Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Från nyanländ till nyanställd

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Bollnäs
KontaktpersonAnders Sjöberg
E-postanders.sjoberg@arbetsformedlingen.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd129 045 kr
Total projektbudget172 060 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-09-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

till 2008-07-31.
Bakgrund
Migrationsverkets bedömer att ca 600 nyanlända i arbetsför ålder kommer till Gävleborgs län varje år fr.o.m. 2007. Utöver detta beräknas ”kärleks- och anhöriginvandrare” uppgå till mellan 1 000 och 1 200 personer varje år.

F.n. är väntetiden före inträde i svensk arbetsmarknad mycket lång och med tanke på att brist på arbetskraft inom vissa yrken redan föreligger, generationsväxling i små företag behövs samt att inlåsning i bidragsberoende bör motverkas är det viktigt att arbetsmarknadsaspekter kommer in på ett mycket tidigt stadium efter immigration till Sverige.
Att i ett så tidigt skede som möjligt kartlägga individuella yrkeskompetenser som grund för test eller validering kan bli avgörande för individens möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

Utökad och intensifierad samverkan mellan olika samhällsaktörer kan bidra till att väntetiden för etablering på arbetsmarknaden förkortas.

Syfte
Projektets syfte är att finna och pröva nya vägar, utveckla metoder och processer i samverkan mellan olika aktörer, såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna, Länsstyrelsen och arbetsmarknadens parter, för att minska utanförskapet som följer av att man saknar plattform i arbetslivet och tvingas till beroende av försörjningsstöd.

Förväntat resultat
Förstudien ska beakta erfarenheter från andra projekt för att få till stånd en ny process att kunna arbeta efter. Förstudien förväntas leda till en gemensam genomförandeansökan för start sen höst 2008 eller tidigt under 2009.

Aktiviteter
Idéseminarier/workshops med personer från ovan nämnda myndigheter, arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer m.fl. som kan medverka och bidra till arbetet med strategisk påverkan genomförs liksom en planeringskonferens. Projektet avslutas med en gemensam utvärderingskonferens där beslut om formerna för det fortsatta arbetet fattas.

Kostnaden för förstudien beräknas till 180.000 SEK. ESF finansiering söks med 75% av detta.

Bakgrund

Utrikes födda med yrkeskompetenser som är efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden är en underutnyttjad resurs som kan ha stor betydelse för arbetsmarknaden. Migrationsverkets bedömning är att ca 600 nyanlända utrikes födda i arbetsför ålder (16-65) kommer att anlända till Gävleborg, per år, från 2007 och framåt. Till detta skall läggas de s.k. kärleks- och anhöriginvandrarna som i antal beräknas bli 1000 – 1200 årligen.
Att i så tidigt skede som möjligt kartlägga individuella yrkeskompetenser som grund för test eller validering kan bli avgörande för deras möjlighet att snabbt etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Därför behöver tidsrymden mellan anländande och etablering på arbetsmarkanden förkortas avsevärt.
Utökad och intensifierad samverkan mellan olika samhällsaktörer kan bidra till att "väntetiden" för etablering på arbetsmarknaden förkortas.

Syfte

Projektets syfte är att, tillsammans med de tilltänkta medaktörerna, finna och utveckla nya vägar, metoder och processer för samverkan mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetsmarknadens parter, för att underlätta för målgruppen att snabbare etablera sig på svensk arbetsmarknad för att möta arbetsmarknadens behov av kvalificerad/lämplig arbetskraft.
Syftet är också att söka former för att snabbare minska det utanförskap som följer av att man inte har en plattform i arbetslivet och istället tvingas vara beroende av försörjningsstöd.

Målsättning

Förväntade effekter av projektet är att samverkansaktörerna kan effektivisera sin samverkan i karläggningen av de nyanländas yrkeskompetenser och erfarenheter så att man snabbt kan matchas mot lediga arbeten och minskar tiden i bidragsberoende och utanförskap.
Samverkansparternas olika uppdrag och funktioner görs tydliga för alla inblandade så att förståelsen för utvecklad samverkan ökar.
Förstudien kommer, genom att samverkan mellan inblandade aktörer stärks och utvecklas, att bidra till en vinst för samhället och den enskilde.
De processer, som underlättar effektiv samverkan befästs.
De kompetenser som respektive samverkanspartner har blir bättre utnyttjade.

Förstudien ska vara en del i det strategiska påverkansabetet för att underlätta integration av nyanlända utlandsfödda kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Som ett steg i den riktningen avses branschorganisationerna inbjudas som samverkansparter i projektet.

Ett projekt benämnt ”Öppna dörrar” bedrivs f.n. som en förstudie riktat till företag och myndigheter i länet för att skapa mångfald i arbetslivet genom information och utbildning till chefer och medarbetare. Förstudien avses att vara färdig under februari 2008. Resultaten av förstudien kommer att beaktas i arbetet; särskilt vad avser kontakterna med presumtiva arbetsgivare.

Även erfarenheterna från projektet ”Frivilligkraft/Swera ska utnyttjas för att underlätta nyanländas psykosociala integration i samhället för att på så sätt hjälpa den nyanlände att få del av förekommande nätverk.

Samverkansaktörerna kan effektivisera sin samverkan i karläggningen av de nyanländas yrkeskompetenser och erfarenheter så att man snabbt kan matchas mot lediga arbeten och minskar tiden i bidragsberoende och utanförskap.
Samverkansparternas olika uppdrag och funktioner görs tydliga för alla inblandade så att förståelsen för en utvecklad samverkan ökar.

Vägar för främjande av entreprenörskap ska också uppmärksammas och utvecklas liksom utveckling av "nya" näringar och generationsväxlingens möjligheter.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien kommer att bedrivas i Arbetsförmedlingens ordinarie lokalerlokaler/miljöer som är anpassade för personer med funktionshinder.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Bollnäs

Samarbetspartners

 • Länstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar