Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Genomförande Springwire

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSpringwire AB
KontaktpersonÖrjan Lundqvist
E-postorjan.lundqvist@springwire.com
Telefonnummer0590 608005
Beviljat ESF-stöd577 846 kr
Total projektbudget577 846 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2010-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen visade företagets starka och svaga sidor. Detta har utmynnat i en handlingsplan för att utveckla ett konkurrentkraftigt företag för framtiden. Därefter har en utbildnings-/upplärningsplan upprättats för att uppnå de förbättringar som beskrivs i handlingsplan.

Bakgrund

Sammanfattningen är att många medarbetare, såväl tjänstemän som kollektivanställda, är nära, eller har passerat, pensionsåldern och måste ersättas. Några tjänstemän har redan ersatts medan andra skall ersättas med personer från kollektivsidan eftersom det är svårt med extern rekrytering för detta område. Förändringen kommer att kräva en omorganisation och och kompetenshöjning för många medarbetare. Dessutom skall organisationen göras mer platt och flexibel.

Syfte

Syftet med genomförandeprojektet är att skapa en plattare organisation där flera befattningar tas från kollektivsidan. Fyra kollektivanställda skall
inträda som skiftsamordnare och en till kvalitets- och produktions-tekniker. Övrig personal skall uppläras på olika arbetsuppgifter så att organisationen flexibilitet ökas.

Målsättning

Mätbara mål som kommer att följas är följande:
Organisation:
En fungerande och plattare organisation där fyra operatörer gått in som skiftsamordnare samt en operatör utvecklats till kvalitets- och produktionstekniker.
Marknad:
Utveckla marknad- och försäljning från passiv till aktiv marknadsföring och försäljning
Produktion:
Produktionspersonalen skall behärska flera maskiner/processer för att öka flexibiliteten i produktion.
Målet är att införande av 5S skall leda till ökad produktion, bättre ordning och reda, trivsammare arbetsmiljö samt ökat engagemang hos personalen .
Administration/ITteknik:
Målet är att uppfylla kunders krav på administrativa rutiner.
Målet är att kunna få ut mer av MPS-systemet Garp när det bl.a. gäller: uppföljningar/statistik, förståelse för systemet så att man kan utnyttja systemet smartare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under analysen så har man granskat om det finns personal med funktionshinder som gör att de inte kan delta i arbetet eller i genomförande fasen. Man har då funnit att det inte föreligger något hinder för medarbetarna att utföra sitt arbete eller att delta i genomförandefasen.
Man har sett över olika områden inom företaget när det gäller funktionshinder. Man har analyserat begreppen, fysisk -, kommunikativ- och informativ tillgänglighet.
Följande områden har bl.a. granskats:
Lokaler: dörrar, trösklar, trappor, toaletter, stolar, bord och arbetsplats
Information och kommunikation: synskada, hörselskada, dyslexi, utvecklingsstörd och annat modersmål än svenska

Om i man vid ett senare tillfälle upptäcker att det finns personal med funktionshinder som medför att deltagandet i genomförandefasen blir begränsad, så kommer man att vidta nödvändiga åtgärder för att de skall kunna delta.

FÖRTYDLIGANDE 090211:
Under genomförandeprojektet kommer uppföljning, utvärdering och rapportering ske minst var tredje månad av projektorganisationen. Skulle det komma fram något dolt funktions-hinder under projektets gång skall åtgärder vidtagas enligt gällande rutiner för att tillgänglig-heten återskapas.

FÖRTYDLIGANDE 090219:
Som vi redogjorde i det tidigare svaret från Er kompletteringsbegäran från den 27 januari så har vi i analyserna av varje avsnitt tagit upp tillgänglighetsfrågan ur olika perspektiv. Del-tagare i analyserna har varit representanter från ledning och fack vilket främjat en god kunskap om personalen och företaget när det gäller eventuella brister i tillgänglighet. Vi har kommit fram till att det finns en person med handikapp i form av avklämda fingrar. Här har arbetsuppgifterna sedan långt tillbaka anpassats så att han kan fungera på ett tillfredställande sätt i organisationen. När det gäller kommunikativ och informativ tillgänglighet så framkom att de rutiner och informationskanaler som tillämpas i företaget genom verksamhetssystemet är tillräckliga och skall även gälla för projektets genomförande.
Resultatet av analysen var att företaget kommer att arbeta med gällande rutiner under projektets genomförande.

Jämställdhetsintegrering

Kvinnor och män har lika lön för samma typ av arbete. Man har under analysen även behandlat jämställdhet mot etnisk bakgrund. Företaget ser inga bekymmer i jämställdheten utan att alla skall kunna delta i genomförande fasen.
Man har vid bedömning av kompetensbehovet sett till att alla som har behov av ökad kompetensen erhållit den möjligheten oberoende av kön eller etnisk bakgrund.
Under genomförande fasen kommer man att följa upp antal timmar som kvinnor respektive män deltar i utbildningarna i % - relation till antal anställda.

FÖRTYDLIGANDE 090211:
Under genomförandeprojektet kommer företaget att omorganiseras så att beslutsprocesserna i företaget utvecklas och förbättras ur ett jämställdhetsperspektiv. LG-mötena, där alla nivåer deltar, skall utvecklas samt att handlingsplanerna för organisationsutvecklingen följs upp och utvärderas av projektorganisationen minst var tredje månad.

FÖRTYDLIGANDE 090219:
LG-mötena skall utvecklas på så sätt att produktionssamordnarna i den nya organisationen även skall delta i LG-mötena. Produktionssamordnarna är länken mellan ledning och produktionspersonal och vid deras deltagande i LG-mötena så breddas beslutspåverkan till alla nivåer i organisationen. Denna åtgärd ger en klar förbättring ur jämställdhetsperspektivet mellan organisationsnivåerna.
Under dialogen mellan ESF-rådet och Springwire har det framkommit att det är olika syn eller förståelse angående frågor och tolkning av jämställdhetsintegrering. Vi har därför beslutat, efter studier av hemsidan och kontakt med länsstyrelsen, att vi skall delta i de seminarier som kommer att utlysas av den stödorganisation som skall starta från den 1 april. En annan möjlighet är också att anlita en extern resurs för utbildning i frågan. Eftersom vi ej kan ändra i utbildningsplanen kommer en sådan kurs att genomföras utanför projektplanen.


Kommun

  • Filipstad