Logotyp på utskrifter

Föreningspoolen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIdrottsrådet Malung-Lima-Sälen
KontaktpersonAnn-Louise Eklund
E-postann-louise@idrottsradet.se
Telefonnummer0280-105 00
Beviljat ESF-stöd133 135 kr
Total projektbudget186 685 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2010-06-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom att inrätta en föreningspool möjliggör vi att flera människor som idag står långt från arbetslivet får en meningsfull sysselsättning samtidigt som det ideella får många uppgifter utförda på ett välorganiserat och prisvärt sätt. De anställda blir en del av en helhet och får ett socialt nätverk.

Bakgrund

I dagens samhälle finns det, och kommer alltid att finnas, människor som av olika anledningar har svårt att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden. I och med de nya reglerna kommer det de närmaste åren att finnas än fler människor som är i behov av hjälp att komma in på arbetsmarknaden. För de som har varit borta från arbetsmarknaden länge kan ett första steg vara social gemenskap i första hand för att sedan övergå i mer kvalificerade arbetsuppgifter och för de unga som inte hunnit komma in på arbetsmarknaden är mixen av unga och äldre arbetstagare en möjlighet att få livskunskap och livserfarenheter.

Inom föreningslivet finns det massor av uppgifter, problemet är att det inte finns lika mycket medel som uppgifter. För att lösa detta finns ett behov av att kunna få hjälp till en rimlig kostnad. Detta kan föreningspoolen vara en mycket bra lösning på.

Inom föreningslivet är det också en hög andel äldre arbetstagare och för att det inte skall bli stora problem för föreningarna när alla dessa arbetstagare går i pension är det nödvändigt att arbeta fram en modell som gör att detta fungerar.

Genom att inrätta en föreningspool där föreningarna kan få hjälp med de uppgifter de har behov av att få lösta blir det mindre sårbart för föreningarna om någon anställd slutar. Genom att ha en pool med olika kompetenser möjliggör man också att de anställda får göra det de är bra på och har kompetens för åt flera olika föreningar. Detta gör att man som människa får känna sig duktig och växer. I dagsläget har en förening ofta en anställd som skall göra många olika uppgifter. Vissa uppgifter är de jätteduktiga på medans man kan ha stora problem med andra uppgifter. Genom att man har "rätt man/kvinna på rätt plats" gör alla ett bättre jobb och mår bättre.

Som föreningsanställd är man ofta väldigt ensam och sitter ensam i en föreningslokal i någon källare eller ute i något klubbhus. Genom att tillhöra en föreningspool får man arbetskamrater, möjlighet till gemensamma utbildningsinsatser och friskvårdsinsatser.

Det är också vanligt att föreningsstyrelser inte är medvetna om sitt arbetsgivaransvar, vilket medför att den anställde inte får rätt arbetsledning och stöd. Genom att ingå i föreningspoolen har man en arbetsgivare med rätt kompetens för arbetsgivaransvaret.

För grupperna unga och personer med utomnordisk bakgrund är föreningspoolen ett ypperligt tillfälle att bilda nätverk, såväl socialt som inom arbetslivet.

Under förprojekteringen skall vi inventera behovet av uppgifter som föreningslivet behöver ha utförda. Detta kommer ske genom såväl enkätundersökning som besök/telefonkontakter.
Vi kommer också, tillsammans med Arbetsförmedlingen, inventera vilka som är passande för att ingå i föreningspoolen.

Syfte

Avsikten med det kommande genomförandeprojektet är att fler kvinnor och män skall komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt att generationsskiftesproblematiken inom föreningslivet skall underlättas.

Syftet med förstudien är att kartlägga behovet inom föreningslivet, kartlägga möjliga kommande deltagare samt att informera och sprida information om vad en föreningspool är.

Målsättning

Vi ingår som ett referensprojekt i Trygghetsrådet TRS projekt "ÅSA-projektet", tillsammans med Skåneidrotten, Smålandsidrotten, Västerbottens Idrottsförbund och Hallands Idrottsförbund.
I ÅSA-projektet ingår det att de skall göra en "nollmätning" i alla referensprojekt för att kunna mäta målen. Där får vi alltså något att utgå ifrån för att sedan kunna mäta resultaten i såväl förprojektering som vårt kommande projekt.

Målet med förstudien är att vi skall finna tillräckligt stort behov av uppgifter som skall utföras hos föreningar så att vi i ett kommande projekt kan starta igång en pool på 5-10 personer inklusive en fullt arbetsför arbetsledare. När projektet är genomfört hoppas vi kunna utöka poolen så att man kan ha flera olika arbetslag fördelade i Malung-Sälens och Vansbro kommun. Förutom att det skapas sysselsättning för människor som idag står långt från arbetsmarknaden skapas arbetsledartjänster inom poolen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I och med vårt samarbete med Arbetsförmedlingen finns kunskap om, och möjlighet till, anpassning för de deltagare som har behov av det.

Vi kommer också att genomföra en utbildning/föreläsning om personer med funktionshinder i samarbete med HSO Västerdalarna samt delta i Fredrik Lindgrens tillgänglighetsutbildning när den arrangeras i Dalarna.

FÖRTYDLIGANDE 090917:
Fysisk tillgänglighet
Som vi skrev i vår ansökan har Arbetsförmedlingen möjlighet att gå in med stöd och anpassning om det krävs för någon deltagare i genomförandefasen. Vi kommer också att ha våra utbildningsinsatser i lokaler som är tillgängliga för alla. Kommunen tillhandahåller kostnadsfritt sådana lokaler.

Tillgänglig verksamhet
Genom utbildningsinsatser kommer vi att sprida kunskapen om/ och förståelsen för alla människors lika värde, oavsett ålder, kön, funktionshinder, etnicitet eller annat. Det ser vi som en mycket viktig uppgift för att få till en bra verksamhet som får människor att växa. Vi kommer också i genomförandefasen lägga stor vikt vid att få en arbetsledare med en god erfarenhet av de här bitarna då de är mycket viktiga.

Kommunikativ tillgänglighet
I och med vårt nära samarbete med Malung-Sälens kommun/Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten har vi kompetensen till teckentolkning och språktolkning nära oss.
När det gäller hörselproblem har HSO har en mobil teleslinga som man får låna när man skall ha någon form av sammankomst.

Informativ tillgänglighet
Vi håller på med en ny hemsida och på den skall vi försöka att få in ”talinformation” också.
I den mån det behövs information på annat språk än svenska är Integrationsenheten/Vuxenutbildningen behjälpliga.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Malung/Vansbro
 • Idrottsrådet Malung-Lima-Sälen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Malung/Vansbro
 • Arbetsgivaralliansen
 • Fastighetsanställdas Förbund
 • Lärcentrum Malung, Malungs kommun
 • Riksidrottsförbundet
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Trygghetsrådet TRS (Kollektivavtalsstiftelsen Trygghets i Samverkan)
 • Unionen
 • Västerbottens Idrottsförbund

Kommun

 • Malung
 • Vansbro