Logotyp på utskrifter

Att Läsa är Framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBokia AB
KontaktpersonMartin Barden
E-postmartin.barden@bokia.se
Telefonnummer031-3332211
Beviljat ESF-stöd294 430 kr
Total projektbudget294 430 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-02-28
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Avser genomföra förstudie inom bokfackhandeln (Bokia), att säkerställa för omställning av redan sysselsatta deltagare så att de inte riskerar arbetslöshet p g a att de inte har efterfrågad kompetens. Projektet är ett sätt att skapa förändringar och söka det nya, vilket kräver nytt sätt att tänka.

Bakgrund

PROJEKTET
Projektet avser att omfatta 11 frivilliga fackhandelsbutiker inom Bokia med totalt 71st anställda. Projektet avser att lösa två problemområden vilka är bransch i omställning och lågt utbildad personal. Dessa problemområden beskrivs nedan.

PROBLEM 1 BRANSCH I OMSTÄLLNING:
Sedan utvecklingen av e-handeln gjorde det möjligt att köpa och sälja böcker och tillbehör via Internet, har den spridit sig snabbt och globalt.

E-handeln har varit mycket framgångsrik vilket kan innebära svårigheter för de fysiska butikerna. Bokbranschen är en av de mer utsatta.
År 2007 ökade bokförsäljningen i Sverige med 4,1 % i värde. Bokhandeln tappade ca: 3 % i omsättning, e-handeln på boksidan ökade med 30 % och överstiger idag 1 miljard kronor.

Bakgrund
Pionjären blev amazon.com som är en Internetbutik som säljer allt från böcker till leksaker.
År 1997, bara drygt två år senare öppnades de första Internetbutikerna i Sverige. Bokus var den första stora aktören på böcker i Sverige.

Det tyder ingen tvekan på att e-handeln fortsätter att växa i Sverige. En studie från Statistiska centralbyrån från år 2004, visar att hälften av svenskarna har någon gång handlat via Internet, en ökning på mer än 15% jämfört med året innan.

Fördelar med e-handel
Snabbt informationsutbyte över hela världen

Kundkretsen ökar.
Kontakt med flera potentiella köpare oberoende av geografisk närhet.

Mångsidigheten blir större.
Sortimentet i butiken går lättare att anpassa för att tillfredsställa kundernas önskemål.

Strategiska fördelar.
Samarbetet mellan företag blir starkare och mer långsiktigt eftersom företagens system anpassas efter varandra.
Uppföljningen blir också bättre eftersom att all information lagras digitalt.

Bättre förståelse för kunderna.
Man ser hur mycket de handlar för, hur ofta, om det spelar någon roll var de bor, hur de helst betalar, mm.

Tillgängligheten.
Man kan sitta hemma vid datorn och göra sina inköp.

Överblick och prisjämförelser.
Man får bättre överblick över produkterna och kan jämföra pris och prestanda.

Priset
Generellt sett ger e-handeln lägre priser än den vanliga handeln.
På böcker är priserna i vissa fall 30 till 50 % lägre på nätet. Det finns dock en hel del böcker som kostar samma oavsett försäljningskanal, vilket försämrat marginalerna väsentligt för bokfackhandelsbutiken.

Prisjämförelse
Bättre effektivitet och högre transparens leder till lägre priser.
I Sverige är böcker den vanligaste e-handelsprodukten. Detta kan bero på hög grad av standardisering och har ett format som lämpar sig för fysisk leverans.
Bokhandlarnas nuvarande situation beror även på konkurrens från stormarknader, livsmedelsbutiker och servicebutiker. Allt fler börjar distribuera böcker även om utbudet inte är lika stort.

En andra orsak till att bokfackhandeln befinner sig i omställning är ökade kostnader, bl a till följd av krav på längre öppettider och bättre butikslägen.

En tredje orsak är MP3 tekniken som gör det möjligt att ladda hem ljudfiler från Internet på bara några minuter eller sekunder. Vi ser ett hot från denna teknik då nedladdning av bokljudfiler ökar och kommer bara att bli större i framtiden.

