Logotyp på utskrifter

Access Kompetens Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIUC Wermland
KontaktpersonStefan Larsson
E-poststefan.larsson@iucwermland.se
Telefonnummer0570-852 44
Beviljat ESF-stöd1 566 010 kr
Total projektbudget1 566 010 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-07-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt för att genomföra verksamhetsrelaterade utbildningar i deltagande företag för att säkerställa de anställdas ställning i företaget och säkra fortsatt verksamhet.

Bakgrund

Den förstudie som föregått detta genomförande projekt, gjordes under våren 2009. Värmland, som är samtliga företags hemvist, drabbades hårt av den finansiella kris som hade sin kulmen under denna tid. Samtliga deltagande företag har påverkats mycket. Samtliga har sett kundunderlaget svikta kraftigt. Omsättningen har sjunkit i en del fall så mycket att personalinskränkning ar har skett. Detta har fått tillföljd att kvarvarande personal fått förändrat arbetsinnehåll. Dels att utföra det arbete man normalt arbetar med dels att göra en del av de arbetsuppgifter de uppsagda arbetskamraterna gjort.
Det visade sig att förstudien blev ett mycket bra arbetsredskap att fokusera verksamhetsplaner och samla ihop kvarvarande personal för att på ett bra sätt gå vidare och lyfta blicken mot framtiden.
De utbildningar som finns i ansökan är samtliga behovsstyrda och är alla mycket aktuella för att kunna dels säkra personalens fortsatta verksamhet, dels säkra företaget egen utveckling.
I några fall upptäcktes att företagen skulle ha stor nytta av att samarbeta i kompetensutvecklingen med andra i projektet medverkande företag. Ett gemensamt program har därför utvecklats för detta ändamål.

Syfte

Avsikten med projektet är att utifrån de individuella utbildningsplanerna som förstudien visar, utbilda den personal på deltagande företag som annars riskerar att mista sin anställning på grund av kompetensbrist. Utbildningarna som alla är starkt behovsanknutna och fokuserar på det av företaget formulerade målet, stöder organisationen i dess omställningsarbete.

Målsättning

De deltagande företagen har fått uppge vart och ett, sitt mål på en treårs period. Se bilagor. Framförallt är de aktuella och förväntade ekonomiska nyckeltalen angivna. Har man uppfyllt nyckeltalen?
De deltagande företagen har idag 218 personer anställda. Hur har detta förändrats under projekttiden?
Ett antal företag har sagt sig kunna växa personellt, har de gjort detta? Under förstudien betonades möjligheten att använda jämställdhet som ett verksamhetsutvecklingsverkyg. Har fördelningen Kvinnor/Män förändrats under projekttiden och kan man se att olika befattningar inom företaget har utvecklats på ett mer organisatoriskt och jämställt sätt ?

Förtydligande 091013
Att 100% av de deltagande företagen ska genomföra minst 1 av de godkända utbildningarna inom godkänd projekttid.
Att 80 % av de anställda vid respektive företag ska genomföra sina godkända personliga utbildningsplaner.
Att 100% av de deltagande företagen deltar i de gemensamma utbildningarna i tillgänglighet och jämställdhet.
Att projektet kan planera och genomföra godkända kompetensplaner inom projekttid till 100%.

Men eftersom detta genomförande projekt bygger på en förstudie gjord med avseende just på dessa företags framtidsplaner skulle det också vara av stort värde för projektet att kunna ange ett mål för hur har utbildningarna verkligen passat in i den dynamiska företagssituationen. Vi kan göra enkäter för hur man uppfattar utbildningarnas kvalité, upplägg mm och ha målsättningar men det vore intressantare att få en bekräftelse på effektiviteten.
Har utbildningarna ökat de anställdas flexibilitet/attraktionskraft på arbetsmarknaden? Har rörligheten på arbetsplatsen ökat, har de kunnat ta chanser till andra arbetsuppgifter, avancemang i ev. organisationsförändringar?

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien har deltagande personal vid deltagande företag fått redovisa om någon har funktionshinder. Ingen har svarat att sådana finns. Vid upphandling av utbildningsplatser och iordningställande av utbildningslokaler kommer frågan ånyo att uppmärksammas.
Språksvårigheter kommer att särskilt uppmärksammas.
Tillsammans med Processstöd Tillgänglighet kommer en gemensam kurs för chefer i deltagande företag att hållas. I denna kurs räknar vi också med att denpersonal från IUC som deltar i projektet och som kommer att utföra nya förstudier vid andra företag ska delta för att säkra Tillgänglighet i kommande projekt.

Jämställdhetsintegrering

Under förstudien deltog samtliga företag i en utbildning om jämställdhetsintegration. Särskild vikt lades vid frågan om hur jämställdhet kan utnyttjas som ett verktyg att komma vidare med verksamhetsutvecklingen på de enskilda företagen. I några fall framkom önskemål att vidareutveckla tankegångarna, men det marknadsläge som nu föreligger gör det svårt att genomföra önskade personalomflyttningar. Under projekttiden kommer projektledningen att bevaka att förändringsarbetet inte missgynnar kvinnorna på de olika arbetsplatserna och att inte brist på kompetens hindrar kvinnor från att växa i organisationen.
I början av projettiden kommer en förnyad chefskurs i jämställdhetsintegration att hållas för att ytterligare förstärka medvetandet om detta organisationsverktyg.

Deltagande aktörer

 • Conductor i Sunne AB
 • Lejab
 • Lennartsfors AB
 • Swerub AB
 • Torsby-Ugnen AB

Kommun

 • Arvika
 • Eda
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng