Logotyp på utskrifter

AIG:s framtida kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonLars Enoksson
E-postlars.enoksson@avesta.se
Telefonnummer0226645008
Beviljat ESF-stöd3 330 899 kr
Total projektbudget3 330 899 kr
Projektperiod2009-06-08 till 2010-11-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Avesta Industrigrupp, (12 verkstadsföretag plus tre IF Metallanslutna företag) har inventerat kompetensen hos de anställda för att kunna vara en kompetent partner till främst stålindustrin. Detta projekt kan möjliggöra att utbildningarna och kompetenshöjande aktiviteter kommer igång.

Bakgrund

Avesta industrigrupp med 12 verkstadsföretag (SME) samt Tillväxt Avesta (Näringslivsenheten) i Avesta kommun erhöll medel från ESF för en kartläggande förstudie av företagens kompetensbehov.

Förstudien syfte har varit att skapa kunskap om och underlag för vilka kompetens- och utvecklingsbehov företagen enskilt och eller i grupp har för att vara mindre sårbara på en framtida marknad. I samband med projektstart beslutade projektledningen att parallellt med att frågan om deltagande ställdes till Industrigruppens företag fick även en grupp utvalda IF-Metall företag frågan om intresse att delta i projektet. IF Metallgruppens företag togs fram av projektledningen i samråd med IF Metall och Tillväxt Avesta. Tre företag från IF Metall tackade ja. Sammantaget har 15 företag ingått i förstudien.

Med detta som grund har en arbetsmodell tagits fram som i samråd med IF Metall skulle kan spridas till andra metallföretag i regionen.

Arbetsmodellen har inletts med informationsmöten där förutsättningarna för projektet har redovisats. Därefter har företagen besvarat en enkät om verksamhet och kompetens-behov. Frågor om jämställdhet och tillgänglighet har även tagits upp. Svaren har sänts till processledaren och utgjort underlag för besök på respektive företag. I samband med besöken har framför allt kompetensbehovet diskuterats men även jämställdhet och tillgänglighet har berörts.

Företagen har därefter kompletterat kompetensbehovet och en utvecklingsmatris har tagits fram för hela projektet. Av den framgår vilka utbildningar man anser sig behöva för att stärka sin konkurrenskraft. I vissa fall är det externa utbildningar i andra fall är det ett internt lärande med kunskapsöverföring från erfarna medarbetare.

Varje företag har som resultat av förstudien fått en egen företagsrapport där det bl a ingår en matris där namngivna personer finns upptagna för aktuella kompetensutvecklingar. Företagsrapporterna kan vara en grund för verksamhetsutveckling i det enskilda företaget.

Effekterna är svåra att mäta men det borde finnas vinster på många plan.
Den företagsgemensamma matrisen ger en öppenhet om kompetensbehov mellan företagen med möjlighet att skapa gemensamma utbildningar samt möjlighet att låna kompetens av varandra vid produktionstoppar. Det ger en ökad öppenhet om behov och styrkor i varje enskilt företag. Den utökade Avesta Industrigruppen har samlats omkring behov av kompetensutveckling vilket stärker AIG-sammanslutningen
Det ger också en ökad dialog på olika nivåer i företaget och mellan företagen.
Kompetensutvecklingen omfattar även administrativ personal = kvinnor och stärker deras utveckling och ökar möjligheten till samarbete.
Kompetensmatrisen ger en ökad öppenhet om behov och styrkor i varje enskilt företag
Den utökade Avesta Industrigruppen har samlats omkring behov av kompetensutveckling vilket stärker AIG-sammanslutningen.
Genomförande av vissa utbildningar kan ske i samverkan med grannkommuner, ex Hofors som också genomfört en förstudie mot SME-företag (Kontakt har skett under projektet).

Vid avrapporteringsmötet i den utökade Industrigruppen med IF Metall och Arbetsförmedlingen bestämdes att man ska gå vidare med underlagen och ansöka om medel för genomförande av kompetensutveckling baserad på de inventerade kompetensbehoven.

Syfte

Syftet för projektet är att utifrån förstudiens resultat av kompetensutveckling genomföra dessa utbildningar. De utbildningar som är identifierade i förstudien kommer utifrån individers behov av kompetensutveckling samt med stöd från företagsledningen. Denna kompetensutveckling kommer att göra varje deltagare mer attraktiv på arbetsmarknaden, tillföra företaget ytterliggare kompetens och sammantaget utveckla både människor och företag.
Förstudiens syfte som var att inventera kompetensbehovet hos företagen i Industrigruppen m fl IF Metallanslutna företag är uppfyllt.
Detta är en grund för verksamhetsutveckling i det enskilda företaget samt hos enskilda individer.
Gmensamma utbildningar för företag avses att skapas, förstudien har givit bra underlag för detta.
Möjlighet att låna kompetens av varandra vid produktionstoppar ökar genom kompetensutveckla personal och riktlinjer för detta har beslutats av deltagande företag under förstudien. Detta bidrar både till företags- och individutveckling.
Kompetensutvecklingen ska även omfatta administrativ personal (kvinnor) och stärker deras utveckling och ökar möjligheten till samarbete - en grupp som i denna bransch lätt "glöms bort" men vars behov tydliggjorts i förstudien.

