Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Arena för nyorientering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLandstingets kansli
KontaktpersonElisabeth Wikström
E-postelisabeth.wikstrom@liv.se
Telefonnummer054-614310
Beviljat ESF-stöd299 614 kr
Total projektbudget299 614 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-02-02
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Övertaliga i Landstinget i Värmland samlas till en ny organisatorisk arena för nyorientering. Målet är etablera nödvändiga stödresurser på arenan och att upprätta individuella handlingsplaner för deltagarna. Särskilda insatser görs för att bryta könsstereotypa arbetslivsmönster.

Bakgrund

Landstinget i Värmland står inför en omställning som innebär att vid utgången av 2010 har landstinget 300 färre tjänster än idag. Det är framför allt minskade skatteintäkter som är orsaken till förändringsbehoven. Omställningsarbetet har redan påbörjats. En del av personalreduceringen löses genom naturlig avgång. Dessutom kommer de som fyllt 63 år att erbjudas avtalspension. Återstår 100 personer som kommer att sägas upp. Detta har landstingsledningen meddelat Arbetsförmedlingens centrala varselenhet den 25 februari 2009. För de övertaliga anställda som kommer att finnas i organisationen den 1 september 2009 planeras att skapa en tillfällig organisatorisk enhet - en arena för nyorientering. Denna grupp anställda lyfts ur de ordinarie verksamheterna till den nyskapade arenan, från en situation som kan bidra till känslor av utanförskap till en ny kreativ plattform i gemenskap med andra i samma situation. Avsikten är att landstinget i samverkan med strategiskt viktiga aktörer på detta sätt bidrar till att nyorientera de uppsagda medarbetarna för att minska risken för att de blir arbetslösa. Under förprojekteringen är målet att etablera arenan, engagera samverkanspartners och organisera samarbetet samt kartlägga enskilda individers (i forts. benämns de deltagarna) behov för att förnya och utveckla sin kompetens.
Att en krissituation också kan innebära möjligheter har projektets idéskapare tagit fasta på. Kvinnor dominerar i vård- och servicearbete samt i offentlig sektor. Flertalet bland de som kommer att bli uppsagda är kvinnor inom kommunals kollektivavtalsområde. Möjligheterna för dem att erhålla ett nytt motsvarande arbete bedöms som små. Behovet av arbetskraft är generellt litet för närvarande. Bland tänkbara arbetsgivare finns landsting och kommuner som alla drabbats av den ekonomiska recessionen och endast i undantagsfall nyrekryterar. I det läget ges därför en möjlighet att särskilt uppmuntra de enskilda deltagarnas intresse i riktning mot lokala och regionala behov inom mer mansdominerade yrkesområden för att därigenom bidra till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Särskilda insatser för att fokusera aktiviteter och vägledning i den riktningen kommer att genomföras under förprojekteringen.

Deltagarna kommer att erbjudas olika former av stöd som behövs för nyorienteringen. Stödjande aktiviteter kan ske såväl individuellt som i grupp. Det kan handla om samtalsstöd att bearbeta uppsägningen och andra konsekvenser av den uppkomna situationen, kunskap och information om ekonomiska effekter av en eventuell arbetslöshet/längre studietid etc., karriärplanering, tester för att utreda arbetsförmåga, yrkesvalstester, ordna praktikplatser och på andra sätt vägleda den enskilde deltagaren i den aktuella nyorienteringen på arbetsmarknaden. Målet är att med de samverkande resurserna få till stånd individuella handlingsplaner för deltagarnas nyorientering. En samordnande coach ska finnas för deltagarna med ansvar för att bereda vägen till omvärldskontakter utifrån de individuella behoven.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga utvecklingsbehoven och påbörja omställningsinsatser för personal inom landstinget i Värmland som den 1 september 2009 är övertaliga och annars riskerar arbetslöshet.

Målsättning

Under förprojekteringens inledande fas är målet att skapa en tydlig organisation och ett tydligt uppdrag som stödjer och ger utvecklingsmöjlighet för de som varslas i landstinget i Värmland under våren 2009 och kommer att vara övertaliga i organisationen den 1 september samma år. Ett annat mål är att identifiera vilka kompetenser som behöver knytas till arenan och också rekrytera dessa genom att se till att de finns tillgängliga vid behov. Att etablera organisationen för samarbete med övriga strategiska aktörer är ett annat mål för förprojekteringen. Förhoppningen är att det fysiska rummet som ska utgöra samlingspunkt för projektets verksamhet kan tas i bruk redan under sommaren och att koordinatorn finns på plats före förprojekteringsstarten.

När förprojekteringen avslutas är målet att hälften av deltagarna (50%) ska ha en färdig handlingsplan för sin individuella omställning som tillsammans med andra kända (kartlagda) behov kan utgöra underlag för kompetensutvecklings- och omställningsinsatser i en genomförandefas.

Förprojekteringen ska mynna ut i en dokumenterad strategi och förslag på aktiviteter under genomförandearbetet för att projektet ska bidra till att bryta könsåtskillnaden på arbetsmarknaden. För att nå fram till en strategi med tillhörande aktivitetsplan behövs kunskap och diskussioner om arbetsmarknaden i ett könsperspektiv, exempel och erfarenheter från arbete som främjar könsintegration etc.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

När lokalen införskaffas och information om omställningen sprids ska tillgänglighetsaspekter beaktas så att projektet inte bygger in otillgänglighet från start. Lokalen ska kunna nås av alla oavsett eventuell funktionsnedsättning (t.ex. även av rullstolsburna). Information om omställningsprocessen finns tillgänglig för alla i organisationen. Arenan för nyorientering ger goda förutsättningar att klara ut eventuella frågetecken i den information som gäller de övertaliga/deltagarna i projektet. För att öka kunskapen i tillgänglighetsfrågor och kunna formulera vilka åtgärder som behöver vidtas i genomförandeprojektet, planeras att bjuda in landstingets handikappkonsulent under förprojekteringen. Förutom att lära mer om olika funktionsnedsättningar bör projektmedverkande och samverkanspartners även få hjälp med att skärpa sin uppmärksam i tillgänglighetsfrågan.

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng