Logotyp på utskrifter

Framtidens stöd och omsorg i Hagfors

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIndivid- och Familjeomsorg
KontaktpersonAnn Sjögren Bengtsson
E-postann.sjogren.bengtsson@hagfors.se
Telefonnummer0563-18634
Beviljat ESF-stöd268 990 kr
Total projektbudget268 990 kr
Projektperiod2010-01-07 till 2010-06-30
RegionNorra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Analysera omställningsbehovet inom avdelningarna LSS, socialpsykiatri och eventuellt IFO. Inventera befintlig formell- informell- och specialkompetens. Kartlägga befintlig verksamhet, tillgångar och brister, samt beskriva behov av utveckling. Därefter ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.

Bakgrund

Samhällets krav har ökat, vilket leder till ökad risk för utanförskap. Vi ser ett ökat behov av stöd bl.a. till en relativt ny kundgrupp, personer som har svårigheter att fungera i ett socialt samspel med andra. Det handlar ofta om unga eller unga vuxna. I denna grupp är det vanligt med beteendeproblem som t.ex. hot och våld. Vår personal ställs ofta inför antisociala beteenden, attityder och värderingar.

Integritet och självbestämmande kontra försummelse och kränkning är avväganden som personalen dagligen gör. Det är av stor vikt att personalen upplever att de har tillräcklig kunskap och trygghet i sin arbetssituation för att klara dessa svåra avväganden i vardagen. Finns dessa förutsättningar kommer omvårdnaden att kunna ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.

Verksamheten går från att tidigare ha varit en traditionell omsorgsverksamhet där individen, dvs. kunden fått anpassa sig till ett befintligt utbud, till att idag vara en flexibel, kunskapsbaserad och individanpassad omsorg som kan möta nya kundgruppers behov och förväntnngar/krav på verksamheten.

Det är viktigt att öka kompetensen hos personalen för att våra kunder ska få rätt bemötande. Hur bemöter vi t.ex. aggressivt beteende på bästa sätt? Samtidigt måste vi alltid se utifrån kundperspektivet och vi måste ge personalen verktyg att stärka den enskildes förmåga att leva det liv han/hon väljer.

Syfte

Ge medarbetarna nödvändiga redskap för att klara övergången från en traditionell verksamhet där kunden får anpassa sig till befintligt utbud i en statisk organisation, till en flexibel, kunskapsbaserad och individuellt anpassad verksamhet som kan möta nya målgruppers behov.

Målsättning

Analys över omställningsbehovet, inventera befintlig formell och informell kompetens, samt fånga upp specialkompetens. Vi behöver synliggöra behov, tillgångar och brister genom att kartlägga befintlig verksamhet och beskriva behov av utveckling.
Med ovanstående inventering som grund skall man utforma individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner för samtliga anställda, detta för att kunna möta upp till de nya behov som uppstår p.g.a. den omställning verksamheten står inför.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kurslokaler, arbetsmaterial och arbetssätt kommer att anpassas så att man inte på något sätt försvårar för någon enskild medarbetare att fullt ut delta i projektet.

Kommun

  • Hagfors
  • Munkfors
  • Sunne
  • Torsby