Logotyp på utskrifter

Arbetsplats Värmland 2014-2020

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegion Värmland
KontaktpersonAnna Knutsson
E-postanna.knutsson@regionvarmland.se
Telefonnummer0547011036
Beviljat ESF-stöd1 985 205 kr
Total projektbudget1 985 205 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den värmländska arbetsmarknaden har många utmaningar att möta upp under de kommande åren. Om fler värmlänningar ska kunna leva ett gott liv i länet och ha ett arbete att gå till om dagarna behöver den värmländska arbetsmarknadens funktionssätt utvecklas. Det handlar om att värmlänningarna ska vara rustade för de jobb som finns tillgängliga i länet, samtidigt som arbetsgivarna ska se grupper som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som en resurs för sin kompetensförsörjning. I det arbetet kan projekt finansierade genom Europeiska socialfonden vara viktiga verktyg.

Genom förstudien Arbetsplats Värmland 2014-2020 vill Region Värmland lära om socialfondarbetet i länet tillsammans med de socialfondsaktörer, och lägga grunden till goda samarbetsrelationer aktörerna emellan. Det ska vi göra genom att inventera och analysera tidigare sökta och genomförda projektinitiativ, undersöka framtida behov samt genomföra utbildningsinsatser riktade till projektaktörer.

Bakgrund

Ansökan avser förstudie spår 1.

Den strukturella arbetslösheten i Sverige ligger idag på nivåer som förr hade uppfattats som oacceptabla. Så är fallet även i Värmland. Om fler värmlänningar ska kunna leva ett gott liv i länet och ha ett arbete att gå till om dagarna behöver den värmländska arbetsmarknadens funktionssätt utvecklas. Det handlar om att värmlänningarna ska vara rustade för de jobb som finns tillgängliga i länet, samtidigt som arbetsgivarna ska se grupper som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som en resurs för sin kompetensförsörjning.

Ihållande arbetslöshet är ett problem även på europeisk nivå, om än i många fall på än högre nivåer än i Sverige. Därför har Europa 2020-strategin, EU:s tillväxtstrategi som ska styra tillväxtarbetet i hela EU fram till 2020, angett målsättningar om ökad sysselsättningsgrad. Strategin bryts ned på nationell nivå, där Sveriges mål är en förvärvsfrekvens om väl över 80 procent år 2020. I Värmland år 2008 var den totala förvärvsfrekvensen 78,2 procent (med gränspendlingen till Norge inräknad), för män 80,9 procent och för kvinnor 75,3 procent. Skillnaden i förvärvsfrekvens mellan kvinnor och män är större i Värmland än i riket (Källa: Region Värmland, Fakta i korthet, nr 3, 2012).

Den relativt höga sysselsättningsgraden (förvärvsfrekvens) i Norra Mellansverige, dit Värmland hör, innebär dock inte att arbetslösheten ligger på samma nivå som riket. Den är högre för både vuxna och unga. I vissa kommuner i Värmland finns bland den högsta ungdomsarbetslösheten i riket, exempelvis Säffle kommun som anger en ungdomsarbetslöshet om 30 procent. År 2012 var arbetslösheten i Värmlands län något över 7,6 procent. Om arbetslösheten idag är ett problem kan arbetskraftsbrist bli ett problem i framtiden med tanke på den kommande generationsväxlingen, där det förväntade tillträdet av ungdomar är klart lägre än de förväntade pensionsavgångarna (Källa: Sweco Eurofutures AB, Analys av Norra Mellansverige).

Den värmländska arbetsmarknaden har många utmaningar att möta upp under de kommande åren. I det arbetet kan projekt finansierade genom Europeiska socialfonden vara viktiga verktyg för att uppnå målsättningarna för Europa 2020-strategin, och den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin (som tas fram under hösten 2014) om höjd kompetens på alla nivåer och livskvalitet till alla. Men för att fondens ska förverkliga sin potential för den regionala utvecklingen krävs ett mer fokuserat arbete än vad som varit fallet under programperioden 2007-2013.

Under nuvarande programperioden har en sammanhållen bild saknats över socialfondsarbetet i länet, vad gäller så väl genomförda som påtänkta projektinitiativ samt de aktörer som drivit eller ingått i ESF-projekt. Det beror dels på att Svenska ESF-rådet tagit ett medvetet beslut om att inte redovisa projekt per län, dels på att Region Värmland som regionalt tillväxtansvarig inte haft till uppgift att ta en sådan sammanhållande roll. Avsaknaden av en länsövergripande bild har bidragit till att enskilda projekt har genomförts ovetande om varandra, vilket resulterat i en låg grad av regionalt sammanhang för beviljade socialfondsprojekt. Resultaten och erfarenheterna från insatserna har därför inte gett regionala avtryck i önskvärd utsträckning. I kommande programperiod skulle Region Värmland kunna ta en sammanhållande roll vad gäller att ha en överblick över regionala socialfondsprojekt och aktörer i länet, samt agera förmedlare av kunskap och kontakter mellan läns- och NUTS 2-nivå.

Genom förstudien vill Region Värmland lära om socialfondsarbetet i länet tillsammans med de aktörer som tidigare varit eller vill bli aktiva i socialfondsprojekt, och lägga grunden till goda samarbetsrelationer aktörerna emellan. Förstudien ska genom att bygga kunskap stödja länets projektaktörer med underlag för väl grundade ansökningar och ett högkvalitativt genomförande. För att möta upp de brister inom styrning av projekt som Svenska ESF-rådet själv påtalar i föreliggande utlysningstext planeras utbildningsinsatser riktade till projektaktörer om hur de ska utforma, leda och driva socialfondsprojekt för att projekten ska ge strukturell påverkan i länet.

Förtydligande 2013-10-14:
Kartläggningen ska redogöra för projektinitiativ från Värmlands län under programperioden 2007-2013, innefattande såväl beviljade som avslagna projektansökningar, samt de värmländska aktörer som sökt socialfondsprojekt.
Följande dokument utgör underlag för kartläggningen:
- ESF-rådets sammanställningar av inkomna ansökningar samt resultat av laglighetsprövning (har tidigare delgetts medföljande tjänstemän till strukturfondspartnerskapets sammanträden),
- sammanträdeshandlingar från strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige,
- projektbeslut från Svenska ESF-rådet samt,
- information från Svenska ESF-rådets projektbank.
Dokumenten samlas dels in från Region Värmland själva som sparat sammanträdeshandlingar från hela programperioden, dels från Svenska ESF-rådet genom att begära ut allmänna handlingar.
Utifrån genomläsning kommer information från dessa dokument att sammanställas genom att gruppera projekt utifrån sökande organisation, typ av projekt (förstudie/genomförandeprojekt), målgrupp/er, effekt- och resultatmål, samverkanspartner, projektbudget, samt om projektet är beviljat eller avslagits, och om möjligt resursmässigt utifrån metod samt transnationalitet.
Syftet med kartläggningen är att ge en bild av vilka områden som olika aktörer i Värmland drivit eller velat driva socialfondsprojekt under programperioden 2007-2013. Kartläggningen ska sedan analyseras kopplat till de utvecklingsbehov som framkommit genom den socioekonomiska analys som tagits fram för Norra Mellansverige inför arbete med den regionala handlingsplanen för ESF, aktörernas egna bedömningar samt i Värmlandsstrategin. På så vis får vi fram önskvärda insatser för kommande programperiod, samt vilka aktörer som är lämpade för att driva insatserna (det vill säga det som efterfrågas i fråga 4 nedan).
Kartläggningen kommer att genomföras av extern konsult och projektledare. Uppdelningen mellan de båda är beroende på vem som upphandlas som konsult respektive vem som anställs som projektledare, och anpassas utifrån kompetenser. Den information som Region Värmland samlar in i sin förstudie kommer att stämmas av mot övriga pågående förstudier i länet för att undvika dubbelarbete.

Målsättning

På lång sikt har många lokala och regionala socialfondsprojekt skapats och genomförts som lett fram till att värmlänningarna har ökat sina förutsättningar att få arbete/stanna kvar i arbete. Socialfondsprojekten har lett fram till att arbetsgivarna har ökat sina möjligheter att få sin kompetensförsörjning tillgodosedd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien bidrar till att öka kunskapen om hur kommande socialfondsprojekt kan bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom att potentiella socialfondsaktörer i Värmlands län kommer att få ta del av lärande seminarier där tillgänglighet i projekt kommer att vara ett tema. Dessa seminarier och andra större externa aktiviteter kommer att följa Handisams checklista för tillgängliga konferenser vad gäller exempelvis utrustning i lokaler för kommunikativ tillgänglighet och även informativ tillgänglighet när vi utformar information. Ett exempel på sistnämnda är att Region Värmlands hemsida (som kommer att användas som projekthemsida) har möjlighet till uppläsning. Projektets informatör kommer att gå en genomgång kring informativ tillgänglighet.

I projektverksamheten säkrar vi god tillgänglighet även för våra medarbetare genom att tillhandahålla tillgängliga lokaler samt att vår verksamhet är tillgänglig sett till hur vi bemöter varandra. Projektgruppen kommer att diskutera frågor som rör tillgänglighet vid sin uppstart.

Tillgänglighet kommer även att vara en ständig punkt vid styrgruppens diskussioner och uppföljningen av förstudien. Region Värmland har kunniga resurser inom området som kommer att tillfrågas om de kan utbilda styrgruppen i tillgänglighetsfrågor. I de underlagsrapporter som Region Värmland anlitar externa utredningskonsulter för att genomföra kommer projekt för ökat arbetsinträde för personer med funktionsnedsättning kartläggas och analyseras.

I förstudiens slutrapport kommer vi att beskriva hur tillgängligperspektivet ska kunna integreras i styrsystemen inom organisationer och företag som kommer att ta emot stöd från ESF i kommande programperiod.

Transnationellt samarbete

Ett transnationellt inslag kommer att bli aktuellt i form av en eller två studieresor med ett urval av värmländska socialfondsaktörer vilket styrs av de behov som identifieras under förstudien. Styrgruppens ledamöter kommer dock att vara en prioriterad grupp på grund av deras strategiska roll i förstudien.

Syftet med studieresorna är att benchmarka mot andra framgångsrika strukturfondskoncept och skapa nya transnationella kontaktytor för värmländska projektaktörer, det för att lägga grunden till ökad transnationalitet i projekten i kommande programperiod. I det arbetet ser vi att det är viktigt att stärka Östersjöperspektivet. Kontaktsök kommer därför att genomföras med tonvikt mot länderna som omfattas av Östersjöstrategin. Val av land kommer också att styras av hur likt deras arbetsmarknadssystem är det svenska, för att underlätta överföring av goda metoder.

Förslag på aktuellt besök är Finland för att studera deras upplägg av socialfond och regionalfond i ett program. Det ska ge inspiration till lösningar på fondsamverkan i projekt, något som vi varit dåliga på i Värmland i nuvarande programperiod.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, Karlstad
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hagfors
 • Hammarö
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng