Logotyp på utskrifter

Vägen ut

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLedningsstaben Regional utveckling
KontaktpersonIngrid Holmström
E-postingrid.holmstrom@jll.se
Telefonnummer063-14 22 68
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget379 374 kr
Projektperiod2010-05-18 till 2010-08-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Bland långtidssjukskrivna är psykisk ohälsa vanligt och leder ofta till utanförskap. I Östersund är de fler än riksgenomsnittet och effektiva metoder saknas för rehabilitering. Det finns en tydlig ojämlikhet mellan män och kvinnor.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting vill gemensamt finna effektiva metoder som hjälper målgruppen till sysselsättning/ arbete. Man har prövat att arbeta med en ny metod, jagstrukturerande psykoterapi och förhållningssätt, som gett positiva resultat. Projektet syftar till ökad delaktighet i arbetsliv och sysselsättning genom jagstrukturerande psykoterapi, individ- och gruppaktiviteter samt utbildning till berörd personal i jagstrukturerande förhållningssätt.
Genom fokusgruppsarbete kartläggs och inventeras behov och insatser som krävs för att genomföra projektet. All personal inom de olika aktörerna som arbetar med målgruppen deltar i fokusgrupper.
Utvärdering görs i samverkan med Mittuniversitet.

Bakgrund

Psykisk ohälsa är ett stort och tilltagande folkhälsoproblem som redovisats i de senaste nationella folkhälsorapporterna från Socialstyrelsen. Särskilt oroande är det att allt fler ungdomar, unga vuxna drabbas. Bland de långtidssjukskrivna är psykisk ohälsa ett ofta återkommande problem och pga att sjuskrivningen pågått under lång tid har oftast den psykiska ohälsan ökat och lett till att man hamnat i ett utanförskap. I Östersunds kommun finns i likhet med andra kommuner en stor grupp långtidssjukskriva som man har särskilt svårt att hjälpa till arbete eller sysselsättning. De samverkande parterna, arbetsförmedlingen, försäkringskassa, kommun och landsting saknar idag effektiva metoder för att hjälpa denna grupp.
Idag är 969 personer sjukskrivna i Östersund där de långtidssjukskrivna utgör en betydande del. Siffrorna är högre än riksgenomsnittet. Inom landsstingets psykosociala verksamhet var 67% sjukskrivna av dem som behandlades där, arbetslösa och studerande ej inräknade. I landstinget har man satsat på nysjukskrivna i form av rehabgarantin vilket de långtidssjukskrivna inte får ta del av. Försäkringskassan uppger att det finns ett stort behov av samverkan för att finna nya effektiva metoder riktade mot gruppen långtidssjukskrivna. Socialtjänster upplever ett ökat problem där framför allt försörjningsstödet har ökat för denna målgrupp och man har observerat att det negativa sociala arvet slår igenom så att barnen till långtidssjukskrivna tenderar att falla in i samma mönster som föräldrarna. Arbetsförmedlingen uppger att denna målgrupp är ny för dem och att de helt saknar verktyg för att hjälpa denna grupp. Den komplexa problematik det oftast handlar om kan inte hanteras av arbetsförmedlingens coachverksamhet. Representanter från landstinget, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har gemensamt kommit fram till behovet av ett projekt med ett gemensamt samlat grepp riktat mot denna målgrupp.Man vill prova jagstrukturerande psykoterapi och jagstrukturerande förhållningssätt som metoder för att hjälpa denna grupp tillbaka till arbetslivet.
ILTP (Institutet för Lacaniansk teori och praktik) är en idell organisation som betstår av ett sextiotal psykoterapeuter. Man har under ca 25 års tid utvecklat och prövat en ny kognitiv psykoterapeutisk metod, jagstrukturerande psykoterapi. Metonden har använts och testats kliniskt och en rad forskningsstudier har genomförts. Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga studier visar en positiv utveckling för patienterna, symtomen har reducerats eller försvunnit, livskvaliteten höjts. Patienterna får en positivare självbild och förhöjd energi. I forskning kring kvinnor med kronisk smärta, ser man hur energi och livskvalitet ökar när metoden används, vilket skapar förutsättningar för att kunna ta emot insatser som krävs för att komma tillbaka till arbetslivet. I utvecklingsarbetet med jagstrukturerande psykoterapi fann man att metoden till stora delar framgångsrikt kunde tillämpas som ett förhållningssätt, dvs en metod att möta personer med olika typer av personlighetsstörningar, neuropsykiatriska tillstånd, fastlåsta kriser, negativ självbild med låg självkänsla som följd. Att tillämpa förhållningssättet är en väg till lösning av de problem många personalgrupper inom de fyra samverkande parterna möter i sin yrkesvardag och som man ofta står hjälplös inför. Ett femtontal personer inom Jämtlands läns landsting och kommuner har tidigare utbildats i metoden jagstrukturerande förhållningssätt. Deras erfarnehet är att handläggningstiden kortas och att samarbetet mellan handläggare från olika aktörer underlättas utifrån ett gemensamt synsätt och språk. Metoden har prövats i andra delar av Sverige med samma resultat. Till de positiva erfarenheter kommer att kombinationenen mellan ett jagstrukturerande förhållningssätt och ett jagstrukturerande psykoterapeutiskt arbete visat sig vara kostnadseffektivt. Genom en relativt begränsad resursinsats når man goda resultat.
I en förprojektering avser man att kartlägga och inventera behov och insatser som krävs för att kunna genomföra projektet. Detta görs genom att använda fokusgrupper där all personal bland de fyra aktörerna som möter målgruppen långtidssjukskrivna deltar, ca 100 personer. Det är angeläget att cheferna i verksamheterna deltar i fokusgrupperna. Syftet är att alla blir delaktiga i det arbete som ska göras samt att synpunkter, idéer tas tillvara för att användas i genomförandeprojekt. Resultatet sammanställs och analyseras och utgör grunden för förslag till grupp och individinsatser i ett genomförandeprojekt.

Syfte

Den som hamnar i lång sjukskrivning eller lång arbetslöshet hamnar oftast i ett utanförskap. Detta i sin tur minskar självkänslan och en återgång till arbetslivet kan upplevas mycket svårt och kan av andra uppfattas som motstånd. Bakom många långa sjukskrivningar kan det också dölja sig fastlåsning i en kris som ger påtagliga brister i förmågan att ta sig ut i arbetslivet.
Projektet syftar till att minska utanförskap och öka delaktighet i arbetsliv och sysselsättning för gruppen långtidssjukskrivna i Ösersunds kommun. Detta sker genom insatser på följande områden:
- personlighetsutvecklande psykoterapi (JSP) till de långtidssjukskrivna
- framtagning av individ - och gruppanpassade aktiviteter, till de långtidssjukskrivna
- kompetensutveckling i jagstrukturerande förhållningssätt för personal i de samverkande organisationerna.

Målsättning

Att skapa möjlighet för 25% av de långtidssjukskrivna att gå uti arbete, utbildning eller andra arbetspolitiska ågärder.
Att genom kompetensutveckling i jagstrukturerande förhållningssätt ge en gemensam förståelse av målgruppens problematik. Det gemensamma förhållningssättet hos personalen i de fyra organisationerna underlättar och stärker samverkan samt ger ett bra bemötande till de långtidssjukskrivna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet avser att skapa en medvetenhet och en strävan att de arbetsplatser och lokaler som används är tillgängliga för alla grupper oavsett funktionshinder. Lokaler som är anpassade för rullstolsbundna, tillgång till hörslingor och eventuellt teckentolkning. Alla deltagare ska kunna vara delaktiga i diskussioner och kunna delta aktivt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Östersund
  • Försäkringskassan Jämtland
  • Jämtlands läns landsting
  • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
  • LFC - Lokal försäkringscentra Östersund
  • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Kommun

  • Östersund