Logotyp på utskrifter

BraFöre - Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborgs län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegion Gavleborg
KontaktpersonGunilla Svensson
E-postgunilla.svensson@regiongavleborg.se
Telefonnummer+46 26650289
Beviljat ESF-stöd29 552 078 kr
Total projektbudget29 552 078 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetensplanering i ca 100 små och medelstora företag i Gävleborg, samt kompetensutveckling av 3200 anställda i dessa företag.

Bakgrund

Gävleborgs län står inför en rad utmaningar under kommande år som kräver insatser både i form av samverkan och nya metoder. Regionens industribaserade näringsliv präglas av en allt starkare internationalisering. Kapital och kompetens liksom investeringar och ledarskap rör sig allt mer över nationsgränser och världsdelar. Konkurrensen ökar där jämförelserna allt oftare sker på världsnivå. Detta påverkar alla nivåer i företag och näringsliv.

Tillväxten inom regionens näringsliv och företag avgör i sin tur de ekonomiska förutsättningarna för utvecklingen av välfärdsproduktionen i länet, i huvudsak inom kommunal och landstingskommunal verksamhet. Därför är det i allt väsentligt avgörande att näringsliv och offentlighet kan fungera i samverkan kring de utmaningar som ligger framför oss.

Genomförda ESF-projekt visar att det behövs innovativa grepp och flexibla företagsnära metoder för att kompetensutveckling skall leda till integrering med arbetsplatsernas verksamhetsutveckling. För individen kan det handla om att få möjligheter till en ökad grad av planering och får ett större ansvar som ger en bättre helhetsbild av arbetet. På organisationsnivå att stimulera företag att arbeta med kompetensplanering på längre sikt.

Erfarenheter visar att ett mer genomförandeorienterat arbetssätt behövs. Projektet har som mål att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheternas utveckling och kommer att inverka på både individ-, organisations- och strukturnivå. Genom närmare utbyte mellan utbildningssektorn och arbetsplatser kan även stödstrukturer för lärande utvecklas som dels skapar personligt handlingsutrymme för den anställde, vad gäller sättet att organisera och leda arbetet, och som dels kan främja likabehandling och motverka diskriminering inom arbetsorganisationen. Lärande, idéutveckling och innovation kan också minska uppkomsten av stress och arbetsrelaterad ohälsa. För individen kan det handla om att få möjligheter till en ökad grad av planering och få ett större ansvar som ger en bättre helhetsbild av arbetet. På organisationsnivå är målet att stimulera företag att arbeta med kompetensplanering på längre sikt.

Mot bakgrund av den analys och de utmaningar Gävleborgs arbetsmarknad står inför behövs såväl omfattande som nydanande insatser, baserat på tidigare erfarenheter och framgångsfaktorer såväl från länet som från annat håll. Generationsväxling, som medför en ackumulerad skillnad mellan avgångar och tillträdande på länets arbetsmarknad, och konstaterad risk för påtaglig och snabb minskning av arbetskraften i Gävleborgs län är ett reellt hot som kräver reella förebyggande insatser.

Även om förändringarna på arbetsmarknaden nu sker successivt riskerar den ackumulerade effekten att skapa en omedelbar påverkan, av en styrka och storleksordning som många sannolikt inte kalkylerat med. De förestående problemen kräver en kraftsamling och insatser utöver det vanliga. I detta sammanhang finns många likheter med genomförd krishantering, med utgångspunkten från mobilisering och samverkan på alla plan och med alla tillgängliga resurser.

Det genomförda projektet ”Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg” påvisade en rad generella framgångsfaktorer och slutsatser som är viktiga att tillvarata och sprida i nya satsningar på kompetensutveckling. Detta gäller dels vilka organisatoriska faktorer som är avgörande liksom vilka incitament som är viktiga för att uppnå en fungerande symbios mellan samverkande aktörer.

Erfarenheterna från ”varselprojektet” visar att små- och medelstora företag av olika orsaker inte prioriterar arbete med kompetenskartläggning, dvs. att planera för de anställdas kompetensutveckling och koppla det till företagens utveckling. För att företag ska kunna utvecklas, och därmed bidra till regionens tillväxt, behöver de hjälp med att kartlägga kompetensbehovet och koppla det till företagens mål.

”Varselprojektet” verkade i en situation med överskott på arbetskraft, men påvisade en rad generella förhållanden som kan bli avgörande för avvägningen av insatser under kommande år:

•För att uppnå en företagsnära kompetensförsörjning av nödvändig kvalitet behöver företag och näringsliv ett verksamt och operativt stöd vad gäller
- kompetensanalyser
- kompetensplanering
- samordning av kompetensutvecklingsinsatser för kostnadseffektivitet
- kvalitetsgranskning och uppföljning av utbildningsanordnare
- koordinering mellan olika möjliga kompetens- och rekryteringsstöd.

•Det går att nå ut i företagen och bidra till både företagens och de anställdas utveckling på ett mer djupgående sätt än vad som är vanligt. För att nå ända fram, samordna och skräddarsy utbildningarna har det behövts täta och kontinuerliga kontakter med företagen. På så vis har projektet fungerat metodutvecklande.

•Det är det offentliga samhället inom utbildning, näringsliv och arbetsmarknad som bäst kan svara upp till helheten av insatser utifrån behoven av verksamma och operativa insatser. Företagen själva har bara fragment av denna kompetens och resurser, och för många ingår inte dessa funktioner i deras kärnverksamhet. Den offentliga sektorn ”äger” dessutom merparten av det reguljära utbildningsväsendet, och via detta även merparten av samhällets kompetenser inom verksamhetsområdet.

•Kartläggningen av kompetensbehovet i de deltagande företagen påvisade ett mycket stort behov av utbildningsinsatser. Det har visat sig att det ofta saknas långsiktiga perspektiv och resurser för utbildningar, speciellt i de mindre företagen.

•Företags- och branschanknutna nätverk är en viktig framgångsfaktor för att uppnå största möjliga flexibilitet med snabbaste omställningsförmåga och samtidiga långsiktigt hållbara samt kvalitetssäkrade effekter. Den lokala och regionala förankringen utgör även den en garanti för långsiktigheten och för den nödvändiga legitimiteten som krävs i företagsnära relationer.

•Regional samordning med inomregionala/lokala noder har visat sig vara en verksam organisatorisk modell för att både uppnå kostnadseffektiva samordningsvinster och operativ mobilitet och flexibilitet. Samarbete över kommungränserna fungerar. Projektet byggde på en öppen dialog och lyhördhet för regionala skillnader vilket visade sig fungera bra. Projektets utvärderare menar att det skulle kunna ses som en förebild för en fortsatt länsövergripande samverkan

•I kompetensinventeringen inom varselprojektet utgjorde s k ”soft skills” den mest frekventa gruppen av kompetensbehov. Det finns med andra ord ett utbrett generellt behov av utveckling av ”mjuka” kompetenser och färdigheter, som grund för medarbetarutveckling i företag och näringsliv. Erfarenheterna visar att en viktig ingång till individernas kompetensutveckling, och i förlängningen företagens utveckling, är de anställdas delaktighet och inflytande. Därför är det viktigt att utbilda kring hur en arbetsplats fungerar socialt och mellanmänskligt sett. Lärandet påverkas positivt när människor känner sig sedda och delaktiga.

BraFöre kommer att bygga vidare på erfarenheterna från ”varselprojektet”.

På grundval av ovanstående utformas föreliggande ESF-ansökan gällande Programområde 1 (programmål 1). Ansökan gäller för projektet BraFöre - Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborgs län, och avser en mobiliseringsfas på sex månader och en genomförandefas under perioden februari 2012 – december 2013. Sökande är Region Gävleborg.

