Logotyp på utskrifter

Faluföretag 4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFalu kommun Näringslivskontoret
KontaktpersonBjörn carlborg
E-postbjorn.carlborg@falun.se
Telefonnummer023-823 87
Beviljat ESF-stöd220 083 kr
Total projektbudget220 083 kr
Projektperiod2009-05-15 till 2009-11-15
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Denna ansökan samlar företag ur olika branscher. Företagen vill göra en analys som visar vilken kompetensutveckling de behöver för att möta arbetslivets ständiga förändringar. Det ger dem insikt om jämställdhetens, villkoren för funktionshindrade och mångfaldens betydelse för företaget.

Bakgrund

Västvärlden står inför stora utmaningar vad beträffar såväl generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft.
EU anser det viktigt att "se till att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet och att särskild fokus läggs på målgrupper som fastställts som prioriterade grupper i nationella, regionala och- eller lokala sammanhang" samt "att se till att tillhandahållen vuxenutbildning och yrkesutbildning för enskilda medborgare är enhetliga genom en nära koppling till sysselsättning, socialpolitik och annan ungdomspolitik samt samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda parter".
EU har även fokuserat på vissa generella kompetenser: kommunikation på modersmålet, kommunikation i främmande språk, baskompetens i vetenskap och teknologi, digital kompetens, "Lära att lära", social kompetens - samhällskompetens, kulturella uttrycksformer och entreprenörsskap.

I Sverige har man genomfört ett Kunskapslyft i syfte att dels höja utbildningsnivån rent allmänt, dels utveckla en infrastruktur för livslångt lärande. Skolverket påpekar dessutom vikten av särskilda satsningar på yrkesutbildning för vuxna.
Den statliga myndigheten CFL anser följande. Utbildningssystemet och tillgång till kompetensutvecklande insatser för anställda och arbetslösa, som ett led i det livslånga lärandet, är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Det livslånga lärandet förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet,... och det omgivande samhället, så att arbetsmarknadens behov och individernas efterfrågan kan matchas..." (Linda Ylivaino, Näringsdepartementet, 2007)
Problematiken med kompetensförsörjning för arbetslivet framstår alltmer tydligt och i Region Dalarnas Dalastrategi framhåller man att "En första utmaning består i att Dalarnas befolkningsutveckling kommer att ställa nya krav på samhället. Hela landets befolkning blir äldre genom de stora barnkullarna under 1940-talet. De årgångarna börjar nu pensioneras och lämna arbetsmarknaden, tidigare i Dalarna än i andra regioner, men de yngre generationerna är inte lika stora. Den kompetensbrist som finns i Dalarna redan nu blir allt större. Fler behövs i arbete, arbetslösa behöver få jobb, sjuka och förtidspensionerade behöver rehabilitering och människor från andra länder behöver skapa sin tillvaro i Dalarna. Arbetskraftens kompetens behöver anpassas till näringslivets och den offentliga sektorns behov, och de jobb som erbjuds måste göras mer attraktiva".

Projektet avser att analysera behovet av kompetensutveckling hos namngivna företag samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.

Syfte

Syftet med detta projekt är att analysera de namngivna företagens behov av övergripande kompetensutveckling samt att ned på individnivå identifiera behovet av kompetensutveckling.
I denna analysfas eftersträvar vi att bygga in ett kunnande i företgen om hur man framledes själv analyserar sina kompetensbehov och att öka medvetenheten och företagen behov av kompetensutveckling för att möta den ständigt föränderliga arbetsmarknaden.

Målsättning

Vårt mål med denna samlingsansökan är:
-Att få deltagade av företag från olika branscher för att de ska kunna delge varandra olika erfarenheter.
-Projektet ska leverera kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå.
- Att samtliga ingående företag fullföljer förprojekteringen.
- Att intresset ökar för att utveckla företaget.
- Att företaget inser vikten av att ägarväxla vid generationsskifte.
- Att deltagaren förbättrar relationen med sitt företag.
- Att deltagaren inser vikten av jämställdhetsintegrering i företaget.
- Att deltagaren inser vikten av att arbetsplatsen är tillgänglig för alla och att människor med funktionshinder och med en annan kulturell bakgrund kan vara bra resurser för företaget.
- Att förprojekteringen leder fram till en ansökan om genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder när förprojekteringen genomförs i offentliga lokaler eller i företagen egna lokaler eller i hyrd konferenslokal. Samtliga tänkta lokaler har ingång och tillgång till ramp eller hiss. Vi kan erbjuda hörslinga, datorskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastningytor om fysiska funktionshinder föreligger.
Vidare kan vi anpassa genomförandet i tid så det passar med allmänna kommunikationsmedel eller åka ut ill företaget om det är mer lämpligt.
Metodanpassning för analyserna i förprojekteringen kan genomföras med dator eller manuellt.
Materialet kan anpassas till lätt svenska eller för inspelning på band.

Tillgänglighetsaspekten kommer även att behandlas i SWOTanalyserna.

Samarbetspartners

 • ComUt Reklam & Digitaltryck AB
 • F:a Anna-Lena Gull
 • Gardbro
 • Ledningskompaniet i Sverige AB
 • Maskinsystem i Falun AB
 • Prioleva Hemservice AB
 • S:t Lukas Dalarna
 • Sprint Persolan
 • Tillväxtarenan AB

Deltagande aktörer

 • Företagarnas Riksorganisation

Kommun

 • Falun
 • Säter