Logotyp på utskrifter

Förprojektering Arbetskraftsutbud/Möjligheternas Hus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBasenheten/Möjligheternas Hus
KontaktpersonTina Spers
E-posttina.spers@borlange.se
Telefonnummer0243-66471
Beviljat ESF-stöd225 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-05-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förstudien ska undersöka förutsättningarna till att starta ett socialt företag kring Möjligheternas hus verksamhet. Behovet av arbete är stort för människor som av olika skäl inte får plats på arbetsmarknaden. Ett socialt företag kan vara ett sätt att skapa en alternativ arbetsmarknad.

Bakgrund

Bakgrund:

Projektet med arbetsnamnet Möjligheternas Hus har sin grund i slutbetänkande-Nationell psykiatrisamordning som leddes av Anders Milton och överlämnades till regeringen 2006. I SOU utredningen identifierades ett antal problem med gruppen psykiskt funktionshindrades möjligheter att återgå till arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Detta illustreras i fyra punkter.

1.Rehabilitering och arbete har hamnat i skuggan av vård och omsorgsperspektivet. Personer med psykiska funktionshinder har genom en för svag förankring på arbetsmarknaden svårigheter att få tillgång till arbete, praktik, rehabiliteringsinsatser samt andra meningsfulla sysselsättningar och blir ofta passiva och inaktiva.

2.Samhällets insatser för att bistå personer med psykiska funktionshinder gällande rehabiliteringsinsatser vid återgång till arbete är ofta splittrade och bristfälliga. Det största problemet är att samordningen mellan olika samhällsaktörer är dålig

3.Arbetsmarknaden är otillgänglig genom att exempelvis arbetsgivare är rädda för att anställa psykiskt funktionshindrade då det kan leda till långa och kostsamma sjukperioder. En del regler inom socialförsäkringssystemet tenderar att skapa inlåsningseffekter av personer med psykiska funktionshinder då reglerna är dåligt anpassade för denna grupp av människor.

4. Arbetsmarknaden är otillgänglig för personer med psykiska funktionshinder. Detta har en rad olika förklaringar men några är exempelvis bristen på skyddade anställningar, rädsla ifrån arbetsgivare för långa och dyra sjukperioder.

Problemformulering:

Huvudproblemet är att ett stort antal människor i arbetsför ålder står utanför den svenska arbetsmarknaden och i hög grad är beroende av bidrag för att klara sin försörjning. Många vill och kan arbeta men vägen in på arbetsmarknaden är stängd av olika skäl.

Behov:

Problemet med utanförskap kompliceras ytterliggare då det under dom kommande åren blir stora pensionsavgångar. I Dalarna kommer det därför att behövas fler som arbetar och som rehabiliteras så att dom kan komma tillbaka till arbete. Behoven kan öka ytterliggare då det införs en bortre parantes i sjukförsäkringen. Det innebär att en arbetslös person uförsäkras efter 450 dagar. Under den tiden ska arbetsförmedlingen i första hand förmedla jobb, praktik. Genom samarbete med försäkringskassan så ska arbetsförmedlingen/försäkringskassan även försöka få ut personer med behov av arbete, rehabilitering, arbetsträning, arbetsintegrering i åtgärder. Redan den första april 2009 så kan cirka 20000 personer i Sverige bli utförsäkrade. Samhall i Dalarna har cirka 2000 personer i kö och ska nå regeringens mål på att minst 5 % av deras anställda ska gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. Behoven av arbete, rehabilitering, arbetsintegrering, arbetsträning kan därför tänkas öka i framtiden. Även förtidspensionärer som vill komma ut i arbete kan behöva möjligheter att få arbetsträna, rehabilitera sig och i gruppen psykiskt funktionshindrade finns en stor del förtidspensionerade. För att möta det ökade behovet så bör ansvarig för den kommunala verksamheten fråga sig om man vill testa nya vägar och använda sina medel mer effektivt för att få människor tillbaka till arbete.

Verksamheten idag:

Sedan 1995 har Borlänge kommun bedrivit en rehabiliterande daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Den är belägen i stadsdelen Mjälga och erbjuder ett varierat och stort utbud av aktiviteter. Exempel på aktiviteter är bland annat musik, hantverk, bild, matlagning, bakning, utflykter, friskvård, social samvaro och trädgårdsskötsel. Målgruppen har varit personer med både kort och långvariga psykiska funktionshinder.

