Logotyp på utskrifter

Dalalyft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästerbergslagens Utbildningscentrum, VBU
KontaktpersonJohn Quick
E-postjohn.quick@dalalyft.se
Telefonnummer0240-86688
Beviljat ESF-stöd14 334 182 kr
Total projektbudget14 334 182 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2014-03-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Dalalyft är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till solo- och mikroföretag i Dalarna och syftar till att stärka deras möjligheter till tillväxt. Projektet bygger på bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer såväl inom som utanför Dalarnas län.

Bakgrund

Bakgrund till projektet Dalalyft
Behov och problem
I Sverige utgör solo- och mikroföretag den absolut största delen av företagen. Ungefär 96%, eller drygt 900.000 företag, sysselsätter upp till 9 anställda.
I Dalarna finns ca. 18.000 företag och av dessa utgörs drygt 17.000 av solo- och mikroföretag.

Gruppen solo- och mikroföretag spelar alltså en mycket viktig roll i landets och länets försörjning och är därmed den kanske viktigaste framgångsfaktorn när det gäller den framtida tillväxten! Utlandsfödda utgör drygt 6 % av befolkningen i Dalarna medan drygt 8 % av antalet småföretagare är utlandsfödda.
Ett stort problem för småföretagare är möjligheterna att delta i offentliga upphandlingar, något som upplevs mycket krångligt. C:a 13 % av småföretagen i landet har deltagit i en offentlig upphandling. Bland invandrarföretagen har endast 7 % deltagit i någon upphandling. Behovet av utbildning när det gäller offentliga upphandlingar ses därför som mycket stort.

I Sverige som helhet har nyföretagandet minskat, medan det i ökar i Dalarna. Första halvåret 2009 registrerades i vårt län 861 nya företag.

Ökningen i Dalarna kan ha många orsaker, ex. ett gott klimat för företagande eller det faktum att Dalarnas demografiska utveckling ligger några år före landets vad beträffar pensionsavgångar och generationsskifte.

Flera faktorer påverkar dock solo- och mikroföretagens möjligheter att överleva och utvecklas. Den kanske viktigaste faktorn är tillgång till adekvat kompetensförsörjning, särskilt i en tid av genomgripande samhällsförändringar som öppnar upp mot en allt mera globaliserad värld.

Vad beträffar kompetensförsörjning ställs solo- och mikroföretagen inför två stora utmaningar, dels hur rekrytera ny kompetens i ett generationsskifte (se bilaga 1. Inom ex. tjänstesektorn är rekryteringsbehovet väldigt stort samtidigt som det sker en förflyttning från offentlig sektor till privat vilket kräver ökad kompetens hos solo- mikroföretag och kooperativ för att vara konkurrenskraftiga) och dels hur kompetensutveckla befintlig personal.

Projektet Dalalyft fokuserar på den senare utmaningen, kompetensutveckling av befintlig personal

Tyvärr visar all statistik att kompetensutveckling tenderar att minska i förhållande till företagets storlek, ju mindre företag desto mindre kompetensutveckling.
Till detta kommer att Dalarna rent allmänt har och har haft en relativt låg utbildningsnivå och att utbildning inte prioriterats särskilt högt. I Dalarna ligger andelen med eftergymnasial utbildning klart lägre än riksgenomsnittet både när det gäller manliga och kvinnliga företagare. De utlandsfödda småföretagarna är dock mer välutbildade än svenskfödda.De befintliga utbildningssystemen har tidigare heller inte fokuserat på arbetslivets faktiska behov.

I början av 2007 gjorde DalaWux, Vuxenutbildningen i Dalarnas femton kommuner, en sammanställning av analysresultat framtagna genom ESF-projekt hos drygt 1.000 företag (till största delen bestående av solo- och mikroföretag) och den sammanställningen visade att behoven koncentrerades till:
Data, Företagsekonomi, Ledarskap, Service/Sälj/Marknadsföring samt Språk (Se bilaga 2).
Vi har även identifierat följande utbildningsbehov för solo- och mikroföretag:
Regler för offentlig upphandling
Hur bygga lärandeprocesser i solo- och mikroföretag
Företagarsvenska för utlandsfödda företagare
Internationalisering

En tydlig fokusering på kunskapsutveckling inom områden av strategisk betydelse för utveckling och tillväxt!

Erfarenheter från DalaWux arbete med ESF:s analys- och genomförandeprojekt har varit att solo- och mikroföretag:
- uppskattat det stöd man fått till omvärldsbevakning och analys
- uppskattat det stöd man fått till kompetensutvecklingsanalys, genomförande samt det administrativa arbetet kopplat till ansökan, rapporter, rekvisitioner, m.m.
- värdesatt mötet med andra företag i analysarbetet
- värdesatt möjligheten att tydliggöra sin egen organisation i form av en verksamhetsplan

Projektet Dalalyft avser att stödja solo- och mikroföretag i deras beskrivning av de förändringar de står inför, bidra till en analys av de behov av kompetensutveckling som detta innebär samt anordna strategiskt viktiga utbildningar på ett sätt som möjliggör kompetensutveckling för målgrupperna.
Projektet Dalalyft avser även att utveckla metoder/modeller för fortsatt kompetensutveckling för solo- och mikroföretag.

