Logotyp på utskrifter

BERGSLAGSRESURSEN.NU

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRörlighet i Bergslagen AB
KontaktpersonJenny Lyxell
E-postjenny.lyxell@rorlighet.se
Telefonnummer0240-564451
Beviljat ESF-stöd284 052 kr
Total projektbudget284 052 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-04-09
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kartläggning belyser vilka arbetsgivare som vill ingå i en arbetsgivarsamverkan kring kompetensförsörjning och vilka personalgrupper hos resp arbetsgivare som riskerar bli eller är varslade samt kompetensutvecklingsplan på gruppnivå. Dessutom konkretiseras vår projektidé inför genomförandefasen.

Bakgrund

Förtydligande:
I vår region har vi en låg rörlighet på arbetsmarknaden vilket innebär att anställda generellt sett inte har en vana att byta arbete. Utbildningsnivån är också lägre i förhållande till riksgenomsnittet. Att tvingas byta arbete är ofta associerat med rädslor och osäkerhet. Kompetensutvecklingsinsatser behövs för att på olika vis göra anställda, som berörs av varsel, så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden. Vi behöver en samlad bild av hur omställningsproblematiken ser ut, för att kunna samverka kring olika insatser för att varslade ska kunna behålla eller få ett nytt arbete hos någon annan arbetsgivare.

Å ena sidan kan vi se att företag i vår närhet har anställningsstopp, varslar och säger upp personal. Å andra sidan finns det även branscher som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Därutöver kommer det inom kort att finnas ett stort behov av personal, när 40-talisterna går i pension

I områden, som vårt, där det normalt är låg rörlighet, slår varsel/uppsägningar sannolikt extra hårt. Olyckligtvis krockar dessutom konsekvenserna av rehabkedjan med lågkonjunkturen, en problematik som även har lyfts fram i debatten. Vi vet att 250 personer i Ludvika och 75 i Smedjebacken kan bli varslade som en konsekvens av rehabkedjans regler. I lågkonjunkturen kommer det bli betydligt svårare för denna grupp att hitta omplaceringslösningar hos den egna arbetsgivaren .

Vi behöver alltså kartlägga de som riskerar att bli varslade eller är varslade ur två perspektiv. Dels den grupp som riskerar varsel eller är varslade på grund av lågkonjunkturen och dels den grupp sjukskrivna som riskerar varsel eller är varslade. Behovet av stöd och kompetensutveckling kan sannolikt skilja sig åt mellan de olika grupperna även om vi tror att båda grupperna är i behov av stöd, vägledning och kompetensutveckling kopplat till de krav som finns på dagens arbetsmarknad.

Människor far illa och kommer att fara illa i de här processerna. Dessa kommer att finnas bland de som är varslade, de som sägs upp, de som blir kvar (glöms ofta bort) och de ledare/chefer som ska genomföra nedskärningarna. Det finns kunskaper och erfarenheter, från den downsizing-våg som drabbade oss i början av 90-talet, som är värda att lyfta fram. En viktig strategisk fråga blir att hantera nedskärningarna på ett vis som får berörd personal att må så bra som möjligt.

Ovanstående problematik har lyfts fram på Rörlighet i Bergslagens verksamhetsråd, där 10 arbetsgivare samt representanter för fackliga organisationer deltar (se nedan). I förprojekteringen vill vi analysera denna problematik och få en tydlig bild av hur detta berör respektive arbetsgivare för att med gemensamma krafter kunna sätta in rätt åtgärder.
MÖJLIGHETER
Vi har i Ludvika/Smedjebacken en arbetsgivarring Rörlighet i Bergslagen (10 arbetsgivare är anslutna till oss). Dessa har ca 7000 anställda tillsammans. Dalahälsor i samverkan Ludvika/Hedemora/Avesta har visat intresse av att bidra till en utveckling av arbetsgivarringen, vilket således även innebär en geografisk spridning. Dessa hälsor har en mängd olika företag, från olika branscher anslutna till sig, där några visat intresse för arbetsgivarringen som metod, för att samverka kring nämnda frågeställningar.

Med samverkan och kompetensutveckling kan vi bidra till att lösa en del av dessa problem. Vår projektidé är att i så stor utsträckning som möjligt matcha dessa förutsättningar och behov med varandra. Projektidén bygger på problematik och möjliga lösningar som lyfts fram på verksamhetsrådet och i diskussioner med Ludvika-, Hedemora- och Avestahälsan.

Syftet med förprojekteringen är att skapa ett bra underlag för ett fortsatt arbete i en genomförandefas. Vår projektidé inför genomförandefasen beskrivs övergripande nedan.

KOMPETENSUTVECKLING
Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Vi har för avsikt att (under genomförandefasen) fokusera på tre typer av kompetensutveckling:

-Kompetensutveckling för att bli expert på att söka och få jobb
Att stärka varslade individer så att den blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, så att de kan vara kvar på sitt arbete eller hitta en ny väg i arbetslivet.

-Praktisk kompetensutveckling
Utifrån behov och möjlighet praktisera hos andra arbetsgivare, inom det egna yrket eller i annat yrke. Syftet med kompetensutvecklingen är att den ska bidra till att man kan behålla det egna arbetet eller hitta ett nytt arbete hos någon av arbetsgivarna i arbetsgivarringen eller på den öppna arbetsmarknaden.

-Kompetensutveckling för chefer/ledare
Kompetensutveckling, handledning, erfarenhetsutbyte med syfte att berörd personal ska må så bra som möjligt vid varsel och omställning.


PERSONAL- OCH KOMPETENSUTVECKLINGSPOOL

Vi har för avsikt att bygga upp en gemensam personal- och kompetensutvecklingspool som kan skapa goda förutsättningar och ökade möjligheter för varslad personal. Poolen ska användas som en knytpunkt eller ett centrum för de arbetsgivare (med deras personal) som deltar i arbetsgivarringen. Poolens primära syfte är matchning mellan de personalbehov som föreligger hos vissa arbetsgivare och den personal som riskerar bli eller är varslade hos en annan. Poolen ska kunna användas för tillfälliga och stadigvarande lösningar. Poolen kan användas för praktisk kompetensutveckling. Den kan också användas för så kallade frivillig rörlighet.

Med Personal- och kompetenspoolens grundidé i centrum kommer kontinuerliga träffar att genomföras, där representanter för arbetsgivarna, fackliga organisationer och i vissa fall företagshälsovården deltar. Poolen kommer även att byggas upp som ett internetbaserat verktyg som kan använda av såväl projektets samverkansparter som av deltagarna och mottagarna.

I poolen kan den anställde:
-Lånas ut tillfälligt till annat företag
-Byta arbete
-Praktisk kompetensutveckling (praktisera) hos annat företag

OMSTÄLLNINGSBEHOV SOM FÖRPROJEKTERINGEN SKA ANALYSERA
Rörlighets verksamhetsråd har diskuterat förslag till utveckling (projektidé) av vår arbetsgivarring. Vi vill i förprojekteringen kartlägga behoven för att i en genomförandefas utveckla och genomföra de idéer som finns.

Förprojekteringen ska analysera och klargöra:
-Vilka företag/organisationer i Ludvika, Smedjebacken, Avesta & Hedemora som vill samverka kring vår problem- och möjlighetsbeskrivning.
-Målgrupperna
-Kompetensutvecklingsplaner på gruppnivå
-Möjlighet till utveckling av befintlig arbetsgivarring, innehållsmässigt och geografiskt.

METOD/ARBETSMODELL
Under förprojekteringen kommer vi att samla in uppgifter genom diskussioner i samverkan, telefon, mail, enkät (checklista för de faktorer som kartläggas samt kompetensutvecklingsbehov). Det arbetssätt vi kommer att använda oss av i förprojekteringen beskrivs under rubrikerna ”Målgruppens eller samverkanspartnernas engagemang”

Förprojekteringen ligger till grund för att i en genomförandefas använda arbetsgivarringen som metod för att bemöta personal som riskerar bli eller är varslade.

I genomförandefasen ska vi visa att och hur arbetsgivarringen kan bidra till kompetensutveckling och lösningar av problematiken med varsel och omställningar på arbetsmarknaden. Genom nätverk och samverkan mellan såväl arbetsgivare som andra berörda parter (försäkringskassan, arbetsförmedling, företagshälsovård och fackliga organisationer) kan arbetsgivarringen vara en framgångsrik metod för matchning mellan personalbehov och varsel/övertalighet hos annan arbetsgivare.

Syfte

SYFTE MED FÖRPROJEKTERINGEN ÄR ATT:

Förtydligande:
Kartlägga vilka företag/organisationer som vill delta i en framtida arbetsgivarsamverkan för att kompetensutveckla och ta tillvara personal för att motverka uppsägningar.

Kartlägga vilka grupper hos resp företag som riskerar varsel eller är varslade.

Kartlägga kompetensutvecklingsbehov som bidrar till att dessa grupper kan behålla sitt arbete eller hitta ett nytt. samt vilken typ av kompetens (teoretisk, praktisk, specialkunskaper eller generella)

Samt att förfina vår projektidé (inför genomförandefasen) om hur vi i samverkan kan skapa så bra förutsättningar som möjligt för de som riskerar varsel och uppsägning.

Målsättning

Att en projektplan för genomförandefasen är upprättad där nedanstående punkter är definierade:

Att vi fått en geografisk utvidgning/spridning av arbetsgivarringen
- Att vi identifierat och slutit samarbetsavtal med företag/organisationer i Ludvika, Smedjebakcen, Hedemora och Avesta.

Att vi tecknat ett samarbetsavtal med samtliga arbetsgivare som vill vara med i en framtida arbetsgivarsamverkan kring den projektidén som beskrivs övergripande i denna ansökan.

Att de grupper hos dessa arbetsgivare som berörs av risk för varsel eller varsel och uppsägning är kända

Att en kompetensutvecklingsplan, på gruppnivå, är upprättad

Att vår projektidé har konkretiserats.
- att den är analyserad, eventuellt kompletterad och förankrad hos deltagande arbetsgivare

FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Kartläggningen förväntas ge en klar bild av omfattningen av omställningsbehoven samt vilka arbetsgivare som tillsammans är beredda att samverka för att på bästa vis lösa problemet. Kartläggningen förväntas ge en bild av behoven av kompetensutveckling. Detta klargörande är av nytta både för respektive arbetsgivare och för arbetsgivarna i samverkan inför en genomförandefas.

Genom samverkan mellan arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter och ev företagshälsovård så förväntas även kartläggningen ge en sekundär effekt: att hos respektive arbetsgivare få en gemensam bild, av omställningsbehov och därmed även i de fall det inte redan skett få upp frågan på bordet.

Kartläggningen kommer att genomföras under ledning av Rörlighet i Bergslagen och av Ludvika-, Hedemora och Avestahälsan. Det innebär att berörda arbetsgivare kommer att få möjlighet att bolla frågan med en objektiv part. Detta tror vi också kan ge en positiv effekt och kanske kan nya tankar och lösningar väckas redan där.

Mottagarna av den kommande kompetensutvecklingen kommer inte att bli direkt berörda av förprojekteringsfasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer vi att åka ut till olika arbetsgivare för att genomföra kartläggningen. Vi kommer i samband med våra företag-/arbetsgivarbesök även gå igenom tillgänglighetsaspekten och omgånde notera och initiera ev anpassningsbehov.

Vi kommer förmedla information skriftligt och personligt. Det medför att vi kan anpassa vår information, utifrån de människor som vi möter.

I projektets genomförandedel kommer varje mottagare att mötas utifrån dennes situation och åtgärder kommer alltid att vara individuellt anpassade, oavsett om det finns ett funktionshinder med i bilden eller inte.

Under kartläggningen kommer vi såväl som jämställdhetsperspektivet även beakta tillgänglighetsperspektivet, så att vi kan förbereda oss med de resurser vi behöver inför en genomförandefas.

Samarbetspartners

 • Avestahälsan
 • FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN I HEDEMORA AKTIEBOLAG
 • KOMMUNAL AVDELNING DALARNA
 • Ludvika hälsan
 • TRR Trygghetsrådet

Deltagande aktörer

 • kommunkansliet
 • Landstinget Dalarna
 • Ludvika församling
 • ludvika hem
 • Ludvika kommun Social- och utbildningsförvaltningen
 • Spendrups Bryggeri Grängesberg
 • Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU

Kommun

 • Avesta
 • Hedemora
 • Ludvika
 • Smedjebacken