Ovan nämnda argument till varför vi (bokfackhandeln) är en bransch i omställning grundar sig på forskning och djupa studier. Det framgår tydligt av bokfackhandeln är mer utsatt än andra branscher. Vi måste skapa möjlighet att utveckla vår personal med tidsenlig kunskap så att vi undviker att arbetslöshet uppstår och att fler människor hamnar i ett utanförskap i Sverige.

PROBLEM 2 LÅGT UTBILDAD PERSONAL
Den traditionella bild som finns av detaljhandeln är att det är en sektor där varken forskning eller högutbildad personal finns eller behövs.

Stefan Fölster som är adjungerad professor i nationalekonomi samt chefsekonom på Svenskt Näringsliv, anser att handeln är en av de mest spännande branscherna eftersom många handelsföretag är internationella, eller är på väg att bli det.

Tillsammans gör teknikutvecklingen och morgondagens kunder som lockas av kreativitet och nytänkande, att detaljhandelsföretagen efterfrågar alltmer utbildad och kompetent personal. Denna personal måste både attraheras och behållas. Problemet är dock lönsamhetsutvecklingen inom detaljhandeln som sviker och som medför att handlarna generellt inte har råd med att investera i kunskap och utveckling för sin nuvarande personal.

De stora svenska företagskedjorna växer och många utländska kedjor har trätt in eller är på väg att träda in på den svenska marknaden och detta leder till att behovet av kunskap om ekonomi, data, säljkunskap och ledarskap ökar.

Studier har visat att utbildningsnivån inom handelssektorn idag är låg och att andelen av de förvärvsarbetande inom detaljhandeln med eftergymnasial utbildning är lägre än inom näringslivet i övrigt (Bergström&Wengström)

I undersökningar gjorda av SCB kan man se att endast 5% av alla som arbetar inom detaljhandeln har eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, något som kan fämföras med riksgenomsnittet som enligt Svensk Handel ligger på 13%. Detta kan förklaras av att många arbeten inom detaljhandeln är service- och försäljningsbetonade och att dessa ofta inte ställer särskilt höga krav på formell utbildning.

Från SCBs undersökning kan man alltså se att det inom detaljhandeln är en mycket stor andel som innehar förgymnasial- resp gymnasial utbildning, medan de som innehar eftergymnasial utbildning är betydligt färre. Skillnaden är därmed mycket stor, varför man eventuellt skulle kunna tänka sig att behovet av fler specialister och akademiker inom detaljhandeln är stort.

Allt fler större kedjeföretag torde på så sätt, och tillsammans med, den föränderliga omvärlden ställa nya krav på de anställdas kunskap i fråga om bl a inköp, logistik, marknadsföring, säljkunskap, ledarskap och språk.

Utöver den låga utbildningen så är vi en bransch i omställning som ställer större krav på oss vad gäller förändring, nytänkande och påfyllnad av ny, modern kunskap som praktiskt skall genomsyra vår verksamhet. Det handlar också om attitydförändring hos både ägare, chefer och dess personal.

I undersökningar gjorda av SCB framgår att endast 5 % av alla som arbetar inom detaljhandeln har eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, att jämföra med riksgenomsnittet som enligt Svensk Handel ligger på 13 %.

Inom bokfackhandeln och Bokia urskiljer vi oss inte speciellt från ovan nämnda undersökningar. Den stora differentieringen är att personalen dessutom utöver den låga utbildningsnivån intar en akademisk inställning till sin anställning. Det innebär att arbete med böcker betyder också att en stämning av bibliotek skall infinna sig i butiken vilket är förödande för vår lönsamhetsutveckling och upplevelse i våra butiker.

Utöver den låga utbildningen så är vi en bransch i omställning som ställer större krav på oss vad gäller förändring, nytänkande och påfyllnad av ny, modern kunskap som praktiskt skall genomsyra vår verksamhet. Det handlar också om attitydförändring hos både ägare, chefer och dess personal.

Ovan två nämnda problemområden (bransch i omställning och lågt utbildad personal) vill vi finna lösningar på genom denna förstudie som vi ansöker om. Det är av största vikt att vi genomför en grundlig undersökning på individnivå för att vända denna nedåtgående trend i vår bransch och hitta nya, innovativa lösningar på våra problem för att undvika att friställa fler människor i utanförskap och arbetslöshet.

Syfte

SYFTE.
Syftet med projektet är att finna rätt åtgärder och utbildningar för att bekämpa den negativa trend som präglat branschen det senaste årtiondet och som ställt våra företag i omställning. Syftet är också att höja kompetensen på respektive individ i projektet för att minimera risken av att friställa personal i arbetslöshet.

Syftet är också att skapa förståelse och inventera våra kunskaper gällande jämställdhet, tillgänglighet, förebyggande av långtidssjukskrivning och hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas. Syftet är även att hitta statusQ i dagens arbetsätt på nämnda områden för att förbättra dem i genomförandet av kompetensutvecklingen.

Med rätt insatser i förstudien skall projektet stimulera företagande, entreprenörskap och modern kundhantering. Denna insats kommer att leda till att företagare och anställda ser nödvändiga förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation.

Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL:
1. Samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall aktivt genomföra förstudien. - Mål, 100% deltagande.
2. Samtliga deltagare skall genomgå en skräddarsydd utbildningsinsats i genomförandefasen som baseras på förstudiens resultat - Mål, 100% deltagande.
3. Samtliga deltagare skall ha fått förhöjda kunskaper inom ämnesområderna: jämställdhet, tillgänglighet, förebyggande av långtidssjukskrivning och hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas. - Mål, 100%

KVANTIFIERADE JÄMSTÄLLDHETSMÅL, INDIKATORER:
Samtliga mål, indikatorer är könsuppdelade.
1. Att samtliga personalutrymmen i projektet är anpassade för båda könen efter genomförandefasen. - Mål, 100%
2. Att arbetsuppgifterna är lika varierande för båda könen efter genomförandefasen. - Mål, 100%
3. Att arbetsgivaren har en handlingsplan för att underlätta föräldraledighet efter genomförandefasen. - Mål, 100%
4. Att löneskillnad inte finns mellan könen efter genomförandefasen. - Mål, 100%
5. Att ha lika många kvinnliga chefer som manliga chefer efter genomförandefasen.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
1. Att samtliga deltagare upplever att förstudien resulterat i en skräddarsydd och nödvändig kompetensutvecklingsplan som alla varit med och påverkat utifrån dagens situation i respektive företag.
2. Att respektive individ upplever att förstudien resulterat i en individuell kompetensutvecklingsplan som gör denne anställningsbar och starkare rustad på dagens arbetsmarkand.
3. Att samtliga är förväntansfulla till att genomgå kompetensutveckling utifrån deras nuvarande och framtida position i respektive företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall arbeta med tillgängligheten på följande sätt:

FYSISK TILLGÄNGLIGHET:
Konferenser, utbildning och möten skall genomföras i anpassade lokaler. Vi ska i vår förprojektering definiera lokaler som uppfyller dessa krav i regionen.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET:
I förstudien kommer extern part att deltaga för att "utbilda", skapa förståelse i vad funktionshinder innebär och på vilket sätt vi kan dra nytta av detta i våra respektive verksamheter. Denna kunskapspåfyllan handlar ofta om ett förhållningssätt och vi vill skapa arbetsplatser med förståelse, medvetenhet och kunskaper om funktionshinder.

KOMMUNIKATIV TILLGÄNGLIGHET:
Vi kommer i projektet att skapa en Internet-portal där vi följer projektet och där kommunikation mellan deltagande företag sker på ett enkelt sätt. Vi kommer att ha språkalternativ på portalen i form av engelska och svenska.

Deltagande aktörer

 • AB Hedemora Bokhandel
 • Aug Jacobssons Bokhandel
 • Bokhandeln Gävle City AB
 • Bokia
 • Bokia
 • Bokia
 • Bokia
 • Bokia
 • Bokia
 • Bokia
 • Bokia Kupolen

Kommun

 • Arvika
 • Avesta
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Eda
 • Enköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Gagnef
 • Grums
 • Gävle
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Hedemora
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Leksand
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Malung
 • Mora
 • Munkfors
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orsa
 • Ovanåker
 • Rättvik
 • Sandviken
 • Smedjebacken
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Säter
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Torsby
 • Vansbro
 • Årjäng
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Östhammar