Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

FFA, Förebyggande friskvårdsarbete

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFilipstads kommun KOMMUNKANSLIET
KontaktpersonMonica Hjellström
E-postmonica.hjellstrom@filipstad.se
Telefonnummer0590-61223
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2009-05-15 till 2009-08-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektets målsättning är att genom kompetenshöjning hos anställda få enskilda att ta större ansvar för sin hälsa. Vi vill även inventera hur utbildningar ska kunna läggas upp för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta/bli motiverade att delta, för att på sikt få ner ohälsotalen.


Bakgrund

Filipstads kommun har länets högsta ohälsotal, något som alla väl känner till. Nu vill kommunen göra en förändring och starta ett projekt som bygger på samarbete mellan kommunens anställda och företagens anställda. Projektet handlar om förebyggande friskvård, där samordning, samarbete nu behövs för att förbättra hälsoläget i kommunen. Filipstads kommun utmärks av verkstadsföretag och livsmedelsindustri som dominerande verksamhetsgrenar, medan kommunen är den enskilt största arbetsgivaren.
Förprojekteringen ska utröna vilka personer i de involverade företagen, som ska utbildas till "hälsoinspiratörer" och "instruktörer" och hur dessas kompetens ska höjas för att möjliggöra ett bra genomförande av det kommande projektet. Projektet ska genomföras i tre huvudområden: utbildning, rådgivning och aktiviteter.
Projektet är unikt såtillvida att kommunen och näringslivet tillsammans tar ett större, samlat grepp för att få ner ohälsotalet.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att hitta en väl avvägd och effektiv metod för att sänka ohälsotalen i Filipstads kommun. I ett inledande kontaktarbete med ett begränsat antal företag har det visat sig att det finns ett stort intresse från företagens sida att medverka aktivt i ett kommande utvecklingsarbete.- Som prelimära syften har angetts att genom samverkan öka samhörigheten mellan företagen och mellan företagen och kommunen, samt att även få till stånd ett ökat samarbete i andra gemensamma frågor. Målet är att få ner antalet sjukfrånvarodagar, genom att få till stånd en förebyggande verksamhet. Projektet ska genom olika aktiviteter bidra till att de anställda i de olika företagen i större utsträckning än nu, väljer att bedriva olika friskvårdande aktiviteter. Genom detta tror vi att sjukfrånvaron på sikt kommer att bli avsevärt lägre. I förprojekteringsfasen vill vi titta på vilka anställda som kan komma i fråga. Vi vill även inventera hur utbildningar ska kunna läggas upp för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta/bli motiverade att delta. Hur ska kompetenshöjningen organiseras? Vilka ska utbildas till "hälsoinspiratörer" och "instruktörer"? Förprojekteringen ska även mynna ut i en plan för hur samtliga anställda ska kunna utbildas och motiveras till ett högre ansvarstagande för sin egen hälsa. Projektet ska utveckla metoder för förebyggande friskvård med olika nivåanpassade aktiviteter, utbildningar och rådgivning. I kontakter med intresserade företag, som utfallit mycket positivt, har det visat sig att antalet sjukfrånvarodagar varierat mycket mellan de olika företagen. Inom den kommunala verksamheten har man under flera år bedrivit ett aktivt friskvårdsarbete med goda resultat. Stor kraft har även lagts på att få tillbaka människor i arbete, men mycket mer kan göras. Förprojekteringen ska också utröna under vilka former samarbetet mellan företagen i kommunen och mellan företag och kommun ska kunna styras upp så att men tar tillvara varandras kunskaper på bästa sätt. Vi vill se vad som gör att vissa företag har låg sjukfrånvaro medan andra ligger betydligt högre. Även Landstinget i Värmland kommer att delta i projektet.
Förtydligande:
Vi kommer att under förstudien undersöka vilka åtgärder och utbildningar, som kan ge önskade effekter för att få ner sjukskrivningarna. Annat arbete genomförs beträffande långtidssjukskrivningarna, men vi vill komma underfund med hur vi ska kunna bedriva ett arbete för att så många som möjligt ska kunna få kunskap om hur de ska leva sina liv för att så långt det är möjligt undvika sjukdomar och därmed frånvaro från arbetet. Det kan finnas andra former, som ger önskade effekter, förutom friskvårdsarbete och vi hoppas att förstudien ska ge oss kunskap om vilka olika möjligheter som finns. Vi vill se om satsningar på att få ner korttidsfrånvaron kan ge önskade effekter vad gäller frånvaro.
Insatserna syftar till att den enskildes behov av utveckling, utöver kompetensutveckling i enskilda arbetsuppgifter, inriktas på att främja kunskaperna om hur man bäst tillgodoser sitt eget behov av en god hälsa. Denna kunskap kommer att nedbringa ohälsotalet vid företagen, och ökar därmed de anställdas möjligheter att behålla sina arbeten och därmed även orka tillgodogöra sig andra utvecklings- och kompetenshöjande insatser.

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i en detaljerad och väl förankrad genomförandeplan och en komplett ansökan till ett genomförandeprojekt. Förstudien ska ge underlag till en ansökan för att Filipstads kommun och företagen i Filipstad ska få till stånd ett kontinuerligt arbete för att sänka ohälsotalet i Filipstad. Målet är att få ner antalet sjukfrånvarodagar. Projektet ska genom olika aktiviteter bidra till att de anställda i de olika företagen i större utsträckning än nu, väljer att bedriva olika friskvårdande aktiviteter. Genom att de anställda får ökade kunskaper och coachning ska sjukfrånvaron kunna minskas. Målet är att sjukfrånvaron ska minska med 2 % och att ohälsotalet ska understiga 40 % när hela projekttiden är över.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Behov och förutsättningar kommer att utredas och specificeras under förprojekteringen. Vilka krav som ställs och vilka aktiviteter som kan komma i fråga ska detaljbeskrivas.
Förtydlgiande:
Förstudien ska ge svar på hur vi kan utveckla tillgängligheten för alla anställda, oavsett funktionshinder. Detta innebär att vi ska finna former för hur vi ska kunna tillgodose behovet av tillgänglighet för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • Filipstads kommun KOMMUNKANSLIET
  • Lesjöfors Fjädrar AB
  • Springwire AB

Kommun

  • Filipstad