Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Fem kommuner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
KontaktpersonJohn Ouick
E-postjohn.quick@gagnef.se
Telefonnummer0241-15100
Beviljat ESF-stöd250 988 kr
Total projektbudget250 988 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-02-19
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genomföra en analys av kompetensutvecklingsbehov hos kommunalt anställd, assisterande personal i de fem MittDalakommunerna, Borlänge, Falun, Ludvika, Gagnef och Säter. Fokus ska läggas på att kartlägga behoven när det gäller bemötandet av arbetskraftsinvandrare.

Bakgrund

Kommande pensionsavgångar och redan rådande brist på på personal inom vissa branscher gör att arbetsgivare ser en framtida möjlighet i "import" av arbetskraft. Mycket talar för att behoven kommer att öka och i en sådan situation är det viktigt att kommunerna har vässade argument för att nyckelpersoner ska välja att flytta till vår region. En tydlig tendens, vilket bl a har noterats inom den ekonomiska föreningen Rekryteringslots Dalarna, är att allt fler nyckelpersoner rekryteras från andra länder. För att stärka sin position bör därför kommunerna undersöka vilken beredskap man har för att konkurrera med övriga Sverige när det gäller att locka personer från andra länder. Kraven på vår mottagningskapacitet får genom den ökande internationaliseringen ytterligare en dimension.

Tillsammans med Högskolan Dalarna genomförde Utvecklingsbolaget Mittdalarna 2007 projektet 555MittDalarna för att öka kunskapen om mottagningskapaciteten i de fem kommunerna i MittDalarna, dvs Falun, Borlänge, Ludvika, Säter och Gagnef. 5 studenter hade under 5 veckor i uppdrag att se över vad en utländsk arbetskraftsinvandrare möts av. Resultatet visade att kommunernas information uteslutande var turistrelaterad såväl avseende webben som övrig skriftlig information.

Det visade sig också att det hos de anställda fanns en osäkerhet när det gällde att informera och hur man bemöter arbetskraftsinvandrare. Projektet kunde också konstatera att det fanns språkliga brister.

Den personal, som till största delen möter arbetskraftsinvandrare är assistenter inom bl a barnomsorg, skola, rit- och plankontor, fritidskontor och näringslivskontoren samt telefonister.

Även om projektet 555MittDalarna var inriktat på att studera hur personer med utländsk bakgrund tas emot i kommunerna så väcktes en hel del tankar och konstateranden, som kan kopplas till kommunens och personalens behov av kompetensutveckling även när det gäller deras övriga, dagliga arbetsuppgifter. Målgruppen har hittills i mycket liten utsträckning deltagit i socialfondsprojekt eller fått kompetensutveckling på annat sätt. Det ekonomiska läget i kommunerna har inte tillåtit några större satsningar på att kompetensutveckla den assisterande personalen. Den senaste tidens oro på arbetsmarknaden med risk för varsel och uppsägningar gör det än mer angeläget att rusta de enskilda så att de har en säkrare ställning på arbetsmarknaden.

Syfte

I problembeskrivningen framgår att de fem kommunerna i MittDalarna ser ett problem när det gäller framtiden för personal, som har externa kontakter, såsom assistenter inom bland annat barnomsorg, skola, rit-och plankontor, fritidskontor och näringslivskontoren samt telefonister. I en studie som högskolan genomfört har det påtalats brister i kommunernas beredskap för att ta emot personer från andra länder som vill etablera sig i Dalarna. Den assisterande personalen känner osäkerhet i hur man ska bemöta den ökande gruppen utländska nyckelpersoner, som allt fler företag är intresserade av. För att kunna utveckla nya möjligheter/strategier för såväl personal som de kommunala enheterna behöver kommunerna kartlägga kompetensutvecklingsbehoven både på individ- och gruppnivå.

I den rådande lågkonjunkturen när kommunerna behöver se över budgetläget finns det risk för neddragningar inom vissa verksamhetsområden, vilket i sin tur kan innebära varsel och uppsägningar. Syftet med projektet är att så långt möjligt kunna ta tillvara de anställdas erfarenheter och genom kompetensutveckling bredda och fördjupa möjligheterna att känna sig säkrare i sitt yrke. För dem som är i riskzonen kan kompetensutveckling innebära möjligheter till andra arbetsuppgifter inom kommunen eller andra arbetsplatser utanför.

I målgruppen är den övervägande andelen kvinnor. Ett genomgående inslag i förprojekteringen kommer att handla om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor sett ur ett könsperspektiv. Syftet med detta är att få deltagarna att lyfta blicken och upptäcka att det kan finnas nya möjligheter i arbetslivet oavsett kön.

Målsättning

Samtliga projektdeltagare har en individuell plan för kompetensutveckling.
Planer för kompetensutveckling på gruppnivå har tagits fram.
En SWOT-analys angående jämställdhet ska ha tagits fram.
Kommunerna har en strategisk plan för sitt utvecklingsarbete när det gäller målgruppen.
En genomförandeansökan i programområde 1 ska lämnas in.
Kommunerna har en plan för hur man ska förbättra mottagandet av arbetskraftsinvandrare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att uppmärksamma kommunerna på tillgänglighetskraven och eftersom samtliga projektdeltagare har sin anställning i någon av de fem kommunerna bör eventuella fysiska hinder vara kända och nödvändiga åtgärder redan vidtagna. Om något måste kompletteras är det kommunens ansvar.

När det gäller bemötandet kommer vi i grupperna att föra in frågor om bemötande och om hur vi förhåller oss till varandra i samband med analysarbetet. En förutsättning för en bra kartläggning är att alla känner sig delaktiga och "är med på tåget".

Ingen ska stå utanför projektet för att kommunen inte har hjälpmedel för hörsel- eller synskadade medarbetare i de lokaler där analysarbetet ska genomföras. Skulle någonting behöva kompletteras kommer vi att uppmärksamma kommunen på att det måste ordnas. Vi ska också göra projektdeltagarna medvetna om hur viktigt det är att ta hänsyn till och respektera eventuella funktionshinder hos deltagande kollegor i projektet.

När det gäller kraven på informativ tillgänglighet ska vid behov skriftlig information utformas så att den är tillgänglig även för personer med exempelvis läs- och skrivsvårigheter.

Samarbetspartners

  • Falu Kommun
  • Gagnefs Kommun, Utvecklingscentrum

Kommun

  • Borlänge
  • Falun
  • Gagnef
  • Ludvika
  • Säter