Syfte

Syftet är att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheternas utveckling, närmare bestämt arbete med kompetensplanering på organisationsnivå, för att skapa en ”grogrund” för lärande på arbetsplatser så att deltagande individer får praktisk nytta av sina nya kunskaper och samtidigt lär sig nyttja arbetsplatsens potential som lärmiljö.

För att skapa en långsiktighet kommer projektet även att arbeta med att etablera en regional och långsiktigt hållbar samverkansstruktur för koordinering av företagsnära kompetensplanering och genomförande och bygga upp ett regionalt företagsnära kompetensnätverk.

Målsättning

a) Att under mobiliseringsfasen utveckla en konceptuell modell för att ta fram kompetensplaner, koppla dem till företagens mål, och utveckla dem under genomförandeprojektet.
b) Att organisera utbildningsambassadörer/coacher på arbetsplatserna.
c) Att etablera en regional och långsiktigt hållbar samverkansstruktur för koordinering av företagsnära kompetensplanering och genomförande.
d) Att bygga upp ett regionalt företagsnära kompetensnätverk, och att i detta sammanhang utveckla incitament och former för en långsiktigt självständig ekonomisk hållbarhet för verksamheten.

e) Att 3 200 personer ska omfattas av kompetensutvecklingsinsatser under projekttiden.
f) Att 40 företag ska omfattas av kartläggningsarbetet under mobiliseringsfasen. Ytterligare ca 60 företag ska omfattas av en företagsnära kompetensplanering under genomförandefasen.

Förtydligande 2011-04-29
När det gäller mål f) ... ytterligare ca 60 företag kan dessa inkluderas i projektet fram tom 2012-05-31, därefter kan inga nytillkomna företag eller deltagare inkluderas i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I upphandlingen kommer att finnas ett krav att alla utförare ska anpassa material och genomförande efter alla tänkbara individuella funktionsnedsättningar, vilka konkret definieras i offertunderlaget. Utbildningsdag om tillgänglighetsperspektiven kommer att genomföras för projektet och styrgruppen tillsammans med processtödet. Föreläsningar och seminarier/workshops kommer att anordnas för deltagarna. Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskap om exempelvis hur man ser på funktionsnedsättning, för att de ska kunna förhålla sig till området. Det innebär bl.a att öka företags och medarbetares kunskap om olika människors behov.

Jämställdhetsintegrering

I workshopen med processtödet fastställs målsättningar för jämställdhetsintegreringen i projektet, vilket inarbetas i aktivitets- och tidsplanen samt utgör grunden för innehåller i den särskilda utbildningsdagen. Utbildningsdag om jämställdhetsperspektiv kommer att genomföras för projektet och styrgruppen tillsammans med processtödet. Föreläsningar och seminarier/workshops kommer att anordnas för deltagarna. Projektet kommer att i möjligaste mån använda checklistan för jämställdhetsintegrering. Exempelvis kommer statistik som tas fram i projektet att vara uppdelat på kön. Information som projektet sprider kommer att granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Föreläsningar och seminarier/workshops kommer att anordnas för deltagarna. Syftet är att förmedla kunskap om exempelvis vad man kan göra för att bidra till att öka jämställdheten och jämlikheten eller bryta ojämställdhet respektive ojämlikhet respektive stereotypa mönster och föreställningar.

Transnationellt samarbete

I projektet ingår transnationellt samarbete med följande organisationer:
BFW, Heidelberg, Tyskland ( BerufsFortbildungsWerk, www.bfw.de). En av Tysklands största utbildningsorganisation inom kompetensutveckling och vuxnas lärande
CIBC, Artois Ternois, Frankrike (Centrum för validering och yrkeserkännande, www.cibcarras.org). CIBC är ett nationellt nätverk av organisationer som erbjuder validering av yrkeskunskaper i samverkan med branschförbund.
UNESCO/UNEVOC, Bonn, Tyskland. FN:s nätverk inom yrkesutbildning. Består av 200 organisationer världen över, utsedda av regeringarna i respektive medlemsland. I Gävleborg fullgör Region Gävleborg denna funktion, i samverkan med CFL Söderhamns kommun.
SIAE, Ljubljana, Slovenien (slovenska institutet för vuxenutbildning). SIAE är nationellt ansvarig för vuxnas lärande.
Fokus för vårt samarbete med dessa organisationer kommer vara:
Utveckla valideringsinsatser och validering i samband med utbildningsinsatser inom projektet.
Här kommer CIBC i Frankrike att fungera som inspiratör och tillföra projektet nya kunskaper. CIBC har de senaste 10 åren byggt upp ett nationellt nätverk i Frankrike av valideringskontor i samverkan med branschförbund och företag.

Utveckla kompetenscoach/utbildningsambassadör modellen.
Här kommer både BFW och CIBC att kunna hjälpa projektet att nå framgång. BFW är en nationell utbildningsorganisation i Tyskland med många års erfarenhet av samverkan med arbetsmarkandens parter kring kompetensutveckling för anställda. I EU projektet The Enabler medverkade BFW som partner och vårt projekt har som delmål att vidareutveckla resultaten från detta projekt. CIBC har byggt upp en utbildning för valideringshandläggare, personer med bransch- företagskoppling som ges en grundutbildning i validering. Detta kan delvis implementeras i projektets utbildning av kompetenscoacher/utbildningsambassadörer.
Vägledning/rådgivning/studieplanering
SIAE (Slovenska institutet för vuxenutbildning) har medverkat i flera EU projekt kring utveckling av vuxenutbildning, kompetenskartläggning, vägledning mm. Deras erfarenheter kommer kunna stärka vårt eget utvecklingsarbete vad gäller detta.
UNESCO/UNEVOC
Yrkesutbildning av olika slag kommer vara en central del av projektets verksamhet. Inom UNESCO/UNEVOC finns expertis från hela världen inom yrkesutbildning. Vårt projekt kommer kunna dra fördel av detta nätverk och att knyta kontakter mellan de utbildningar vi genomför och de företag som medverkar och motsvarande i andra länder. I detta ligger också möjligheten till personal och deltagar utbyte.
Sammantaget räknar vi med att vårt erfarenhetsutbyte med dessa organisationer kommer att väsentligt öka våra möjligheter att nå framgång i projektets målsättning.
Följande aktiviteter kommer att ingå i det transnationella arbetet:
Inledande transnationella studiebesök och workshops där representanter för både projektet, utbildningsanordnare och deltagande företag bjuds in att medverka.
Gruppvisa praktiska/operativa transnationella utbyten efter ändamål och intresseområden, tex fokuserat mot validering, utbildningsambassadörer/kompetenscoacher, yrkesutbildning, kompetenskartläggning mm.
En transnationell konferens under 2013 för erfarenhetsutbyte och redovisning av projektets resultat.
Projektet kommer också erbjuda möjlighet för 5-10 anställda inom medverkande företag att delta i utbildningsutbyte.

Samarbetspartners

 • Af Sandviken/Hofors
 • Arbetsförmedlingen Bollnäs
 • Arbetsförmedlingen Gävle
 • Arbetsförmedlingen Gävle Hk
 • Arbetsförmedlingen Söderhamn
 • Arbetsmarknads- och trafikförvaltningen
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Bollnäs kommun Arbetsmarknadskontoret Lärande och Arbete
 • Centrum för Utveckling och Lärande, CUL, inkl HRC
 • Förv Lärande och arbete
 • Länstyrelsen Gävleborg Samhällsbyggnadsenheten
 • Nordanstigs kommun
 • Näringslivsavdelningen
 • Näringslivsenheten
 • Ockelbo AME
 • Ovanåkers kommun
 • Sandvikens kommun Arbetsmarknadscentrum, Tillväxtförvaltningen
 • Älvkarleby Kommun, Näringsliv

Kommun

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Ovanåker
 • Sandviken
 • Söderhamn