Projektet Möjligheternas Hus:

Efter slutbetänkandet ifrån Nationell psykiatrisamordning så sökte Borlänge kommun tillsammans med landstinget Dalarna projektmedel ifrån dom så kallade Miltonpengarna för att skapa en obruten vårdkedja för psykiskt funktionshindrade. Medel beviljades och ur det projektet har det vuxit fram genomförandegrupper som nu börjat verka i Borlänge kommun. En av grupperna fick namnet arbete/sysselsättning/rehabilitering och sammankallas av en kvinna anställd på dagverksamheten i Mjälga. Ett förändringsarbete har startats efter samråd med brukarna och personalen på dagverksamheten. Syftet med förändringsarbetet är att skapa fler och bättre förutsättningar för brukarna att få möjlighet till arbete eller rehabilitering. Den lösning som anses vara gynnsam för en sådan utveckling är startandet av ett socialt företag. Kontakter togs med Coompanion Dalarna för att få till stånd ett socialt företag. Coompanion arbetar med att skapa och utveckla sociala företag på uppdrag av NUTEK. Vi har nu ett fördjupat samarbete. Ett samarbete har startats med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i Dalarna/Borlänge för att ytterliggare bredda och fördjupa projektet. Ett samarbete har också inletts med handikappförbundets samarbetsorgan (HSO).

Målsättningen med förändringsarbete på dagverksamheten är att skapa en mer human verksamhet som mer tydligt fokuserar på arbetsintegrering och rehabilitering. Detta ska ske genom skapandet av ett socialt företag vilket verkar på marknaden och säljer varor/tjänster. Den framtida verksamheten delas in i tre steg och ska förhoppningsvis tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt. Dom 3 stegen i korthet:

1. En träffpunkt för dom vars behov är social samvaro. Exempelvis en fika.

2. En daglig verksamhet där man utför enklare arbetsuppgifter som inriktas på att producera varor och tjänster i ett framtida socialt företag.

3. En arbetsinriktad verksamhet inom det sociala företaget.

Genom ett socialt företag så tror vi att alla stegen kan genomföras och därmed tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt än idag.

Ett socialt företag:

Är en näringsverksamhet som:

-Har som huvudsakligt ändamål att genom företagandet integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

-Huvudsakligen investerar sina vinst i den egna eller liknande verksamheter.

-Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldokumenterat sätt.

-Är organisatoriskt fristående ifrån offentlig sektor.

Sociala företag utvecklas idag i hela världen för att skapa arbetstillfällen och för att tillfredsställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. Nya grupper integreras på arbetsmarknaden genom det sociala företagandet och dessa företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete med samhällets behov av varor och tjänster inom olika sektorer. Genom denna sammanbindning så finns det stort utvecklingspotential i socialt företagande.

I ett socialt företag står människan i centrum och genom att aktivt deltaga i företagets verksamhet så återtar människan makten över sitt liv och får större självtillit, självkänsla och kan utveckla sina inneboende färdigheter. Dom mänskliga och samhälleliga vinsterna kan anses som uppenbara då dom mest utsatta grupperna kommer tillbaka till samhället och till arbetslivet. Dom offentliga aktörernas kostnader minskar genom att välfärdskostnaderna minskar för dom som förut stod utanför. Det kan gälla kostnader för vård, arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst etc. Detta kan visas med metoder som socioekonomiskt bokslut.

Det sociala företaget driver affärsverksamhet, säljer varor och tjänster, betalar skatt precis som vilket företag som helst. Den främsta drivkraften är dock allmännyttan/medlemsnyttan och inte vinst. Det behövs dock vinst för att företaget ska gå runt. Ett socialt företag styrs demokratiskt och är ofta organiserat i någon form av kooperativ.
Syfte

Huvudsyftet är att utreda förutsättningarna för att starta och utveckla ett hållbart socialt företag kring Möjligheternas hus genom att en förprojektering kommer tillstånd. Ett delsyfte är att synliggöra gruppen psykiskt funktionshindrade och deras svårigheter att få tillgång till arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Ett annat delsyfte är att synliggöra hur ett framtida socialt företag kan nå dom som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Målsättning

Att ta fram underlag till en projektplan för en större satsning kring projektet Möjligheternas hus samt samla ett partnerskap/samverkan för att driva ett framtida projekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla lokaler som används i projektet ska vara utformade så att de är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Information kommer att utformas så att även den är tillgänglig genom tydlighet och lättläsbarhet under förprojekteringens gång. Detsamma gäller information via mail och telefon.

Samarbetspartners

  • Coompanion Dalarna
  • HSO/Dalarna
  • RSMH Dalarna

Kommun

  • Borlänge