Logotyp på utskrifter

Grön rehabilitering (som första steg mot arbetsmarknaden)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGarpenbergs Intressenter AB (GIAB)
KontaktpersonAlf Arvidsson
E-postalfa@garp-giab.se
Telefonnummer0225-22162
Beviljat ESF-stöd1 906 479 kr
Total projektbudget4 619 379 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2012-04-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Det stora antalet långtidssjukskrivna i arbetsför ålder och svårigheterna att få dessa personer i arbete utgör kärnan i projektet. Begreppet "Grön rehab" innebär i detta fall ett betydande inslag av vistelse i skogen. Ett viktigt inslag är personlig utveckling med målet att närma sig arbetslivet.

Bakgrund

Utifrån utvärdering av genomförd förprojektering och tidigare genomförda och dokumenterade projekt med "grön rehabilitering" kan vi konstatera att det arbetssätt och -metoder som tillämpas ger avsedda/önskvärda resultat/effekter för deltagarna. "Grön rehabilitering" ska därvid ligga först i en möjlig/tänkt kedja av insatser för respektive deltagare. Efter genomförd "grön rehab" kan dock den kompetens som "grön rehab"-teamet utgör fungera som en stödjande resurs under övergången till nästa steg i deltagarens fortsatta rehabilitering mot arbetsmarkanden.

För den långtidssjukskrivne med långvarig hemmavistelse följer "isolering", dålig självkänsla, försämrad ekonomi och en generellt negativ spiral, som hindrar den sjukskrivne att se framåt och ta sig ut på arbetsmarknaden igen.

Grön rehabs arbetssätt innebär att deltagarna får kunskaper/insikter om sin situation genom att spegla sig i andra i samma situation (inom gruppen), genom insatser från beteendevetare, friskvårdsterapeut mfl.
Utvärderingar visar att deltagarna får bättre kondition, matvanor, dagsvanor, positiva sociala kontakter och bestående erfarenheter/kunskaper som i sin tur ger ett gott utgångsläge inför fortsatt rehabilitering till ett återinträde i arbetslivet.

Syfte

Att med slutsatserna från förprojektet och tidigare genomförda projekt inom området ges möjlighet att tillämpa och genomföra det utvecklade arbetssättet under en längre period och med flera deltagare.
Samtidigt utvecklas och finslipas arbetsmetoderna och kontakterna med tidigare och nya samverkanspartner.
Vi vill också medverka till att utveckla Grön rehabilitering som vedertagen behandlingsform i en väl fungerande rehabiliteringskedja och att Grön rehabilitering i större utsträckning prövas bland rehabiliteringsansvariga, dvs aktivt verka för att metoden/arbetssättet erhåller en geografisk spridning.

Målsättning

Antal deltagare som efter genomgången grön rehabilitering har en personlig handlingsplan för sin egen fortsatta rehabilitering.

Antal personer som lämnar sin sjukskrivning för arbete, studier, fortsatt rehabilitering, arbetsträning mm.

Ökad grad av samverkan ( Häri ingår även att försöka identifiera/definera/konkretisera mätbara parametrar för "samverkan")

Ett annat intressant mål är graden av "överförbarhet", dvs hur kan arbetssätt och metodiker spridas till andra geografiska områden och organisationer.

Ett projektmål är naturligtvis att efterfrågan på Grön rehabilitering successivt ökar.

Ett mål för "köparen" av Grön rehabilitering är att den totala rehabiliteringstiden för respektive individ förkortas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet

Dom lokaler som används är samtliga anpassade för funktionshindrande och all verksamhet bedrivs i markplan. Det är stora fria ytor både inom- och utomhus och inga störande hinder för tex synskadade och rullstolsburna personer. Det går bra att ha med ledarhund.
Aktiviteterna i skogen anpassas efter deltagarnas förutsättningar, tex väljs och förbereds samlingsplatserna så att det alltid är bra framkomlighet/tillgänglighet med utgångspunkt från deltagarnas funktionsnedsättningar.

Tillgänglig verksamhet

Vår friskvårdsterpeut i projektet har erfarenhet av att arbeta med synskadade, rullstolsburna och hörselskadade personer och kommer kontinuerligt att arbeta med tillgänglighetsaspekterna.

Se till att alla deltagare blir lika mycket sedda.

Ta hänsyn och lyssna till vars och ens förutsättningar för att tillgodogöra sig projektets olika delar.

Skapa ett gruppklimat som känns tryggt och där man kan uttrycka vad man känner utan risk för att bli förminskad.

Deltagarna får träna sig i att stärka sitt jag och föra sin talan.


Informativ tillgänglighet

Att som ett komplement till befintlig hemsida skapa en ljudfil som beskriver projeket.Jämställdhetsintegrering

I tidigare projekt inom "Grön Rehabilitering" har det varit en "omvänd" jämnställdhetssituation, så till vida att verksamheten intresserat flera kvinnor än män.
För att uppnå en mer jämn könsfördelning i det kommande projektet kommer vi bla att mera aktivt försöka påverka Försäkringskassans val av deltagare. Detta kan göras genom ett ännu mera nära samarbete mellan Fk och projektledningen och i det sammanhanget utforma informationen om innehållet i projektet på ett sätt som är mera intressant för män. Det finns alla möjligheter att utforma innehållet i programmet mot ett mer manligt synsätt.
Vid urvalet av deltagare bör man förutom diagnosen utmattningsrelaterade sjukdomar och depressioner också söka deltagare med till synes kroppsliga sjukdomstillstånd, men där man kan misstänka att psykiska problem ligger bakom (vilket oftare är fallet för män).

Som en del av arbetet med deltagarna ingår att diskutera/informera om jämställdhetsfrågor i allmänhet och specifikt inom arbetslivet.

Projektresultaten följs upp genom kontinuerlig extern utvärdering, löpande dagboksanteckningar av projektledaren, avstämning inom/med hjälp av referensgruppen och en öppen och tät dialog mellan deltagare/handledare/projektansvariga.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ingen transnationell verksamhet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Avesta
 • Arbetsförmedlingen Hedemora
 • Försäkringskassan Borlänge
 • Kommunledningskontoret Hedemora kommun

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Avesta
 • Arbetsförmedlingen Hedemora
 • Företagshälsovården i Hedemora
 • Försäkringskassan Borlänge
 • Kommunledningskontoret Hedemora kommun
 • Södra Dalarnas Samordningsförbund

Kommun

 • Avesta
 • Hedemora
 • Säter