Logotyp på utskrifter

FORMA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF Värmland
KontaktpersonLars-Göran Johansson
E-postlars-goran.johansson@abf.se
Telefonnummer054-203842
Beviljat ESF-stöd82 000 kr
Total projektbudget122 000 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-10-16
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

FORMA förprojekt ska öka kunskapen om och utveckla ett modulprogram för individuell utveckling och karriärplanering hos de som står långt från arbetsmarknaden. Bred samverkan från olika aktörer inklusive fackförbund och arbetsgivare förstärker projektets koppling till arbetsmarknaden.

Bakgrund

NATIONELLA OCH REIGONALA PRIORITERINGAR
Arbetslinjen har varit vägledande ända sedan nuvarande regeringen tillträdde hösten 2006. Regeringens avsikt med arbetslinjen är att återfå individer i arbete detta gäller även långtidssjukskrivna och socialbidragstagare. Det är problematiskt för såväl individ som samhälle att människor står utanför arbetsmarknaden därför bör insatser för att stärka människors möjligheter att återgå till arbetsmarknaden prioriteras. Några insatsområden i det regionala utvecklingsprogrammet är kompetensförsörjning och livskvalitet. För att Värmland ska stärkas och öka konkurrenskraften krävs att människors kompetenser tas tillvara och utvecklas . I en attraktiv region är trygghet, delaktighet och öppet socialt klimat viktiga byggstenar. Värmland har under lång tid varit beroende av invandring för arbetskraftsförsörjning. I framtiden väntas vi vara det i ännu större omfattning. Med detta i åtanke är det av yttersta vikt att ta tillvara den arbetskraftsreserv som finns hos arbetslösa, långtidssjukskrivna och andra som står långt från arbetsmarknaden. FORMA vill bidra i utvecklingen av ett system som tar tillvara på människors potential. Genom den tydliga kopplingen till arbetgivare ska de som deltar i projektet öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. ABF:s upparbetade kanaler till fackliga organisationer såväl som politiska partier på både regional och nationell nivå ska användas för att återföra erfarenheter från FORMA som en grund för eventuella systemförändringar till gagn för individens ställning på arbetsmarknaden.

REGLER FÖR SJUKSKRIVNING OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖRÄNDRAS
Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Sedan hösten 2007 finns nya sjukskrivningsrekommendationer för närmare ett 90-tal olika diagnoser som tagits fram av socialstyrelsen och försäkringskassan. För många diagnoser handlar det om en halverad tid med sjukpenning. De nya rekommendationerna för längden på sjukskrivning utifrån diagnos kan komma att påverka företagens produktivitet och den regionala utvecklingen. Sedan 1 juli 2008 gäller en ny sjukförsäkring. Tanken med den nya försäkringen är att stödja och öka individens möjligheter att återgå till arbete. Det har beslutats om ett antal åtgärder för att få en effektivare sjukskrivningsprocess. En av dessa åtgärder är att en så kallad rehabiliteringskedja införs. Genom rehabiliteringskedjans införande ställs högre krav på välutvecklade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. När nu en rehabiliteringskedja införs, kommer även en ledighetslag. Denna ger rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete på grund av sjukdom vilket kan skapa nya möjligheter. Detta kommer FORMA att ta tillvara på.
Långtidssjukskrivningarna för psykiska besvär i Sverige har ökat. Det gäller framför allt sjukdomar som depression men även andra typer av psykiska stressreaktioner och psykisk ohälsa. Sjukskrivningarna har ofta satts i samband med ökad stress i arbetslivet. Det är vanligare med sjukskrivning för psykisk ohälsa än med sjukskrivning för led- och ryggproblem. FORMA ska tillsammans med samverkansparter/intressenter undersöka hur de nya reglerna för sjukskrivning påverkar individernas möjligheter på arbetsmarkanden och föra tillbaka information om behov av förändringar i systemen för att bättre möta varje individ och verkligen nå en snabbare återgång till arbetsmarknaden.

OHÄLSOTAL OCH SJUKSKRIVNINGAR
Ohälsotalet fortsätter att minska i hela landet. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för en mindre. Att ohälsotalet sjunker beror främst på att sjukskrivningarna minskar. Under 2008 minskade antalet sjukpenningdagar i hela landet med 16,3 %. Värmland ligger efter Dalarna på en av de största minskningarna med hela 25,2 % jämfört med året innan. när det gäller nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar är minskningen i Värmland 8 % i jämförelse med siffrorna för 2007, här är förändringen marginell i jämförelse med Gävleborg som minskat hela 42,2 % .
När vi talar om hur arbetsrelaterad stress eller annan ohälsa fokuserar vi ofta på individnivå. I ett framtida projekt är målet att bygga upp ett starkt nätverk och utbilda fackliga förtroendevalda som kan agera som mottagare när en individ återgår till arbete eller annan typ av arbetsprövning. FORMA ska agera på organisationsnivå samtidigt som projektet arbetar aktivt med personen på individnivå. Detta ger ytterligare ett stöd och trygghet vid återgång till arbete hos tidigare eller ny arbetsgivare efter en lång frånvaro från arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADEN
Den globala ekonomin har försvagats kraftigt och tillväxten i världsekonomin beräknas sjunka under kommande år. Den svenska industrin har drabbats av en mycket snabbt vikande orderingång och produktionen bromsar in på bred front. Arbetslösheten i Sverige har ökat under 2008 och ökningen förväntas fortgå under 2009.
Antalet sysselsatta i Värmland beräknas minska snabbt genom de omfattande uppsägningar som aviserats från främst tillverkningsindustrin. Fram till slutet av 2009 beräknas över 2000 arbetstillfällen netto ha försvunnit, flertalet från industrisektorn.
Andelen arbetslösa i december 2008 var i riket 3,2 %, en ökning med 0,4 % från december 2007 och i Värmland 3,7 % vilket är en ökning med 0,9 % i förhållande till december 2007. Med den situation som nu råder är det extra svårt för de som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig därför är den tydliga kopplingen till företag och stöd på arbetsplatser via fackliga ombud som FORMA erbjuder en trygghet för långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.

ABF VÄRMLAND, SAMVERKANSPARTER OCH INTRESSENTER
ABF är Sveriges största studieförbund som finns representerat runt om i landet. ABF består av ett antal medlemsorganisationer där bland annat LO ingår. ABF tar emot alla människor och arbetar för att ha en hög tillgänglighet. ABF Värmland arbetar både med studiecirklar och med andra verksamhetsformer. Studiecirkeln utgår från ett aktivt deltagande och man lär sig våga tänka själv. Erfarenheterna från studiecirkel och arbete med människor har ABF tagit med sig i ett antal projekt med målgruppen långtidsarbetslösa. Samarbete har pågått med Arbetsförmedlingen under många år för att hitta metoder och verksamheter att slussa tillbaka långtidsarbetslösa i sysselsättning. Genom FORMA vill ABF vidareutveckla det material och de metoder som finns i organisationen sedan tidigare för att möta dagens behov hos de som står långt från arbetsmarknaden. ABF har studiematerial inom områden som kost och motion, stress och förändring, pengar och planering som använts runt om i Sverige. Detta kommer att användas även i FORMA. Inom ramen för ABF-skolan har studieförbundet även erfarenheter av att väcka läslust och fortsatta studier i kärnämnen.
Tillsammans med samverkansparter som är kommuner och fackförbund samt intressenter i forma av försäkringskassa, arbetsförmedlingen och arbetsgivare ska en helhetslösning med stöd och utbildning samt fortsatt support erbjudas målgrupperna i projektet. De mindre kommunerna har inte resurser att på egen hand utveckla nya metoder för att arbeta systematiskt med återgång på arbetsmarknaden. I Karlstads kommun har fokus varit på nyinvandrade med samverkan i FORMA vill man arbeta bredare med gruppen socialbidragstagare med målet att halvera inskrivningstiden. Fackförbund och arbetsgivare är viktiga parter i arbetet med att skapa en arbetsmarknaden där alla individer har en möjlighet och ger FORMA en dirket koppling mellan målgruppen och arbetsmarknaden.
Syfte

Genomförande projektets syfte är att tillhandahålla insatser och resurser för en snabbare återgång till arbetsmarknaden eller annan individuell utveckling för projektets målgrupp. Vi syftar också till att öka individens förståelse för regelverket kring våra försäkringssystem samt öka kunskapen om vilka roller och vilket ansvar olika aktörer från försäkringskassan till arbetsgivare har. Ökad kunskap hos samverkansparter / intressenter om olika uppdrag och roller samt om målgruppen är också väsentligt särskilt då många förändringar har skett de senaste åren.
Syftet med förprojektet är att få ökad kunskap och lärande om målgruppen, ökat systemperspektiv och att bygga relationer mellan organisationer som gemensamt kan bidra till bättre stöd för individen. Detta är en förutsättning för att skapa bra grund och tillräckligt djup analys för genomförandefasen. Det finns lite kunskap om hur de stora förändringar både på arbetsmarkanden och i försäkringssystemen under den senaste tiden påverkat individens möjlighet att återkomma från sjukskrivning eller arbetslöshet. Förprojektet ska utmynna i fördjupade kunskaper på detta område både utifrån samverkansparternas perspektiv och målgruppens perspektiv.
Resultatet av förprojektet skall vara utveckling av ett modulprogram till genomförandet med utbildning, nyorientering, coachning och arbetspraktik som utgår från varje individs behov av stöd. Modulprogrammet kommer att innehålla både gemensamma och individuella delar.
Ett annat syfte med förprojektet är att öka kunskapen och ta fram bra material och utbildningspaket till användning för fackliga organisationer och arbetsgivare för att bättre kunna ta hand om tidigare långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa som återkommer, nyanställs eller arbetsprövar.

FÖRTYDLIGANDE 090406:
ABF Värmland har inte uppdraget att tillhandahålla resurser för en snabbare återgång till arbetsmarknaden. Detsamma gäller för kommunerna som visserligen har ett försörjningsansvar och intresse att snabbare lotsa människor till egen försörjning men inte något ansvar att tillhandahålla olika former av verktyg för individen. De mindre kommunerna har inte resurser att på egen hand utveckla och driva projekt för sina kommuninvånare men ett intresse av att kunna tillhandahålla sådana möjligheter. Därför är intresset för FORMA stort från kommunerna.

När det gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har deras uppdrag förändrats under den senaste tiden. Försäkringskassans uppdrag är att administrera de försäkringar och förmåner som ingår i socialförsäkringslagen. Enligt den nya sjukförsäkringen ska individen stödjas i processen att återgå till arbete. Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Även om uppdragen för organisationerna både är att arbeta med individer och samverkan med andra behövs olika former av projekt och plattformar för samverkan så att myndigheterna på ett bra sätt kan ta hand om och erbjuda människorna i systemen verktyg och nya grepp. Därför behövs olika typer av samverkansprojekt som FORMA. Med tanke på att myndigheterna har nya uppdrag och att systemen förändrats mycket under senare tid är det också av intresse att i samverkan och projektform ta fram mer information om hur nya regler faktiskt påverkar system och individer. Detta är ytterligare en fråga som kommer att ingå i FORMA och där det inte finns någon organisation som har ett tydligt uppdrag.

Arbetsgivaren har ansvar för rehabilitering av sjukskrivna, kunskapen om vad som kan göras är däremot inte alltid så hög. Särskilt små företag kan ha svårt att hålla kompetens och resurser för att möta sjukskrivna medarbetare. Material som ska tas fram i ett genomförandeprojekt är riktat till både fackligt förtroendevalda och arbetsgivare med information, tips och idéer om hur man kan arbeta tillsammans för att skapa en bra arbetsplats vid återgång från sjukskrivning eller i samband med praktik på annan arbetsplats. Det väsentliga är att arbetsgivare och fackförbund gemensamt tar ansvar för individerna med utgångspunkt i samma information och synsätt.

Målsättning

Målsättningen med förprojektet är att presentera en ansökan om medel till socialfonden för ett treårigt genomförandeprojekt där utvecklad samverkan mellan olika myndigheter och oranisationer samt nya metoder för individuell utveckling kopplad till validering av kunskaper och karriärplanering leder till större framgång hos enskilda individer på arbetsmarknaden.
Förprojektet ska säkerställa att samverkanspartner/intressenter har skapat en gemensam syn på metoder och modeller samt en handlingsplan för gemensamt genomförande av FORMAS moduler. Ytterligare kompetenser, t ex beteendevetare , utvärderare, och forskare som kan behövas under genomförandet ska också knytas till projektet.
En handledarintroduktion för fackligt förtroendevalda ska vara utarbetad och lämpligt material för förtroendevalda och arbetsgivare tas fram.

MÄTBARA MÅL FÖR FÖRPROJEKTET
- Kartläggning och analys av målgruppen genom intervjuer och fokusgruppmöten
- SWOT analyser för jämställdhet och tillgänglighet
- Utarbetat och definierat system / organisation för samverkansparters & intressenter för engagemang i ett genomförandeprojekt
- Utveckling av modulsystem för validering och karriärplanering innehållande utbildning, coachning, mental vidareutveckling och arbetspraktik.
- Kartläggning av intresse hos LO:s fackförbund och arbetsgivare samt överenskommelser om former för samarbete i genomförandeprojektet.
- Utarbetat material för kommunikation med fackligt förtroendevalda och arbetgivare
- Utarbeta handledarintroduktion för fackligt förtroendevalda
- Ansökan om genomförande som tydliggör spridning av kunskaper, implementering av resultat och möjligheter till långsiktig påverkan av etablerade strukturer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer det att utredas hur projektet ska anpassas för att få en fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Det gäller såväl utformning av informationsmaterial, hur det kan presenteras för målgruppen som lokaler och andra hjälpmedel som kommer att användas under genomförandet.
För att skapa större kunskaper hos alla samverkande parter ska ett seminarium om tillgänglighetsfrågor arrangeras där samtliga samverkansparter och intressenter bjuds in. En SWOT analys kommer också att göras och ligga till grund för tillgänglighetsarbetet under genomförandeprojektet.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kommun

  • Arvika
  • Grums
  • Hammarö
  • Karlstad
  • Kristinehamn