Logotyp på utskrifter

FFA, Förebyggande friskvårdsarbete

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFilipstads kommun KOMMUNKANSLIET
KontaktpersonMonica Hjellström
E-postmonica.hjellstrom@filipstad.se
Telefonnummer0590-61223
Beviljat ESF-stöd2 878 500 kr
Total projektbudget2 878 500 kr
Projektperiod2010-01-11 till 2011-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I projektet FFA arbetar kommunen och företag tillsammans med förebyggande friskvård. Hälsoinsiratörer hos aktörerna och ett brett utbud av aktiviteter och kompetensutveckling liksom kontinuerlig uppföljning ska leda till minskad ohälsa i Filipstad.

Bakgrund

Ohälsotalen har minskat i samtliga kommuner i Värmland under de senaste åren. Filipstad är den kommun i Värmland som har högst ohälsotal även om det skett en rejäl minskning ligger ohälsotalet fortfarande högt. Kommunen har sänkt ohälsotalet från 68 i december 2005 till 54 i april 2009. Arbetet för att ytterligare sänka ohälsotalet behöver förstärkas.

Ohälsotalet är svårare att påverka än sjukfrånvaron på grund av att det beräknas på antal dagar i snitt per år för alla i kommunen i åldern 16-64 år med sjukersättning, tillfällig sjukersättning och sjukpenning. De som tidigare fått sjukersättning påverkar negativt och utflyttning av friska yngre personer påverkar också negativt.

Mycket har hänt de senaste åren med sjukfrånvaron. I flera av företagen/organisationerna i förprojektet och särskilt i Filipstads kommun redovisas en reducering, framför allt av långtidssjukskrivningarna. Minskningen av sjukfrånvaron tillskrivs aktiva åtgärder från arbetsgivaren och försäkringssystemets förändrade regler för sjukskrivning etc. Kommunen har t ex infört systematisk uppföljning av sjukskrivna och andra företag i projektet gör ständiga förbättringar av arbetsmiljön genom nya maskiner, hjälpmedel m m. Tidigare åtgärder med förebyggande och rehabilitering har medfört att Filipstad sänkt sitt ohälsotal snabbare än övriga värmländska kommuner men siffran ligger ännu kvar på en hög nivå.

Arbetsmarknaden i Filipstads kommun är mycket könssegregerad med flera stora privata företag inom tillverkningsindustrin som domineras av män medan vård & omsorgssektorn som är ovanligt stor domineras av kvinnor. I FFA projektet samarbetar kommunen och privata arbetsgivare vilket skapar ett mervärde genom att personal från mans och kvinnodominerade yrken i aktiviteter blandas. Detta skulle på sikt kunna luckra upp den starkt könssegregerade arbetsmarknaden.

Omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning i förprojektet har varit väsentliga för att öka kunskaperna om metoder och resultat av förebyggande friskvårdsarbete. Samtliga undersökningar visar att friskvård och ökad aktivitet hos anställda påverkar sjukskrivningstalen och även bidrar till ökad produktivitet.

Det som är särskilt angeläget i genomförande av FFA är en längre projektperiod med kontinuerlig uppföljning som på ett reellt sätt kan påverka både individer och organisationer, något som är en förutsättning för ett långsiktigt resultat. Detta är en faktor där många andra projekt misslyckats därför att de pågått under en kort tid. Ytterligare en viktig faktor i ett genomförandeprojekt som är väsentligt och där vi lärt av den omvärldsbevakning och analys som genomförts är att väl genomarbetade uppföljning och utvärderings verktyg ska finnas för projektet, både kontinuerligt och på längre sikt. Uppföljningar ska planeras och genomföras både inom ramen för projektperioden men även därefter för att verkligen kunna påvisa långsiktiga resultat.

Inom ramen för FFA vill vi genomföra ett samarbete med förebyggande arbete på ett systematiskt och effektivt sätt, baserat på forskningsresultat och andras erfarenheter. Det är många faktorer som påverkar hälsan men en förbättrad kondition är den viktigaste hälsofaktorn. All personal i projektet ska erbjudas att tre gånger per år göra konditionstest med möjlighet till att delta i förbättringstävling individuellt och lag.

