Logotyp på utskrifter

Förstudie: Trampolinen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägare117
KontaktpersonElisabet Olsson
E-postelisabet.olsson@torsby.se
Telefonnummer0560-16008
Beviljat ESF-stöd199 491 kr
Total projektbudget266 967 kr
Projektperiod2010-08-15 till 2011-02-04
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kommunerna uppmärksammar behovet av att arbeta med personer som riskerar att hamna i eller lever i ett utanförskap vilket begränsar dessa personers möjlighet till att nå egen försörjning. I en förstudie kan kommunerna ges möjlighet att ta fram metoder för att arbeta med människors förmåga till att ta makten över sitt eget liv och därmed kunna nå hela vägen till delaktighet i arbetslivet och därmed anställningsbarhet.

Bakgrund

Sunne och Torsby är glesbygdskommuner och har behov av att samordna sina insatser för att med begränsade resurser nå ett optimalt resultat. Skolan och socialtjänsten, tillsammans med övriga samhällsaktörer ex arbetsförmedling och Försäkringskassan upplever att alltför många ungdomar och vuxna lever i en negativ livssituation.

I kommunerna finns en rad forum för samverkan mellan de olika samhällsfunktionerna men det saknas ett rehabiliterande förändringsarbete för ungdomar som är på väg in i ett utanförskap.
Det är i skolan som detta först blir synligt med frånvaro och konflikter som uttryck. Men skolan har inte ensam kompetens, mandat eller resurserna att arbeta med vare sig nu-situationen eller bakgrunden till de symtom som den unge uppvisar.

Vi vet att det idag finns peroner som saknar egen motor för att komma upp på morgonen och få vardagen att fungera, utan skola eller arbete att gå till finns ingen struktur, inga rutiner. Många av dessa personer saknar också stöd i hemmet. Vi upplever att allt fler föräldrar känner maktlöshet och osäkerhet inför uppgiften att vara förälder, och begränsas därmed i att hjälpa den unge in i vuxenlivet och till egen försörjning. Det finns ungdomar som är utåtagerande och har svårt att etablera relationer med andra eller saknar förmåga att vara i olika sociala sammanhang. Dessa beteendemönster innebär ett hinder för att överhuvud taget komma ifråga för arbetslivet.

En annan viktig grupp är ungdomar/vuxna med begynnande missbruksproblem. Missbruksproblemen kan ha börjat tidigt. Det är inte ovanligt att de ungdomar som blir aktuella som 19 åringar hos socialtjänsten vittnar om att deras missbrukskarriär redan började i 12-13 års åldern. Förutom peronligt lidande innebär detta stora samhällskostnader. Vi vet att det bl.a. i nationalekonomiska beräkningar framkommer att kostnadrna för samhället är enorma om dessa ungdomar inte får hjälp och stöd i tid.

En narkotikamissbrukare kostar samhället ca 15 miljoner kronor därtill kommer kostnaden för försörjningsstöd samt förlorade skatteintäkter. I detta avseende står de bägge kommunerna inför en situation där kostnaden för denna grupp kommer att öka då förekomsten av droger är stor och där ovanligt många ungdomar lever i riskzonen till ett långvarigt utanförskap. Framförallt narkotikamissbruk kan för vissa individer innebära att man finner försörjning genom kriminalitet och brottslig verksamhet där stora pengar kan tjänas i förhållande till vad som ges inom ramen av ett lönearbete. Det är viktigt ur flera aspekter att bryta/bromsa denna trend.

Risken är att kommunernas enda åtgärd kommer att vara att placera ungdomar på institution, vilket innebär ett stort ingripande i de ungas liv och en mycket kostsam åtgärd för samhället. En sådan åtgärd kan t o m innebära att de aldrig kommer ut i arbetslivet. Även för vuxna kan man se att de nuvarande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är otillfäckliga för personer inom denna utsatta grupp. I nu gjorda utredningar vet vi att vi har människor som gått på socialbidrag i mer än 9 års tid, på grund av att de hamnat i ett utanförskap som med tiden permanetats. Vi ser med oro på att dessa grupper ökar. Något måste göras för att vända utvecklingen.

Att få stöd och hjälp att klara av sin skolgång kan vara avgörande för ungdomars framtid. Vi är övertygade om att en tidig gemensam insats för dessa ungdomar och deras familjer kan förändra livsmönster, ge föräldrar och ungdomar verktyg att klara av denna kritiska period in i vuxenlivet. Att hjälpa vuxna tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt kan förhindra en långvarig utslagning.

Torsby och Sunne kommuner har i förhållande till andra kommuner relativt låg arbetslöshet men självklart har arbetslösheten ökat och då framförallt för unga personer pga rådande finansmarknadsläge. Vi är dock medvetna om att redan om några år kommer det att råda arbetskraftsbrist tillföljd av stora pensionsavgångar.
I samband med detta kan den här gruppen vara än viktigare att få in som arbetskraft såväl för sin egen skull som för näringslivet.

