Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ZY-kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIndustrifacket Metall Mellersta Norrland
KontaktpersonConny Hansson
E-postconny.hansson@ifmetall.se
Telefonnummer063-140534
Beviljat ESF-stöd824 328 kr
Total projektbudget824 328 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

I en enkel enkätundersökning riktad till 180 företag i Jämtland och Västernorrlands län, inom IF Metalls avtalsområde, erhölls drygt 60 svar. Frågorna berörde, Behov av kompetensutveckling, Behov av nyrekrytering och Behov av rehabiliteringsinsatser. Den fantastiskt höga svarfrekvensen visar på att frågeställningarna är av stor betydelse för företagen och dess utveckling. Denna enkla informationsinhämtning är grunden för detta förprojekt, med inriktning att på kompetensutveckling. Drygt 95% av de som svarat pekar på ett behov av insatser med denna inriktning. De drygt 60-talet företagen är både större och mindre med tonvikt på det senare dock finns samtliga inom ramen för SMF definitionen. IF Metall vill nu fördjupa analysen och kartlägga behoven hos dessa företags anställda. Kompetensutvecklingsinsatserna riktade till IF Metalls medlemmar är historiskt och generellt mycket begränsade.Om detta förtsätter riskerar en stor del av personalen inom branschen att tvingas lämna sin anställning och företagen kommer att slås ut på en mycket hård konkurrensutsatt global marknad. Förprojektet kommer att vända sig till samtliga anställda i företagen oavsett facklig tillhörighet.

Syftet är att tydliggöra behoven av kompetensutveckling och utforma individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser. Att identifiera hinder och möjligheter för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande. Att samordna utbildningsinsatser hos flera företag,för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs, individen stärks och företaget stärker sin konkurrenskraft. Att analysera och initiera samtal om jämställdhet och ta fram relevant statistik som belyser förhållandet på den enskilda arbetsplatsen liksom i målgruppen som helhet, till detta kopplas en handlingsplan.

Analysen består av en enkätundersökningen riktad till alla anställda denna kombineras med fördjupande samtal i utvalda samtalsgrupper. Behoven av kompetensutveckling har under flera år belysts och uttryckts i många olika studier och sammanhang. Trots detta är insatserna begränsade. Förprojektet skall analysera detta och forma en handlingsplan och i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individ och företag.

Bakgrund

I en enkel enkätundersökning riktad till 180 företag inom IF Metalls avtalsområde erhölls drygt 60 svar. Frågorna berörde, Behov av kompetensutveckling, Behov av nyrekrytering och Behov av rehabiliteringsinsatser. Den fantastiskt höga svarfrekvensen visar på att frågeställningarna är av stor betydelse för företagen och dess utveckling.
Denna enkla informationsinhämtning är grunden för detta förprojekt, med inriktning att på kompetensutveckling. De drygt 60-talet företagen är verksamma i Jämtland och Västernorrland. De är både större och mindre med tonvikt på det senare dock finns samtliga inom ramen för SMF definitionen. IF Metall vill nu fördjupa analysen och kartlägga behoven hos dessa företags anställda. IF Metall har på nationell nivå genomfört en studie som visar på att om de anställda ej erhåller kompetensutvecklande insatser under en tre -års period så kommer den personalen att slås ut, så snabb är utvecklingen och kraven på kompetensutveckling i branschen. En annan studie visar ett under senare år har den genomsnittlige metallarbetaren erhållit kompetensutveckling motsvarande 90 minuter per år. Med en fortsatt insats i den omfattningen kommer alltså, om studierna är sanna, en stor del av personalen inom branschen att tvingas lämna sin anställning och företagen kommer att slås ut på en mycket hårt globalt, konkurrensutsatt marknad.
IF Metalls medlemmar har generellt en låg utbildningsnivå och är extra sårbara för strukturella förändringar.
Förprojektet kommer att vända sig till samtliga anställda i företagen oavsett facklig tillhörighet.
Analysarbetet kommer att innehålla två huvuddelar, en som inbjuder samtliga att delta via en individuellt riktad enkät där frågeställningar om nuläge, framtid och egen kompetensutveckling belyses. Dessutom kommer frågor kring Jämställdhet och Tillgänglighet att vara en del i en samlad enkät.
Behoven av kompetensutveckling har under flera år belysts och uttryckts i många olika studier och sammanhang. Trots detta är insatserna begränsade och inte alls i den omfattning som krävs för att företagen skall utvecklas och ta marknadsandelar på en global marknad. Orsaken till detta ligger sannolikt på flera plan, bilden av utbildning, man måste lämna arbetsplatsen för att detta ska vara möjligt, de snabba avkastningskraven - det ska snabbt visa på att genomförd insats/investering ger bättre ekonomiskt resultat osv. Förprojektet skall analysera detta och forma en handlingsplan och i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individ och företag.

Syfte

Att tydliggöra behoven av kompetensutveckling och utforma individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser. Att identifiera hinder och möjligheter för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande. Att samordna utbildningsinsatser hos flera företag,för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs, individen stärks och företaget stärker sin konkurrenskraft.
Att analysera och initiera samtal om jämställdhet och ta fram relevant statistik som belyser förhållandet på den enskilda arbetspaltsen liksom i målgruppen som helhet, till detta kopplas en handlingsplan.

Målsättning

60 företag genomför kompetensanalys på individnivå.
80 % av samtliga anställda i berörda företag svarar på enkäten. Samtliga som svarat medverkar i utformningen av individuella handlingsplaner för kompetensutveckling.
300 anställda deltar i fördjupande samtal och medverkar aktivt i att utforma lösningar för genomförande.
50% av företagen utformar handlingsplan för ökad Jämställdhet.
50% av företagen utformar handlingsplan för ökad tillgänglighet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet ska göra en nulägesanalys,baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på
Verksamhet, Kommunikation, Information och Lokaler. Vidare analyseras och jämförs mellan de olika aktörerna, Planer och policydokument och Kompetensbehov. Därefter upprättas åtgärdsplaner med inriktning på , Tidplan, Ansvarig och Budget. Hela arbetet sker i samverkan med Handikappsamverkans tillgänglighetsgrupp.

Samarbetspartners

 • Handikappsamverkan i Jämtlands län
 • Lernia Utbildning AB, Östersund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund