Logotyp på utskrifter

Dalarna - Implementering integration

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegion Dalarna
KontaktpersonAnnika Nyström
E-postannika.nystrom@regiondalarna.se
Telefonnummer023-777020
Beviljat ESF-stöd2 823 610 kr
Total projektbudget2 823 610 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med Dalarna – implementering integration är
att inventera och analysera resultat av redan avslutade och pågående Socialfondsprojekt under programperioden 2007 – 2013 i Dalarna och som riktar sig till målgruppen flyktingar/invandrare, samt att implementera goda exempel på metoder och arbetssätt som kan bidra till en förbättrad integration i länets kommuner, i näringslivet och hos arbetsgivare. Vidare att skapa en ny struktur för samverkan runt målgruppen utlandsfödda med målet tillväxt. De resultat som framkommer av projektet förväntas leda till en utveckling av integrationsarbetet vilket får flera effekter: förbättrad inslussning av utlandsfödda på arbetsmarknaden, effektivare matchning mellan individ och arbetsmarknad, kortare etableringstid. Totala effekten förväntas bli färre i utanförskap.

Bakgrund

Syftet med Dalarna – implementering integration är
att inventera och analysera resultat av redan avslutade och pågående Socialfondsprojekt under programperioden 2007 – 2013, i Dalarna och som riktar sig till målgruppen flyktingar/invandrare, samt att implementera goda exempel på metoder och arbetssätt som kan bidra till en förbättrad integration i länets kommuner, i näringslivet, hos utbildningsanordnare och hos arbetsgivare. Vidare att skapa en ny struktur för samverkan runt målgruppen utlandsfödda med målet tillväxt. De resultat som framkommer av projektet förväntas leda till en utveckling av integrationsarbetet vilket får flera effekter: förbättrad och ökad inslussning av utlandsfödda på arbetsmarknaden, effektivare matchning mellan individ och arbetsmarknad, kortare etableringstid. Totala effekten förväntas bli färre i utanförskap och fler i sysselsättning/arbete/praktik eller på väg till arbete genom utbildning, kompetensutveckling eller andra insatser.

Med hänvisning till Dalastrategin (Bilaga 1) vill Region Dalarna med Dalarna – implementering integration öka och förbättra kunskaper i hela regionen om hur ett framgångsrikt arbete kan bedrivas, i syfte att nå målet ett arbetsliv för alla, för gruppen invandrare.

Alla framtidsstudier har bl. a. det gemensamt att de visar att det kommer att råda brist på arbetskraft i Sverige inom kort, bristen är redan uppenbar inom vissa områden och branscher. Storstadsregionerna är de delar där befolkningsökningen sker, medan utflyttningen från övriga delar av landet fortsätter, Dalarna är inget undantag och detta samtidigt som befolkningen blir allt äldre – andelen medborgare i arbetsför ålder minskar. Alla medborgare behövs och kommer att behövas! Trots det finns det grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden, en sådan grupp är invandrarna, en grupp som ökar. Ett förbättrat integrationsarbete kan öka möjligheterna att länet har den kompetens och den arbetskraft som kommer att behövas.

Region Dalarna vill ta tillvara alla de erfarenheter som finns lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att förbättra villkoren och möjligheterna för gruppen invandrares inträde på arbetsmarknaden. Ett sätt är att studera erfarenheter och resultat från olika Socialfondsprojekt samt att implementera framgångsrika arbetssätt och metoder hos olika aktörer.

Flyktingar/invandrare är en målgrupp som är mycket heterogen och som oftast endast har det gemensamt att de är inflyttade till Sverige. Utbildningsbakgrunden varierar från analfabeter, många lågutbildade och en del med akademisk utbildning. En analys av målgruppen – utbildningssystemets möjligheter att möta målgruppen – samt av arbetsmarknadens parter och deras benägenhet att involvera målgruppen i sina organisationer och arbetsplatser är därför viktig. Det finns många goda exempel och erfarenheter om hur utbildningar av olika slag: språk, yrkesutbildningar, samhällsorienteringar, etc. kan genomföras på ett framgångsrikt sätt och hur integrationsprocessen kan individualiseras och därmed förbättras, både för individen, arbetsgivare och för hela regionen. De aktuella projekten har alla det gemensamt, att man genom olika insatser och åtgärder, förbereder individen för arbetslivet med slutmålet arbete eller studier som stärker individens ställning på arbetsmarknaden och därmed andelen medborgare som är självförsörjande genom eget arbete samt i några projekt, hur man kan arbeta med och för arbetsgivare för att öka intresset för att anställa invandrare.

Dalarna – implementering integration vill förbättra möjligheterna och förutsättningarna för gruppen invandrare genom att förädla och anpassa resultat så att dessa bättre kan tas tillvara, säkerställa att relevanta aktörer medvetandegörs om resultat och metoder, i detta fall till länets kommuner, arbetsförmedlingar och arbetsgivare.