Detta är sedan tänkt ge spinoff effekter på livsstilen i övrigt genom information och utbildning och bättre tillgång till praktiska möjligheter att förbättra konditionen genom utökat utbud av aktiviteter. Råd och stöd för en hälsofrämjande livsstil behöver prioriteras högt då det är ett kostnadseffektivt alternativ med ett mervärde som läkemedel saknar. Konditionstest kan bland annat på många sätt motivera en person till en livsstilsförändring. De som av någon anledning inte kan göra konditionstest till exempel på grund av medicinering eller andra hälsoskäl kan alternativt göra andra tester som visar en förändring till exempel viktkontroll, vatten, fett, muskelmassemätning.

Under förstudietiden har 200 konditionstest genomförts. Testerna visar att 45 % har ett testvärde (syreupptagning i förhållande till vikten) på 35 eller mer. Tidigare erfarenheter visar att personer med dålig kondition kan förbättra densamma markant på ganska kort tid och därmed uppnå ett testvärde på 35 eller mer. En målsättning för FFA är att 75 % av personalen hos medverkande aktörer uppnår en hälsosam kondition, d v s 35 eller mer i testvärde. Enligt tidigare undersökningar på annat håll ligger taket på 78 % då det inte går att intressera alla till livsstilsförändringar med ett friskvårdsprojekt.

För att kunna mäta verklig effekt av förändrad livsstil genom ökad aktivitet kommer FFA att fokusera på att öka den individuella kapaciteten. Kombinationen med ökad aktivitet och ökad kunskap om riskfaktorer och friskfaktorer liksom samverkan över organisationsgränser kommer att skapa förutsättningar för ett projekt som ger ökad kunskap om skälen till sjukskrivningar och ohälsa både på individuell nivå och på organisatorisk nivå. Bieffekter av samverkan över organisationsgränser förväntas även skapa en större rörlighet på arbetsmarknaden liksom ökad kompetens om jämställdhetsfrågor då organisationer med manlig och kvinnlig dominans möts inom ramen för projektet.

Syfte

Syftet med FFA är att utveckla en väl avvägd och kostnadseffektiv metod för att sänka ohälsotalen i Filipstads kommun genom att öka kunskaperna hos företagen och dess anställda om hur sjukskrivningar kan förebyggas.

Målsättning

Målet med projektet är att ta fram en modell och organisation för en permanent verksamhet med förebyggande hälsoarbete som är kostnadseffektiv för företag i kommunen att ansluta sig till. På lång sikt ska detta leda till sänkta ohälsotal i kommunen på kort sikt ska sjukskrivningarna hos företagen minska.

Detta ska ske genom att följande mål nås i projektet:
- all personal hos aktörerna i projektet har ökat insikterna om friskfaktorer och riskfaktorer
- minst 60 % av personalen har deltagit i någon aktivitet som erbjuds via FFA
- motivationen hos anställda att själva ta ansvar för sin egen hälsa har ökat
- modellen som utvecklas har stor flexibilitet i utbud av aktiviteter och information för att snabbt möta efterfrågan och intresse från anställda i företagen
- minst 75 % av deltagarna ska ha ett testvärde (syreupptagning i förhållande till vikt) över 35

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Frågan om tillgänglighet i bemärkelsen tillgängliga lokaler, tillgänglig verksamhet avseende bemötande, kommunikativ och informativ tillgänglighet har tagits upp med samtliga företag/organisationer i samtal under förprojekteringen. Syftet har varit att uppmärksamma tillgängligheten, men också att företagen/organisationerna själva har kartlagt sina egna lokalers och sin egen verksamhets tillgänglighet. Det har lyfts fram egna begränsningar liksom idéer till hur tillgängligheten ytterligare kan öka.

