Logotyp på utskrifter

Företagens behov av kompetensutveckling i Gagnef

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonTomas Hellqvist
E-postjohn.quick@gagnef.se
Telefonnummer0241-15100
Beviljat ESF-stöd955 555 kr
Total projektbudget955 555 kr
Projektperiod2009-02-04 till 2010-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Företag visar stort intresse och stora ambitioner. Prioriterade områden är ledarutveckling, ekonomi- samt webb- och internetutbildning. Minska konsultköp och lösa uppgifter på egen hand för större flexibilitet och mindre kostnad. Positivt är att jämställdhetsfrågor har stort stöd hos företagen.

Bakgrund

Samtliga företag i samlingsprojektet har, utan avhopp, via konsultstöd genomfört en förprojektering. Stora förväntningar finns hos företagen att via EU-stöd kunna åstadkomma värderskapande förändringar via sina kompetenssatsningar. För två av de deltagande företagen innebär resultatet att delar av organisationen struktureras om och nya ledarroller tydliggörs. Förutom övergripande strategisk ledarutbildning framhålls ekonomistyrning och kunskap kring ekonomiuppföljning som väsentliga områden. Genomgående återfinns också ett behov av bättre kunskap för marknadsföring och möjlighet att visualisera nya tjänster och produkter. Större flexibilitet eftersträvas och ambitionen är i flera fall att med egna resurser och ny kompetens kunna lösa arbetsuppgifter som tidigare köpts in av konsult. Vidare gäller att starka företag som regel ger förutsättning för tryggad sysselsättning i den mening att större möjlighet finns att bo kvar i glesbyggden, till vilket småsamhällena i Gagnef kan betraktas.

En viktig slutsats av genomförd förprojektering, är att "tiden" är en viktig del i processen. Tankar som i inledningsskedet framförts har, när de "vädrats" och "mognat", ofta inneburit en justering i den ena eller andra riktningen. Apropå tid, så har även omvärldsbevakningen krävt sin tid för planering, kontakter och slutsatser varpå analysfasen dragit ut på tiden. Tanken har varit "hur gör andra och vad finns att lära".

I förprojekteringen redovisade individuella utbildningsplaner har härmed stor bäring på faktiska prioriterade behov samt att rapporterna i sig ger en genomlysning av varje företag - en inte oväsentlig del för anställda.

Syfte

Syftet med projektet är att dels att säkra sysselsättningen för anställda och om möjligt öka sysselsättningen och även kunna bidraga till att ytterligare någon person kan sysselsättas. Ökad kompetens hos de anställda stärker företaget inför framtida utmaningar och bidrar ytterst till ökad tillväxt.

I varje enskild förprojektering redovisas företagens målsättning/ ansats.

Kompetensbrister och problemområden som framkommit via SWOT-analysen och personliga intervjuer ligger sedan till grund för de insatser som föreslås.

Sammanfattningsvis skall ledarrollen stärkas, andra ekonomikunskaper tillskapas samt att med egenkunskap överta områden där tjänster köpts, slutligen även etablera helt nya arbetsuppgifter/ tjänster, et.c.

Målsättning

Målsättningen är att 100% av kompetenssatsningarna skall genomföras. Som stöd för detta kommer projektledningens satsning på delen uppföljning/ coachning i fas 2 (= Genomförande) att finnas.

Som mätbara mål anges följande:
- Antal genomförda utbildningar gentemot planerade
- Måluppfyllelsegraden i valda utbildningar (bra för framtiden)
- Antal sysselsatta "nu" och efter genomförd kompetenssatsning
- Sysselsättningsgraden "nu" och efter genomförd kompetenssatsning
- Rent generellt, hur har relationer med kunder och leverantörer förbättrats.

I varje enskild förprojektering redovisas företagens målsättning/ ansats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Om det inte bedöms att risk finns för funktionshindrad, annan person eller att skada av teknisk eller materiell karaktär kan uppstå, så föreligger inget hinder så vitt framkommer för personer med funktionshinder. Arenan är emellertid företaget och varje rekrytering är öppen för alla sökande - så har det uttalats.
Vid några företag i förprojekteringen finns redan erfarenhet av funktionshindrad arbetskraft och viss hygienmässig anpass-ning finns också. Andra företag har lokaliteter såväl mer lättanpassade (beroende på funktionshindret) som om uttrycket tillåter klart mer begränsade lokalmässiga anpass-ningsmöjligheter. - Väsentligt är emellertid att en tydlig mental förberedelse finns.

M.a.o:
De lokalmässiga förutsättningarna varierar och är i vissa fall svårlösta på några arbetsplatser.
Bemötandet kommer att vara det minst komplicerande.
Kommunikationen och informationsförsörjningen torde inte vara något större problem.

Varje enskild förprojekteringsrapport (åtta företag och åtta rapporter anger tydligt hur respektive företag kan och planerar för funktionshindrad arbetskraft).

Jämställdhetsintegrering

Som skrivits under avsnitt bakgrund så förligger ett koncept till jämställdhetsplan hos varje företag. Projektledningens ansatser i delen uppföljning kommer självfallet att beröra denna del våväl som andra delar i analysen.

Beträffande tilldelning av arbetsuppgifter och del i föreslagen kompetenssatsning så konstateras att 10 kvinnor av totalt 11 planeras delta i utbildning och att 32 män av totalt 52 planeras delta i utbildning. Alla har fått komma till tals. Personliga intervjuer och arbetsplatsträffar har genomförts.

SWOT-analysen berör inte primärt jämställdhet, utan har mer fokus på företagets roll "i världen" och vad som krävs mer övergripande för den individuella kompetenssatsningen. Själva arbetet med SWOT-en har tillgått så att metoden har presenterats och en första inventerings har genomförts av styrkor, svagheter, .... et.c. Efter en vecka har en återträff genomförts varpå SWOT-en efter hand byggts upp. Som tidigare framhållits så har det funnits flera tillfällen för justering och omvärdering.

Deltagande aktörer

  • Alfs Gräv
  • Bygglagret i Mockfjärd AB
  • DTM Damm- och Trädgårdsmiljö
  • EB Hedlund o Co AB
  • Floda Frisörstuga
  • GIS Gagnefs Industrisnickeri AB
  • Ronnys Ekonomibyrå
  • Solentek AB
  • Vått och torrt

Kommun

  • Gagnef