Logotyp på utskrifter

ZATZA --> Utmaning Mångfald (ZUM)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRöda Korsets byrå mot diskriminering, Jämtland
KontaktpersonAnna Ebenmark
E-postanna.ebenmark@redcross.se
Telefonnummer063-14 89 95
Beviljat ESF-stöd274 233 kr
Total projektbudget274 233 kr
Projektperiod2008-04-15 till 2008-10-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ZATZA har till uppgift att medvetandegöra, kompetensutveckla och engagera arbetsplatser för likabehandlingsfrågor. Detta ska ske genom att göra arbetsplatser aktivt deltagande i frågorna. Många arbetsplatser har idag svårt att komma igång med likabehandlingsarbetet, något som kommer att bli nödvändigt i och med den nya lagstiftning som med största sannolikhet kommer att bli gällande vid halvårsskiftet, vilket kan bero på kunskapsbrist, upplevelse av tidsbrist eller andra faktorer. Att arbetsplatser idag inte har den kompetens som behövs för att jobba med likabehandling är ett problem, särskilt med tanke på det ökade behovet av att genomföra rekryteringar utifrån ett bredare underlag än vad som sker idag för att tillgodose kommande kompetensbehov. ZATZA kommer att utveckla kompetensen och arbeta med metoder som kommer sprida kompetensen inom hela organisationen genom ett aktivt deltagande från samtliga nivåer på arbetsplatsen. Kompetensen gällande likabehandling kommer att utvecklas både genom det direkta arbetet med likabehandlingsplanen men också genom de aktiviteter som kommer att tas fram genom likabehandlingsplanen. Projektet ZATZA ska angripa problemet med det bristande arbetet gällande likabehandling på arbetsplatserna genom att ge råd, stöd och förse arbetsplatserna med kompetens inom området. Projektet ska även bidra till en ökad medvetenhet och insikt i frågorna och lyfta fram lönsamhetsargumenten för ett förbättrat mångfaldsarbete. Genom att detta sker kommer nya möjligheter att utvecklas i form av ett öppnare arbetsklimat, större rekryteringsbas, minskad sjukfrånvaro, bättre underlag för beslut i och med en mer heterogen arbetsplats. ZATZA innebär även att arbetsplatserna får verktyg och metoder för att själva bedriva arbetet med likabehandling efter projektets slut.

Bakgrund

A: Många arbetsplatser har idag svårt att komma igång med likabehandlingsarbetet, vilket kan bero på kunskapsbrist, upplevelse av tidsbrist eller andra faktorer. Att arbetsplatser idag inte har den kompetens som behövs för att jobba med likabehandling är ett problem, särskilt med tanke på det ökade behovet av att genomföra rekryteringar utifrån ett bredare underlag än vad som sker idag för att tillgodose kommande kompetensbehov. Projektet ZATZA ska angripa problemet med det bristande arbetet gällande likabehandling på arbetsplatserna genom att ge råd, stöd och förse arbetsplatserna med kompetens inom området. Projektet ska även bidra till en ökad medvetenhet och insikt i frågorna och lyfta fram lönsamhetsargumenten för ett förbättrat mångfaldsarbete. Genom att detta sker kommer nya möjligheter att utvecklas i form av ett öppnare arbetsklimat, större rekryteringsbas, minskad sjukfrånvaro, bättre underlag för beslut i och med en mer heterogen arbetsplats. Projektet innebär även att arbetsplatserna får verktyg och metoder för att själva bedriva arbetet med likabehandling efter projektets slut.

Syfte

At väcka intresse för likabehandlingsfrågor på arbetsplatsen och att ge stöd i att bedriva ett sådant arbete. Hjälpa arbetsgivare att komma igång med likabehandlingsarbetet, särskilt utifrån den nya lagstiftningen som med största sannolikhet kommer att börja gälla från och med halvårsskiftet 2008. Förstudien ska undersöka hur intresset ser ut för ett sådant arbete samt att utveckla en fungerade metod för ändamålet.

Målsättning

A: Inom förprojektets 6 månader ska; kunskapsinhämtning bedrivas, utbildnings- utvärderings metoder fastställas, utredning av kostnadsläge för deltagare göras, 30 arbetsplatser (som omfattar cirka 6500 anställda) ska ha anmält intresse för att delta i genomförandefasen. Samarbetet med partners och referensgruppen ska vara konstituerat.
B: I genomförandefasen ska arbetsplasterna genomgå utbildning och genom projektet ha kommit igång med ett omfattande likabehandlingsarbete som även omfattar att arbeta fram en likabehandlingsplan för arbetsplatsen i enligt med kommande lagstiftning. Efter projektet ska arbetsplatser fortsätta att bedriva sitt interna likabehandlingsarbete på egen hand och de som har behov av fortsatt stöd kommer att kunna söka det hos Röda Korsets Byrå mot Diskriminering, Jämtlands län. Informationsspridning av resultaten ska ske löpande och genomföras i slutet av projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

A: Inom förprojekteringen kommer en analys att göras över hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras, vad avser fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet samt kommunikativ och informativ verksamhet. Kunskap och stöd för detta analysarbete finns inom organisationen och kommer även finnas hos våra samarbetspartners.

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund