Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Företagens behov av kompetensutveckling i Gagnef och Rättvik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonTomas Hellquist
E-posttomas.hellquist@gagnef.se
Telefonnummer0241-15565
Beviljat ESF-stöd800 232 kr
Total projektbudget800 232 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2010-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Tidplanen har hållits. Väsentliga utbildningsbehov har framkommit och genomförandet ligger rätt i tiden. Målet att öka "egenförmågan" har ej hunnits med tidigare men kommer nu att lösas. Startdatum bör senast vara april 2009.

Bakgrund

Samtliga företag i samlingsprojektet "Företagens behov av kompetensutveckling i Gagnef och Rättvik", Fas 1, har med konsultstöd genomfört en analys av det egna företagets behov av kompetensutveckling.
En övervägande majoritet av de deltagande företagen anser att analysen ger en rättvisande bild av deras företag, att man är nöjd med analysfasen och konsultens insatser och att man värderar den kommande kompetensutvecklingen högt (se bifogad utvärdering och respektiva företagsanalys).
Arbetsmodellen som förekommit i projektet beskrivs mer detaljerat längre fram men sammanfattas att utgångsläget är ett väl strukturerat arbetsmaterial, handböcker, SWOT-analys samt löpande samtal och dokumentutväxling under hela analysfasen.
Slutsatserna är att företagen har ett stort utbildningsbehov fördelat på områdena administartion, ekonomi, affärskunskap och inom specifika branschområden.
Projektet har uppmärksammat och har haft konakter avseende projekt "Livskraftigt företagande", "InnoWent" och Wajrum".

Syfte

Avsiket med genomförandeprojektet är att tillgodose de deltagande företagens behov av kompetensutveckling utifrån den analys av behoven som de genomfört i förprojekteringen. Ytterst syftar detta till att säkerställa företagets fortlevnad och därigenom de anställdas sysselsättning samt om möjligt öka sysselsättningsgraden. Detta bidrar ytterst till ökad tillväxt (se bilagd utvärdering, fråga 6).
I varje enskild förprojektering/analys anges företagets målsättning samt de anställdas kompetensutvecklingsbehov på individnivå.
Företagen och de anställda har även genom analysarbetet fått en tydligare bild av företaget vilket framgår av utvärderingen.

Målsättning

Målsättningen är att 100% av kompetensutvecklingssatsningarna skall genomföras. Projektledningen kommer att satsa på uppföljning/coachning i Fas 2, genomförandedelen.
Mätbara mål:
- Genomförda utbildningar i förhållande till planerade
- Måluppfyllelsegraden i genomförda utbildningar
- Antal sysselsatta före och efter genomförd kompetensutveckling
- Sysselsättningsgraden före och efter genomförd kompetensutveckling
- Hur relationen till kunder och leverantörer förändrats genom kompetensutvecklingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga företag har fått frågan hur man beaktar funktionshinder och svaret är:
Finns meningsfulla arbetsuppgifter är funktionshindret inget hinder i sig.
Samtliga företag är härför beredda att med rimliga egna medel och med ev. yttre stöd erbjuda funktionshindrad arbetsuppgifter
Viktigt emellertid att det inte föreligger någon risk för personskada eller annan yttre skada.
Frågan är också väckt ur kundperspektivet och svaret är unisont att alla är lika välkomna.
Noteras att några företag har begränsad erfarenhet av funktionshindrad arbetskraft. - Noteras att ur kundperspektivet är alla välkomna.

Jämställdhetsintegrering

Följande konstateras beträffande jämställdhet:
I ansökan förekommande enmansföretag har inte i nuläget samma jämställdhetsproblematik som för företag med flera verksamma.
Samtliga företag är emellertid överlag positiva till jämställdhetsfrågor.
Jämställdhet har preciserats som frågor kring kön, ålder, religion, sex och politik. Jämställdhet berör också möjligheten till att kombinera föräldraskap och arbete.
Dokumentation och hantering av företagens policy för jämställdhet planeras under våren 2009. Uppföljning via bland annat en mentometerundersökning har genomförts (redovisas ihop med slutrapporten) och ytterligare uppföljningar planeras.
Ett dokument avseende jämställhet planeras att bli framtagit under våren 2009.

Deltagande aktörer

 • Dala Ledstång o Snickeri
 • DETALJ I DALARNA HANDELSBOLAG
 • DJUR OCH KULTUR
 • EL-PER AKTIEBOLAG
 • KOPPJÄRK - REHAB I SAMVERKAN
 • KRAFTAVERK AKTIEBOLAG
 • OLLAS
 • RATATOSK
 • RIESBECK REKLAM AB
 • SOLO LIGHTING AB
 • SPADER MADAME AB
 • TEMA BILVÅRD

Kommun

 • Gagnef
 • Rättvik