Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojekt "Utvecklad Samverkan i Klarälvdalen"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKlarälvdalens Samordningsförbund
KontaktpersonRoger Nilsson
E-postroger.nilsson@forshaga.se
Telefonnummer0552 120 82
Beviljat ESF-stöd286 275 kr
Total projektbudget381 700 kr
Projektperiod2008-07-15 till 2008-10-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Klarälvdalens Samordningsförbund, vars medlemmar är Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner, Landstinget i Värmland samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, avser utveckla sin samverkan för målgrupperna ungdomar, personer med utomnordisk bakgrund, personer med långtidssjukskrivning. Grupperna har det gemensamt att de befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. I ett förprojekt vill samordningsförbundet utveckla ett antal metodfrågor, tydliggöra praktiska samverkansformer samt kartlägga grupperna ungdomar och personer med utomnordisk bakgrund. Förprojektet är avsett att leda över till senare genomförandeprojekt för målgrupperna. Förprojektet bidrar till mervärden inom lärande, innovativ verksamhet och samverkan. Projektkostnaderna uppgår till 381 700 kr vartill kommer egen deltagartid. Förbundet ansöker om 286 275 kr i stöd från Europeiska Socialfonden.

Bakgrund

Forshaga och Munkfors kommuner, Landstinget i Värmland samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår sedan 2007-04-01 i ett så kallat finansiellt samordningsförbund, Klarälvdalens Samordningsförbund. Hagfors kommun anslöt 2008-01-01. Förbundets syfte är att uppnå en effektivare resursanvändning utifrån ett gemensamt brukarperspektiv. Respektive part tar med sitt regelverk in i förbundet, men såväl ledamöter i styrelsen, som chefer i beredningsgruppen som handläggargruppen skall i den nya juridiska enheten samordningsförbundet arbeta utifrån medborgarens behov, vilket kan/bör medföra andra prioriteringar och beslut. Förbundet förfogar över gemensamma ekonomiska resurser avsedda för utveckling av samverkan, metoder och arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån ett brukarperspektiv. Målet är att fler individer skall gå till egenförsörjning genom arbete eller studier. Samordningen har så här långt resulterat i kartläggning av målgrupper och deras behov, initial samverkansorganisation och en inledande diskussion om arbetsmetoder och inte minst utvecklingsbehov.

I Klarälvdalens samordningsförbund har man identifierat fyra målgrupper:
- unga arbetslösa
- långtidssjukskrivna
- personer av utomnordisk härkomst
- personer långt utanför arbetsmarknaden men med vilja att komma tillbaka

Målgrupperna finns representerade i alla tre kommunerna och på arbetsförmedlingen, försäkringskassan och är också återkommande patienter på vårdcentralerna. Respektive kommun driver i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting olika egna verksamheter riktade till målgrupperna. Parterna vill nu ta ett större grepp och lyfta olika insatser till den samordnade nivån då detta bedöms ge resursvinster och ökat välbefinnande för individen. Framförallt vill parterna finna arbetssätt som, utifrån ett tydligt individperspektiv, förbättrar möjligheten till återinträde på arbetsmarknaden.


Syfte

Samtliga parter i förbundet ser de fyra målgrupperna som prioriterade åren framöver då det dels är problem att påtagligt minska storleken på respektive grupp, dels sker ett fortsatt nytillträde i grupperna. Det föreligger ett uppenbart behov av att utveckla befintliga arbetsmetoder och att på ett bättre sätt nyttja den samordning som parterna representerar.

Förprojektens syfte är att stärka möjligheterna till bra genomförandeprojekt genom att tydliggöra behovs- och problembilder, metodval, målgruppskonsistens, organisationsfrågor, tillgänglighet mm. Såväl i förprojekt som i genomförandeprojekt bör mervärde uppkomma genom att främst innovativ verksamhet och samverkan främjas.

Samordningsförbundet vill genom förprojektet belysa utvecklingsfrågor för samverkan, metodval och genomföra en uppdaterad och fördjupad kartläggning för två av målgrupperna; ungdomar och personer av utomnordisk härkomst. Förprojektet skall leda fram till underlag som bildar grund för ett genomförandeprojekt för valda målgrupper, men också utgöra adekvat förprojekteringsunderlag för kommande genomförandeprojekt. För varje sådant projekt kommer dock en separat uppdatering av målgruppskartläggning att ske. Här kommer också uppföljningar och utvärderingar av tidigare genomförandeprojekt att utgöra vägledning, när genomförandeprojekt för nya målgrupper startas.
En anpassad kartläggning av näringslivsstrukturen/arbetsgivare kommer att genomföras för att mer effektivt kunna knyta arbetsplatser till kommande genomförandeprojekt.

Målsättning

Tydliggjord och förankrad arbetsmetodik på samordnings-, samverkan- och samarbetsnivå.
Uppdaterad kartläggning inkl arbetsgivare.Grundmaterial för ett första genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer under de seminariedagar som beskrivs i ansökan utbildning om olika funktionshinder att ingå. Denna kommer att vara grundligare och mer omfattande
i handläggargruppen, men även ingå i chefernas och politikernas seminariedagar. Medverkande vid seminariedagarna; tillika parterna i det finansiella samordningsförbundet har kompetens att undervisa om såväl fysiska som psykiska funktionshinder.
I den fördjupade kartläggningen kommer en inventering att göras av hur väl lokaler är anpassade för fysiskt funktionshindrade – för att säkerställa tillgänglighet för den gruppen. För att säkerställa att personer med olika former av psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder skall kunna delta kommer olika former av kompetensutveckling att genomföras inom pågående verksamheter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
En kompetensutveckling kommer att genomföras för arbetsledare inom olika verksamheter om neuropsykiatriska funktionshinder och om utvecklingsstörningar.

Medfinansiärer

 • Forshaga kommun KOMMUNKONTOR
 • Hagfors kommun Stadshuset
 • Klarälvdalens Samordningsförbund
 • Landstingets kansli
 • Munkfors kommunkontor

Samarbetspartners

 • Forshaga kommun KOMMUNKONTOR
 • Hagfors kommun Stadshuset
 • Landstingets kansli
 • Munkfors kommunkontor

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar