Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Five - Fem nya möjligheter för kompetensutveckling hos människor och ökad samverkan med företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivet Falun Borlänge AB
KontaktpersonMaria Rolander
E-postmaria.rolander@naringslivetfb.se
Telefonnummer0243 69800
Beviljat ESF-stöd8 182 146 kr
Total projektbudget20 932 146 kr
Projektperiod2008-06-01 till 2011-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektnamn
”Five”– Fem nya möjligheter för kompetensutveckling hos människor
och ökad samverkan med företag.

Projektägare
Näringslivet Falun Borlänge AB, en medlemsorganisation som ägs av c:a 250 företag i Falun och Borlänge. Visionen är att Falun Borlänge ska vara en sammanhållen attraktiv tillväxtregion.

Samarbetspartner
Arbetsmarknadsområde Falun med Arbetsförmedlingarna i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Rättvik och Leksand.

Projektlängd
2008-06-01 – 2011-05-31

Syfte
Att utveckla och pröva nya samarbetsformer och arbetsmetoder för att underlätta för ungdomar att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar med hjälp av arbetsverktyget praktik.

Målgrupp
Projektet kommer att arbeta med ungdomar i åldersgruppen 18 – 24 år som står utanför arbetslivet och som anvisas av Arbetsförmedlingen.

Jämställdhet – Tillgänglighet
Genom det utåtriktade arbetssätt som projektet har så ska jämställdhetsaspekter och tillgänglighetsaspekter kommuniceras ut till övriga intressenter. Informationskanaler är bla. mötesforum, avstämningstillfällen, utskick via e-post, webbplats mm.

Beskrivning
RV har tidigare arbetat med projekt för kompetensförsörjning. Avsikten med detta projekt är dels att vidareutveckla och ta lärdom av tidigare erfarenheter, dels omsätta resultatet i praktiskt arbete. Resultatet är fem nya insatsområden för att underlätta för ungdomar att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Utöver detta så är projektets arbetsmetodik att deltagarna introduceras på företagen med hjälp av arbetspraktik.

Projektet kommer att arbeta med två samtidigt pågående processer. Den ena processen handlar om förankringen av de nya samarbetsformerna och arbetsmetoderna hos alla involverade intressenter. Den andra processen som pågår parallellt är att operativt och praktiskt arbeta med deltagarna, företagen och Arbetsförmedlingen.

De fem nya insatsåtgärdernas avsikt är att fokusera på individens möjligheter att få arbete utifrån företagens behov av ny kompetens.
Projektets innehåll stärker möjligheterna för lärande miljöer, innovativ verksamhet, främja samverkan och strategiskt påverkansarbete.

1. Ungdomsmentor
Deltagaren knyts samman med person från yrkeslivet, utanför den ordinarie praktikplatsen för att sprida kunskaper och erfarenheter mellan en mer erfaren person (mentor) och en mindre erfaren person (adept).

2. Handledarroll för praktikanten
Utveckla en handledarroll för deltagaren på praktikplatsen.

3. Valideringsmaterial / funktionsdokumentation
Med deltagaren följer ett individuellt utformat material som ligger till grund för att kunna säkerställa kvalitén, kunna se utvecklingsframgång och tydliggöra kompetenskriterier som ska utvärderas under projektdeltagens tid i projektet. Materialet har som uppgift att fungera som grundsten när man kommunicerar en deltagares kompetensframgång med deltagaren och övriga intressenter.

4. Utökad resurs för samverkan och påverkan
Arbeta tillsammans med personalen på Arbetsförmedlingen i den arbetsmetodik och målsättning som används i arbetet med ungdomar. Tillföra en ytterligare dimension till deras arbete när det gäller villkor i arbetslivet och kontaktytor ut mot företag.

5. Möjligheter för samverkan mellan PO1 och PO2

Projektet betonar att det finns ett samspel mellan detta projektets syfte och de möjligheter till anställning som finns när ett företag ger sina medarbetare en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

Bakgrund

*Förprojektering*

Nedanstående beskrivning görs för att visa på resultat och erfarenheter från tidigare projekt som Näringslivet Falun Borlänge AB arbetat med. Under ett antal år har det funnits ett samarbete med Länsarbetsnämnden i Dalarna och Arbetsförmedlingarna i Falun och Borlänge med projektet Region Vision.
De erfarenheter och resultat som projektet gett upphov till vill Näringslivet Falun Borlänge AB nu arbeta vidare med i form av nedanstående beskrivning, analys och slutsatser. Avsikten är att med tidigare utvärderingar och erfarenheter i projektet visa på behov och möjligheter.

Nedanstående redogörelse och beskrivning ska ses som en internt finansierad och utformad förprojektering.

