Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Företagens behov av kompetensutveckling 4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonJohn Ouick
E-postjohn.quick@gagnef.se
Telefonnummer0241-15100
Beviljat ESF-stöd125 181 kr
Total projektbudget125 181 kr
Projektperiod2010-01-04 till 2010-03-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samhället och arbetslivet förändras fortlöpande och det innebär ett ökande behov av att stärka anställdas möjlighet till utveckling. I analysen ingår naturligt att verka för jämställdhet och tillgänglighet på alla plan inte minst gällande funktionshinder.

Bakgrund

Dalarnas län står inför stora utmaningar med befolkningsminskning/ utflyttning och en relativt sett hög medelålder på befintligt sysselsatta i arbetslivet vilket ställer stora krav på starka åtgärdsprogram.
Övergripande konstateras att det, främst gällande mindre företag, föreligger bristande resurser för att klara önskad personalutbildning/ personalutveckling kopplat till företagens utmaningar och förändringar. Härav följer att EU-stödd kompetensutveckling kan vara ett av flera "smörjmedel" som erfordras.

Områden där utbildningsinsatser saknas varpå kompetensbrister/ arbetshinder kan uppstå är främst:
- Planeringsförutsättningarna internt i den egna organisationen/ företaget och som följd härav även i relationen mot andra parter,
- Ledarskapsbrister föreligger för att tillräckligt tydligt beskriva uppdrags- och ansvarsområden,
- I vissa lägen saknas tillräcklig insikt var kostnader och intäkter finns (ekonomikompetens),
- Brister finns inom modern marknadsföringsteknik (webb-hantering) samt
- Oönskade säsongsvariationer eller "enbent" verksamhet (substitut kan eventuellt stärka sysselsättningen).

Arbetsmetoden i analysarbetet är främst traditionell intervjuteknik med berörda, SWOT-analys samt omvärldbevakning. Till grund för analysarbetet ligger bland andra skriften "Att göra ett bra jobb". Projektledningens synsätt är att vara öppen för olika lösningar och att låta tiden vara en viktig del i processarbetet.

Syfte

"Investeringen" i EU-stödd kompetensutveckling har till syfte att stärka och bredda individens kompetens och därmed också företagens kompetens för bättre stratgisk planering, definition av företagens uppdrag, uppdragsbehandling och utveckling. En integreringsprocess ses också som viktig d.v.s insatserna skall på bästa sätt påverka alla anställda. Härutöver följer att finna lämplig teknik, egen eller i samråd med annan aktör för bättre entreprenörskap, styrning, logistik och kund-/marknadskontakt.
Ur ett jämställdhets- och ett tillgänglighetsperspektiv har nämnda insatser i alla avseenden stort värde.
Syftet är dessutom att i samråd, där behov finns, hitta "nya" arbetsområden som på lämpligt sätt kan stödja ökad sysselsättning.

Målsättning

Förutom den traditionella ekonomiska redovisningen och ren produktionsstatistik så är minskade ledtider och ökad flexibilitet samt mindre kassation områden som bedöms vara tillämpliga i värderingen av här redovisade insatser för kompetensutveckling. - Dessutom är området arbetstillfredställelse, inte minst viktigt, vilket på olika sätt bör kunna framläsas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Området funktionshinder ingår som en del i jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet och kommer därmed att gemensamt belysas i projektarbetet. Detta innebär att om förutsättningar finns gällande arbetsuppgifter och lokaliteter, nu befintliga eller framåt anpassade, så skall det inte finnas hinder att vara såväl yrkesarbetande som "kund".

Tillgänglighet
Vi är väl medvetna om kraven när det gäller fysisk tillgänglighet, bemötande, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Tillsammans med berörda företag kommer vi att bevaka att nödvändiga anpassningar görs så att ingen anställd måste stå utanför p g a funktionsnedsättning. Det kan handla om att uppfylla kraven på framkomlighet i och till lokalerna, ordna tekniska hjälpmedel för syn eller hörselskadade, anpassa skriftligt material till personer med läs-och skrivsvårigheter.
Vi kommer att ta del av material, som tagits fram av Processtöd Tillgänglighet för att öka kompetensen hos såväl deltagande företag som projektledningen.

Jämställdhetsintegrering
Under förprojekteringen ska situationen på företagen ur ett jämställdhetsperspektiv synliggöras. Det handlar bl a om att ta fram könsuppdelad statistik och belysa hur kvinnors och mäns villkor ser ut på respektive företag. I SWOT-analysen ska jämställdhetsintegrering ingå och resultatet ska sedan vara en av de faktorer som påverkar valet av kompetensutveckling i genomförandefasen.

Processtödet för jämställdhet ska anlitas för att få tips om material som är användbart under förprojekteringen. Projektledningen ska delta i utbildningar som genomförs.
Samarbetspartners

 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • Leksand kommun
 • Lärcentrum
 • Region Dalarna
 • Älvdalens Gymnasieskola Vux

Deltagande aktörer

 • BIL OCH MC-SERVICE
 • BOBE PLASTINDUSTRI AB
 • CIRKUS OCH SÅNT
 • EVAS HÅRVERKSTAD
 • EXIMIA
 • FALASTIN AB
 • FESTINS BILVERKSTAD
 • GLASVERKSTADEN ÄLVDALEN
 • IDRE NORD AB
 • KARIÅKE
 • Kavansa AB
 • MONARK EXERCISE AB
 • SVENSKA INREDNINGSSADELMAKERIE
 • SVENSKA MOTORCYKLISTER
 • TOURINGBUTIKEN
 • WASASTEN AB
 • Älvdalens Livs AB

Kommun

 • Borlänge
 • Gagnef
 • Vansbro
 • Älvdalen