Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

CREARE VIVERE (CV)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSunne kommun KOMMUNKONTOR
KontaktpersonOda Larsson
E-postoda.larsson@sunne.se
Telefonnummer073-919 52 30
Beviljat ESF-stöd11 982 000 kr
Total projektbudget11 982 000 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Creare Vivere (CV) bygger på att ta tillvara på nya arbetssätt och inkludera olika intressenter i att ”bygga” framtidens kommun. Fokus i projektet är att analysera kompetensbehov och skapa förutsättningar för förändringsarbete hos medarbetare i fyra små kommuner i Värmland inom skola, omsorg och central administration med utgångspunkt i att överbrygga generationsväxling och omställningar.

Medarbetarna blir genom nya kunskaper och andra resurser medskapande av nya organisatoriska lösningar istället för att drabbas av t ex arbetsbrist inom ett speciellt yrkesområde. De ska stärka sin självkänsla och få nya verktyg för förändringsarbete samt förstärkning av kunskaper inom andra relevanta (yrkes)områden. I projektet ska olika metoder för att stärka individernas psykiska hälsa och minska sjukskrivningarna i en omställningsprocess tas fram. Projektet ska skapa större möjligheter för personalen att vara friska och stärka sin konkurrenskraft i kommunen och på arbetsmarknaden.

Bakgrund

OFFENTLIG SEKTOR / KOMMUNER I SVERIGE
Offentlig sektor ställs kontinuerligt inför nya krav på anpassningar. I en tid av strukturomvandling påverkas den offentliga sektorn på många plan. Kännbara faktorer som ligger bakom strukturomvandlingen är den ekonomiska utvecklingen, konkurrensutsättningen, demografiska förändringar och nya teknologiska innovationer i samhället. Trycket på de kommunala verksamheterna är idag högt och förväntas öka allt mer. Medborgarna ställer nya och högre krav på att kommunernas verksamheter ska kunna svara upp mot förändringar därför finns stort behov av mer innovativ verksamhet liksom kompetensförstärkning av personal för att de ska känna sig trygga och klara av de omställningar som krävs i arbetslivet.

Generationsväxlingen drabbar samtliga län och nästan alla kommuner, men med olika styrka. Bäst klarar sig storstadskommunerna och några universitetsstäder medan utvecklingen blir mycket ogynnsam för flertalet kommuner i skogslänen. Värst drabbas dock glesbygdskommunerna. I dessa kommuner som tappar aktiv befolkning ökar försörjningsbördan kraftigt för dem som arbetar och till detta kommer att den kommunala ekonomin försvagas.

KOMMUNERNA I VÄRMLAND
Värmlands är ett län där kommunerna befinner sig i strukturomvandling. Värmland är också det län som tappar mest befolkning i Sverige och har i flera år varit sämst i Sverige på jämställdhet om man ser till det jämställdhetsindex som SCB tar fram. Länet har även de högsta ohälsotalen i Sverige båda vad gäller för män och för kvinnor. Siffran har på senare tid sjunkit dock från en jämförbart högre nivå än övriga delar av landet. Man har ännu inte nått den nationella nivån vad gäller ohälsotal i Värmland. För att skapa attraktionskraft i ett litet län som tappar befolkning kan lägre ohälsotal vara viktigt.

Näringslivsklimat och innovationskraft har betydelse för den regionala utvecklingen och sysselsättningen. Kompetensen hos kommunernas personal att möta föränderliga behov hos medborgare och företagare har under senare år uppmärksammats alltmer när det gäller betydelsen för tillväxt och utveckling.

KREATIVITET, INNOVATION, TILLVÄXT OCH HÄLSA
Kreativitet och innovation kan bidra till ekonomisk tillväxt. De kan också leda till ett bättre psykologiskt välbefinnande för individen. Organisationsklimat, teamklimat, relations/förändrings-orienterat ledarskap, arbetsresurser och arbetsbelastningar är signifikant relaterade till ett kreativt klimat. Ju kreativare organisationsklimat, ju mer relations-orienterat uppfattas ledarskapet. Hur man upplever kreativitet och innovation är alltså relaterat till kontextuella faktorer samt att organisationskreativitet och innovation kan ha andra fördelar än de rent ekonomiska då relationen till det psykologiska välbefinnandet är signifikant. (Rasulzada)

Det är sedan tidigare känt att kreativitet och innovation bidrar till ekonomisk tillväxt. Enligt ny forskning kan kreativitet även leda till bättre psykologiskt välbefinnande för individen (Rasulzada, 2007). Projektet vill vara föregångare och bygga vidare på den relativt nya forskningen om kreativitetens bidrag till psykologiskt välbefinnande samt dess relevans för att motverka / minska sjukskrivningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR HOS KOMMUNERNA I PROJEKTET
I projektet kommer Sunne kommun samarbeta med Årjäng, Torsby samt Munkfors kommuner. De är alla små kommuner med minskande befolkning. Vad gäller andelen högskoleutbildade i kommunerna är utbildningsnivån, ur ett nationellt perspektiv, relativt låg. Samtliga kommuner behöver därför höja utbildningsnivån för att stärka konkurrenskraften.
Liksom i många andra kommuner i Norra Mellansverige så har dessa kommuner i Värmland en minskande befolkning vilken också blir allt äldre. Detta ställer krav på kommunen att styra om sina resurser där de behövs bäst vilket framförallt är resurser från skola till äldreomsorg.

Utmärkande för kommunerna är den genomgripande generationsväxling som närmar sig. En stor andel av de anställda kommer inom loppet av bara några år att lämna verksamheten. Mer än 10 % av medarbetarna i kommunerna är redan idag över 60 år. Genom CV ska kompetensen och möjligheterna för de som redan är anställda tas tillvara genom kompetensförstärkning. Det är också viktigt att arbeta med attityder då nya personer med olika bakgrund också kommer att komma in i verksamheterna för att säkra dessa på lång sikt.

Samtidigt som en stor andel personer kommer att gå i pension står kommunerna inför en omställning där resurser och personal måste allokeras till nya verksamheter och arbetsätten förändras för att möta framtidens utmaningar. För de som har lägst utbildningsnivå och i de verksamheter som minskar är riskerna störst för övertalighet och arbetslöshet.

Det finns sedan tidigare en strävan efter att kommunerna ska skapa förutsättningar för heltidstjänster för sina medarbetare. För att detta ska vara möjligt i den förändringsprocess som pågår krävs att individerna accepterar arbete i flera olika arbetsgrupper och kanske t o m i flera olika förvaltningar.

Omställningar och organisatoriska förändringar kan skapa oro och stress vilket i sig kan leda till att sjukskrivningarna ökar. Detta kan sedan skapa ytterligare tryck på de medarbetare som finns kvar i verksamheter och en negativ spiral skapas med försämrad arbetsmiljö vilket leder till ökad ohälsa. Sjukfrånvaron i de medverkande kommunerna ser olika ut och erfarenhetsutbyten och implementering av nya metoder är relevant att arbeta med för att minska sjukfrånvaron på bred front. Medan Årjäng och Torsby har bland de högsta talen i länet ligger Munkfors och Sunne relativt lågt.

Nya krav från medborgare liksom krav på effektiviseringar för att klara det kommunala uppdraget i en liten kommun med minskande befolkning kräver att fler kommer att behöva kunna mer och kravet på individens förmåga till kreativitet och flexibilitet samt självkännedom kommer att öka för att överbrygga förändringar.

Unga personer ska säkerställa kommunernas framtida verksamheter vilket ställer krav på såväl kompetensförstärkning som nya organisationsformer. För att ta tillvara på de erfarenheter som finns hos personal som arbetat länge önskar projektet testa nya metoder för kompetensöverföring mellan gammal och ung. Ytterligare en viktig faktor för att klara framtida rekryteringsbehov i kommunerna är en attityd som bejakar mångfald, såväl etniskt mångfald som olika former av funktionshinder.
Ökade kunskaper om drivkrafter för att hålla personalen frisk och arbeta med att förbättra den psykiska hälsan även i en stor omställningsprocess kommer att krävas för att hålla nere sjukskrivningstalen.

Projektet har som målsättning att arbeta med både programmål 1 och 3 för att möta de problem och arbeta med de möjligheter som ovan identifierats.

PROBLEM OCH MÖJLIGHETER FÖR PROJEKTET
Alla medverkande kommuner:
- Stort omställningsbehov mellan verksamheter och funktioner samt stort rekryteringsbehov inom de närmsta 10-åren p g a av stora pensionsavgångar i kommunerna
- Personal med låg formell utbildningsnivå och på ”fel plats / uppgift” i organisationen i förhållande till framtida behov.
- Demografiska förändringar, fler äldre samt ökad mångfald hos befolkningen med nya förväntningar på kommunerna.

Sunne som projektägare:
- Stor erfarenhet av utvecklingsprojekt t ex Genius Loci, regionalfondsprojekt med inriktning på lokal tillväxt, HUS, finansierat av Vinnova med inriktning på hållbar hälsa och utveckling som implementerats i den egna verksamheten och hos andra samarbetspartners samt goda erfarenheter som spridits till andra kommuner och organisationer.
- Kommunen har förmågan att hitta nya spetsiga lösningar som är möjliga att implementera i andra kommuner och tar frågor till ett nästa steg. Kommunen har exempelvis arbetat med sjukskrivnings- och ohälsotalen i flera projekt men inte nöjt sig med att vara bra, utan hela tiden satsat på att ligga i framkant.

Målsättning

Medarbetarna i kommunerna har den kompetens, självförtroende, trygghet och yrkesstolthet som krävs för att utföra ett arbete med hög kvalitet som möter medborgarnas förändrade krav på service. Medarbetarna har verktyg och kompetens för att möta det omställningsbehov som kommunerna står inför p g a den omfattande generationsväxlingen. Kommunerna har väl inarbetade metoder för att främja hälsa och livslångt lärande vilket ger ett attraktivt organisationsklimat för anställda och underlättar rekrytering.

Svar på förtydliganden inkom 2011-10-14
Kvantitativa mål avseende projektets Genomförandefas
1210 personer från skola samt vård & omsorgsverksamheter deltar i kompetensutvecklingsinsatser
40 personer inom ekonomi- och personalfunktionerna deltar i kompetensutvecklingsinsatser för mer strategiska yrkesroller
1800 personer deltar på seminarier för ökad kunskap om jämställdhet och mångfald
10 personer utbildats som utbildare / stödpersoner för fortsatt utvecklingsprocess och ökat lärande i alla deltagande kommuner
40 personer deltar i process / kompetensutveckling för att utveckla kreativa metoder och förmågor

En forskningsrapport om hälsa och kreativitet i offentliga organisationer är framtagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är en viktig fråga både för befintliga och nya medarbetare i kommunen men även för medborgarna. Eftersom projektets målgrupp är personer som arbetar nära medborgaren förväntas insatserna i projektet för ökad kunskap om tillgänglighet även nå genomslag i bemötande av medborgare med funktionshinder. Likaså har attityder en stor betydelse för kommunerna i samband med framtida rekrytering då många nya medarbetare ska in i kommunernas verksamheter vilket kan förväntas leda till ökad mångfald både gällande etnisk bakgrund och nya typer av funktionshinder.

Ett nära samarbete kommer att ske under mobiliseringsfasen med processtöd för att integrera alla aspekter av tillgänglighet (fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet) i en plan för genomförandefasen.

Genom SKL (vilka kommer att finnas representerade i projektets expert/referensgrupp) ska projektledningen i mobiliseringsfasen söka efter goda exempel i andra mindre kommuner på hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har integreras i andra kommuners utvecklingsarbete.

Aktiviteter under mobiliseringsfasen:
- Inventera hur medarbetarna i kommunerna förhåller sig till personer med funktionsnedsättning samt vilka kunskaper som finns om tillgänglighet. Genomförs både i samband med fokusgrupper och i enkät.
- Inventera och analysera funktionsnedsättningar hos målgruppen för att få fram behov av åtgärder i genomförandefasen. Genomförs i enkät.
- Utbildning tillsammans med processtöd för projektledning och nyckelpersoner t ex representanter från personal och informationsfunktioner hos kommunerna.

Arbetet i mobiliseringsfasen ska leda fram till en handlingsplan för åtgärder i genomförandefasen. Exempel på åtgärder som kan bli aktuella i genomförandefasen är fysiska åtgärder eller komplettering av utrustning i utbildningslokaler, utbildningsinsatser om bemötande och olika typer av funktionshinder för målgruppen, utbildningsinsatser för informationsavdelningar om hur man främjar kommunikation med olika målgrupper.

Transnationellt samarbete

Sunne kommun har erfarenheter av samarbete med en mängd länder. Många utbyten har skett inom ramen för EU finansierade projekt. Inom ramen för CV planeras de transnationella utbytena att ge inspiration till medarbetarna i kommunerna på flera områden för att bättre möta omställningar och förändrade krav från medborgare. Genom att lära av andra kommuners erfarenheter förväntas omställningsprocesserna i kommunerna förenklas.

Man planerar att ta tillvara på de nyligen upparbetade kanalerna inom projektet Genius Loci i Reggio Emilia, Italien för fördjupade utbyten inom projektet CV. Italien har intressant pedagogik som kan komma till nytta i en omställning av skolan. Likaså finns det intressanta lärdomar att dra av ett område som blir allt mer väsentligt för verksamheternas kvalitet inom såväl skola som omsorg nämligen kosten. I Italien finns större erfarenheter av närproducerad mat liksom med andra kryddor och smaker vilket är intressant att ta del av. I mobiliseringsfasen ska redan upparbetade kontakter i regionen vara utgångspunkt för att hitta rätt kanaler att vidareutveckla samarbeten med.

Planer finns också på ett samarbete med Danmark där det finns intressanta erfarenheter av medborgardialog. SKL har tipsat Sunne kommun om Danmark och att fördjupa kontakten med Center for medborgardialog. Anne Tortzén från denna organisation kommer att besöka Sunne kommun redan i september 2011 vilket blir ett första tillfälle att diskutera fördjupat samarbete inom ramen för projektet CV.

För att skapa en ömsesidighet i det transnationella utbytet kommer de lärdomar som CV får om att överbrygga omställning till följd av demografiska förändringar liksom metoder för generationsväxling att spridas. I Sverige ligger vi ”före” många länder i Europa när det gäller omställningen varför metoderna i projektet CV kan vara intressanta för andra kommuner / regioner att ta del av.

Under mobiliseringsfasen planeras kontaktresor för att konkretisera det transnationella utbytet i projektet och hitta rätt kontaktpersoner och verksamheter för ett ömsesidigt utbyte under hela projekt liksom i framtiden.

Deltagande aktörer

  • Munkfors kommunkontor
  • Torsby kommun KOMMUNKONTOR
  • Årjängs kommun KOMMUNKONTOR

Kommun

  • Munkfors
  • Sunne
  • Torsby
  • Årjäng