Vår avsikt med aktuell förprojektering är att visa på nya delar i arbetsmetodik och innehåll för att arbeta vidare med:
• Lärande miljöer
• Nya innovativa inslag
• Samverkansinsatser
• Strategisk påverkan

Samverkanspartner som har deltagit i utvärdering, kartläggning, behov och förutsättningar samt idéutveckling har varit:

Jan Berglund F.d. Länsarbetsnämnden Falun
Leif Ydnäs F.d. Länsarbetsnämnden Falun
Sam Risander F.d. Länsarbetsnämnden Falun

Rickard Edling Chef Arbetsmarknadsområde Falun Borlänge

Marie Örjes Sektionschef Arbetsförmedlingen Borlänge
Stina Johanesson Sektionschef Arbetsförmedlingen Borlänge
Elisabeth Fyhr Sektionschef Arbetsförmedlingen Falun

Antonis Kassitas Arbetsförmedlingen Falun
Åsa Norman Arbetsförmedlingen Falun
Björn Olsson Arbetsförmedlingen Falun
Helen Eriksson Arbetsförmedlingen Falun
Lars Olsson Arbetsförmedlingen Falun

Maria Rolander Verksamhetsledare Näringslivet Falun Borlänge AB
Stina Nilsson Näringslivet Falun Borlänge AB
Stefan Olsson Näringslivet Falun Borlänge AB
Mats Haglund Näringslivet Falun Borlänge AB


*Om Näringslivet Falun Borlänge*
*Bakgrund

Näringslivet Falun Borlänge är en medlemsorganisation som ägs av c:a 250 företag i Falun och Borlänge. Visionen är att kommunerna i Falun Borlänge ska vara en sammanhållen attraktiv tillväxtregion!

Näringslivet Falun Borlänge driver frågor och projekt som utvecklar regionen Falun Borlänge.

För att nå visionen arbetar vi för att stärka och utveckla det befintliga näringslivet i regionen samt underlätta för nyetableringar. Som opinionsbildare initierar och driver vi frågor som skapar tillväxt i regionen. Vi arbetar för att öka samarbetet mellan Falun och Borlänge på alla nivåer samt bygga nätverk mellan företag samt mellan företag och samhälle.

Näringslivet Falun Borlänge verkar även för att åstadkomma attraktiva miljöer för boende och fritid samt locka ungdomar att stanna eller återvända till länet. Utifrån näringslivets behov påverkar vi utbildningar och försöker öka samarbetet mellan företag, högskola och andra utbildningsanordnare. Vi ser det även som väldigt viktigt att våra olika transportmedel fungerar, och engagerar oss därför även i infrastrukturfrågor.
*5 verksamhetsområden

Näringslivets röst i kommuner och i regionala utvecklingsbolag:
Verka för att näringslivets erfarenheter och kompetens tas tillvara i kommuner och i regionala utvecklingsbolag

Attrahera ungdomar till regionen:
Verka för att skapa en attraktiv region som lockar ungdomar att stanna eller återvända till länet.

Kompetensförsörjning:
Verka för att möjligheterna för företag att hitta kompetent personal förbättras.

Våra medlemsföretag:
Verka för att våra medlemsföretag får möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och göra affärer.

Kommunikationer:
Verka för väl utbyggda och fungerande kommunikationer till och från länet.
*Om Region Vision*

*Bakgrund

Näringslivet Falun Borlänge har under ett antal år arbetat med projektet Region Vision i samarbete med Länsarbetsnämnden i Dalarna och Arbetsförmedlingarna i Falun och Borlänge.

Grundtanken i Region Vision har varit att skapa möjligheter för människor att komma i arbete och företag att få efterfrågad kompetens.
Tillsammans med deltagaren i projektet har man sökt lämplig praktikplats på privata företag i Falun och Borlänge. Målet har varit att snabbt och effektivt placera deltagaren på arbetsmarknaden.

Målgruppen har varierat utifrån prioriterade målgrupper från AMS, Länsarbetsnämnd och Arbetsförmedlingarna i Falun och Borlänge.

Under tiden 011101 – 021231 och 021201 – 040228 har Näringslivet Falun Borlänge AB drivit projektet Region Vision med ESF-finansiering.
*Genomförande

Arbetsmetoden i projektet har bestått utav ett antal olika steg, oavsett målgrupp:
• Informera företag om projektet och motivera deras medverkan.
• Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till projektet.
• Överenskommelse görs mellan deltagare och Region Vision om deltagande i projektet.
• Lämplig praktikplats undersöks i samverkan mellan deltagare och personal på Region Vision.
• Praktikplats startas upp och en handlingsplan formuleras mellan arbetsgivare, deltagare och Region Vision.
• Praktikplatsen följs upp mot formulerad planering.
• Praktikplatsen avslutas med någon av följande avslutsorsaker - anställning, utbildning, åter till Arbetsförmedlingen eller till annan myndighet.

Förutom ovanstående beskrivning av arbetsmetod så finns det ytterligare moment som skett under den tid som deltagaren funnits i projektet.
• Avstämningstillfällen med personal på Arbetsförmedlingen då vi går igenom deltagarna i projektet. Avstämningen handlar om vad som hänt och vad som är tänkt att ske i framtiden och hur möjligheterna ser ut för att det ska bli någon efterföljande anställning på praktikplatsen.
• Utbildningsmodul på ett par dagar för att skapa drivkraft och motivation hos deltagaren. Avsikten har varit att få deltagaren att förstå ”jag bär ansvaret för vad som händer i livet”.
*Resultat

Uppmätta resultat har under åren överlag, oavsett målgrupper, visat på bra resultat då det handlar om att personer kommer ut i arbete efter avslutad projekttid, 70%. Arbetsmetoderna har i princip sett likadana ut, jmf ovan, oavsett målgrupper.

Tidigare projekt har utgått från samma problemformulering och syfte.
Genom att tillhandahålla kontakter på uppslag på praktikplatser så ska deltagaren få möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden. Syftet är att skapa arbetstillfällen, antingen på den aktuella praktikplatsen eller på annat företag.
*Samhälle*
*Arbetsmarknaden - Riket

Fler arbetsgivare kan anställa och fler arbetssökande börjar arbeta. Arbetsförmedlingarnas arbete anpassas allt mer efter arbetsmarknadens behov. Huvuduppgiften är att medverka till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få arbete, dvs matchning och coachning blir mer aktuellt.
Mer/all information finns i ansökan med diarenr 2008-00891 på sidorna 2 till 18.Syfte

Att utveckla och pröva nya samarbetsformer och arbetsmetoder för att underlätta för ungdomar att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar med hjälp av arbetsverktyget praktik.

Målsättning

*Mätbara kvantitativa projektmål

Övergripande:
• Antal deltagare i projekt ska genomsnittligt över året vara 60 st. Deltagarantalet kommer att variera under året beroende på att inflödet av deltagare från Arbetsförmedlingen varierar.
• Andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått arbete eller upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat, ska uppgå till minst 70%.

Fem nya möjligheter för kompetensutveckling hos människor och ökad samverkan med
företag:
• Utforma ett mentorprogram mellan projektdeltagare och personer från yrkeslivet.
• Utforma ett utökat handledarprogram på praktikplatsen där praktikanten kommer att introduceras mot en handledarroll.
• Utforma ett valideringsmaterial för att utvärdera och kommunicera en deltagares kompetensutveckling.

*Mätbara kvalitativa projektmål

Övergripande:
• Ökad samverkan med projektets intressenter (projektpersonal, företag, Arbetsförmedlingen och projektdeltagare).
• Ökad samverkan mellan projektets intressenter (projektpersonal, företag, Arbetsförmedlingen och projektdeltagare).
• Ökad samverkan med företagen vad gäller deras arbete på att tillgodose sin egen kompetensförsörjning och de möjligheter som ges i och med projektets projektmål för samverkan.
• Ökad samverkan för att arbeta med strategiskt påverkansarbete.

Fem nya möjligheter för kompetensutveckling hos människor och ökad samverkan med
företag:
• Andelen deltagare, som påbörjat mentorprogrammet upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat, ska uppgå till minst 70%.
• Andelen deltagare, som påbörjat handledarprogram upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat, ska uppgå till minst 70%.
• Andelen deltagare, som arbetat med valideringsmaterialet - funktionsdokumentationen upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat, ska uppgå till minst 70%.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer inom detta område att arbeta med information på samma sätt som inom området jämställdhet. Det vill säga att information bedrivs via projektets huvudman, Näringslivet Falun Borlänge, och deras löpande utskick via mail, nyhetsblad, webbplats och möten för att öka medvetandet och kunskapen om funktionshindrades situation och behov.

Utöver det löpande samarbetet med företag, så kommer projektet att bearbeta mindre organisationer och föreningar. Detta för att det finns en större chans för gruppen funktionshindrade att få ett arbete. Detta till stor del beroende på att det är en jämnare arbetsbelastning, lugnare tempo och mindre känsliga för konjunktursvängningar.

Informationen om projektet kommer också att anpassas, så att tillgängligheten förbättras. Prioritering kommer att ligga på mer muntlig information och utökad information via webbplatsen.

Jämställdhetsintegrering

Våra erfarenheter är att företag som har en personalsammansättning som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. Där man kan främja och tillvarata resurser och kompetens, får man också en mer effektiv organisation. Det gör också att man inte är lika
sårbara och står bättre rustade inför nya krav och konjunktursvängningar.

Projektet kommer att aktivt arbeta för att ett djupt jämställdhetstänkande finns i alla processer i projektarbetet. Jämställdhet kommer att ligga till grund för vårt dagliga arbete och sätt att tänka. Detta innebär att, från informationen till deltagare och arbetsförmedlare, till dess att deltagaren finns med i projektet och vidare kommer ut på en praktikplats samt att ett avslut/sammanfattning sker, så skall den röda tråden vara jämställdhet i arbetslivet. Vidare skall projektet vara en tillgång för företagen i sin planering utav kompetensförsörjning inför generationsväxlingar.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Borlänge
 • Arbetsförmedlingen Falun
 • Arbetsförmedlingen Leksand
 • Falu Kommun

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Borlänge
 • Arbetsförmedlingen Falun
 • Arbetsförmedlingen Leksand

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar