Logotyp på utskrifter

Arbeta i ideell förening

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBomhus Rödakorskrets
KontaktpersonChristine Österberg
E-postchristineosterberg@glocalnet.net
Telefonnummer026-652218
Beviljat ESF-stöd292 845 kr
Total projektbudget419 435 kr
Projektperiod2009-05-18 till 2009-11-17
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Bomhus Röda Korskrets ska under förpojekteringen planera för ett genomförandeprojekt för långtidsarbetslösa, personer med utländsk bakgrund och sjukskrivna. Tillsammans med samarbetsparterna ska RK kartlägga nya aktiviteter, anpassade för projektdeltagarna.

Bakgrund

Under flera år har Bomhus Röda Korskrets sett behovet av hjälp till människor i utanförskap öka. För att ge fler i Gävle möjlighet att bryta detta, vill kretsen undersöka möjligheterna att bredda och utveckla verksamheten med ett ökat utbud av aktiviteter.

Från tidigare samarbeten med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Invandrarcentrum där vi har tagit emot människor i utanförskap har vi sett att det inte alltid fungerat tillfredsställande. Orsaker kan vara 1. För kort praktiktid, vilket fått till följd att det inte medfört någon förändring för personens tillstånd.
2. Person med fysiskt handikapp har inte kunnat utföra de arbetsuppgifter som stått till buds, därför att man inte tillräckligt tagit del av personens behov matchat med kretsens möjligheter att möta behovet. 3. För kort framförhållning för att hinna planera inför emottagandet av person, som därför kan ha inneburit svårigheter att få denne till de rätta arbetsuppgifterna efter behov och förutsättningar. Vi vill i förprojekteringen tillsammans med samverkanspartners utveckla idén för att förbättra för individen och utveckla verksamheterna så att ett närmande till arbetsmarknaden ökar.

Det går att utläsa i Arbetsförmedlingens statistik i oktober 2008 att 6,2 % var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Gävle kommun, vilket innebar 3731 personer. Av dessa var 452 personer långtidsarbetslösa.
Riket som helhet hade 4 %.

Bland utrikesfödda var 11,2 % arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Gävle kommun, vilket innebar 752 personer.
Riket som helhet hade 7,6 %.
Med dessa siffror ser man att Gävle hade mer än 50% högre arbetslöshet än riket som helhet och nästan 50% högre bland utrikesfödda än riket i genomsnitt.

Statistik visar att 16% av Gävles befolkning (personer över 15 år) var sjukskrivna längre än 15 dagar år 2006 och fick sjukpenning, arbetsskade-och förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning eller sjuk-och aktivitetsersättning. Personer som inte är inskrivna på Försäkringskassan finns inte medräknade i statistiken.

Bomhuskretsen vill med projektet: Arbeta i ideell förening vända sig till personer som av olika orsaker under lång tid inte deltagit i, eller behöver komma ett steg närmare arbetslivet.
När man tar till vara människors olika resurser, låter dem delta, få ta ansvar och på egna initiativ starta upp och utveckla nya verksamheter, bidrar det till att vara en språngbräda för att bryta utanförskap, få ett ökat kontaktnät och stimulans och på så sätt förstärka möjligheten till förvärvsarbete.
Det finns utbildningar i Röda Korsets verksamhet som projektet kan använda sig av för att bl a öka integrering i samhället och öka kunskaperna för ett friskare liv i sitt arbete. I förundersökningen ska en inventering av utbildningar göras för att se vad som med fördel kan användas.

De aktiviteter som startats upp vill kretsen ska leva vidare efter projektets slut och i fortsatt samarbete med samverkanspartners.

I olika verksamheter arbetar idag människor som också kan dra nytta av projektets inriktning. Det kan också innebära nya möten, stimulans till nya uppgifter och generera kamratskap mellan olika människor oavsett vem man är, vad man kan eller varifrån man kommer.

Röda Korset verkar för ett medmänskligt samhälle med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. R.K tar tillvara människors behov och utsatthet oavsett religion, kön, etnisk tillhörighet mm.

Syfte

Det finns problem i samhället med människor som kommer i utanförskap p g a arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning. För att deltagare lättare ska återkomma till/ komma i/ett steg närmare ett arbete, eller påbörja en utbildning kommer R.K att utveckla ett nytt sätt för att medverka till
1. introduktion, 2. coachning, 3. arbetsrotaion.
R.K vill också att deltagare är med och utvecklar nya arbetsområden.
R.K vill att de deltagare som arbetar/arbetstränar i projektet får en ökad social gemenskap och integration i samhället. Syftet med projektet är också att deltagaren ska skapa nya nätverk och stärka sin självkänsla. Dessutom handlar det om att ta till vara deltagarens kunskap och potential för att denne ska kunna gå vidare.
R.K vill få kontakt med de grupper som vill jobba hos oss och/eller engagera sig som frivilliga, vilket kan vara ytterligare ett led i att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
Genom sitt arbete på R.K kan projektdeltagarna bidra med att utveckla verksamheten för att nå fler utsatta personer.
R.K vill hitta ett arbetssätt för att få ett bestående och fördjupat samarbete med samarbetspartnerna som gäller människor i utanförskap.

Målsättning

Vi ska under förprojekteringen ha

fördjupat kontakterna med tänkta samarbetspartners och sinsemellan ha klargjort förväntningar och förutsättningar för ett genomförandeprojekt

identifierat vilka deltagare som kan bli aktuella i ett genomförandeprojekt och vilka insatser som är viktigast för dessa

planerat hur den framtida samverkan ska ske i ett genomförandeprojekt (vilka ska ingå i en styrgrupp, ska vi ha en referensgrupp, hur ofta ska vi ha möten osv)

identifierat risker som kan förutses i ett genomförandeprojekt och hur dessa ska hanteras

tillsammans med verksamhetsansvariga och referensgrupp/styrelse i Rödakorskretsen utformat handlingsplan för ett genomförande

tagit fram såväl internt som externt material med inriktning på jämställdhet, mångfald och tillgänglighet, som kan användas i genomförandeprojektet

undersökt tillgången på lämpliga lokaler

gjort bedömning av vilka personalresurser som behövs i genomförandet

undersökt de finansiella förutsättningarna

tagit fram nya verksamheter som skulle kunna testas, utvecklas och drivas vidare av deltagare i projektet.

implementerat projektidén hos Röda Korsets projektavdelning i Stockholm samt där ta reda på vilka andra som kan vara intresserade. Det kan ex vara andra pågående projekt eller de som har för avsikt att starta ett projekt.

Den övergripande målsättningen är att arbetet i förprojekteringen ska ge tillräckligt underlag för en ansökan om ett genomförandeprojekt vid nästa relevanta utlysning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska i förprojekteringen
ha fortlöpande kontakt med Handisamprojektet för att se hur vi kan bereda en större tillgänglighet inom projektet.

undersöka lokaler utifrån en tillgänglighetsaspekt, där genomförandet av projektet kan ske.

ta reda på de möjligheter som projektet kan erbjuda deltagare med funktionshinder.

Rödakorskretsen känner till tillgänglighetsproblematiken och har därför utbildningar i ex Röda Korskunskap (alla människors lika värde), Mångfald och Dialog, Mänskliga Rättigheter. Dessa kurser kan användas i syfte att ändra attityder och öka förståelse för varandras olikheter.

Vi är medvetna om att tillgänglighet kan appliceras inom många olika områden och vi kommer i förprojekteringen undersöka möjligheterna till att utveckla tillgängligheten.


I kretsen finns idag en
-mångfaldspolicy
-arbetsmiljöpolicy
-alkohol-och programpolicy- med åtgärdsprogram
-rutiner för kränkande särbehandling, mobbing och sexuella
trakasserier
-personalpolicy

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Gävle Hk

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Gävle Hk

Kommun

  • Gävle