Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudie: Konjunkturinsatser Sandviken

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknads- och trafikförvaltningen
KontaktpersonLeif Jansson
E-postleif.jansson@sandviken.se
Telefonnummer026-241350
Beviljat ESF-stöd207 792 kr
Total projektbudget207 792 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-09
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

En förprojektering bestående av analys, kartläggning och beskrivning av omställningsinsatser för att möta lågkonjunkturens effekter i form av stora varsel inom den exportbaserade industrin i Sandviken.

Bakgrund

Förtydligande:
Den snabba och kraftiga konjunkturnedgången, förstärkt av den globala finanskrisen, har fått särskilt stora återverkningar på den exportbaserade industrin. Sandvik har varslat om en bemanningsminskning på 900 personer i Sandviken, och inom övrig industri inom kommunen finns för närvarande varsel och planer på personalminskningar som kan komma att beröra ytterligare något hundratals anställda.

Utöver de nuvarande varslen påverkas även några hundratals visstids- och kontraktsanställda samt konsulter inom industriföretagen i kommunen, vars anställningar och kontrakt inte kommer att förlängas. Konjunkturnedgången, och exportindustrins kraftigt minskade efterfrågan, drabbar nu även de nytillträdande på arbetsmarknaden i Sandviken.

Arbetslösheten har under de senaste månaderna ökat mycket snabbt, och kan med nuvarande utveckling komma att ligga kring 11-12% någon gång under år 2010 för personer i åldern 16-65 år. Inom ramen för detta riskerar Sandviken att få en mycket hög arbetslöshet för ungdomar och invandrare. Sandvikens kommun har mot bakgrund av ovanstående situation ambitionen att samordna och utveckla insatser för att dels motverka lågkonjunkturens konsekvenser och dels för att bättre rusta individer och samhälle inför den konjunkturuppgång och ökade efterfrågan som följer efter nuvarande konjunkturnedgång. Dessa konjunkturinsatser avser Sandvikens kommun att genomföra i nära samverkan med företag, fackliga organisationer, Arbetsförmedlingen och omkringliggande kommuner samt i nära utbyte med de regionalt samordnade och nationellt initierade insatserna inom detta område.


Syfte

Förtydligande:
Syftet med förprojekteringen är att ta fram underlag till ett genomförar- och samverkansprojekt för att bygga upp, samordna och genomföra insatser för att motverka effekterna av rådande lågkonjunktur och omfattande varsel inom industrin inom Sandvikens kommun.

Det tilltänkta kommande genomförarprojektet skall baseras på insatser som har såväl kort- som långsiktiga effekter, och som därigenom även långsiktigt kan bidra till att stärka individer och företag samt samhället lokalt och regionalt

Målsättning

Huvudmålet med förprojekteringen är att ta fram ett konkret underlag vad gäller innehåll, omfattning och tidplan för ett genomförarprojekt. I detta konkretiserade underlag ingår utformningen av specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta målsättningar.

Ett delmål med kartläggningen i förprojekteringen är att synliggöra och möjliggöra för alla berörda parter att samverka i finansiering och genomförande av de omställnings- och konjunkturinsatser som planeras för ett genomförarskede. På så sätt kan effekter och resultat maximeras utifrån den totala tillgången på olika kompletterande resurser och insatser för dessa omställnings- och konjunkturinsatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förtydligande:
Inom ramen för kartläggningen i förprojekteringen kommer det att framgå hur många berörda personer som har funktionshinder av olika slag, och/eller hur många av de berörda som är föremål för rehabiliteringsinsatser som kan föranleda särskilda åtgärder ifråga om tillgänglighet och anpassning i genomförarprojektet.

I förprojekteringen, som främst består av en analys och beskrivning som underlag till ett genomförande, kommer vi att beakta tillgänglighetsfrågorna i form av den plan som är tilltänkt att verkställas i genomförandeskedet.

Samarbetspartners

  • Af Sandviken/Hofors
  • Sandvik SMT

Deltagande aktörer

  • CVL Sandviken
  • Tillväxtkontoret/AMC

Kommun

  • Sandviken