Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Gävleborgs utmaningar - utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAPeL Forskning och utveckling
KontaktpersonHelena Svensson
E-posthelena.svensson@apel-fou.se
Telefonnummer070-388 17 20
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-07-13
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förstudiens syfte är att pröva, problematisera och kritiskt betrakta hur regionens utmaningar kring situationer av utanförskap bättre kan kopplas till länets pågående arbete med att bygga strukturer och plattformar för lärande och kompetens. Förstudiens målgrupper är unga och personer med utländsk bakgrund. Förstudien sker i samarbete mellan projektägaren APeL AB och Region Gävleborg. Samarbetet bygger på dialog med intressenter, gemensamma analyser, intervjuer, workshops och seminarier. Genom att i förstudien problematisera tidigare och pågående insatser riktade till målgruppernas situation i förhållande till utbildning, arbete och aktiva samhällsmedverkan, kan förstudien både ge idéer och underlag för förändrade arbetssätt i regionens arbete med målgrupperna samt bidra till att kommande projektsatsningar får en tydligare strategisk inriktning.

Bakgrund

Utgångspunkten för denna förstudie är den regionala utvecklingsstrategin i Gävleborg, Nya möjligheter, och Kompetensprogrammet – Regionalt genomförandeprogram för Gävleborg 2014-2020. Kompetensprogrammet syftar till att ge strategisk riktning och handlingskraft inom tre centrala målområden.
1. Förutsättningar för lärande – att det finns gynnsamma och tillåtande miljöer för livslångt lärande och förverkligande av idéer.
2. Utbildning – att varje individ har möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i ett livslångt lärande.
3. Kompetensförsörjning – att det finns en väl fungerande kompetensförsörjning för att driva utveckling och innovation inom och mot morgondagens arbetsliv.
Programmets övergripande målbild är att kvinnor, män, flickor och pojkar i Gävleborg har förmåga, vilja och möjlighet att omsätta kunskap till handling och skapa morgondagens samhälle och arbetsliv. En central del för att kunna förverkliga dessa ambitioner är att hitta effektiva arbetssätt och samverkansformer för en fungerande kompetensförsörjning, alltså att hitta broarna mellan människor i situationer av utanförskap och nya möjligheter till livslångt lärande och arbete. Samtidigt som det råder arbetskraftsbrist inom flera områden har Gävleborg en hög arbetslöshet. Detta är ett uttryck för att arbetskraftens kompetens inte matchar arbetsmarknadens behov. Den största delen av arbetssökande består av tre huvudgrupper som utgör en allt större del av det totala arbetskraftsutbudet. Dessa tre grupper är unga med låg eller avbruten utbildning, äldre med låg utbildningsnivå samt personer med utländsk bakgrund. Ingen av dessa kategorier är dock en homogen grupp. Exempelvis har en stor andel av de som är födda utanför Europa en eftergymnasial utbildning men har samtidigt en hög arbetslöshet. Bland gruppen unga finns stora skillnader när det handlar om måluppfyllelse, kunskap och behörighet till exempelvis eftergymnasiala studier.
Förstudien vill koncentrera sig till målgrupperna unga och personer med utländsk bakgrund. Syftet blir att, utifrån ambitionerna i de regionala strategidokumenten, pröva och problematisera regionens utmaningar kring dessa målgrupper vad gäller situationer av utanförskap kopplat till kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor. Här krävs en problematiserande ansats, öppna frågeställningar och en bred dialog kring val av perspektiv och angreppssätt. Förstudien ska, förutom att ge ett bidrag till frågan om hur det strategiska ägarskapet kan stärkas i regionen, också ge underlag för att beskriva och problematisera regionens ansats och arbetssätt för att motverka situationer av utanförskap. Dessutom är ambitionen att förstudien ska ge idéer och underlag till framtida projektansökningar.

Förstudiens framgång bygger på att denna sätts in i ett sammanhang och att en rimlig grad av omvärldsanalys görs. Vi menar att omvärldsanalysen i första hand behöver inrikta sig på hur regionens arbete med att etablera lokala kompetenscentra är tänkt att integreras med utanförskapsfrågorna och dess utmaningar. Sedan januari 2013 pågår ett av Region Gävleborg initierat utvecklingsarbete där syftet är att få ihop olika lokala aktörer (exempelvis arbetsgivare, näringslivsenhet/bolag, lärcentrum, arbetsgivare, arbetsförmedling, högskola) för att skapa en bättre integrering mellan utbildningssystemet, arbetslivet och övriga aktörer. Satsningen är unik i landet och ger, tillsammans med erfarenheter från bland annat ett antal socialfondsprojekt, möjlighet att lära av och studera hur man i dessa utvecklingsförsök agerat för att stärka möjligheterna för förstudiens målgrupper samt arbetat för att öka arbetslivets aktiva medverkan och ägarskap av kompetensförsörjningsinsatser.

Målsättning

Övergripande mål är att stärka Region Gävleborg i rollen som intermediär och strategisk utvecklingsmotor och därmed bädda för att kommande projektsatsningar inom Socialfonden kan bli mer långsiktiga, mer i linje med regionala målsättningar och bättre komma till nytta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

APeL tar in en expert på tillgänglighetsområdet. Dennes roll blir att utbilda och leda en workshop tillsammans med projektledning och arbetsgrupp. Ansatsen är att öka kunskapen kring frågeområdet och att ta fram förslag på hur de olika aktiviteterna kan tillgänglighetssäkras, bland annat utifrån ett fysiskt och ett kognitivt perspektiv.

Kommun

  • Bollnäs
  • Gävle
  • Hofors
  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Nordanstig
  • Ockelbo
  • Ovanåker
  • Sandviken
  • Söderhamn