Logotyp på utskrifter

Föräldrafocus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamordningsförbundet Ö:a Värml
KontaktpersonÅsa Andersson
E-postasa.andersson@filipstad.se
Telefonnummer0590-61250
Beviljat ESF-stöd185 000 kr
Total projektbudget251 000 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-13
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Analysera arbetslösa alt. långtidssjukskrivna föräldrar som uppger att det direkta eller indirekta hindret för arbete/studier/hälsa är helt eller delvis hemmavarande barn/ungdomar med någon form av problematik.

Bakgrund

Genom rapporter från landstinget (BVC och MVC), skolan, coacher och socialtjänsten har Samordningsförbundet Östra Värmland Filipstad Storfors idag kännedom om att det finns arbetslösa alternativt långtidssjukskrivna föräldrar som uppger att det direkta eller indirekta hindret för arbete/studier/hälsa är helt eller delvis hemmavarande barn/ungdomar med någon form av problematik.

Mot bakgrund av ovan nämnda problemområde, vill parterna inom Samordningsförbundet Östra Värmland, Filipstad Storfors:

1. Analysera gruppen föräldrar (med fokus på unga föräldrar och föräldrar av utländsk härkomst) - hur ser målgruppen ut? Finns gemensamma nämnare? Bakgrund? Analyserna genomförs på individnivå.

2. Analysera orsakerna till att barnen/ungdomarna är hemma.

3. Utifrån analyserna, arbeta fram en arbetsmetod som gör att föräldrarna kan återgå i arbete/studier/hälsa samt att barnen/ungdomarna kan komma vidare i sin utveckling.

FÖRTYDLIGANDE 090401:
Att kartlägga gruppen barn/ungdomar är inte huvudsyfte under förprojekteringen, utan det är gruppen föräldrar! Målgruppen i ansökan är arbetslösa alt. långtidssjukskrivna föräldrar som uppger att det direkta eller indirekta hindret för arbete/studier/hälsa är helt eller delvis hemmavarande barn/ungdomar med någon form av problematik. Samordningsförbundet har i ansökan fokuserat på föräldrar som står utanför arbetsmarknaden pga arbetslöshet eller långtidssjukskrivning, då det först och främst är den grupp som parterna inom förbundet kommer i kontakt med samt att det är just den gruppen som förbundet har fått signaler om.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att identifiera/analysera gruppen arbetslösa alt. långtidssjukskrivna föräldrar som uppger att hindret för arbete/studier/hälsa är hemmavarande barn/ungdomar med någon form av problematik. Fokus läggs på föräldrar av utländsk härkomst och unga föräldrar.

Syftet med förprojekteringen är att hitta en arbetsmetod som gör att föräldrarna kan återgå i arbete/studier/hälsa.

Syfte med förprojekteringen är att hitta orsakerna till varför barnen/ungdomarna är hemma.

Genom förprojekteringen vill Samordningsförbundet hitta ett bra underlag som sen skall bilda grund till kommande genomförandeprojekt.

Målsättning

Den huvudsakliga målsättningen är att hitta möjligheter för målgruppen att återgå i arbete/studier/hälsa.

Mätbara mål:

1. Analys av målgruppen
2. Hitta en arbetsmetod för fortsatt arbete med målgruppen (till genomförandeprojektet)
3. Belysa jämställdhetsperspektivet genom SWOT-analys
4. Ta fram könsuppdelad statistik
5. Finna en vinnande process mellan Samordningsförbundet och skolan
6. Den arbetsmetod som arbetas fram skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
7. Förprojekteringen skall resultera i en slutrapport.
8. Analys av orsakerna till att barnen/ungdomarna är hemma.
9. Titta på möjligheten att skapa nätverk mellan hälsovård, skola, socialtjänst och övriga aktuella myndigheter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektet skall säkerställa att den arbetsmetod som arbetas fram skall göra det möjligt, även för föräldrar med funktionshinder (såväl psykiska som fysiska), att deltaga. När statistik samlas i projektets inledningsfas, skall projektledarn identifiera vilka funktionshinder som finns inom målgruppen. Utifrån identifieringen görs sen en genomgång av den fysiska tillgängligheten och en genomgång av tillgänglighet vad gäller information, kommunikation, bemötande och kunskap. Det är också viktigt att titta på tillgänglighet för föräldrar med psykiska hinder t ex att inte arbeta fram en arbetsmetod som bygger på stora gruppsittningar.

Kommun

  • Filipstad
  • Storfors