Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ASF, IFA/FAM kompetensplan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknads- och socialförvaltningen
KontaktpersonJennie Holmberg
E-postjennie.holmberg@karlstad.se
Telefonnummer054-29 72 80
Beviljat ESF-stöd399 760 kr
Total projektbudget399 760 kr
Projektperiod2010-01-01 till 2010-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen syftar till att kartlägga personalens behov av komptetensutveckling, utbyte och samverkan med andra aktörer inom socialt arbete. Projektet i sin helhet syftar även till att utforma en utbildning runt kultur, religion och hederskultur samt möjlighet till riktade utbildningar.

Bakgrund

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete riktar sig till de medborgare i kommunen som tillfälligt eller under en längre period behöver samhällets stöd. Uppdraget är att vara ett tillfälligt skyddsnät och att hjälpa medborgare i svåra livssituationer. Förvaltningen ansvarar för: utredning och insatser för barn och ungdomar samt vuxna med missbruk, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor, flyktingmottagning, tolkservice, socialpsykiatrisk verksamhet, familjerättsliga frågor, skuldsanering, boutredning, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak. Det är viktigt att personalen har ett effektivt och professionellt förhållningssätt så att deltagare/klienter kommer vidare ut i egen försörjning och får en förbättrad livssituation.

Två av förvaltningens avdelningar deltar i ansökan om förprojektering.
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA)och Familjeavdelningen (FAM). De större yrkeskategorierna som finns är arbetskonsulenter, socialsekreterare, assistenter, bostadskonsulenter, ekonomihandläggare, utredare, behandlare och enhetschefer.

Avdelningarnas personal arbetar med heterogena klientgrupper med behov av ett anpassat mottagande, stöd och instatser. Detta utifrån bl.a. etnisk härkomst, funktionshinder, kön, ålder och sexuell läggning. I samråd med representanter för personalen har följande behov påtalats:
- Man behöver utveckla gemensamma arbetsmetoder för de olika yrkeskategorierna på avdelningarna.
- Personalen behöver också utöka sina kunskaper runt andra kulturer och religioner för att göra lämpliga interventioner samt kunna fatta bra och relevanta beslut i frågor där kultur och religion kan komma att vara en faktor att ta hänsyn till.
- Det finns en risk att beslut grundas utifrån vem myndighetspersonen är och dennes värdegrund. Därför behöver vi arbeta med vår värdegrund.
- De olika yrkesgrupperna behöver spetskunskaper i det som rör deras klienter. Det kan rör t ex funktionshinder, sexuell läggning, arbetsmarknadscoachning, hederskontexten m.m.

I tider av lågkonjuktur med påföljande nerdragningar och ökad arbetslöshet ökar trycket på socialtjänsten. På Familjeavdelningen (FAM) visar antalet inkomna ansökningar och anmälningar detta - från januari 2006 till juni 2009 har antalet akutaliseringar ökad med 76%. Antalet inkomna anmälningar med inslag av våld har antalet anmälningar ökat med 93%.
Beträffande IFA har en ökning av antalet hushåll som söker försörjningsstöd under första kvartalet 2009 jämfört med det första kvartalet 2008 ökat med 22%.
Antalet vuxna maj 2009 är 1 299 vuxna personer.
Tidigare år har det varit ca 850 hushåll som söker försörjningsstöd och introduktionsersättning varje månad vilket nu har ökat till 1050 hushåll.

Inom ramen för förprojekteringen behöver vi ta reda på hur vi kan kompetenshöja personalen inom ovanstående områden. Inför ett ökat krav på socialtjänsten att i tider av nedskärningar och ökad arbetslöshet fortsätta att ha kunskaper att möta behoven är en inventering av personalens behov av kompetensutveckling inom flera områden nödvändig.

För att få reda på personalens kunskapsbehov kommer vi att använda oss av referensgrupper. Dessa kommer att genomföras av projektledarna under vägledning av en extern aktör. Vi kommer att ha en referensgrupp för varje enhet och utgå från de frågor och uppdrag som är aktuella och angelägna för personalen.

Förtydligande 090925
Vi kan se att för den enskilde finns det två olika perspektiv: omställning och ohälsa.
Omställning:
Det ökade trycket på socialtjänsten innebär allt fler och mer komplexa ärenden. För FAM som arbetar med barn innebär det ökat antal inkomna anmälningar och ansökning. Den ökade antalet utomeuropeiska flyktingfamiljer har inneburit en ökning av dessa barn och vuxna som blir föremål för socialtjänstens utredning och insatser.
För IFA innebär det att ökat antal hushåll som söker försörjningsstöd. I Regeringspropositionen ligger ett förslag om att lägga över introduktionen för nyanlända flyktingar till staten år 2010. Det kommer att leda till uppsägningar inom IFA. För de kvarvarande kommer kraven på effektivitet och flexibilitet öka. Fler arbetsuppgifter kommer att fördelas på färre anställda och man kommer att behöva vara kunnig inom fler områden än idag. De uppsagda kommer att möta liknande krav då de söker nya tjänster inom socialtjänsten och liknande verksamheter så som t ex företag inom privata sektorn som arbetar med coachning. Dessa företag kommer att efterfråga diverse spetskompetenser inom coachningsområdet.

Ohälsa:
Den ökade arbetsbelastningen och kraven på kompetens innebär en risk för ohälsa hos personalen. Detta bl.a. beroende på att de inte behärskar de kommande arbetsuppgifterna fullt ut. Tidigare erfarenheter visar att detta sker inom offentlig sektor vid nedskärningar och lågkonjunkturer.

Syfte

Syftet med projektet är att ge personalen möjlighet att kartlägga sina behov av ny och fördjupad kunskap för att i genomförandeprojektet göra en kompetenshöjning genom utbildningssatsningar, utbyten och samverkan internt samt externt med samarbetsparters där socialtjänsten i Kristinehamns är en samarbetspartner.

Syftet är även att vidareutveckla befintliga samt skapa nya nätverk för verksamhets- och kompetensutveckling bland de deltagande organisationerna. Därigenom kan en utveckling av tvärsektoriell samverkan över yrkesgränserna möjliggöras.

Genom kompetenshöjningen förmodas personalen bättre kunna klara omställningen och möta det ökade trycket på socialtjänsten genom att hitta nya metoder att arbeta effektivare. Genom ökade kunskaper kan personalen bättre anpassa verksamhet och insatser utifrån klienternas förmåga och behov.

En idé är även att ge alla en gemensam kulturell/religionsutbildning för att skapa en ökad förståelse och kunskap om de som kommer från utomeuropeiska länder.

Målsättning

Huvudmålet med projektet är att öka personalens kompetens för att kunna utveckla verksamheten, för att stärka personalen och göra den mer konkurrenskraftig.

All berörd personal ska ges möjlighet att inventera sitt kunskapsbehov. Genom intventeringen ska relevanta kunskapsområden tas fram och kategoriseras. Samordning mellan olika personalgrupper förväntas kunna ske. Referensgrupper ska bestå av klienter, personal och samverkanspartner ska finnas representerade. Brukarutvärderingar kommer att vara vägledande för att få kunskap om klienternas syn på arbetet.

Kartlägga och ta fram någon form av gemensam kulturell/religonskurs/utbildning för all personal på IFA, FAM och socialtjänsten i Kristinehamn. Detta för att kunna möta klienternas behov då en stor del av kommunernas klienter är utomnordiskt födda.

Att hitta andra aktörer i Norra Mellansverige att samverka med samt verksamheter i andra delar av EU för utbyte av metoder och arbetssätt.

Att i en genomförandefas förmedla vidare konceptet i en kultur/religionsutbildning till andra kommuner då vi tror att den kommer att bli unik och anpassad för de som arbetar i socialtjänsten.

I förprojekteringen ska vi ta fram en kompetensplan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen ska vi ta fram rutiner att säkra tillgänglighetssperspektivet. Utgångspunkten är Karlstad kommuns handikappspolitiska plan kallad: Full delaktighet. Vi arbetar aktivt med innehållet i planen fem perspektiv ingår:
1. Ökad tillgänglighet
2. Information och ökad medvetenhet
3. En skola för alla
4. Aktiv fritid
5. Arbete och sysselsättning

Samtliga aktiviteter kommer att genomföras i redan anpassade lokaler. För personer med behov av extra stöd/instaser för att kunna delta och genomföra aktiviteter kommer anpassningar att ske för att möjliggöra allas delaktighet i projektet. Då vi redan har rullstolsburna personer i personalgruppen används redan idag de automatiska dörröppnarna, hissar och handikapptoaletter m.m. Lokalerna har nya hissar, toaletter, elektriska dörröppningar samt inga trösklar. Vi har även tillgång till lokaler med teleslinga, möjlighet att boka bil med chaufför, intranät för synskadade och en tolkcentral i verksamheten. Det finns möjlighet till informationsspridning via intranätet, Internet och trycksaker.

Projektledningen kommer att gå en halvdagsutbildning där ansvarig för utbildningen kommer att vara en av de ansvariga för processstödet för tillgänglighet i regionen Norra mellansverige.

Vi har för avsikt att under förprojekteringen se över om något saknas i detta avseende och genom kommunens policy finns möjlighet att anpassa lokaler och övrig verksamhet utifrån behov.

Transnationellt samarbete

Vi ska under förprojekteringen undersöka om det finns något annat projekt eller verksamhet inom EU som arbetar med liknande frågor och som kan vara av intresse att utbyta erfarenheter med.

Samarbetspartners

  • IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Kommun

  • Karlstad
  • Kristinehamn