Syfte

Syftet med projektet är att öka arbetskraftsutbudet i kommunerna. Detta sker genom att ge ett adekvat stöd till de målgrupper vilka idag står mycket långt från arbetsmarknaden och därav inte har möjlighet till egen försörjning. Första steget blir en förstudie som ska ligga till grunden för en genomförandeansökan och ett arbete.

Målsättning

Målsättning
Att ta fram ett nödvändigt underlag för en ansökan om genomförande samt en grovplanering inför uppstarten av genomförandeprojektet.

Att genomföra samråd med tänkta samarbetspartner, involvera dem i verksamhetsplanering och projektriggning. Givetvis skall man även eftersträva att göra målgrupperna delaktig i processen.
Den målgrupp projektet vänder sig till representerar människor med olika förutsättningar och problematik. Det är därför viktigt att de mål vi sätter upp, svarar mot individens egna förutsättningar och möjligheter. Målen för de olika deltagarna kommer därför att se olika ut beroende på individens behov.
Målet med förstudien är att ta fram förslag på metoder och arbetssätt som kan användas i ett genomförandeprojekt för uppnå följande resultat:

Genomförande projektets huvudmål
Att deltagarna uppnår anställningsbarhet eller på annat sätt etablerar sig på arbetsmarknaden.

Genomförande projektets delmål
Att deltagarnas livssituation förbättras vad gäller psykisk, fysisk och social hälsa.

Att deltagarna känner delaktighet, sammanhang och meningsfullhet i vardagen.

Att deltagarna har förvärvat sig en ny identitet från hopplöshetkultur till känsla av delaktighet i samhället.

Att deltagarna genom reell och meningsfull sysselsättning ser en väg till ekonomiskt oberoende.

Att samhället i stort får vinster av att färre befinner sig i eller minskar missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Att samhällets aktörer reviderar/uppdaterar sin syn på personer som befinner sig i utanförskapet.

Att socialtjänsten på sikt kommer att minska utbetalt försörjningsstöd för den här målgruppen.

Att projektet leder till en hållbar metodutveckling för berörda kommuner.

Att resultatet av förstudien sammanställs och sprids för att på så vis komma fler kommuner till del.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår avsikt är att samtliga medarbetare skall gå en kurs som anordnas av Handisams "tillgänglighets coach". Då har vi en samsyn och en bra start på projektet.

Arbetet utgår från individen och varje individs speciella möjligheter och behov. Arbetets upplägg, lokaler, material, bemötande osv skall anpassas så det passar den enskilde (både fysiskt och psykisk anpassning).

En plan upprättas för ett fortsatt arbete med tillgänglighetsfrågor i ett kommande genomförandeprojekt.

FÖRTYDLIGANDE 100326:
Representanter i projektledningen har redan genomgått en halvdagskurs arrangerad av Handisam – vi har för avsikt att ytterligare engagera Handisam för att få en bra integrering av tillgänglighetsfrågorna i projektet. På Handisams hemsida finns material (bla filmer) som vi avser att använda för att sprida kunskap om dessa frågor i projektorganisationen. Vi avser även använda detta material för att anpassa det löpande arbete så att man tar hänsyn till olika typer av tillgänglighetsfrågor både. Vi är väl medvetna om att vi måste se på tillgänglighetsaspekten ur ett bredare perspektiv, inte bara stirra oss blinda på ramper för rullstolar. Utan se på tillgängligheten avseende:
Verksamheten, vi måste väva in dessa frågor som en naturlig del i det vardagliga arbetet
Information, inom detta projekt måste vi tänka särskilt på att inte på att inte alla som deltar i referensgruppen har en akademisk bakgrund inom vårdsektorn, Vi måste anpassa språket, både skriftligt och muntligt, så alla känner sig delaktiga och välkomna.
Lokaler, är lokalerna anpassade till deltagarnas behov.
Vad bjuder vi på för mat, finns vegetarianer eller allergiker i gruppen.
Övrigt: Att anpassa miljön och se till att ALLA känner sig välkomna och kan delta i arbetet på lika villkor borde ju tillhöra vanligt hederlig hyfs. Men det finns många olika typer av funktions¬nedsättningar och långt ifrån alla syns utanpå så det kan ibland vara svårt att avgöra vilka behov varje enskild människa har. Om man tar för vana att alltid, så långt det är rimligt, väljer lokaler med bra ventilation, bra entré, ramper, bra ljus, bra akustik och eventuellt hörslingor osv är detta bra för alla.

Transnationellt samarbete

Samarbete med Danmark. LVS - en riksförening för människor som befinner sig i missbruk och utsatthet.

Medfinansiärer

  • 117
  • Sunne kommun KOMMUNKONTOR

Kommun

  • Sunne
  • Torsby