Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Centrumlyftet A - Nätverket Upplevelse & Hälsa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBorlänge Centrumsamverkan Ek f
KontaktpersonTommy Isaksson
E-posttommy@noscasi.com
Telefonnummer0243-68888
Beviljat ESF-stöd286 356 kr
Total projektbudget286 356 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga behovet av kompetensutveckling och ansöka om medel för genomförande

Bakgrund

Borlänge Centrumförening är en ekonomisk förening, grundad 1996. Verksamheten finansieras av medlemsavgifterna från fastighetsägare och andra näringsidkare i Centrum samt Borlänge Kommun. Föreningen har idag drygt 100 medlemmar ,se bilaga 'Vi finns i Borlänge Centrum'. Föreningens arbete drivs i första hand av Centrumledaren som av styrelsen har fått i uppdraget att tillsammans med företag och organisationer arbeta för ett attraktivt och levande Centrum. Styrelsen består av sju ledamöter, varav två ska representera Borlänge kommun, två ska representera köpmännen, en ska representera fastighetsägarna och en ska representera hotell och restaurangnäringen. På samma grund väljs suppleanter. Ordföranden ska vara ledamot representerad av Borlänge Kommun. Centrumledaren är ansvarig för projektet.

När Kupolen Köpcentrum, bara 800 meter från Borlänge Centrum, byggdes 1990 upplevde Centrum en hård konkurrens. Idag ser vi ett annat förhållningssätt växa fram. Från att ha sett Kupolen som ett externt centrum, så ser man utvecklingen av ett stort centrum som omfattas av Kupolenområdet, Resecentrum och stadskärnan.

Satsningar pågår från såväl kommunens som fastighetsägarnas sida, och detta tillsammans med en växande tilltro från näringsidkarna själva så ser vi en kraftfull attitydförändring. Detta måste vi dra nytta av och snabbt driva utvecklingen vidare genom att samla positiva krafter, åtgärda problem såsom felaktiga attityder och ringa in den kompetensbrist som finns.

I Borlänge Centrum hittar man inga kedjebutiker. Här hittar man istället ett stort utbud av specialbutiker inom många områden. Kundservicen är god, tempot är lugnare och stadsmiljön inbjuder till att träffa vänner, handla i lugn och ro och att njuta en bit god mat eller fika. Blomsterarrangemangen, ca 20.000 plantor, sommartid är mycket vackra i sina färgsättningar och förgyller gator, parker och torg. Det finns mer än 30 matställen och ett 10-tal caféer att välja bland. I Centrum hittar du dessutom kultur och nöje samt all service såsom banker, kontor, frisörer, hälsa och skönhet.

Att beakta är att nästa stora handelsområde, Norra Backa, i direkt anslutning till Kupolen nu börja byggas - vilket ses som en hotbild av en del, men det gäller nu att verka för att näringsidkarna ska se det som en möjlighet att gentemot besökande lyfta fram stadskärnans möjligheter och förtjänster. Alltså på vilket sätt kan vi utveckla Borlänge som handels- och upplevelsecentrum genom att Kupolen, Norra backa handelsområde, Nya Resecentrum och Borlänge Centrum blir en naturlig enhet.

I Dalastrategin, Det Regionala Utvecklingsprogrammet sägs DALARNA 2016 är en region där Falun-Borlänge
fungerar som en sammanhållen tvåkärnig stadsregion som skapar tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna. Det betyder att för den regionala utvecklingen i Dalarna så är Falun-Borlänge regionen en tillväxtmorot och genom att utveckla Borlänge Centrum och höja kompetens och servicenivån så stärks inte bara Borlänge och Falun utan också hela Dalarna.

Centrumföreningen avser att skapa flera nätverk med olika inriktningar i centrum, se bilaga 'Vi finns i Borlänge Centrum'. Dessa nätverk, sammanhållna projekt, har deltagande företag som har reell nytta av ett samarbeta med varandra. Nätverken ska naturligtvis samarbete internt under Genomförandefasen men också samarbete med de andra nätverken i centrum.

Syfte

- att skapa ett närverk med en väl avvägd mix av företagare som har nytta av varandra och som övriga företag i Borlänge Centrum har nytta av under såväl projektets gång som efteråt.

- att stärka Borlänge Centrums roll som en naturlig mötesplats för Borlängebor och besökare där man alltid ska mötas av ett naturligt gott bemötande, god trivsel och hög kompetens.

- att utveckla tänket kring ekologi och hållbar konsumtion hos butiker, restauranger och caféer. Borlänge Centrum ska kunna erbjuda såväl torghandel med närproducerat som ekologiska varor i ett antal butiker och på restauranger.

- att uppmärksamma allmänheten på att framåtanda och framtidstro finns - i en i mångas ögon utdömd stadskärna.

- Att fortsätta diskussionen med deltagande företag om vilken profil som Borlänge Centrum bör utveckla så att Borlänge Centrum, Kupolen och det kommande Norra Backa kompletterar varandra i en optimal mix. Kanske ett arbetssätt som andra kommuner med liknade problem kan kopiera.

Målsättning

- att skapa ett stabilt nätverk med framåtanda som i den dagliga verksamheten verkar för miljön, det goda värdskapet och det goda första intrycket av Borlänge Centrum.

- att företagen ska ha getts hjälp (genom kompetensutvecklingen) att kunna utveckla och driva sitt företag vidare i Borlänge Centrum.

- att utveckla en innovativ kompetensutvecklingsmodell för mindre butiker med få anställda (som inte tillhör större kedjor). Det innebär ett fokus på generationsskiftesproblematiken och omställning inom branschen och centrum. En förändring som många gånger drabbar lågutbildade kvinnor.

- att minst 80 % av deltagarna 6 månader efter projektets avslut ska kunna presentera någon form av positiv utveckling (pga kompetensutvecklingsinsatserna) av sitt eget företag (ekonomiskt-nyanställningar-nöjdare personal-personlig utveckling-annat)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Med utgångspunkt från styrdokumenten och vägledningsdokumenten så kommer projektet att ha ett särskilt fokus på Jämställdhetsintegrering och Utanförskap (tillgänglighet för personer med funktionshinder och diskriminering se Nationella Programmet bil. 4 sid 91). Tillgänglighet omfattar fyra delar: fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ verksamhet och informativ tillgänglighet. Dessa båda delar kommer att löpa som en röd tråd genom de nio olika stegen. Tydligas framkommer det under Jämställdhets-SWOT-analysen och Utanförskaps-SWOT-analysen under Steg 2. Vi kommer att använda oss av Handisams ''Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet'' och ''Checklista - Handlingsplan för tillgänglighet'' som underlag för SWOT-analysen. Dessutom under Steg 9 när vi knyter ihop säcken och via en anpassad version av Balance Scorecard utvecklar ett handlingsprogram som är ett underlag för ansökan om Genomförande. Vi avser att delta i kompetensutveckling avseende dessa områden. Med tanke på projektets inriktning och målgrupper så kommer detta tydligt att framgå under Genomförandefasen men naturligtvis också påverka Förprojekteringen. Redan under förprojekteringen kommer vi att ta hänsyn till detta genom val av lokaler, metodanpassning, val av material, arbetssätt, attityder och förhållningssätt. Vi har tidigare erfarenhet av arbete med funktionshinder och behovet av anpassning.

Deltagande aktörer

  • ATELJÉ LIVA AB
  • BIBLIOTEK
  • Café Esplanad
  • CTH Fabriksmuseum
  • Folk & Rock
  • Homeopathuset
  • Make Up Your Mind
  • Restaurang Tzatsiki

Kommun

  • Borlänge