Nästa steg i att utveckla tillgängligheten i projektet är att utreda och dokumentera tillgängligheten i de lokaler där friskvårdsaktiviteterna ska genomföras. Det är styrketräningslokaler, simhall etc. Vad kan göras för att så få aktiviteter som möjligt hindrar rullstolsburna anställda att delta? För att öka tillgängligheten för allergiker t ex kan parfymfria miljöer eftersträvas. Målet är att ett antal av projektets aktiviteter ska vara fullt tillgängliga och att anpassningar ska ske utifrån behov hos deltagarna i den mån det är möjligt.

Alla företag/organisationer i projektet har väl inarbetade rutiner för både skriftlig och muntlig informationsspridning och kommunikation med de anställda, t ex genom anslagstavlor, intranät, e-post, personalmöten och medarbetarsamtal. Detta borde fånga upp eventuella hinder för någon att tillgodogöra sig informationen om projektet. Dessutom finns hälsoinspiratörer ute i verksamheten som informerar om och uppmuntrar till aktiviteter. Alla är dock inte intresserade av friskvård och/eller att förändra sin livsstil. Det finns därför ett behov av att öka kunskapen om hur ett sådant ointresse bemöts konstruktivt. Som en del i kompetensutvecklingen för de s k hälsoinspiratörerna ska därför ingå kommunikation och bemötande att övertyga utan att övertala.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har flera idéer lyfts fram om hur jämställdheten ska kunna integreras i projektets genomförande.
- Kärnan i projektarbetet är att erbjuda friskvårdsaktiviteter. Könsuppdelad statistik kommer att tas fram för att följa vilka som nyttjar vilka aktiviteter. Det blir ett medel att upptäcka eventuella favoriseringar till förmån för något kön och förändra det i så fall.
- Vid friskvårdsaktiviteter i lag ska båda könens representation uppmuntras.
- Ett annat inslag i genomförandet är att rekrytera hälsoinspiratörer på respektive företag/organisation i projektet. Att samtliga företag i projektet strävar efter att ha både en kvinna och en man som inspiratörer är ytterligare en idé att jämställdhetsintegrera projektets genomförande.
- Behålla den jämställda representationen i styrgruppen för projektet.
- Att lyfta fram genusperspektivet vid kompetensutvecklande insatser föreslås. Vid Karlstads universitet finns en bred kompetens inom det genusvetenskapliga området. Dessa personer kan vara rådgivare alternativt genomförare av genusmedvetna kompetenshöjande insatser.
- En specifik utbildning i jämställdhet och genusperspektiv genomförs under genomförandeprojektet för att öka kunskapen om betydelsen av kön och hur arbetet för jämställdhetsintegrering kan gå till.

På längre sikt kan projektet leda till samarbete mellan kommunen och företagen inom andra områden, t ex gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, rehabiliteringsåtgärder etc. Det skulle t o m kunna bidra till att den starkt könssegregerade arbetsmarknaden i Filipstad på sikt luckras upp. Genom att samma friskvårdsaktiviteter erbjuds alla anställda i både de kvinnodominerande och de mansdominerade företagen/organisationerna möts de anställda och kan förväntas öka sin kännedom om och eventuellt sitt intresse för andra typer av arbeten.

Förtydligat 091005
Utbildning i jämställdhet är ett viktigt inslag i projektet för att öka kunskapen om jämställdarbetes påverkan på företagets organisation och resultat. Det finns kompetensöverföring att göra inom ramen för projektet med olika erfarenheter hos aktörerna. Med utgångspunkt i förstudiens analys som visar att arbetet med jämställdhetsfrågor inte sker i så stor utsträckning utöver lagstadgade krav behöver även extern kompetens tillföras projektet. Projektledningen kommer att delta på de utbildningsinitiativ som genomförs inom ramen för processtöd jämställdhet men även utbildningsinsatser och verktyg direkt i projektet till nyckelaktörer är av vikt. En diskussion tillsammans med processtöd jämställdhet om inriktningen på en sådan utbildningsinsats ska föras och genomför smed stöd av processtöd om det medges men behöver köpas av konsult om inte sådana resurser kan göras tillgängliga för projektets behov.

Deltagande aktörer

  • Filipstads kommun KOMMUNKANSLIET
  • Lesjöfors Fjädrar AB

Kommun

  • Filipstad