Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLänstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten
KontaktpersonRobert Larsson
E-postrobert.larsson@x.lst.se
Telefonnummer026-171397
Beviljat ESF-stöd281 667 kr
Total projektbudget381 717 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I förstudien ska förutsättningar för en snabbare, effektivare och mer integrerad väg från nyanländ till nyanställd inom vårdsektorn för arbetslösa personer med utländsk bakgrund utredas. Modellen ska dokumenteras och spridas både i Norra Mellansverige och i andra regioner.

Bakgrund

Integrationen i arbetslivet av personer med utländsk bakgrund tar ofta onödigt lång tid. Processen från introduktion, via språkutbildning, yrkesutbildning och olika arbetsmarknadsåtgärder, fram till arbete kan ta upp till fem år eller mer i anspråk. I samband med regeringens höstproposition talas om ännu längre tider. "Det tar i genomsnitt mer än sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige. För kvinnor är mediantiden över tio år".
En annan verklighet är en förväntad kommande kraftig arbetskraftsbrist inom vårdsektorn, framför allt inom omsorgssektorn, vilken vår ansökan är riktad emot.
Vi anser vidare att personal som behärskar de modersmål som förekommer bland vårdtagare med utländsk bakgrund, samt även kulturell kunskap, kommer att bli attraktiv inom vården när allt fler invandrade personer börjar bli i behov av vård på grund av demografiska orsaker.
Vi vet också att många av de invandrare som kommer till Sverige har tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta inom vård och att det finns ett starkt intresse att arbeta inom denna sektor.

Efter diskussioner mellan vuxenutbildningen inom länets samtliga kommuner har vi kommit fram till att lämna in denna ansökan som handlar om att väva ihop de olika perspektiven ovan så att vi kan korta vägen från introduktion till arbete för målgruppen personer med utländsk bakgrund. Därför ansöker vi gemensamt om medel för en förprojektering.
En mängd frågor behöver utredas för att vi ska hitta ett effektivt sätt att arbeta vidare. Svaren på våra frågeställningar ska leda fram till en gemensam arbetsmodell för Yrkes-Sfi vård.

Exempel på frågeställningar att ta upp under förprojekteringen är:
Vad har gjorts tidigare?
Hur ser demografin ut i regionen?
Hur ser de/n kommande arbetsmarknaden/arbetsmarknadsutsikterna ut?
Hur ser mottagningen av utlandsfödda ut i respektive kommun?
Sfi-lärares inställning till integrerad yrkesutbildning?
Vårdlärares inställning till svenskakunskaper? Vad menar man med begreppet språksvårigheter?
Hur kan vi arbeta med attitydpåverkan? Går det att beskriva tänkta hinder och vända dem till möjligheter?
Hur kan validering användas i praktiken?
Hur kan vårdarbetsgivare och fackliga organisationer involveras i processen?
Kontakter med företrädare i Dalarna och Värmland i syfte att kunna göra ett större genomförandeprojekt.
Många fler frågor kommer att aktualiseras under förprojekteringens gång.

Syfte

Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för ett arbetsmarknadsprojekt vilket ger möjligheter att avsevärt korta vägen från nyanländ till nyanställd inom vård- och omsorgsyrket. Vi vill utveckla en modell där Sfi, för målgruppen, blir starkare yrkesinriktad redan från första dagen.
Genom att utreda behov på arbetsmarknaden, inom vårdsektorn, vill vi även påverka utbudssidan där vi räknar med ett stort personalbehov till följd av kommande generationsskiften.
Vilka faktorer ligger bakom de långa ledtiderna innan målgruppen kommer in i arbete eller yrkesutbildning är en viktig fråga under förprojekteringen. Handlar det endast om bristande språkkunskaper hos målgruppen eller ligger andra orsaker bakom den långa tid det tar innan personen blir anställningsbar?
Ovanstående tankar leder till att vi även kommer att undersöka hur vi kan arbeta med attitydpåverkan hos arbetsgivare. Det kan handla om information, fortbildning, kompetensutveckling, mentorskapsprogram med mera.
Genom projektet hoppas vi kunna påverka en svaghet som finns beskriven i den Regionala ESF-planen för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Norra Mellansverige, sidan 21. Svag integration och hög arbetslöshet bland personer med utländsk bakgrund och bristande tillvaratagande av kompetensen hos personer med utländsk bakgrund.

Målsättning

Det mätbara målet med förprojekteringen är att skapa en gemensam arbetsmodell som kan användas och sedermera prövas av samtliga medverkande kommuner i länet och förhoppningsvis även i Dalarnas och Värmlands län.

Indikatorer:
En slutrapport med svar på våra frågeställningar samt andra, nya frågor som kommit upp under förprojekteringstiden.

En ansökan om ett genomförandeprojekt för målgruppen. Ansökan om genomförande i P2 bör kunna göras vid halvårsskiftet 2009.

En utarbetad modell för genomförande av individuellt anpassad utbildning som förenar språk- och yrkeskunskaper så att vårdintresserade deltagare snabbare än idag kommer i arbete, eller relevant vidareutbildning. Modellen innehåller flera delar som exempelvis validering, yrkes- och arbetslivsorientering och praktik. Modellen ska kunna användas av enskilda, grupper av eller samtliga kommuner utifrån deras skiftande behov och förutsättningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen ska det utredas hur modellen ska se ut, vilka förberedelser som krävs och hur de olika aktörerna ska samverka för att uppnå optimalt resultat. En viktig del av förprojekteringen är att undersöka samtliga aspekter också ur ett tillgänglighetsperspektiv.
ESF-Rådets riktlinjer och Socialfondsprogrammets skrivningar kommer att användas för att pröva de olika stegen i modellen.
Tillgänglighetsperspektivet kommer att utredas i samverkan med arbetsmarknadens parter för att inte riskera att någon, så långt det är möjligt, inte kan delta på grund av funktionshinder. I förprojekteringen kommer begreppet funktionshinder att belysas ingående så att vi inte stannar vid exempelvis rörelsehinder utan anlägger en bredare syn på vad funktionshinder innebär, det vill säga att vi alla i vissa situationer kan betecknas som funktionshindrade. Med rätta hjälpmedel kan dessa hinder reduceras eller elimineras helt.

Medfinansiärer

 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • Komvux
 • Sandvikens kommun Arbetsmarknadscentrum, Tillväxtförvaltningen
 • Utvecklingscentrum

Samarbetspartners

 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • Komvux
 • Sandvikens kommun Arbetsmarknadscentrum, Tillväxtförvaltningen
 • Utvecklingscentrum

Kommun

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Ovanåker
 • Sandviken
 • Söderhamn