Integration är en process som omfattar flera parter, den eller det som ska integreras och det system eller det sammanhang i vilket integrationen ska ske. Några projekt som kommer att studeras har arbetat framgångsrikt med att fördjupa kontakter med arbetsgivare, både offentliga och privata, andra har arbetat fram pedagogik särskilt anpassad för målgruppen, språkutbildning direkt på arbetsplatsen, samverkan mellan kommuner i länet med digital teknik och mycket mer. Alla dessa goda erfarenheter, metoder och arbetsmodeller för att underlätta integrationsarbetet vill Region Dalarna, genom Dalarna – implementering integration, inventera, kartlägga och analysera för att kunna lyfta fram och göra tillgängliga för olika aktörer i länet.

För de som arbetar med integration av invandrare är det väl känt att en stor majoritet av invandrarna vill inget hellre än att kunna försörja sig själva genom eget arbete, att på en arbetsplats få möjlighet att skapa relationer med andra människor, att ingå i ett sammanhang och känna delaktighet. Att bli en del av det samhälle de lever i och skapa sig ett liv i Dalarna för sig själva och sina familjer.

Huvudproblem:

• De kunskaper, erfarenheter och de användbara resultat som uppstår inom bl a ESF-finansierade projekt och som kan vara utvecklande för andra når sällan utanför aktuell projektägare/kommun. Det saknas kunskap och erfarenhet om hur samordning för implementering kan vara organiserad för att framgångsrikt nå ut i en hel region.
• Invandrares begränsade möjligheter att ges tillträde och få fäste på arbetsmarknaden är ett huvudproblem i integrationsarbetet. Det hämmar utvecklingen för individen och begränsar möjligheterna att skapa ett demokratiskt samhälle där alla känner delaktighet.
• Arbetsgivares inställning till målgruppens anställningsbarhet. Det finns en påtaglig rädsla från många arbetsgivares sida att ta emot människor från andra länder. En rädsla som till stor del bygger på okunskap, en kulturkrocksrädsla för det som man inte känner till eller har varit i kontakt med och som man inte känner att man vet hur man ska hantera. Det förekommer generaliseringar och bristande kunskaper om mångfald som resurs och utvecklingspotential.

Det första huvudproblemet ska Dalarna – implementering integration vara en plantskola för, att hitta metoder och modeller som kan överföras i andra sammanhang där regional samverkan ger ett mervärde och bidrar till ökad tillväxt.

För övriga två huvudproblem finns exempel på framgångsrika metoder och modeller som arbetats fram i nedanstående projekt, samt övriga kontaktpersoner som involverats i förarbetet med projektansökan:

Avslutade

• Insteget, Falu kommun, Elisabeth Lundgren
• Svartjobbarna, Arbetslinjen Klippan, Madeleine Arnberg
• Yrkesspåret, Falu kommun och DalaWux, John Nises, Ninni Broström
• Länsstyrelsens samhällsinformation på hemspråk, Falu kommun, delfinansierat av Integrationsfonden, Amel Mujic

Pågående

• SPICA, Byggutbildningar STAR, Åsa Douhan
• Sigrid, delprojekt i Falun och Borlänge, Karin Perers Falun, Valbone Schala
• På Väg Till Jobbet, Avesta kommun, Marita Andersson

Övriga intressenter

• Smedjebackens kommun, Anna Axelsson (Komhall Plus)
• Ludvika kommun, Thomas Berglund, AME
• Arbetsförmedlingen, områdeschef Peter Heidkamp Falun, arbetsförmedlingschef Marie Örjes Borlänge

Arbetsmarknadens parter, i form arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom olika branscher som kan möjliggöra diskussioner om behov av utbildning som kan leda till anställningsbarhet.

Målsättning

•Att genom Dalarna – implementering integration förbättra och öka invandrares etablering på arbetsmarknaden och att nå full delaktighet i samhället.
•Att det arbetssätt för implementering som Dalarna – implementering integration ger som resultat permanentas och tillämpas i olika sammanhang.
•Att olika utbildningssystem förbättrar sin beredskap att möta och tillgodose invandrares mycket varierade utbildningsbehov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Dalarna – implementering integration skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte utifrån de olika ambitioner de ingående projekten har/haft när det gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vilka hinder, problem, svårigheter har man mött utifrån sina projektbeskrivningar? Är språkkunskaper ett sådant hinder? Vilka erfarenheter finns för att undanröja sådana hinder? Har man hittat lösningar i projekten? Finns det kulturella skillnader? Implementeringsprojektet ska vara en gemensam plattform för lärande om hur man skapar tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Kommun

 • Avesta
 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Orsa
 • Rättvik
 • Smedjebacken
 • Säter
 • Vansbro
 • Älvdalen