a genom en gemensam styrgrupp) mellan projektföretagen i och utanför Norra Mellansverige Regionen (OBS! Inkluderar även Bäcke emballage i Bäckefors, Västra Götaland) och utveckla intresset för de strategiska kompetensförsörjningsfrågorna som företagen i regionen står inför inte minst för att stärka ledningarnas insikt i jämställdhets och tillgänglighetsfrågorna. Enligt TPPs senaste enkät kommer företagen ha ett behov av nyanställningar med ca 500 personer inom 5 år på grund av åldersstrukturen i företagen. Detta kommer leda till en akut brist på arbetskraft med rätt kompetensprofiler inom företagen. Mål, 6 styrgruppsmöten under projektperioden.

Genom gemensamma lärprocesser bereds företagen möjligheter att delta i seminarier, workshoppar och aktiviteter inom projektets ram och i samordning med andra aktiviteter som erbjuds företagen inom den regionala samverkan i dessa frågor. Erbjudande om deltagande i minst tre seminarier inom områden som strategisk kompetensförsörjning inklusive jämställdhets och integrationsfrågor, samt möjlighet att aktiv delta i initiativ som berör dessa frågor inom angränsande projektformer.
Mål, 6 tillfällen under projektperioden.

Efter HKIS avslutande kommer arbetet inom de regionala samsatsningarna som KOM INN! och JämVäxt att utgör plattformen för projektföretagen i ett fortsatt kunskaps utbyte (se bilaga om KOM INN projektet).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kunskapen inom området skall förmedlas genom 3 seminarium i ämnet "Personer med funktionshinder är en resurs" under projektperioden, under första kvartalet sker det ett seminarium där målgruppen är projektledning samt chefsgrupper. Seminarium omgång två är samma målgrupp men på agendan är det attityder,värderingar,funktionshinderkunskaper,inbjuden föreläsare är Fredrik Lindgren Handisam. Seminarium tre riktar sig till personalen inom deltagande företag, med fokus på attityder,värderingar,funktionshinderkunskap. Material bl a filmer från Handisam. Utöver seminarietillfällena kommer Företagshälsovården att bjudas in på olika projektmöten hur kan FHV samverkansformer att bli idébärare av tillgänglighetsfrågorna? Ytterligare aktivitet som projektet bjuder in till är att samla aktuella leverantörer/utbildningsleverantörer att få kunskap om ämnesområdet då detta kommer att vara ett måste krav vid projektets upphandlingar. (Se tid och aktivitetsplan för aktiviteterna.)

Jämställdhetsintegrering

För att möta den problematik som framkommit i förstudien är vi övertygade om att "checklista för jämställdhetsarbete" till de företag som inte har egna planer för detta ändamål är ett sätt att långsiktigt säkra upp att företaget får en riktlinje för sitt jämställdhetsarbete.
Nyckelpersonerna i ett förändringsarbete är chefer/ledare som är garanter att åstadkomma förändring/utveckling, därför satsar vi resurser inom projektet för att stärka kunskaperna inom detta område i målgruppen.
Projektet kommer att innehålla: Ledarskapsutbildning, fokus på ett stort antal chefer, teamutbildning där fokus på jämställdhet är en del i utbildningarna. Utbildning i jämställdhetsintegrering för målgruppen styrgrupp samt projektledning, inbjudna till aktiviteten är även Företagshälsovården som även deltar i (tillgängligheten)
Ytterligare aktörer som bjuds in att deltaga är tilltänkta utbildningsleverantörer till projektet. I uppstarten av arbetet/utbildningen deltar Katarina Jakobsson Länsstyrelsen i Värmland, Katarina har även varit behjälplig med ett informationsmöte med samtliga nu ingående företag i projektet vilket visade sig att samtliga företag kommer att lyfta fram jämställdhetsfrågorna på agendan på ett helt annat sätt än tidigare samt att man vill lära sig mera.
Utbildningsaktiviteter läggs upp som olika moduler på respektive företag som omfattar all personal. Vi kommer testa upplägg som t.ex kortare informations-/diskussionsinslag i samband med frukost eller lunchraster för att få igång en diskussion och förändringsklimat i företagen.
Uppföljning samt utvärdering av genomförda aktiviteter prioriteras, män och kvinnors deltagande i satsningarna samt resursfördelning följs upp samt att projektorganisationen har en jämn fördelning av kvinnor och män. I en modul i utbildningen redovisar lyfter fram respektive företag sitt jämställdhetsarbete, hur ser lönestrukturen ut män och kvinnor, skillnader i utbildningsnivå vem/vilka får utbildning, rekryteringsfrågor, mm.

(Se tid och aktivitetsplan för aktiviteterna)

Transnationellt samarbete

Ej relevant

Deltagande aktörer

  • Bäcke Emballage AB
  • Mohed Emballage AB
  • Rottneros Bruk

Kommun

  • Sunne
  • Söderhamn