När den extra utlysningen för solo- och mikroföretag presenterades av ESF-rådet anordnade DalaWux ett diskussionsmöte med presumtiva samarbetspartners och därav har följt att ett flertal organisationer har förklarat sig vara intresserade av att samverka i ett länstäckande projekt.
Kontakt har även tagits med motsvarande projektansökare i Gävleborgs- och Värmlandes län.

Syfte

Projektet Dalalyft syftar till att, utifrån omvärldsförändringarna för målgruppen solo- och mikroföretagare, tydliggöra företagens behov av strategiskt avgörande kompetensutveckling, att tillgängliggöra denna kompetensutveckling genom att paketera och leverera den på företagens villkor samt att utveckla metoder för kompetensutvecklingsanalyser och genomförande som kan nyttjas även efter projekttidens utgång. En avgörande framgångsfaktor i denna utveckling är ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.

Projektet syftar även till att öka kunskapen och ge bättre förutsättningar för företagen att agera och konkurrera på en internationell marknad med stöd av Enterprise Europe Networks erfarenheter och kontaktnät.

Projektet syftar till att stärka samverkan kring kompetensutvecklingsfrågor såväl inom Dalarna som med Gävleborg och Värmland.

091026 Förtydligande:
Kompletteringar gällande syftet
Som framgår av beskrivningen av syftet i den inskickade ansökan så ska projektet ”….utifrån omvärldsförändringarna för målgruppen solo- och mikroföretagare tydliggöra företagens
behov av strategiskt avgörande kompetensutveckling och tillgängliggöra denna……..” Med detta menar vi att den kompetensutveckling vi avser genomföra syftar till att säkerställa omställning för deltagarna så att de inte riskerar arbetslöshet pga bristande eller inaktuell kunskap utan får en kompetens som är efterfrågad. Vi anser också att syftet med ökade kunskaper om att konkurrera på en internationell marknad är ett bidrag till att motverka riskerna med arbetslöshet.

De utbildningar, som kommer att genomföras i projektet, utgår från de behov som identifierats hos solo- och mikroföretag i Dalarna. Syftet är att stärka ställningen på arbetsmarknaden för företagen och deras anställda genom att tillgodose de individuella utbildningsbehoven inom data, företagsekonomi, ledarskap, service/sälj/marknadsföring och språk. Det finns också ett behov av ökade kunskaper när det gäller regler för offentlig upphandling, hur man bygger lärprocesser i solo- och mikroföretag, företagarsvenska för utlandsfödda företagare samt internationalisering. Detta utbud, utifrån individuella behov, har ett klart syfte att säkerställa de sysselsattas omställning så att de inte riskerar arbetslöshet

Målsättning

Målsättningarna med projektet Dalalyft är att:
- 1.000 individer skall genomgå kompetensutveckling i enlighet med de behov som framkommit i behovsanalys kopplad till företagets omställningsarbete och i det sammanhanget genomförd validering av tidigare kunskaper
- lika många män som kvinnor ska ha genomfört kompetensutvecklingsinsatser
- samtliga deltagande företag ska uppleva att kompetensutvecklingen bidragit till att underlätta företagets behov av utveckling och omställning
- samtliga företag ska uppleva att de fått ökade kunskaper i jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- ett nätverk per bransch har bildats som kommer att samarbeta även projektets slut
- hälften av deltagarna upplever att de fått ökad kännedom om möjligheter till internationalisering
- 10% av dessa fortsätter att ha kontakt med Enterprise Europe Network

Kvalitativa mål:
- utbildningarna skall genomföras på företagens villkor vad beträffar innehåll och upplägg i tid och rum. Detta innebär att utbildningarna blockläggs och genomförs med rullande intag och med geografisk spridning.
För att alla i länet ska ha samma möjligheter att delta i utbildningarna kommer de att erbjudas i olika former: lärarledd undervisning i små eller stora grupper, distansutbildning, seminarier, hemuppgifter.
Den geografiska spridningen är stor i Dalarna, med långa reseavstånd för glesbygdsföretagen, varför de strategiskt viktigaste utbildningarna kommer att erbjudas på ett antal platser.
Varje individ erbjuds upp till 32 timmar utbildning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektpersonalen kommer inför projektstarten och vid behov under genomförandet att ta del av det material om tillgänglighet som Processtöd Tillgänglighet kan tillhandahålla. Representanter från kommuner i föreningen DalaWux har deltagit i en halvdagspresentation om Processtöd Tillgänglighet, som hölls av regioncoachen Fredrik Lindgren. Projektpersonal, styrgrupp ska delta i den endagsutbildning som Processtödet erbjuder. Vid behov kan denna utbildningsdag kompletteras med upphandlade insatser. Det är viktigt att alla, som är involverade i projektet, får mer kunskap om vad som krävs fär att skapa tillgänglighet för samtliga projektdeltagare, såväl under den tid de deltar i projektverksamhet som tiden på arbetsplatsen. Vi kommer att rådgöra med Fredrik Lindgren om ett lämpligt upplägg när det gäller kompetensutveckling för företagen i tillgänglighet.

Vi är medvetna om att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning omfattar fyra integrerade delar, Fysisk, Kommunikativ och Informativ tillgänglighet samt Tillgänglig verksamhet. Det innebär att vi kommer att boka lokaler dit alla kan ta sig och vistas i, att vi tillhandahåller teckentolkning, hörslingor eller andra hjälpmedel för dem med hörselnedsättning, att synskadade får anpassade informationskanaler liksom personer med läs- och skrivsvårigheter. Informationsmaterial, såväl inför som under projektets olika faser och utbildningar mm, ska vara utformat så att projektet hela tiden är tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga.

Tillgängligheten måste bevakas i varje enskilt fall och projektpersonalen kommer att samråda med företagen så att nödvändiga åtgärder vidtas.

Processutvärderaren ska kontinuerligt följa hur tillgänglighetsfrågorna beaktas.

Jämställdhetsintegrering

Utifrån resultaten i tidigare analyser kan vi konstatera att det finns en hel del att göra inom jämställdhetsområdet i Dalarna. Trots att det egentligen inte finns några formella hinder för att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom skola, arbetsliv, aktiviteter på fritiden och maktpositioner så finns det i samhället, och så även i Dalarna, en stark könsuppdelning. Fler män än kvinnor är småföretagare, kvinnornas företagande håller sig till största delen inom området personliga och kulturella tjänster medan männens företagande spänner över ett stort antal näringsgrenar. I Dalarna ligger andelen företagare med eftergymnasial utbildning klart under genomsnittet för riket som helhet. Dock har fler kvinnor än män en eftergymnasial utbildning. Andelen kvinnor som är chefer i privata näringslivet ligger klart under andelen män medan det inom offentlig sektor är en liten övervikt för kvinnliga chefer. Män har aktiebolag i större utsträckning än kvinnor.

Att ta tillvara och värdera kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper lika blir en viktig utvecklingsfråga för såväl länet i stort som de enskilda företagen.

I genomförandeprojektet blir det därför viktigt att lyfta frågor som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Detta oavsett om man har svensk eller utländsk bakgrund. Det nationella, övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär

- Jämn fördelning av makt och inflytande
- Ekonomisk jämställdhet
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
- Mäns våld mot kvinnor skall upphöra

För att medvetandegöra detta och kunna påverka är det nödvändigt att alla, som är involverade i projektet d v s projektpersonal, styrgrupp, referensgrupp, företagare och anställda, får ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering. Resultaten från förprojekteringen måste synliggöras för såväl personal som deltagare och kan ligga till grund för olika utbildningsinslag i projektgenomförandet.

Vi kommer att anlita Länsstyrelsens processtöd för jämställdhetsintegrering för att få tips och idéer, ta del av deras utbildningsmaterial och delta i de konferenser/utbildningar som erbjuds. Vi har haft ett inledande möte med Katarina Jakobsson, som är processtödjare för Dalarna.

W7, som är ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap, kommer att bidra med värdefulla kunskaper genom sin medverkan i referensgruppen. Projektledaren för W7 har tidigare med stor framgång genomfört jämställdhetsprojekt och företagsanalyser under Växtkraft Mål 3-perioden 2000-2007. I detta arbete togs bl a fram ett attitydinriktat jämställdhetsspel, som blir mycket användbart bland företag och samarbetspartners i vårt projekt.

Vi ska eftersträva en jämn könsfördelning bland de deltagande företagen, personal, deltagare i styrgrupp och referensgrupp.

Under informations- och marknadsföringsperioden kommer vi att använda oss av olika kanaler och se till att informationen inte har ett språk eller upplägg som ensidigt vänder sig till män eller kvinnor och kan upplevas som könsdiskriminerande.

Utvärderaren ska kontinuerligt följa hur jämställdhetsfrågorna integreras i projektet. Könsuppdelad statistik ska tas fram.


Samarbetspartners

 • Coompanion Dalarna
 • Falu Kommun
 • FÖRETAGARNA DALARNA
 • Gagnefs Kommun, Utvecklingscentrum
 • Hedemora Näringsliv AB
 • Högskolan Dalarna Dalacampus Näringsliv
 • Leksand kommun
 • Lärcentrum
 • Mora kommun
 • Näringslivs-och utvecklingskon
 • Region Dalarna
 • Rättviks Gymnasium/Lärcentrum
 • Rättviks kommun
 • Utvecklingsbolaget MittDalarna
 • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU
 • Älvdalens Gymnasieskola Vux
 • Älvdalens kommun

Kommun

 • Avesta
 • Borlänge
 • Falun
 • Gagnef
 • Hedemora
 • Leksand
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Orsa
 • Rättvik
 • Smedjebacken
 • Säter
 • Vansbro
 • Älvdalen