Den utökade Industrigruppen har samlats omkring behov av kompetensutveckling vilket stärker Industrigruppens sammanslutning och kan ge upphov till fler utvecklande samverkansprojekt.
Genom detta projekt kommer deltagande företag och anställda vara väl förberedda för branschens ökade krav på kompetens mm som kommer att ställas utifrån beslutade investeringar i de större företagen.Målsättning

Projektet ska utifrån förstudien genomföra de inventerade kompetensbehoven.
Antalet kurser och utbildningar, externt och internt baseras på förstudien som har omfattat 15 företag med totalt 305 anställda.
Nyckeltal för resp kurs ska tas fram. Vad ska uppnås, vilken nivå osv.
Cirka 40 utbildningar förväntas genomföras.
Ca 559 deltagare förväntas deltaga i utbildningarna.
Industrigruppen har ytterliggare utvecklats på den affärsmässiga sidan men även på den administrativa sidan för själva gruppen.
Jämställdhetsintegreringen ska särskilt beaktas genom att tas upp i ledarskapsutbildningar samt att särskilda insatser ska göras för kvinnliga administratörerna.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet beskrivs ofta i allmänna termer om att skapa förutsättningar för att kunna bereda människor med funktionshinder ett arbete. I förstudien ingick att undersöka förutsättningarna för detta. I regionen finns sedan länge Samhall och det är allmänt känt att de större företagen har haft ett etablerat samarbete med Samhall och har därmed erfarenhet av att ha anställda med funktionshinder.

I samband med processledarens besök på respektive företag i förstudien har en enklare screening av lokalerna gjorts samt en diskussion förts med företagsledningen om förutsättningarna för att på sikt kunna anställa någon med funktionshinder .

Tre företag har anställda med kända funktionshinder och goda erfarenheter.
I samband med diskussionerna i företagen anser man att det i princip inte finns något hinder för funktionshindrade, förutsatt att vederbörande har rätt kompetens. Samtidigt konstaterar man att i små organisationer måste varje enskild anställd kunna ta ett ansvar fullt ut och att många arbetsmoment på verkstaden, men däremot inte på kontoret, är fysiskt krävande. Sinnebilden av en funktionshindrad är ofta en rullstolsburen person.

Beträffande den generella tillgängligheten såsom möjlighet att parkera bilen, äta i gemensamma utrymmen, använda handikapptoalett, förflytta sig fysiskt till olika delar av arbetslokalerna, säkra utrymningsvägar etc. så varierar den mellan företagen. Vissa företag har kontorslokaler i två plan, ibland med hiss, ibland inte. Andra företag har
produktionslokaler i ett plan men enbart trappor till kontorsdelen. Ibland finns både tröskellösa lokaler, handikapptoalett och trapphiss. Allmänt sett är arbetslokalerna inte lätt tillgängliga för personer med rörelseinskränkningar.

I den planerade ledarskapsutbildningen ska utbildning och orientering om tillgänglighet ingå. Det ska omfatta kunskap om de vanligaste funktionshindren och dess konsekvenser i en arbetssituation i verkstadsmiljö samt på kontor.
En fortsatt diskussion i varje företag om vilka arbetskrav som är aktuella för anställda i respektive företag kan resultera i att man beskriver detta så att det finns en grund inför att i framtiden ev. anställa personer med funktionshinder.
Utbildning i arbetsmiljö och förebyggande av ohälsa gynnar både jämställdhet och tillgänglighetsfrågorna.
Planerade utbildningar ska genomföras i lättillgängliga lokaler.


Jämställdhetsintegrering

För att få fler kvinnor till industrin har ett antal lokala projekt startat. Triple Steelix som arbetar för stålindustrin i Bergslagen, har inrättat ett resurscentrum som vänder sig till kvinnor. Industrigymnasier ska locka ungdomar till branschen. I Dalarna arbetar projektet med att säkra rekryteringen till den lokala tillverkningsindustrin.

I de företag som medverkat i projektet är andelen anställda kvinnor mycket låg, vilket gäller för den här typen av företag som helhet.

Resultatet av förstudien visar på att det fortfarande råder vissa fördomar om branschen, en grabbig miljö, grabbiga arbetskläder och inte minst, avsaknaden av bra förebilder. Vissa arbetsuppgifter är också alltför fysiskt krävande eller för tunga för att de ska vara lämpliga för kvinnor.

Det finns hos samtliga företag som medverkat i projektet en positiv inställning till att ha en större andel kvinnor i personalen. Man anser t o m att det skulle vara en fördel om det var så och att detta skulle skapa en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen.

I detta projekt avses att göra speciella insatser för de kvinnor som finns anställda i deltagande företag. Deras behov av kompetensutveckling har kartlagts i förstudien.

I genomförandeprojektet ska följande frågor ingå som en del i processmålen:
Företagen ska arbeta för att få bort rester av grabbig miljö på arbetsplatsen.
Företagen ska ge kvinnor samma möjligheter till kvalificerade arbetsuppgifter i produktionen som män har.
Öka samarbetet med gymnasieskolans yrkesprogram. Ett större intresse från kvinnor för arbete inom verkstadsföretag skulle också kunna bidra till bättre tillgång på yrkesutbildad arbetskraft i framtiden. Både det och det principiella jämställdhetsperspektivet gör alltså att denna fråga är strategiskt viktig för framtiden.
I kommande ledarskapsutbildning ska jämställdheten ingå som ett avsnitt.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Avesta
 • INDUSTRIFACKET METALL AVD 13 B
 • Triple Steelix

Deltagande aktörer

 • Avesta Verkstäder
 • Elektra
 • Essbe
 • Feal
 • GT
 • Hedblom&Söner
 • Koppardalen
 • Krylbo Verkstäder
 • Näs Verkstäder
 • PW
 • Se ovan
 • Se ovan
 • Se ovan
 • Wåhlins

Kommun

 • Avesta