Logotyp på utskrifter

Arbetsmöjligheter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFilipstads kommun Socialförvaltningen/AIE
KontaktpersonÅsa Andersson
E-postasa.andersson@filipstad.se
Telefonnummer0590-61250
Beviljat ESF-stöd179 400 kr
Total projektbudget246 400 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-10-31
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Analysera målgruppen utförsäkrade personer, som söker ekonomiskt bistånd och i samband med detta riskerar ett utanförskap. Utifrån analyserna och samverkan med andra myndigheter, skall nya arbetssätt och processer arbetas fram, för fortsatt arbete med målgruppen, där målet är sysselsättning.

Bakgrund

Idag finns inte några färdiga processer eller arbetsmetoder för att möta den grupp av personer som kommer till kommunerna via ansökan om ekonomiskt bistånd pga utförsäkring. Kommunerna ser idag att fler och fler personer som är utförsäkrade, aktualiseras för kommande ekonomiskt bistånd. Risken för utanförskap är stor och tidigare erfarenhet av andra målgrupper har visat att det är viktigt att snabbt komma igång med sysselsättning och motivationsstöd för personer som riskerar någon form av utanförskap. Genom att hitta metoder för att motverka utanförskap ser vi det som möjligt att förhindra ett livslångt bidragsberoende, social isolering, brist på delaktighet och en känsla av otrygghet.

Mot bakgrund av ovanstående problembild består förprojektet av två delar:

1. Analys av målgruppen utförsäkrade personer som söker ekonomiskt bistånd och i samband med det riskerar ett utanförskap. I analysen skall vi titta på hur målgruppen ser ut, vilka individer som tillhör gruppen, hur individernas bakgrund och nuvarande problematik ser ut. Analyserna kommer att göras på individnivå. Förprojektet vänder sig inte specifikt mot någon av diskrimineringsgrunderna.

2. Utifrån analysen och problembilden skall vi utveckla processer och arbetsmetoder som skall underlätta det fortsatta arbetet med målgruppen. Kommunerna kommer också att titta på möjligheten att implementera arbetsmetoderna och processerna i befintlig verksamhet, där vi redan idag arbetar med människor som riskerar eller redan befinner sig i ett utanförskap.

Syfte

Syfte med projektet är att kartlägga och analysera den grupp av människor som sökt ekonomiskt bistånd pga av utförsäkring.

Syfte med projektet är också att hitta arbetsmetoder och processer där kommunerna skall arbeta med att motverka risken för utanförskap hos målgruppen samt öka möjligheterna till en sysselsättning.

Målsättning

Den huvudsakliga målsättningen är att motverka utanförskap hos personer som utförsäkrats och söker ekonomiskt bistånd.
1. Kommunerna skall hitta metoder för att bemöta målgruppen på ett respektfullt och kompetent sätt.
2. Alla personer inom målgruppen skall ges en snabb och grundlig analys.
3. Kommunerna skall arbeta fram metoder och processer för att arbeta med målgruppen, som skall leda till arbete, studier eller annan sysselsättning.
4. Kommunerna skall redovisa resultaten till samtliga berörda samverkanspartners samt på ledningsnivå inom kommunerna.
5. En SWOT-analys med jämställdhetsperspektiv har genomförts.
6. Kommunerna skall arbeta fram en process för snabb överlämning mellan handläggare och "nästa steg".
7. Alla arbetsmetoder och processer som arbetas fram skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
8. Förprojekteringen skall resultera i en slutrapport.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektet skall säkerställa att alla arbetsmetoder och processer som arbetas fram skall göra det möjligt, även för människor med funktionshinder (såväl psykiska som fysiska), att deltaga. När statistik samlas in i projektets början, skall projektledaren identifiera vilka olika funktionshinder som finns inom målgruppen. Utifrån denna identifiering görs sen en genomgång av den fysiska tillgängligheten och en genomgång av tillgänglighet vad gäller information, kommunikation, bemötande och kunskap. Kommunerna arbetar redan idag med att skapa tillgänglighet för samtliga medborgare. Vi skall också ha personal, både i förprojekteringen såväl som i genomförandet, som har god kunskap om att arbeta med personer som har ett funktionshinder. God kunskap innebär att du bemöter en annan människa utifrån hans eller hennes villkor och förutsättningar.

Medfinansiärer

  • Filipstads kommun Socialförvaltningen/AIE
  • Storfors kommun KOMMUNALKONTOR

Samarbetspartners

  • Filipstads kommun Socialförvaltningen/AIE
  • Storfors kommun KOMMUNALKONTOR

Kommun

  • Filipstad
  • Storfors