Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Dalom Produktion i Samverkan med Företagshälsovården

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDalom Produktion AB
KontaktpersonHans Stenqvist
E-posthans@dalomproduktion.se
Telefonnummer0241 52800
Beviljat ESF-stöd428 396 kr
Total projektbudget428 396 kr
Projektperiod2009-05-20 till 2011-01-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett samverkansprojekt för individuell kompetensutveckling

Bakgrund

Dalom Produktion och Arbetsmiljöservice har genomfört förprojekteringen under hösten 2009. Behov och slutsatser är redovisade i de 2 bifogade dokumenten (sammanlagt 23 sidor) där respektive organisation kartläggs och analyseras i enlighet med den modell (9 steg) som redovisades i ansökan. Med utgångspunkt i en omvärldsanalys, organisationernas kort och långsiktiga operativa målsättningar, SWOT-analyser och kompetensanalyser så har slutsatserna resulterat i handlingsplaner och kompetensutvecklingsplaner som redovisas i ovanstående bilagda dokument.

Syfte

I det Nationella strukturfondsprogrammet sägs under punkten 3.2.5 (Programmet ska) främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens. Inom ramen för programområdet skall satsningar göras på att förnya och utveckla sysselsattas kompetens. Med ökad kompetens stärks den sysselsattes möjligheter att klara pågående strukturomvandling. Genom att synliggöra individens kompetenser, koppla samman dessa med idéerna om utveckling av arbetsorganisation och verksamhetsutveckling, samt de behov som bl.a. det lokala och regionala näringslivet ger uttryck för, ges en god bild av kompetensutvecklingsbehoven på arbetsplatserna. Erfarenhet visar att tillväxtmöjligheterna främjas av att medarbetarnas kapacitet bättre tas till vara vid utveckling av verksamhet och arbetsorganisation. Programmet syftar även till att förebygga långtidssjukskrivningar samt att underlätta för redan sjukskrivna att återgå i arbete. För att kunna ta till vara sysselsattas kompetens fullt ut och göra det möjligt för dem att arbeta i önskad utsträckning, är det viktigt att ge förutsättningar för att kunna förena arbetsliv med familjeliv. Sådana förutsättningar kan skapas genom satsningar på såväl arbetets organisering som kompetensutveckling. Dessa satsningar kan ha betydelse inte minst för att förebygga längre sjukfrånvaro från arbetet, och därmed minska risken för individen att hamna utanför arbetslivet. I Utlysning av projektmedel Norra Mellansverige PO1 (Dnr 2008-5060014) sägs följande: Företag och organisationer måste ofta kombinera satsningar på kompetensutveckling med förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation. Socialfonden stöder projekt som syftar till att förnya och utveckla sysselsattas kompetens. Socialfonden stöder (därför) projekt som syftar till att skapa sådana förutsättningar, antingen genom att ändra på arbetets organisering eller genom olika former av kompetensutveckling. Syftet med Genomförandeprojektet är att, i enlighet med Programdokument och utlysningstext, åtgärda de förbättringsområden som kartläggningen kommit fram till i ljuset av omvärldsanalysen. Genomförandet av framför allt de kortsiktiga men även de långsiktiga målen ska underlättas av den kompetensutvecklingsplan som kartläggningen resulterade i. Dessutom ska kompetensutvecklingsplanen förstärka styrkorna. Åtgärda svagheterna och lägga grunden för att ta ett första steg för att realisera möjligheterna. Förutom detta så ska den genomförda individuella kompetensanalysen som också redovisas i bifogade dokument ligga till grund för valet av kompetensutvecklingsplan. Handlingsplanen och kompetensutvecklingsplanen (se bilaga) syftar till att stärka individernas (alla anställda) kompetens därmed förstärks företagets utvecklingsmöjligheter och konkurrenssituation vilket innebär tillväxtmöjligheter för företaget och minska risk för arbetslöshet för de anställda.

Målsättning

Målsättningen med kompetensutvecklingen är: att de kortsiktiga målen nåtts vid projekttidens slut att en förnyad SWOT-analys vid projekttidens slut visar att de 3 viktigaste svagheterna undanröjts att de 3 viktigaste styrkorna förstärkts att grunden lagts för de 3 viktigaste möjligheterna att en förnyad kompetensanalys visar en förbättring på 50 % på de 3 lägsta kompetensområdena att genomföra Dalom Produktions kompetensutvecklingsplan att genomföra Arbetsmiljöservice kompetensutvecklingsplan att genomföra kompetensutvecklingen eller delar därav, där så är möjligt, i samverkan mellan i projektet ingående aktörer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla Dalom Produktions anställda har någon form av funktionshinder och projektets fokus på arbetsrotation handlar just om att alla arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla anställda oavsett funktionsnedsättning.
med
Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Vi kommer att under Genomförandefasen att arbeta för att personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder: ska kunna ta sig in i lokalerna ska kunna delta på möten, konferenser och utbildningar ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Vi kommer att under Genomförandefasen att arbeta för att berörda personer får kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder rutiner tas fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för alla. Informativ tillgänglighet, informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media. Vi kommer att under Genomförandefasen att arbeta för att alla personer ska kunna ta till sig projektets information genom lättläst och tydlig information. ska kunna ta del av företagets och projektets webbplats. Under Genomförandefasen kommer vi att ta hänsyn till tillgänglighetsfrågorna genom val av lokaler, metodanpassning, val av material, arbetssätt, attityder och förhållningssätt. Vi utgår från dokumentet Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013, en utgångspunkt

Vi avser att tillsammans med andra företag och Socialfondsprojekt i regionen anlita Moomsteatern ([ http://www.moomsteatern.com ]www.moomsteatern.com) dels för en expertföreläsning men också för ett teaterarrangemang. Se Se Svenska ESF-rådets böcker, Makt att förändra sidorna 38-46 och Konsten att förändra.

Vi har vid upphandling av externa konsulter i Genomförandefasen krav på att de ska ha kompetens och erfarenhet av jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsfrågor

Jämställdhetsintegrering

Vi har utvecklat och uppdaterat vår jämställdhetsplan i ljuset av SWOT-analysen och med hänsyn taget till kompetensutvecklingsplanen.

Vi ska utforma arbetsplatsen så att en god fysisk, psykisk
och social arbetsmiljö uppnås så att arbetsförhållandena
ska lämpa sig för både kvinnor och män. Tunga lyft ska
ellimineras

Arbetet ska vara organiserat så att det underlättar
för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete
och fritid/föräldraskap.

Sexuella trakasserier eller annan kränkande
särbehandling skall inte förekomma på arbetsplatsen.

Vi ska genom utbildning, kompetensutveckling
och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning
mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och
inom olika kategorier av arbetstagare.

Vi ska verka för att lediga anställningar söks
av industriutbildade kvinnor

Arbetet ska organiseras så att det främjar delaktighet
och inflytande för både kvinnor och män

Vi kommer också att utbilda förändringsledare i jämställdhet via den utbildning som Equal-projektet Genderschool och G-learning (http://vuc.vv.se/VUCtemplates/CoursePage____87.aspx?courseid=10491) erbjuder. Se Svenska ESF-rådets böcker, Makt att förändra, utgiven av sidorna 48-56 och Konsten att förändra

Vi har vid upphandling av externa konsulter i Genomförandefasen krav på att de ska ha kompetens och erfarenhet av jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsfrågor.

Vi utgår från dokumentet Vägledning till jämställdhetsintegrering, en utgångspunkt

Transnationellt samarbete

---

Deltagande aktörer

  • ARBETSMILJÖSERVICE DALARNA AB
  • Dalom Produktion AB

Kommun

  • Gagnef
  • Leksand
  • Vansbro