Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering Samspelet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonMeta Fredriksson-Monfelt
E-postmeta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
Telefonnummer054-296018
Beviljat ESF-stöd123 933 kr
Total projektbudget171 083 kr
Projektperiod2009-06-30 till 2009-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi ska kartlägga grupper med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering mot målet egen försörjning, samt kartlägga parternas verksamheter samt möjlighet till praktikplatser hos näringsliv och offentlig sektor.
Målet är hållbara och resurseffektiva arbetsmetoder med legitim samverkan/samordning.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun bildade Karlstads samordningsförbund i januari 2008. Vid årsskiftet 2008/ 2009 anslöt sig kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn till förbundet, vilket bytt namn till Samordningsförbundet Samspelet.
Förbundet arbetar i enlighet med Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, 2003:1210, med syfte att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för medborgaren. Detta då enskilda myndigheter, utifrån sin lagstiftning, inte har möjlighet att tillgodose medborgarens behov enskilt eller i ordinarie samverkan.
Att fokusera på medborgarens förmåga och delaktighet ger möjligheter samt främjar nya synsätt och förutsättningar för lösningar till egenförsörjning.
Samspelet, som juridisk person, ska rikta förbundets pengar till resurseffektiva insatser vilka ger mest vinst för medborgaren och för samhället. Det kräver att parternas olika grupperingar (styrelse, chefs- och handläggargrupper) ger legitimitet åt och arbetar efter begreppen samsyn, samarbete, samverkan och samordning. Samspelets partners behöver därför finna gemensamma legitima metoder att i samverkan stödja medborgaren mot ökat välbefinnande och ökad funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera.

Samordningsförbundet Samspelet har identifierat följande målgrupper:
o Unga vuxna, arbetslösa pga psykisk funktionsnedsättning och/eller ej fullgjord skolgång
o Utomnordiskt födda
o Långtidssjukskrivna sedan minst 6 månader
o Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning
o Personer, 16-64 år, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden

Målgrupperna finns representerade i olika omfattning i de fyra kommunerna och hos övriga partners i Samspelet. Många återkommer frekvent hos flera parter.
Samspelet ska kompensera de problem som uppstår när det saknas fullgoda alternativ hos den enskilda myndigheten och ska vara hängrännan mellan myndigheterna vilken hjälper medborgaren mot egen försörjning.


Att kunna rikta rätt resurser till rätt målgrupp vid rätt tillfälle kräver noggrann kartläggning av ovanstående behovsgrupper samt av orternas nuvarande utbud av insatser. Kartläggningen kommer även påvisa vilka som är i behov av rehabiliterade sysselsättning istället för arbetslivsinriktad rehabilitering.
Att etablera kontaktnät med näringslivet och offentlig sektor för att knyta an praktikplatser, med senare möjlighet till arbete, samt att finna nya arbetssätt förbättrar möjligheten för framtida individfokuserade lösningar.
I dagens lågkonjunktur är en stabil samverkansstruktur en möjlig lösning för individens inträde på arbetsmarknaden.

Förbundets vision är: Alla kan med rätt stöd!

FÖRTYDLIGANDE 090403:
Projektet avgränsas mot ordinarie uppdrag genom att det tänkta genomförandeprojektet innebär en möjlighet att nå de medborgare som vi idag inte kan erbjuda samordnad rehabilitering inom Samspelet.
Mervärdet är att fler personer kan få möjlighet till ökad hälsa och ökad livskvalitet för att senare kunna nå egen försörjning, vilket är, ur flera mått mätt, en vinst för både individ och samhälle. Idag finns inte denna möjlighet hos någon.
Kostnaden per deltagare i de aktiviteter som Samspelet bedriver idag uppgår till cirka 125 000 kr per år. Det innebär samordnad rehabilitering till maximalt 30-35 personer/år.
Behovet av insatser till medborgarna är minst tio gånger så stort ( se under målgrupp)

Syfte

Samspelets kommuners medborgarantal omfattar drygt 131 000 personer. Förarbetet till lagstiftningen (2003) visade att 5 % av medborgarantalet i förvärvsaktiv ålder är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär knappt 4100 personer för Samspelet.

Samspelets partners ser ett uppenbart behov av att samordna insatser mot målet egen försörjning för det ständigt ökande antalet medborgare i behovsgrupperna.
Syftet med förprojekteringen är att öka möjligheterna för ett hållbart genomförandeprojekt.
Idag finns behov både hos medborgarna och i samhället att minska antalet personer i grupperna. Men också behov att innovativt identifiera förebyggande och främjande insatser så att rekryteringen till behovsgrupperna minskar.
Förprojekteringen innebär möjligheter till utveckling av legitim samverkan och samordning mellan Samspelets partners för val av resurseffektiva arbetsmetoder med uppföljning och utvärdering.
Syftet med att kartlägga den arbetslivsinriktade rehabilitering som idag bedrivs på våra orter är att i effektivare samordning använda redan befintliga resurser inom och mellan kommunerna. Det skapar ett mervärde för medborgarna och samhället i stort.

Kartläggningen av praktikplatser hos näringslivet och offentlig sektor ger möjligheter till samarbete med arbetsgivare för att inför genomförandeprojektet kunna skapa anställningsmöjligheter mot målet en hållbar arbetssituation.

FÖRTYDLIGANDE 090403:
Syftet är att kunna nå de behovsgrupper som inte annars kan erbjudas samordnad rehabilitering av Samspelet.
Syftet är att för medborgare i alla fyra kommuner ha legitima samordnade arbetsmetoder med möjlighet att skapa aktiviteter och så att fler personer kan nå egen försörjning.

Samspelets partners (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn) behöver samordna sina arbetsmetoder för att skapa förutsättningar för en helhetssyn kring medborgare och dess behov. Syftet med tänkt förprojektering är att tillskapa legitima samarbetsmetoder på ett mycket mer resurseffektivt sätt.

Syftet med förprojekteringen är även att kartlägga kommuners arbetslivsinriktade rehabiliteringsverksamheter. När vi vet hur det ser ut kan vi samordna samt överbygga de glapp som finns idag.

Syftet är även att skapa kontakter med företag som kan erbjuda praktikplatser med troligtvis senare anställning. Syftet är att bilda ett nätverk med möjligheter utifrån deltagares individuella handlingsplaner mot målet egen försörjning. Syftet är även att utröna vilket behov av arbetskraft som finns ute hos företagen.

Målsättning

Att utveckla hållbara arbetssätt och metoder med legitim samverkan och samordning mellan Samspelets partners.

Att genom kartläggning ge kunskap om:
o identifierade behovsgrupper för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
o den arbetslivsinriktade rehabilitering som idag bedrivs på förbundets orter
o möjligheter till praktikplatser hos näringsliv och offentlig sektor för att knyta arbetsgivare mot ett genomförandeprojektet
o strategiskt tänkande i förebyggande och främjande åtgärder så att antalet medborgare i behovsgrupper minskar och att inflödet minimeras.


Att bereda ett bra utgångsläge för genomförandeprojektet där målet är att medborgare får stöd, att genom ett innovativt tänkande, bryta gamla mönster och hinder, se nytt och öka sina möjligheter att nå egen försörjning genom arbete eller studier.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Övergripande planer finns hos Samspelets partners gällande tillgänglighet för personer med funktionshinder. Under förprojekteringen kommer Samspelet att belysa hur planerna och därmed tillgängligheten för funktionshindrade beaktas inför genomförandeprojektet. Målet är erbjuda funktionshindrade plats i Samspelets aktiviteter/ projekt. Det är viktigt att i förprojekteringen även identifiera områden där detta inte kan uppnås.

Tillgänglighet vid funktionshinder innebär för Samspelet att aspekterna fysisk, psykisk och socialt funktionshinder ska beaktas vid:
o Lokalmässig tillgänglighet
o Informationstillgänglighet för kunskap och delaktighet
o Verksamhetstillgänglighet
o Kommunikationstillgänglighet

Kommun

  • Grums
  • Hammarö
  • Karlstad
  • Kristinehamn