Logotyp på utskrifter

FalunBorlänge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivet Falun Borlänge AB
KontaktpersonMaria Rolander
E-postmaria.rolander@naringslivetfb.se
Telefonnummer0243 69800
Beviljat ESF-stöd289 514 kr
Total projektbudget289 514 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2009-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet samlar företag ur olika branscher i regionen. Deltagande företag kommer att göra en verksamhetsanalys som visar vilken kompetensutveckling de behöver för att bättre möta arbetslivets ständiga förändringar. Projektet skapar även möjligheter till ökat samarbete mellan företag.

Bakgrund

Regionen står inför stora utmaningar vad beträffar aktuell marknadssituation samtidigt som pågående generationsskiften annalkas. Den nu annalkande lågkonjunkturen försvårar den pågående och komplexa strukturella omställning av ekonomin i vår region. Flera av regionens företag särskilt inom småskalig tillverkande industri står inför särskilt tuffa tider och varsel har lagts i eller väntas läggas i många verksamheter. För att mota dessa varsel och därigenom bibehålla sysselsättningen för många enskilda personer krävs krafttag av befintliga verksamheter och organisationer i regionen. Projektet skall ge möjlighet till företagarna och dess personal att engagera sig i sitt företag och dess möjligheter. Genom sitt engagemang och metodstöd skall projektdeltagarna framställa handlingsplaner för kompetensutveckling för sin aktuella personal samt identifiera eventuella behov av kompetens som i dagsläget inte finns men behövs. Framtidens sysselsättning och kompetensutveckling kan med fördel skapas i kluster av olika företag och företagare varför projektet skall bedrivas gemensamt med deltagare från flera arbetsplatser. Behovet av kompetensutveckling och analys av företag och organisationer bedöms som stort och efterfrågan från företagen i form av projektstöd metod och ledning bedöms som mycket stort.

Syfte

Syftet med projektet är att ge sysselsatta i regionen möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet samt skapa nya arbetstillfällen genom sin kompetensutveckling. Det övergripande målet är att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Detta sker genom kartläggning av projektdeltagarnas verksamhet och dess behov av insatser som stödjer utveckling och omställning för skapandet av nya kunskaper och ny kompetens bland projektdeltagarna. Ett underliggande syfte är att skapa ett nätverk för de deltagande företagen och därmed möjlighet att lära känna andra kompetenser för utveckling av kompetenser genom samarbeten mellan olika projektdeltagare. Vidare syfte med projektet är att bidra till kunskaper om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas och att kunskap om förebyggande åtgärder för att motverka långtidssjukskrivningar.

Målsättning

- Att ha 10 deltagande företag
- Att få projektdeltagare från olika branscher att delge varandra olika erfarenheter
- Att samtliga projektdeltagare fullföljer kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå
- Att projektdeltagare startar samarbete med andra projektdeltagare
- Att projektdeltagarna förbättrar relationen med sin egen verksamhet
- Att för projekteringen leder fram till en ansökan om genomförande
- Att projektdeltagarna erhåller kunskap om sin egen verksamhet och dess individers aktuella kompetens och utvecklingspotential
- Att projektdeltagare erhåller kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas
- Projektdeltagarna erhåller kunskap om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att anpassa genomförandet i tid och rum för projektdeltagarna vilket innebär att vi kan anpassa genomförandet till samtliga funktionshinder där behov av ljud/hörslinga, syn/förstoring eller andra fysiska funktionshinder föreligger. Anpassning i tid medför att samtliga projektdeltagares individuella behov av tidsutrymme för transporter etc. kommer att uppfyllas.

Vårt genomförande kan anpassas till skrift genom data eller muntliga intervjuer datamässigt eller manuell vilket gör att alla eventuella kommunikativa funktionshinder tillgodoses. I vår verksamhet möter vi funktionshindrade dagligen och vi har lång erfarenhet av att möte funktionshindrade av olika slag där mentorskap eller handledarstöd är vanligt förekommande.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att vår anpassningsförmåga och våra tekniska hjälpmedel kommer att ge samtliga projektdeltagarna möjlighet att delta oavsett funktionshinder.

Kommun

  • Borlänge
  • Falun
  • Leksand