Logotyp på utskrifter

konstruktivt medarbetarskap

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHansåkerskolan
KontaktpersonHans Stenberg
E-posthans.stenberg@prolympia.se
Telefonnummer0635-188 60
Beviljat ESF-stöd1 369 743 kr
Total projektbudget1 369 743 kr
Projektperiod2009-08-10 till 2011-02-10
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Genom att lägga fokus på lärarnas ledarskap istället för de rena ämnen avser detta projekt att skapa en mer dynamisk, effektiv, hälsosam och jämställd skola där vuxna och elever trivs bättre och fler elever når målen

Bakgrund

Förstudien visade att medarbetarna på Friskolan Prolympia samt den kommunala skolan Hansåkerskolan delar uppfattningen att det inte längre går att vara en "bra lärare" bara genom att hävda in sin stora ämneskompetens. Ämneskompetens var den förmåga som det totalt sett efterfrågades minst för att skapa en "bättre" skola, där vuxna och elever trivs och fler elever når målen. Förstudien visade att det istället efterfrågas en mycket bred social kompetens samt framför allt goda allmänna ledaregenskaper för att kunna motivera elever och kollegor till ett gemensamt bra arbete. Personalen behöver således större kunskaper om gruppdynamik: Skaffa sig teorier och verktyg att handskas med de olika behov en grupp kan ha, situationsanpassat ledarskap.
Ledarskap uppstår i interaktion mellan ledare och följare. Att utveckla ett personligt, gott ledarskap kräver dels förmågan att spegla sig själv men också förmågan att spegla andra. Inom projektets ram har vi för avsikt att utbilda personal i hur de kan skaffa och hantera verktyg och metoder för att efter projektets slut vara självgående som konstruktiva medarbetare. Vinsten med att vara två för varandra relativt okända skolor är att det finns goda förutsättningar att kunna tränas på att speglas neutralt, men för att riktig utveckling ska ske krävs även att medarbetarna blir starkare på att gå in och påverka värdeladdade företeelser på den egna skolan. Förmågan att ge och ta feedback måste utvecklas.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en mer dynamisk, effektiv, hälsosam och jämställd skola där vuxna och elever trivs och fler elever når målen. Detta kommer att ske med en tydlig fokusering på läraren som ledare utan att för den sakens skull släppa kunskapsuppdraget. I och med att projektet blir beviljat kommer dock i stort sett all fortbildning inom de rena ämnena att få stryka på foten. Detta dels som en tydlig prioritering, men framförallt för svårigheten att mäta effekter om man gör fler saker samtidigt.

Målsättning

I förstudien uppvisade medarbetarnas uppskattade befintliga kvalitéer en stor diskrepans med de önskvärda. Denna skillnad mellan befintlig och önskad kompetens var särskilt stor hos kvinnor. Den förväntade effekten av projektet är att denna diskrepans minskar samt att även fler elever och lärare trivs samt fler elever når målen. Förutom de statistiska värden som finns i och med förstudien, har både Prolympia och Hansåkerskolan regelbundna uppföljningar av arbetsmiljö och trivsel. Att förbättra den statistiken blir bra mätvärden för att se om projektet givit någon nytta.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolorna har medvetenhet om vikten av en bra beredskap för tillgängligt för elever med funktionshinder. På Hansåkerskolan är lokalerna inte fullt ut anpassade, där saknas hiss till ena byggnadens övervåning. De lokaler som finns på övervåningen har likvärdiga alternativ på bottenvåningen. Vi använder även de tekniska hjälpmedel som står till buds, framför allt via it-stöd. Prolympia saknar dock hörselslingor. Det är de bägge skolornas elevhälsa bestående av Skolsköterska, specialpedagog och kurator som ansvarar för att behov inventeras. Vad det gäller personal med funktionshinder har förstudien uppmärksammat skolledningen på att det även i detta fall gäller att ha en beredskap. Under förstudiens gång har rektorerna gemensamt utvecklat ett arbete att förbättra tillgängligheten på skolornas lokala intranät samt via mailkonferenser. Avsikten är att alla protokoll och föranteckningar till protokollen ska finnas digitala och skolorna kommer att införskaffa talsyntesprogram som blir tillgängliga för både elever och personal.
Ett viktigt uppdrag vad det gäller tillgänglighet är att personer med funktionshinder upplever att de inte ses som en belastning kan vara med på samma villkor fast under andra förutsättningar. I förstudien framkom att exempelvis även barnföräldrar kan uppleva att de har svårt att ibland vara med på samma villkor på grund av att de får sjuka barn eller har viktiga hämt och lämningstider. Att ha barn är inte att betrakta som ett funktionshinder, men det är viktigt att alla  på en arbetsplats ska känna samma tillgänlighet. För att totalt sett jobba med tillgänlighet avser vi att utveckla möjligheter att ha större flexibilitet och möta alla individers olika behov. Detta kan exempelvis handla om generella överenskommelser om arbetstider och hemarbete utan att vissa grupper/individ utpekas som sådana som behöver anpassningar. Detta går jämföra med begreppet inkludering, dvs att göra insatser utan att särskilja individer eller grupper. Inom projekts ram har vi för avsikt att anordna en halv dags utbildning om tillgänglighet för att medvetandegöra detta hos medarbetarna. Dessutom kommer vi söka samarbete med något företag/organisation som kan kontinuerligt, via månatliga arbetsplatsträffar, lyfta frågan om tillgänglig verksamhet

Jämställdhetsintegrering

En slutsats av förstudien var att kvinnorna upplevde sig själva att ha de i förstudien efterfrågade kvaliteérna i mindre omfattning än vad männen uppfattade både sig själva och kvinnorna att ha dem. En annan slutsats var att kvinnor uppfattar att de flesta beslut tas av män och att de flesta beslut gynnar män. Dessa uppfattning var extra tydlig på Prolympia, som är betydlig mer könsneutral än Hansåkerskolan som har en klar kvinnlig övervikt. För att se över och problematisera kring de strukturer som råder på de bägge arbetsplatserna kommer en av Ragunda kommun anställd genuspedagog få i uppdrag att belysa och bearbeta både själva klassrumsledarskapet utifrån ett könsperspektiv men även kring hur besluts bereds och fattas på arbetslagsnivå. Ledarskapet uppstår i interaktion mellan ledaren (läraren) och följarna (eleverna). Finns det skillnader på hur följarna agerar när det är en lärare av ett visst kön som är ledare och hur påverkas ledarna följarnas agerande? Finns det några könsskillnader i vem som initierar, driver och verkställer beslutsärenden i arbetslagen?
Genom att i ett tidigt skede gå in med denna insats menar vi på att medvetenheten om, och synliggörandet av eventuella strukturella hinder gynnar arbetet med att göra medarbetarna konstruktivare - oavsett kön. Med den medvetenheten är sedan den grundläggande tanken att det som gynnar det ena könet även gynnar det andra och vi tror därför på breda lösningar som har en stor träffyta. Förutom tidig insats av genuspedagog avser vi att göra motsvarande uppföljning i mitten och slutet av projektet som ett led i uppföljningen.

Deltagande aktörer

  • Hansåkerskolan
  • Prolympia Östersund

Kommun

  • Ragunda
  • Östersund