Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Gränsöverskridande kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKlarälvdalens folkhögskola
KontaktpersonPer-Erik Hansson
E-postper-erik.hansson@regionvarmland.se
Telefonnummer072-2015241
Beviljat ESF-stöd1 007 404 kr
Total projektbudget1 007 404 kr
Projektperiod2010-09-01 till 2012-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt för att genomföra verklighetsrelaterade utbildningar i deltagande företag för att säkerställa de anställdas ställning i företaget och säkra fortsatt verksamhet.

Bakgrund

I förprojekteringen gjordes en verksamhetsanalys där SWOT-analyser, handlingsplan och individuella kompetensutvecklingsplaner togs fram för resp organisation. Dessa skickas separat.

De behov och problem vi fått fram i Förprojekteringen är följande:

1. De anställdas kompetens behöver stärkas, så att var och en ökar tryggheten och minskar stressen i sin arbetssituation. Kompetensutveckling behövs för att de skall bli mer allround men också mer specialiserade. Höglysande behov är: Marknadsföring, försäljning, ekonomi, värdskap och utbildning i datakunskap för att kunna använda nya IT-tillämpningar. Detta för att kunna arbeta effektivare och på ett modernt sätt i alltmer slimmade organisationer. Kraven ökar på genom nya arbetsformer (mer lagarbete parat med självständighet och initiativförmåga). Ordninarie uppgifter skall lösas parallellt med deltagande i projekt.

Genom kompetensutveckling ger det en tryggare anställning och stressen minskar. Var och en kommer också att öka sina möjligheter att få arbete hos andra om arbetsbrist skulle uppstå.

2. Den avgörande faktorn i tjänsteverksamhet är personalens kompetens och arbetssätt. Värdskap och bemötande samt ledningsätt är viktiga grundstenar för framgång. Företagen och Klarälvdalens folkhögskola behöver alla öka omsättningen, lönsamheten och öka effektiviteten i verksamheten. En uppgift för de anställda blir då att utveckla nya utbildningar och tjänster.

Förprojekteringarna genomfördes under 2008-08 - - 2009-02-28. Därefter har vi på eget initiativ reviderat det underlag som då togs fram. Eftersom Handelskammaren nu har en ansökan inne, så utgår vi från att de ensamföretagare som deltog i Förprojekteringen kommer att kunna vara med i deras kompetensutveckling.

Turistföretagen hade trots den finansiella krisen god beläggning och snötillgång under förra säsongen. Klarälvdalens folkhögskola är också fullbelagd. Genom detta har sysselsättningsgraden i verksamheterna kunnat hållas på samma nivå och kunnat ökas.

Målgrupper som omfattas är anställda i turistföretag (vinter och sommar) och på Klarälvdalens folkhögskola som har anställda i tre kommuner (Hagfors, Sunne och Torsby kommuner) på fem ställen. En fördel med kommande kompetensutveckling är, att anställda i privat näringsliv och offentlig verksamhet deltar i samma kompetensutvecklingssatsning. Detta ökar förståelsen mellan privat och offentlig verksamhet där mycket i arbetssituationen är likartat.

Kontakt har tagits med processtöd:

Jämställdhetsintegrering: Katarina Jakobsson, Länsstyrelsen i Värmland. Hon har via e-post erbjudit sig att bidra med ensild rådgivning (tele, mail och "fysiska möten), basutbildningar, metodutbildningar och råd och stöd. Region Värmland har planer på att genomföra en jämställdhetssatsning för all personal och deltagarna på Klarälvdalens folkhögskola.

Strategisk Påverkan & Lärande, SpeL: Andes Axelsson har erbjudit råd kring hur man i projekt kan öka förutsättningarna för att lära av det man gör samt hur man kan arbeta med strategisk påverkan.Syfte

Syftet och avsikten med projektet är
- att genomföra de i förstudien efterfrågade utbildningarna så att risken för kompetensbrist ej anges som skäl för uppsägning vid arbetslöshet
- att den förbättrade kompetensen hos de anställda och ledningen ökar konkurrenskraften och attraktiviteten, så att sysselsättningsgraden snarare ökar än minskar.

Förtydliganden 2010-03-22
Företagen arbetar kontinuerligt på att förlänga säsonger och att utveckla såväl sommar-, höst- och våraktiviteter. Det är därför viktigt att de anställda inte bara har grundläggande företagskunskap, utan också har utbildning och förståelse för andra årstiders aktiviteter och kan ta en aktiv del i dessa.
Möjliggöra att företag i regionen med olika säsongsverksamheter i framtiden kan samverka med varandra. Projektet kommer att bredda kunskapen om turism, företagande och samarbete djupt inne i existerande organisation.
I och med projektet kan en helt annan ambitionsnivå uppnås när det gäller kompetensutveckling av personalen än inom ordinarie budgetram.
Att höja kompetensen inom följande områden: Marknadsföring, affärsmässighet, anbudsgivning och ekonomi parat med ny metodik. Till detta kommer utveckling av nya tjänster. En klar fördel är blandade grupper där personer från turistföretagen deltar vilket leder till ett fruktbart erfarenhetsutbyte. Inte minst mellan de personer som utbildar arbetskraft för turisföretagen.

Målsättning

1. Genomföra de individuella kompetensutvecklingsplanerna för minst 90 % av de personer som angett utvecklingsbehov.
2. Genomföra information och utbildning för alla chefer och nyckelpersoner i deltagande företag så att de förstår och kan tillämpa nya diskrimineringslagen (görs utan att det tagits med i budgeten i ansökan).
3. Erbjuda utbildning så att långtidssjukskrivningar förebyggs t ex beroende på stress och fysiska riskmoment.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Klarälvdalens folkhögskola är anpassad för funktionshindrade lokalmässigt. Hörslinga finnes. Möjlighet att ta del av läromedel i annan form är tryckt form ordnas. Sedan många år anordnar skolan utbildning, långa och korta kurser, för funktionshindrade. Därför är den tekniska standarden god. Vi har god erfarenhet av att arbeta med människor med särskilda behov. För närarande arbetar vi också med ett projekt som syftar till att hjälpa funktionshindrade att komma ut i arbetslivet, där Arvsfonden bidrar med resurser. Det stora antalet funktionshindrade som deltagit i våra kurser genom åren har gjort hela skolans personal mycket kompetent att möta personer med särskilda behov. Något som kommer alla som deltar i våra kurser till gagn.

Förtydligande 2010-03-22
Vi kommer att tillse att de företagsförlagda utbildningarna genomföres på ett sådant sätt att anställda med funktionshinder kan delta. Utbildande företag kommer att få lämna garantier för genomförandet. Här kommer Klarälvdalens folkhögskolas erfarenhet av den utbildning som genomförs för funktionshindrade väl till pass.

Jämställdhetsintegrering

Läget i de olika organisationerna kartlades i Förprojekteringen. I turistföretagen finns kvinnor som ledande personer. Många lärare och administratörer är anställda på Klarälvdalens folkhögskola. Med hjälp av process-stöd och Region Värmland kommer information och utbildning för alla chefer och nyckelpersoner i deltagande företag att genonföras, så att de förstår och kan tillämpa nya diskrimineringslagen (görs utan att det tagits med i budgeten i ansökan).

Förtydligande 2010-03-22
En jämställdhetsenkät har genomförts och policy har antagits. Delar av detta arbete kommer nu att byggas in och genomsyra kompetensutvecklingsplanen även för turistföretagen. Speciellt gäller detta ledarskapsutbildningen där likheter och skillnader i kvinnligt – manligt ledarskap tas upp liksom skillnader / likheter i offentlig resp privat företagande tas upp.
Kontakt har tagits med Processtöd för att med Folkhögskolan som bas genomföra en grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering. Samtliga företag kommer att delta i denna utbildning. Inga kostnader har upptagits i ansökan för detta. Vi hoppas att genom denna utbildning få till stånd ett nytänkande bl.a. vad gäller utveckling av aktiviteter för andra säsonger. Arbetslagsutveckling inom företagen mm.

Transnationellt samarbete

Lägesrapporter kommer att lämnas i ett branschråd för de turistutbildningar som drivs på Klarälvdalens folkhögskola.

Deltagande aktörer

  • Hovfjället AB
  • Klarälvdalens folkhögskola
  • Långbergets Sporthotell AB
  • Vildmark i Värmland AB

Kommun

  • Hagfors
  • Sunne
  • Torsby